16
Pyno koitywy ahenoi teran aikotã waku wati­po­wyro Iesui emiit'in ko'i mekewat aimiium te'en ne'i rakat wywo aikotã sa'a­wy'i ahenoi tawa Karata piaria pe. Aikotã aikotã waku wati­mõ'ẽ ahekat hap ete eweikuap hawyi waku ewetunug. Pyno o yne torania mytu'u e'at pe waku eiwa­nẽtup o ga'atpo 6 e'at eipotpap gosap hap kape aikotã aikotã Tupana eiky'e hap tutum hap kape aikotã eipo­wyro hap kape. Mi'i hawyi kat ko'i kat ko'i Tupana tum ehepe mekewat 6 e'at piat hawyi waku mi'i o eweipat'ok ehekat hawyi ewetum ne'en ne'i Tupana pe aikotã Tupana tum ne'en ne'i tegyi'at hap ewy. Aikotã aipoi­tynug kahato hap kaipywiat hap ewy waku watum. Mi'i hawyi etioto o emiium Tupana mõtypot yat kape hawyi etoiat emiium itote imõtypot hamuat. Torania eimiium eypa­rakai tote hawyi waku wati­po­'oro mi'i Iesui mohey haria satek takaria tawa Ieru­sarẽi piaria powyro hamo Iuteuria powyro hamo. Pyno put'ok­'are i ra'yn itote hawyi ewei'airo eipy­'a­setpyi uwe mekewat eimiium ereto hanuat haria. Mi'i hawyi ti aru atunug iwan eimie­reto wuat eipe Iesui mohey haria sese kuap hamuat. Mi'i hawyi eweipo­'oro eimiium ne'en ne'i mekewat Ieru­sarẽi kapiano haria upi mesuwat uimiwan nywo. Uipo­'oro teran eipe pote areto waku wy irania'in tuwat uhupi eweiky­'esat pote waku wy yt pote yt. Pyno uhewyry teran yi Masẽ­tunia puo hawyi put'ok­'are ehetawa Kurintiu pe te. Pyno i'aman mot e'at pe put'ok­'are pote areĩne'en mot'i i'aman mot pe itote tawa Kurintiu pe eiwywo. Mi'i hawyi waku uipo­wyro mu'ap sa'up ete mekewat uito hap sa'up ete. Ta'i areĩne'en mot'i teran ni eiwywo itote.
Areĩne'en mesuwe tawa Ewesu pe. Karamuo put'ok'e mekewat e'at Esitu'in po pywiat watetup hap e'at pe atimõ­typot teran Tupana mesuwe haype. Waku hawyi areto ehowawi. I'atu kahato uipyhyp teran haria mesuwe ma'ato yt uipyhyp kuap i katu­pono Tupana uipo­wyro kahato. Mi'i pote arepotpap kahato ipotpap nug hamuat ete. Waku kahato mi'i hap uhete.
10 Ma'ato tut uimẽpyt Timoteu ei'yat kape hawyi — Ereke ro ewei'e tope iky'e hap wywo aikotã uiky'e hap ewy te katu­pono ui'ewy kahato ipotpap Tupana potpap nug hap ete. 11 Yt eweimohit tei'o eimu'e hat Timoteu are. Eweimõ­typot o mi'i are. Mi'i hawyi karãpe toto teran i ra'yn uhowawi mi'i hap e'at pe o ewetum mu'ap sa'up tope hap atiky­'esat. I'ewyte karãpe toto teran wẽtup tawa kape tuereto i'atu­mu'e hamo turan o ewetum mu'ap sa'up tope hap atiky­'esat. Ahekatup Timoteu mesuwe irania'in wywo.
12 Atiky­'esat kahato aimu'e hat uhyt Aporu atipo­'oro eimu'e hamo — Waku ti ereto tawa Kurintiu piaria powyro hamo irania'in powyro hamo are'e wen tope ma'ato — Yt areto i te Katu­pono yt uipo­hepap i te mesup e uhepe ma'ato meiũran waku yne hawyi areto tawa Kurintiu piaria powyro hamo e uhepe. Uipotpap put'ok'e hap e'at pe waku pe yne mesuwe hawyi areto aru i'atue­wawi e Aporu uhepe.
