Xu̱ju̱n xi kits'ínkjihi̱ nda̱ postru̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ Roma̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín nanki Roma̱
An Pablo̱, an nda̱ musu̱ síhi̱n Jesucristo̱. Nti̱a̱ná kits'ín mana nku nda̱ postru̱hu̱ tu̱ xi k'ueni̱jmíhina én nda tsuhu̱, én nda tsu xi kitsú nga tsjá nk'ie nga kits'ínkinchja̱ já profeta̱ha̱ xi nkú ts'ín tjít'a xu̱ju̱n éhe̱n Nti̱a̱ná, kui xi tsje.
Én nda tsuu̱ tínchja̱ni̱jmíyaha Ntíhi̱, kui xi Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. Nk'ie nga yjoninte kik'a, ntje̱he̱ nda̱ rei̱ David nibaha̱ ra̱. Ko̱ nk'ie nga j'áíyaha̱ ngabayoo̱, Espiri̱tu̱ Santo̱ y'éjña chji nga kui xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná xi tjíhi̱n nga'yún. Kitsjána kju̱a̱nda ko̱ kits'ín mana nku nda̱ postru̱ ngajoho̱ tu̱ xi tu̱ má k'ueni̱jmíhi̱ ra̱ xu̱ta̱ nga tjíhin nga s'e̱jihi̱n ko̱ ku̱i̱nt'é'éhe̱n. Jun tintsu̱ba̱jiun xu̱ta̱ xi kis'eni̱jmíhi̱, kui nga xu̱ta̱ha̱ Jesucristo̱ ka̱mahanu.
Ngayjoo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tintsu̱bo̱o nanki Roma̱ títs'inkjínu̱u kui xu̱ju̱i̱n. Tjoho̱ Nti̱a̱ná jun ko̱ j'ájinnu̱u nga kikjáts'e̱nu̱u.
Kas'enu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu xi tsjáná Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ nga mjehe̱ ngju̱a̱i̱sehe̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ Roma̱
Kui ni xu'bi̱ xi tjun xínnu̱u. Tu̱ nga̱t'aha̱ nga Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ ts'e̱ná, tsjaha̱ máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná nga̱t'aha̱ nga ja kichjubó éhe̱n ko̱ nga ngúsuhu̱n a̱sunntee̱ tíchubani̱jmíyaha xi nkú ts'ín s'ejinnu̱u Nti̱a̱ná. Ngayjee̱ ani̱ma̱na̱ títs'inxát'aha̱ Nti̱a̱ná nga tíb'eni̱jmíá én nda tsuhu̱ Ntíhi̱, ko̱ kui xi be nga tehe̱nte ts'inkjónu̱u nk'ie nga nchjaka̱.
10 Bankihi̱ Nti̱a̱ná tsa kui xi mjehe̱ katsjáni̱yána nga ka̱ma kfínsenu̱u. 11 A̱t'aha̱ mje ṉkjúnna skuenu̱u tu̱ xi kúási̱nko̱ho̱nu̱u nga sa̱kúnu̱u ni xi tsjáná Espiri̱tu̱ Santo̱, tu̱ xi ndjá ku̱i̱nchahanu. 12 Mjena nga xi nkú ts'ín nkuhú s'ejinná k'u̱a̱i̱ nga'yúnko̱ho̱ ra̱á xinki̱á.
13 Jun já nts'e, mjena nga cho̱o nga nkjin ni̱yá kama mjena nga kfínsenu̱u tu̱nga santahá ni nd'a̱i̱ tjín ni xi tíb'échjana. Mjena ta̱ ts'ian xá xi kitsjána Jesucristo̱ a̱jinnu̱u xi nkú nga ta̱ títs'ian a̱jihi̱n xu̱ta̱ na̱xi̱nantá xingisoo̱. 14 Tjíhin nga ts'ian a̱jihi̱n tu̱ mí xu̱ta̱há ni xá xi kitsjána, xu̱ta̱ xi nchja̱ én griego̱ ko̱ xi nchja̱ kj'a̱í én, xi nkjink'uhu̱n ko̱ xi najmi nkjink'uhu̱n. 15 Kui nga mangimjehena nga k'ueni̱jmíhi̱nu̱u ko̱ ta̱ jun xi tintsu̱bo̱o Roma̱ én nda tsuhu̱ Jesucristo̱.
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ nga tjíhi̱n nga'yún én nda tsuhu̱ Jesucristo̱
16 Najmi ma subana nga én nda tsuhu̱ Jesucristo̱ b'eni̱jmíá, a̱t'aha̱ kui xi nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná xi ts'ínk'ankiko̱ho ngayjee̱ xi s'e̱jihi̱n, xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ ko̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱. 17 Én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná bakúchji xi nkú ts'ín Nti̱a̱ná tsjáha̱ xu̱ta̱ nga na̱xu̱ ma nginku̱n tu̱ nga̱t'aha̱ nga s'ejihi̱n. B'a̱ ma a̱t'aha̱ s'ejihi̱n, xi nkú ts'ín tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná nga b'i̱ títsu: “Xi ja na̱xu̱ nginku̱n Nti̱a̱ná tu̱ nga̱t'aha̱ nga s'ejihi̱n k'úéjña tík'un.”
