^
मलाखी
परमेश्वराचे याकोबावरील प्रेम
परमेश्वर याजकांना खडसावतो
बेइमानीबद्दल इस्राएलला खडसावणी
न्यायाचा दिवस समीप
दशमांशाचे देणे
नीतिमान व दुष्ट ह्यांच्यातला भेद
परमेश्वराचा दिवस येत आहे