13 Iesui ekuekatu kape o mehit ewei'e po'og po'og wuat'i e'at pe. Yt naku i waure wo watoĩ­ne'en aimi­mohey Iesui kai miit'in mimo­weu­ka'i wato­py­hu'at hawyi. Ma'ato yt naku i aiko­hyeput Tupana wanĩkap pupiat. Waku sura­ra'in hesaika kahato rakaria ewywuat watoĩ­ne'en Tupana potpap nug hap ete. 14 Pyno waku yne aiminug ko'i watunug miit'in ky'e hap wywo.
15 Pyno uiwy­ria'in waku eweiwat aimu'e hat Etewana ehay upi katu­pono mi'i ti ei'a­pykok kahato hat mesuwat Iesui mohey hap ete. Mi'i pote eweiwat ro mehĩ Etewana ehay upi eweipo­wyro o mi'i. Mi'i ti ei'y­wania kawiat mekewat Kereku ywania sese kawiat aimu'e hat Etewana. 16 Mi'i ti nimo pyi kahato Iesui mohey hat topy­hu'at. Mi'i turan ti mi'i yn toĩne'en Iesui mohey hano. Mi'i tupono waku watunug mehĩ Etewana yianme ei'a­pykok hat e'akag wo itote katu­pono mi'i ewywuaria Iesui emiit no wo'o­pot­ky'e kahato hat mi'i. I'ewyte yne to'yat piaria wywo te waku pãi. Mi'iria ewywuat waku ai'a­pykok hanuaria. 17 Ga'atpuat re put'ok­'i­'a­tu'e meiũpe emipo­'o­roria aiwy Etewana aiwy Wutu­natu i'ewyte aiwy Akaiku wywo. Mi'i pote arehum kahato i'atu­wywo katu­pono uipo­wyro kahato haria ti mi'iria Iesui potpap etiat haria mi'iria eipe yt uwe i uipo­wyro haria pytkai. Mi'iria aikotã eipe uipo­wyro hap ewy te meiũpe ehaipe kai uipo­wyro. 18 Ta'i mi'iria ti mohag ewy kahato uimo­wepit kahato haria. Ma'ato i'ewyte yt uipohag yn i ma'ato yne aipohag no tukup­te'en mi'iria. Ta'i aiwehum hap eiam kahato Etewana ywaniaria are. Waku wati­mõ­typot mi'iria i'ewyte torania yne mi'iria ewywuaria waku wati­mõ­typot. I'ewyte waku mi'i tã haria ewywuaria eweikat ei'a­pykok hamo.
19 Pyno meiũpe Iesui mohey haria yi Asia piaria te'e­ru­wehay po'oro kahato eiky'e hap wywo. I'ewyte mehĩ Akuira i'ewyte mana Pirika e hap ipo'oro te'e­ru­we­kue­katu sese ehowawi. 20 Ta'i aipoi­tynug ni Aika­'iwat Iesui i'atu'e katu­pono koitywy Tupana mõtypot hap toĩne'en na'yn i'atu'yat pe. Pyno ti uruwe­'a­tunug hap toĩne'en na'yn i'atu'yat pe. Pyno ti eheka­tu­wyria meiũpiaria ehowawi te'e­ru­wehay po'oro torania Iesui mohey haria. 21 Mi'i hawyi uito Pauru i'ewyte atipo­'oro uimiwan eiky'e uhepiat hap etiat ma'ato uipo wuat atipehik mesup uhet. PAURU uhet are hap atiwan. Kuekatu atipo­'oro ehowawi are atiwan na'yn ui'e hap. 22 Tut irane tut irane Aipo­typot Iesui waku wato'e. Eiwe'eg wo o katu­pono yt torania i iky'e haria. 23 Pyno ahẽtup Aika­'iwat Iesui kape uiwy­ria'in tawa Kurintiu piaria — Eti'a­tu­ky'e te'en ne'i o egyi'at hap kaipyi at ka'ap. Eti'a­tu­po­wyro mi'iria Iesui are'e. 24 Pyno ti pywo ti woro­ho­'o­ky'e kahato eipe torania eiperia kat pote eipe Iesui emiit'in sese ra'yn eweipy­hu'at pote woro­ho­'o­ky'e. Toran na'yn mesuwe uimiwan ehowawiat.
Toran uimiwan mesuwe. Uito ti Iesui mipo­'oro tepiat sehay moherep hamo. Pauru ti uhet.