Xu̱ju̱n xi tjít'a ni xi y'éjña chji Jesucristo̱ nga ka̱ma
1
B'i̱ ts'ín b'aha̱ ra̱ xu̱ju̱i̱n
Jesucristo̱ y'éjña chji ni xi tjít'a xu̱ju̱n xu'bi̱. Nti̱a̱ná kits'ínkjas'ehe̱n tu̱ xi kui ku̱éjña chjihi̱ ra̱ xu̱ta̱ xi ts'e̱ ni xi tjíhin nga ka̱ma xatí. Kits'ín nibá ntítsjehe̱ tu̱ xi ku̱a̱kúchjihi̱ ra̱ nii̱ Jua, kui xi nda̱ musu̱hu̱. E̱i̱ títsuya Jua ni xi kama chjihi̱, kui niu̱ xi éhe̱n Nti̱a̱ná ko̱ ni xi kitsúya Jesucristo̱.
¡Á b'a̱ nda tjíhin ts'e̱ xi ts'ínyaha én xu'bi̱ xi kits'ín nibá Nti̱a̱ná, ko̱ á b'a̱ nda tjíhin ts'e̱ xi basínñjuhu̱ ra̱ ko̱ ts'ínsihi̱n ra̱ ni xi tjít'aha e̱i̱, a̱t'aha̱ ja tífi tiña ni̱stjiu̱n!
B'i̱ ts'ín kits'ínkjihi̱ Jua kju̱a̱suniña xu̱ta̱ ni̱nku̱
An Jua títs'inkjínu̱u xu̱ju̱i̱n, ni̱nku̱ yatu xi tintsu̱bo̱o a̱nte Asi̱a̱. Katsjánu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu Nti̱a̱ná xi tíjña, y'ejña ko̱ kj'u̱a̱í. Katsjánu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu espiri̱tu̱ xi yatu i̱ncha maha xi tjín nginku̱n má b'ejña Nti̱a̱ná nga batéxuma. Katsjánu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu Jesucristo̱ xi títsuya ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná. Kui xi tjun j'áíyaha̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱ k'ie̱n ko̱ batéxumaha̱ já rei̱ xi tjín a̱sunntee̱. Kui xi tjoho̱ ñá ko̱ tsaténdzjo jníhi̱ nga kits'ínkjejnú ngatitsunná. Kits'ín maná xu̱ta̱ xi ts'e̱ tu̱ xi ku̱a̱texumahaná ko̱ n'e̱tsjoo̱hó Nti̱a̱ha̱ ko̱ Na̱'mihi̱ xi nkúhu já na̱'mi xi ts'e̱. ¡Kas'ehe̱ kju̱a̱chánka ko̱ katatéxuma santaha tu̱ nkjéhé ni! B'a̱ katuma.
¡Cha̱so̱o, kui xi nibájin ni̱nti̱u̱! Ngayjee̱ xu̱ta̱ sku̱e̱he̱, santaha ko̱ já xi kik'íénjinkihi̱ ki̱cha̱. Kji̱ntá nkjún ngayjee̱ xu̱ta̱ na̱xi̱nantá xi tjín a̱sunntee̱ nk'ie nga sku̱e̱he̱. Joho̱n, b'a̱ katuma.
“An xi xi tjuhun ko̱ xi fekuhu”, títsu Nti̱a̱ná xi tjíhi̱n nga'yún, xi tíjña, y'ejña ko̱ kj'u̱a̱í.
B'i̱ ts'ín tsakúchji yjoho̱ Jesu
An nda̱ nts'o Jua ta̱ tíf'a̱jian kju̱a̱'un xi tíi̱ncha bitjajíún. Jun ko̱ an Nti̱a̱ná tíbatéxumaná. Jun ko̱ an tín'e chúkju̱á kju̱a̱ni̱ma̱ nga nkuhú maka̱á Jesu. Tsáte̱jñanijé xjo̱ xi 'mi Patmo̱ a̱t'aha̱ y'eni̱jmíá éhe̱n Nti̱a̱ná ko̱ kits'inkíé yjona̱ nga Jesu tje̱nnkia. 10 Nku tuminku̱ j'aijínna Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná ko̱ a̱stán kint'e nga nibaha nku nta̱ xi tu̱ xí 'yúhún jane, xi nkú joyaha nku tjio. 11 B'a̱ kitsúna:
—T'et'a xu̱ju̱i̱n ni xi cha̱i̱ ko̱ n'e̱kjíhi̱ ni̱nku̱ yatu xi tjín a̱nte Asi̱a̱, ni̱nku̱ xi tíjña nanki Efe̱so̱, xi tíjña nanki Esmirna̱, xi tíjña nanki Perga̱mo̱, xi tíjña nanki Tiatira̱, xi tíjña nanki Sardi̱, xi tíjña nanki Filadelfi̱a̱, ko̱ xi tíjña nanki Laodicea̱.
12 A̱s'a̱i kits'ink'ótjiya tu̱ xi skuehena yá xi tínchja̱ko̱na. Nk'ie nga kits'ink'ótjiya, kikie yatu ni to̱onsine xi s'entusún nd'í xi ts'ín ndzjen. 13 A̱jihi̱n nd'í xi ts'ín ndzjee̱n kikie xi b'a̱ tjín Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n tjín. Nku najyun ndju yja xi bichú santaha tsu̱ku̱ ko̱ nku ni to̱onsine tjíkjá 'me̱he̱. 14 Taba ntsja̱ha̱ xi nkú joyaha ntsja̱ha̱ chu̱tsa̱nka̱ ko̱ xi nkú joyaha nch'án. B'a̱ k'un tunku̱n xi nkú joyaha nd'í.
15 Tíbat'ai tsu̱ku̱ xi nkú joyaha ki̱cha̱ sine bronce̱ xi kin'e'na̱ nga kin'echuhu̱n. Tu̱ xí 'yún nta̱ha̱, xi nkú joyaha xi nkú ts'ín faneya ntáje̱ nga 'yún xu. 16 Ntsja kixi̱ tjít'aha̱ yatu niñu ko̱ ts'a tsitjuhu nku ki̱cha̱ ndju ntsí xi yjo nga jo ngaba. B'a̱ tjín a̱nkjín xi nkú joyaha ts'íu̱ nga 'yún bat'ai.
17 Nk'ie nga kikie, jái̱kijne kinte tsu̱ku̱ ko̱ b'a̱ kama xi tsaya kama. Tu̱nga jánehéna ntsja kixi̱ ko̱ b'i̱ kitsúna:
—Najmi tu̱ binkjuin. An xi tjuhun ko̱ xi fekuhu 18 ko̱ xi tíjña tík'un. Tsaya tu̱nga nd'a̱i̱ tíi̱jña tík'an tu̱ nkjéhé ni. An tíjñana yubi̱hi̱ ngabayoo̱ ko̱ a̱ntehe̱ xu̱ta̱ k'ie̱n. 19 T'et'ai ni xi kuayai, ni xi tíma nd'a̱i̱ ko̱ ni xi ka̱ma a̱skahan. 20 B'i̱ tsuhu̱ ra̱ ni xi tíjña 'ma xi kuayai, niñu xi yatu xi kuayai ntsa̱ kixi̱a̱ ko̱ ni to̱onsine yatu xi s'entusún nd'í xi ts'ín ndzjee̱n. Niñu xi yatuu̱, kui xi ntítsje xi basehe̱ ni̱nku̱ xi yatuu̱. Ko̱ ni xi s'entusún nd'í xi ts'ín ndzjen xi yatuu̱, kui xi ni̱nku̱ xi yatuu̱.