TAWA KURINTIU PIARIA NÃPIN HAMUAT PAURU MIENOI TYPUAT
1
Uito ti Puaru are. Uiwy­ria'in Iesui mohey haria tawa Kurintiu piaria yi Akaia piaria. Eiperia ti Tupana mimo­waku ko'i ra'yn tewaku hap wuat ko'i. Uito ti Iesui potpo­'oro Pauru e hap het rakat are. Sa'a­wy'i Tupana to'e uhepe — Woro­'airo en Uha'yru moherep miit'in muat hamuat e. Koitywy atipo­'oro ehowawi uimiwan aikope aikope eiwa­'a­tunug Tupana mõtypot hamo are. I'ewyte toĩne'en meiũpe aheywyt aikywyt sese Timoteu are. Mi'i ti uipo­wyro mesuwat uhehay wan hap ete. Mio tã are Tupana pe — Eti'a­tu­poi­tyro kahato o emohey haria Esa'yru mohey haria tawa Kurintiu piaria are. Ereĩne'en o egyi'at kahato rakat i'atuepiat hat wo. Etunug o mi'iria wo'o­wese haria wo. Tupana are En ni Uru'ywot sese are. Emipo­'oro Urupo­rekuat nuat ti Iesui Esa'yru set upi wyti ahẽtup. Urutu­wehum ewawi Tupana. Waku kahato En Tupana katu­pono etipo­'oro ra'yn Iesui uruewawi. Koitywy emẽpyt'in sese uruto are. Waku kahato En Uru'ywot. Uruho­'opot turan uruka­wiano kahato hat En. Urueha­ky­'e'i kahato wuat'i e'at pe are. Uruetu­pana are karãpe urusatek turan Uru'ywot kahato ereĩne'en haty hap etimonik kahato hamo. Uruho­'opot turan i'ewyte urunãpin uruky'e hap wywo. Waku kahato Tupana katu­pono karãpe uruwy­ria'in hatek hap put'ok'e mi'i turan urui'a­tu­nãpin kuap i'atu­ky'e hap wywo. Aikotã urunãpin ho'opot turan mi'i hap ewy urutunug aikotã urumo­wepit ehay wo hap ewy uruto'e ewawi Tupana are. Aipo­typot Iesui tikuap kahato ho'opot hap ko'i po'og torania kai toikuap are. Uruto urutu­kup­te'en iwywo wẽtup miit ewy yn uruho­'opot kahato wy. Mi'i turan uruka­wiano kahato hat pote toikuap kahato ho'opot hap pote. Yt wẽtup i yt toikuap i. Torania toikuap kat pote tohã'ãg yne ra'yn. Mi'i pote toha­ty'u kuap yne aiky'e haype. Koitywy mesu­wa­ro­tiaria urusa­ty'i saty'i kahato ra'yn mesuwe katu­pono uruhenoi ra'yn Iesui etiat wãi'i­'a­tu'e pytkai. Mi'i pote koitywy Tupana mieha­kye­ra'at ko'i wo eweikup­te'en. Uru'a­piheg kahato pote eipo­wyro haria wo urutu­kup­te'en mote are. Ma'ato urusa­ty'i saty'i hap kaipyi eipo­wyro haria urutu­kup­te'en. Ma'ato urusa­ty'i saty'i turan Tupana uruka­wiano urusa­ty'i saty'i hap ok tã. Mi'i pote po'og hesaika rakaria wo uruto­py­hu'at eipo­wyro hamuat ehepiat ho'opot hap ete. Mi'i hawyi karãpe ehaty'i haty'i Iesui mohey haria eipe pote mi'i hawyi uruepiat ho'opot hap kape eiwa­tetup yn na'yn. Mi'i hawyi — Waku waho­'opot aimu'e haria ewy ewei'e eiwe­wawi. Mi'i hawyi wẽtup miit piit ewy yn ho'opot haria wo watoĩ­ne'en are. Mi'i pote watikuap yne ho'opot hap ko'i are. Mi'i hawyi wahupit kuap yne are. Mi'i hawyi yt uwe i aito imohey hap atoiat haria ahaty'i haty'i kahato pytkai. Uiwy­ria'in tawa Kurintiu piaria wẽtup yn wyti aimi­mohey. Mi'i pote atimo­herep teran ehepe aikotã sa'a­wy'i waho­'opot ehe'yi Asia totiat hap. Atiky­'esat eweikuap mi'i hap ete. Katu­pono karãpe eweho­'opot turan mono erakue ewei'e yn na'yn. Ta'i uruho­'opot kahato itote aikotã ahak puat ipotyi rakat wahupit hap ewy yt