^
2 രാജാക്കന്മാർ
അഹസ്യാവിന്റെമേൽ യഹോവയുടെ ശിക്ഷ
ഏലിയാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു
വെള്ളം ശുദ്ധമാക്കുന്നു
എലീശാ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നു
മോവാബ് മത്സരിക്കുന്നു
വിധവയുടെ എണ്ണ
ശൂനേംകാരിയുടെ മകൻ പുനർജീവിക്കുന്നു
കലത്തിൽ മരണം
നൂറുപേർക്കു ഭക്ഷണം നൽകുന്നു
നയമാൻ കുഷ്ഠരോഗത്തിൽനിന്ന് സൗഖ്യംപ്രാപിക്കുന്നു
കോടാലി ജലത്തിൽ പൊന്തിവരുന്നു
അന്ധത ബാധിച്ച അരാമ്യരെ എലീശാ കുടുക്കിലാക്കുന്നു
അരാമിന്റെ അക്രമവും ശമര്യയിലെ ക്ഷാമവും
ഉപരോധം നീങ്ങിപ്പോകുന്നു
ശൂനേംകാരിയുടെ ഭൂമി അവൾക്കു തിരിയെക്കിട്ടുന്നു
ഹസായേൽ ബെൻ-ഹദദിനെ വധിക്കുന്നു
യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോരാം
യെഹൂദാരാജാവയ അഹസ്യാവ്
യേഹു ഇസ്രായേൽരാജാവായി അഭിഷിക്തനാകുന്നു
യേഹു യോരാമിനെയും അഹസ്യാവിനെയും വധിക്കുന്നു
ഈസബേൽ വധിക്കപ്പെടുന്നു
ആഹാബിന്റെ കുടുംബം കൊല്ലപ്പെടുന്നു
ബാലിന്റെ ശുശ്രൂഷകർ വധിക്കപ്പെടുന്നു
അഥല്യയും യോവാശും
യോവാശ് ദൈവാലയം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നു
ഇസ്രായേൽരാജാവായ യഹോവാഹാസ്
ഇസ്രായേൽരാജാവായ യഹോവാശ്
യെഹൂദാരാജാവായ അമസ്യാവ്
ഇസ്രായേൽരാജാവായ യൊരോബെയാം രണ്ടാമൻ
യെഹൂദാരാജാവായ അസര്യാവ്
ഇസ്രായേൽരാജാവായ സെഖര്യാവ്
ഇസ്രായേൽരാജാവായ ശല്ലൂം
ഇസ്രായേൽരാജാവായ മെനഹേം
ഇസ്രായേൽരാജാവായ പെക്കഹ്യാവ്
ഇസ്രായേൽരാജാവായ പേക്കഹ്
യെഹൂദാരാജാവായ യോഥാം
യെഹൂദാരാജാവായ ആഹാസ്
ഇസ്രായേലിലെ ഒടുവിലത്തെ രാജാവായ ഹോശേയ
ഇസ്രായേൽ പാപംമൂലം പ്രവാസത്തിൽ
ശമര്യയിലെ പുനരധിവാസം
യെഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കിയാവ്
സൻഹേരീബ് ജെറുശലേമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു
ജെറുശലേമിന്റെ വിടുതൽ പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു
ഹിസ്കിയാവിന്റെ പ്രാർഥന
സൻഹേരീബിന്റെ പതനം യെശയ്യാവു പ്രവചിക്കുന്നു
ഹിസ്കിയാവിന്റെ രോഗം
ബാബേലിൽനിന്നുള്ള രാജദൂതന്മാർ
യെഹൂദാരാജാവായ മനശ്ശെ
യെഹൂദാരാജാവായ ആമോൻ
ന്യായപ്രമാണഗ്രന്ഥം കണ്ടുകിട്ടുന്നു
യോശിയാവ് ഉടമ്പടി പുതുക്കുന്നു
യെഹൂദാരാജാവായ യഹോവാഹാസ്
യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോയാക്കീം
യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോയാഖീൻ
യെഹൂദാരാജാവായ സിദെക്കീയാവ്
ജെറുശലേമിന്റെ വീഴ്ച
യെഹോയാഖീൻ മോചിതനാകുന്നു