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga ngayjee̱ xu̱ta̱ tjíhi̱n jé
18 Nti̱a̱ná xi tíjña nk'a ján b'éjña chji kju̱a̱kjaha̱n nga ts'ín nibánehe̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ xi najmi benkjúhu̱n ko̱ i̱ncha ts'ín ni xi najmi na̱xu̱ nginku̱n. Kui xu̱to̱ xi b'échja nga cha̱ ni xi na̱xu̱ tjín. 19 A̱t'aha̱ ni xi yaha̱ Nti̱a̱ná, kui ta̱ i̱ncha be. Nti̱a̱ná ta̱ y'éjña chjihi̱. 20 Najmi tjín xi nkú ts'ín b'a̱ i̱ncha ku̱i̱tsu̱hu nga najmi be. A̱t'aha̱ xi nkúhu nga kamanda a̱sunntee̱ tísakúchji nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná xi najmi maha̱ ndyja ko̱ nga nkuhú kui xi Nti̱a̱ná. Kju̱axi̱ kjáíhin nga najmi ma chji Nti̱a̱ná, tu̱nga ka̱mankjihínná tsa cha̱se̱éhe̱ ni xi kin'enda.
21 Tu̱nga ta̱ ndahá ni tsa i̱ncha kikie jóo̱ ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná, najmi i̱ncha kits'ínkie yjoho̱ nga Nti̱a̱ná xi tjíhi̱n kju̱a̱chánka ko̱ ta̱ ndaha najmi i̱ncha kitsjáha̱ máb'a̱chjíhi̱. Tu̱ sa ní ni xi najmi chumi ni chjíhi̱ ra̱ i̱ncha kits'ínnkjink'un ko̱ i̱ncha kama jyihi̱n. 22 Já nkjink'un chu̱ba̱ i̱ncha kits'ín mahá yjoho̱, tu̱nga já sihí i̱ncha kama. 23 I̱ncha kits'ín t'axín kju̱a̱chánkaha̱ Nti̱a̱ná, kui xi najmi maha̱ 'me. Kits'íntsjoho̱ sénni̱stjihi̱n xu̱ta̱ xi maha̱ 'me ko̱ sénni̱stjihi̱n ni̱see̱, chu̱ ko̱ ye̱.
24 Kui nga Nti̱a̱ná kits'ín nda̱íhi̱ ra̱ xu̱to̱ nga ni xi najmi ndoo̱ i̱ncha ts'i̱íhin, ni xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ha̱. Ta̱ kui ta̱ maha najmi i̱ncha kikienkjún yjonintehe̱ nga ch'on kits'ínko̱. 25 I̱ncha kits'ín t'axín éhe̱n Nti̱a̱ná xi na̱xu̱ tjín. Tu̱ én tsank'óo̱hó i̱ncha tsakj'á. I̱ncha kikienkjún ko̱ i̱ncha kits'íntsjoho̱ ni xi kin'enda a̱ntehe̱ ni nga xi kits'ínnda niu̱ ts'i̱íntsjoho̱, xi tjíhin nga n'e̱tsjoho̱ tu̱ nkjéhé ni. B'a̱ tjín.
26 Kui nga Nti̱a̱ná kits'ín nda̱íhi̱ ra̱ xu̱to̱ nga ni xi suba maná i̱ncha ts'i̱ín. Jminchjíhi̱n jóo̱ i̱ncha y'éntu xi nkú ts'ín tje̱he̱n ra̱ nga i̱ncha ts'i̱ínko̱ x'i̱hi̱n. 27 Já x'i̱n ya ta̱ i̱ncha y'éntu xi nkú ts'ín tje̱he̱n ra̱ nga i̱ncha ts'i̱ínko̱ jmichjíu̱n. Ta̱ kuihi xinkjín x'i̱n i̱ncha kits'ín mje. Tjíhi̱n kju̱a̱suba ni xi i̱ncha kits'ín. Ta̱ kuihi jáx'i̱n i̱ncha kikjantuko̱ xinkjín. Tu̱nga ta̱ i̱ncha kits'ínkjáíhín ra̱ chjí xi tje̱he̱n ra̱ kju̱a̱ngasten xi i̱ncha kits'ín.
28 A̱t'aha̱ najmi i̱ncha kits'ínsihi̱n Nti̱a̱ná, kui nga Nti̱a̱ná kits'ín nda̱íhi̱ ra̱ nga ku̱a̱tsúhun kju̱a̱nkjink'uhu̱n, tu̱ xi i̱ncha ts'íhin ni xi najmi ma n'e. 29 Kui nga kitsejíhi̱n ra̱ ngayje tíkjá ni ch'onk'un. Najmi na̱xu̱ i̱ncha ts'ín, fantuko̱ jminchjín xi najmi kje̱e bixan, i̱ncha fásihi̱n ni xi tjíhi̱n xinkjín ko̱ ch'on i̱ncha ts'ín. Kitsejíhin ani̱ma̱ha̱ kju̱a̱xintak'un, i̱ncha ts'i̱ínk'ien xinkjín, ko̱ ta̱ kitsejíhin kju̱a̱chán, kju̱a̱maña̱ ko̱ kju̱a̱ch'onk'un. 30 Nchja̱ne xinkjín, én tsank'á ts'ínne xinkjín, ts'ín unkie Nti̱a̱ná, najmi ch'a benkjún, ma ngak'un, nk'a b'asje yjoho̱, kju̱a̱nkjintak'uhu̱n b'asjejin nkjin tíkjá ni xi ch'onk'un, najmi nt'é'éhe̱n xi cháha̱, 31 si, najmi ts'íntjusun én xi nchja̱, najmi ch'a xi ts'íntjo, najmi ma n'e jnenta ko̱ najmi ma ni̱ma̱ha̱ xinkjín.
32 Be xu̱ta̱ xu'bo̱ nga xi b'a̱ ts'íu̱n ngabaya tje̱he̱n ra̱, a̱t'aha̱ b'a̱ ts'ín y'éjña Nti̱a̱ná. Tu̱nga tu̱ nku b'a̱há tíi̱ncha ts'ín ko̱ santaha tsjo i̱ncha maha̱ nga kj'a̱í xi b'a̱ ta̱ ts'ín.