^
इब्री लोकांस पत्र
प्रस्तावना
देवाचा पुत्र देवदूतांपेक्षा श्रेष्ठ
प्रभू येशू हा मोशेपेक्षा श्रेष्ठ आहे
विश्वासूपणा
शेवटपर्यंत विश्वासाची आवश्यकता
प्रभू येशू सर्वश्रेष्ठ महायाजक
खऱ्या ख्रिस्तशिष्याच्या मार्गाने प्रगती करण्याची आवश्यकता
देवाच्या वचनांनी आशेस स्फुर्ती येते
मलकीसदेक
नवीन याजकाची गरज
यहूद्यांच्या याजकपणाहून प्रभू येशूचे याजकपण श्रेष्ठ
नवा करार
जुने पवित्रस्थान नव्या पवित्रस्थानाचे दर्शक आहे
ख्रिस्ताने केलेल्या स्वार्पणाच्या ठायी असलेले शुद्धीकारक सामर्थ्य
ख्रिस्ताच्या स्वार्पणाचे अनन्यत्व
ख्रिस्ताचा आत्मयज्ञ मोशेने लावून दिलेले यज्ञमार्ग रद्द करतो.
उत्तेजन व इशारा
धैर्य सोडू नये म्हणून बोध
विश्वासाच्या सामर्थ्याची उदाहरणे
विश्वासाचे जीवन
अब्राहामाचा विश्वास
पूर्वजांचा विश्वास
मोशेचा विश्वास
विश्वासाचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे येशू
शिस्तीचा हेतू
बोध व ईशारे
ऐहीक सीयोन व स्वर्गीय सियोन ह्यांच्यामधील फरक
व्यवहारोपयोगी बोध
पुढाऱ्यांची निष्ठा
शेवटचा संदेश