wahupit kuap i. Mi'i hap ewy yt uruhupit kuap i po'og ehe'yi Asia tote uruho­'opot hap. — Ta'i aiku­'uro ra'yn keĩ mesup pãi uruto'e yn uruto­'ope itote. Yi Asia piaria uru'auka irane mesup sio mũki­'ite uruto'e yn uruwa­nẽtup hawe itote. — Pyno yt watu­we­ha­kye­ra'at kuap i aiku­'uro hap po pyi uruto'e yn itote uruto­'ope. Ta'i Tupana yn keĩ aihep kuap ai'auka teran haria po pyi uruto'e itote uruwo­'ope. Tupana yn aihep kuap ai'auka hanuaria po pyi uruto'e sa'a­wy'i ehe'yi Asia tote urutuwat Iesui ehay moherep hamuat turan. 10 Ma'ato yt uru'auka kuap i ehetama piaria katu­pono Tupana urueha­kye­ra'at uruewa­nĩ­kaptia po pyi itote urumo­ha­ky­'e'i moha­ky­'e'i turan. I'ewyte urutu­we­ha­kye­ra'at uru'auka irane turan yne e'at pe. 11 Uiwy­ria'in tawa Kurintiu piaria ewehẽtup o Tupana kape urupo­wyro Iesui ehay moherep hamo. Mi'i tã ewetunug mote Tupana urupo­wyro emiẽtup ok tã. Mi'i hawyi waku pe urutu­kup­te'en urupoi­tyro emiẽtup ok tã hawyi aru eweikuap ta'yn Tupana piat urupoi­tyro hap. Mi'i hawyi eiwepit kahato hap topy­hu'at katu­pono Tupana tum na'yn eimiẽtup hap ok tã. — Etipoi­tyro Pauru'in ewei'e ro Tupana pe uruka­wiano.
12 Yt karãpe i urui'a­tu­ma'at eipe tawa Kurintiu piaria. Po'og hãpyk torania kai hap ewy urutu­kup­te'en eipy­'a­setpe. Tupana mõtypot hap yn urutunug itote. Yt uruwe'eg hap kaipyi i urupotpap ehehamo ma'ato Tupana urumo­we'eg hap kaipyi uruimõ­typot Tupana miit'in py'a­setpe. Yt uruhepap hap kaipyi i ma'ato Tupana tum uruepe tegyi'at hap tomi­sepap nug kuap hamo hawyi hesaika hap wywo uruimo­herep wakuat itote sa'a­wy'i. Mi'i pote uruminug ete Tupana urupo­wyro hap kaipyi uruimõ­typot Tupana itote sa'a­wy'i. Mi'i hawyi miit'in te'e­ru­wehum kahato Tupana kape. Yt uruewawi i ma'ato Tupana kape yn te'e­ru­wehum uruminug wakuat upi. Mi'i hawyi Tupana kape te'e­ru­wehum hawyi urumo­wepit kahato kat pote uruminug kaipyi Tupana mõtypot hamo urutu­kup­te'en mote.
13 I'ewyte yt eima'at hap i uruipo­'oro miwan ehowawi are. Urumiwan uruehay ewy ti ra'yn waku pe yn toĩne'en. Yt uruiwan i typy sehay ehowawi. Yt kat i ehekat ky'ewi uruipo­'oro urumiwan ehowawi hap. Ta'i heremo kahato urumiwan wuat'i mikuap kahato hap ewy. Yt kat i wẽtup sehay ipuo toĩne'en urumiwan me. Yt kat i eima'at hap urumiwan me toĩne'en. Mi'i pote heremo yne uimiwan are. 14 Koitywy urumohey ran are kat pote yt urukuap kahato i te pote. Mi'i pote urumohit tuereto ehehay wo. Atiky­'esat kahato urukuap sese hap. Waku watu­wekuap aiwo­'o­'e­wy­'ewy hawyi aiwo­'o­mo­wepit hap toĩne'en are. Karãpe mekewat e'at pe put'ok'e mekewat Aipo­typot Iesui toĩne'en mesu­wa­rote Morekuat Koro wo hap e'at pe uimo­wepit kahato haria eweipy­hu'at are. Katu­pono — Mi'iria uipot­mu­'eria sese uimiekyi ko'i tawa Kurintiu kaipy­wiaria are aru Iesui pe. Ta'i woro­ho­'o­mo­herep eipe Iesui kape hut hap e'at pe are. Mi'i hap e'at pe aru waku — Ta'i Pauru ti urumu'e hat sa'a­wy­'iwuat waku ewei'e mekewat e'at pe Aika­'iwat pe are. Mi'i hap ewy urutu­kup­te'en itote wo'o­mo­wepit hanuaria wo.
