^
1 शमुवेल
शमुवेलाचा जन्म
हन्नाचे गीत
एलीच्या घराण्याविरुद्ध भविष्य
शमुवेलाला परमेश्वराचे पाचारण
पलिष्टी कोश हस्तगत करतात
पलिष्ट्यांच्या प्रदेशात कोशाचे वास्तव्य
पलिष्टी कोश परत करतात
शमुवेल इस्त्राएल लोकांचा न्यायनिवाडा करतो
इस्त्राएल लोक राजा मागतात
राजपदी शौलाची निवड
शौल अम्मोन्यांचा पराभव करतो
प्रजेपुढे शमुवेलाचे भाषण
पलिष्ट्यांबरोबर युद्ध
शौलाने आज्ञाभंग
राजपदासाठी दाविदाचा तैलाभ्यंग
शौलाला रंजवण्यासाठी दावीद वीणा वाजवतो
दावीद गल्याथाचा वध करतो
योनाथान आणि दावीद ह्यांच्यामधील करार
शौलाच्या अंतःकरणात दाविदाविषयी मत्सर
शौल दाविदाचा वध करू पाहतो
दावीद आणि योनाथान ह्यांची मैत्री
दावीद शौलापुढून पळून जातो
नोब येथील याजकांचा शौल वध करतो
कईलात आणि रानात दावीद लपून राहतो
एन-गेदी येथे दावीद शौलाला जीवदान देतो
दावीद आणि अबीगईल
जीफ रानात दावीद शौलाला जीवदान देतो
दाविदाचे पलिष्ट्यांमध्ये वास्तव्य
शौल आणि एन-दोर येथील भूतविद्याप्रवीण स्त्री
पलिष्टी दाविदावर विश्वास ठेवत नाहीत
दावीद अमालेक्यांचा पराभव करतो
शौल आणि त्याचे पुत्र ह्यांचा मृत्यू