^
पौलाचे तीमथ्याला दुसरे पत्र
नमस्कार व उपकारस्तुती
आस्था व हिम्मत धरावी म्हणून बोध
ख्रिस्त येशूचा चांगला शिपाई
देवाला न पटलेला कामकरी
जवळ येऊन ठेपलेली संकटे
संकटापासून बचाव
सुयुद्ध केल्यावर मिळणारा मुकुट
संदेश व नमस्कार