15 Sa'a­wy'i eipap kahato uhehay upi mi'i pote — Ara'aipok i ra'yn i'atu­mu'e hamo pãi are uipy'a pyi. Sa'a­wy'i — Areto i ra'yn tawa Kurintiu piaria kape are. 16 Mi'i hawyi areto i ra'yn yi Masẽ­tunia piaria kape. Mi'i kaipyi ariot i ra'yn tawa Kurintiu kape i are'e uiwepe sa'a­wy'i. Ati'a­tu­mu'e areto hamo i'ewyte i'atu­mo­wepit hamo areto i ra'yn tawa Kurintiu piaria kape. Mi'i hawyi are'e arewa­nẽtup — Waku urupo­wyro yi Iuteu ywania hatek takaria uruekat wywo are'e uiwepe. Waku Kurintiu piaria uipo­wyro mu'ap upi mekewat Iuteu kapiat uito hap sa'up ete tawa Kurintiu piaria pe are arewa­nẽtup hawe. 17 Mi'i ui'e hap ete ahenoi yne sa'a­wy'i ehepe uimiwan me uiwy­ria'in. — Areto ehowawi are uimiwan me. Ma'ato yt areto hin i ehowawi ui'e hap ewy hawyi — Kat pote som yt tut i ahowawi ewei'e eiwo­'ope. Aima'at i ma'at i teran haype ne'i ewei'e uhepiat pe. Pauru ti heso apo ahepe ewei'e eiwo­'ope are. Yt tutunug i to'e hap ewy apo'e­wei'e ewo'ope uhetiat. 18 Uiwy­ria'in yt naku i mio tã ewei'e ne'i kat pote uito atunug yne ui'e hap ewywuat ko'i uito are. Ta'i urutunug aru uru'e hap ewy katu­pono urutu­kup­te'en neran Tupana ewywuat pywuat rakaria uruto'e uruwo­'ope.
19 Sa'a­wy'i mehĩ Sira mehĩ Timoteu i'ewyte uito urutuwat ehowawi eimu'e hamo. Mi'i hawyi itote urui'a­tu­mu'e kahato aikotã Tupana tipo­'oro Tosa­'yru hap etiano. Tupana mõtypot haria wo yn urui'a­tu­mu'e eipe. Yt kat i urueso hap wywo urui'a­tu­mu'e eipe. Mi'i hap e'at pe urutunug aru uruto'e pote urutunug uru'e hap ewy. Yt typy sehay wywo hin i urui'a­tu­mu'e sa'a­wy'i eipe Iesui etiat uruhenoi ra'yn. 20 Sa'a­wy'i sese Tupana henoi yianmete miwan me yne Tosa­'yru etiat aikotã aru tutunug hap etiat tohenoi miwan me. Mi'i hawyi toipo­'oro ra'yn Tosa­'yru Aipo­rekuat nuat. Put'ok'e hawyi — Papai e atunug neran yne e'e hap ewywuat e. E'e hap ko'i yne atunug aru e. E'e hap ewywuat hap atunug neran e. Mi'i hawyi Iesui tunug yne To'ywot e hap — Atunug aru to'e hawyi tutunug yne. Mi'i pote karãpe uruto'e — Urutunug aru uruto'e hawyi urutunug uru'e hap ewy. Aikotã Aika­'iwat ewy Tupana miky­'esat ewy urutunug neran uru'e hap ewy. — Ta'i yt urutunug i aru mi'i tã uruto'e mi'i pote yt urutunug i uru'e hap ewy Tupana Sa'yru e hap ewy. Mi'i tã urutunug neran Tupana mõtypot hamo. 21 Koitywy Tupana ainug Tosa­'yru ewywuaria ahehay wuat. Tehay moherep hamo wẽtup piit ewy watoĩ­ne'en Ha'yru wywo. Katu­pono aito wato­mohey Aipo­typot Iesui. Tupana aimoe­saika Tosa­'yru Pã'ãu wo hawyi Ha'yru ewy wato­py­hu'at. 22 Aikotã watiwan ahet aheka­re'en ete ahet — Mesuwuat ri uiat e hap. Mi'i hap ewy wyti wato­mohey Ha'yru ra'yn hawyi Tupana tum Tosa­'yru Pã'ãu ahepe hawyi Ipã'ãu set topy­hu'at ahete. Mio tã e — Tupana wanuat mi'i miit e hamuat wuat'i miit'in me hap ewywuat. Yt karãpe i hawyi wẽtup ok wano mi'i hat topy­hu'at e hamo hap ewy. 23 Ta'i yt uheso i are. Tupana tikuap yt heso i rakat uito. — Tupana are etomo­herep yt uheso i hap are uiwy­ria'in Kurintiu piaria pe Tupana are. Sa'a­wy'i areto aru ehowawi wen ma'ato yt areto i. Eweikuap apo kat pote yt areto i pyno ahenoi ehepe. Aikotã ai'ywot yt ai'a­piheg teran i hap ewy ti areĩne'en pytkai yt areto i ei'a­piheg hamo. 24 Kat pote Eika­'iwat sese yt uruto i. Mi'i hawyi are'e uiwa­nẽtup hawe — Pyno yt kat hamo i areto are. Kat pote po'og waku eweikup­te'en Eika­'iwat sese po pe hawyi yt areto i ei'a­piheg hamo are Uito ti Pauru.