14
Midlikù si Absalom diyà te Jerusalem
Netuenan ni Joab he anak ni Zeruya he ebulungen si Hadì David ki Absalom. Umbe, impetawag din is sevaha he vahi he uluwanen he ziyà te Tekoa. Hein nekeuma haazà is bahi, migkeǥiyan ni Joab te, “Uvag kun edlalew ka te minatey. Kukumbalè ka te visti he ibivisti te edlalew, ne kenè ka mebpurungpurung, kekenà, iringi nu is ulaula te vahi he neuǥet en is kedlalew zin tenged te minatey. Ne pehendiyè ka te hadì ne keǥiya nu kandin is migkaǥi ku kenikew.” Ne migkaǥi ni Joab kandin is egkeǥiyen din diyà te hadì.
Hein nekeuma haazà is bahi ziyà te hadì, midluhud sikandin tuus te kedtahud he egkaǥi te, “Tevangi a, Mahal he Hadì!” Mid-insaan sikandin te hadì, “Hengkey ves is igkeseeng nu?” Midtavak sikandin te, “Sevaha a he valu, ne zuen dezuwa he anak ku he maama. Sevaha zutun he andew midtebek sikandan is dezuwa ziyà te pemuleey, ne tenged te wazà edsambag kandan dutun, ne nepatey is sevaha. Ne zutun nemenhendiyà is langun he menge kezuzumahi ku he egkaǥi te, ‘Iveǥey nu kenami heeyan is anak nu, su edhimetayan dey sikandin su midhimetayan din is suled din. Kenà engayan sikandin he ebpengevilin te ketiǥeyunan te amey zin.’ Emun ebeelan dan heini, egkaawà kayi te kedì is nesamà he anak ku he iyan dà edseriǥan ku he ebpekeuǥup kedì, wey egketazin en is ngazan te esawa ku kayi te kelibutan.”
Migkeǥiyan te hadì haazà is bahi te, “Ulì ke en su iyan e en metau. Egkeǥiyan ku sikandan he kenè dan menuwa is anak nu.” Migkaǥi haazà is bahi te, “Mahal he Hadì, ke zuen edsumbung kenikew tenged te mid-uǥupan a kenikew, ne televaken ku wey te pemilya ku heeyan ne kenà kenikew.” 10 Midtavak is hadì te, “Emun duen edriklamu ziyà te kenikew, ne dumaha nu sikandin kayi te kedì, ne kenè ke zin en ed-umanan edriklamuwi.” 11 Ne migkaǥi haazà is bahi te, “Mahal he Hadì, emun egkehimu ne penangdù ka ziyà te Nengazen he Megbevayè nu he kenè nu tuǥuti he zuen ebales te anak ku para kenà sikandin mepatey wey wazè en duma pa he egkeulaula.” Midtavak si Hadì David te, “Ibpenangdù ku te uuyag he Nengazen he wazè en egkevut te anak nu.”
12 Migkaǥi haazà is bahi te, “Mahal he Hadì, duen pa sevaha he idsarig ku kenikew.” Midtavak haazà is hadì te, “Uya, hengkey heeyan?” 13 Migkaǥi haazà is bahi te, “Kenè be salè nu heeyan diyà te menge etew te Megbevayà is kedlevani nu te anak ku piru is kenikew he anak he mibpelaǥuy ne wazè nu ipeulì? 14 Is langun he etew ebpatey, iring te wahig he egkeulaan diyà te tanà he kenè en ebpekelikù. Piru kenà igkesuat te Megbevayà is kegkuwaa te untung te etew; iyan pa ganì egkesuatan din he medlikù diyà te kandin is menge etew he mibpekeziyù kandin.
15 “Mahal he Hadì, midhengkayi a su edtudtulen ku kenikew is prublima ku su egkahandek a te ebeelan kedì te menge kezuzumahi ku. Egkeisip ku is ebpekidlalag a kenikew su kela ke ebpemineǥen nu is hangyù ku kenikew 16 he luwasa a wey is menge anak ku te menge etew he ebpelenuwan dan te egkuwa is tanà he imbeǥey te Megbevayà kenami. 17 Umbe ǥuntaan is egkeǥiyen nu ne iyan ebpekeveǥey kedì te kelinew su iring ka te velinsuǥuen te Megbevayà su netau ka te meupiya wey mezaat. Berakat he zumahi ka te Nengazen he Megbevayè nu.”
18 Ne migkeǥiyan te hadì haazà is bahi te, “Uya, tudtuli a te tutuu mehitenged te id-insè ku kenikew.” Midtavak haazà is bahi te, “Uya, Mahal he Hadì.” 19 Mid-insà is hadì te, “Iyan be si Joab mibpenurù kenikew kayi?” Midtavak haazà is bahi te, “Kena a ebpekevelivad te tavak te insè nu, Mahal he Hadì. Uya, si Joab he suluǥuen nu is midsuǥù kedì te kebaal kayi wey iyan sikandin mibpenurù ke hengkey is egkeǥiyen ku. 20 Mibeelan din is iring kayi para kun mebmeupiya is kedepitè niw ki Absalom. Piru netuenan nu heini, Mahal he Hadì, su iring ka te velinsuǥuen te Megbevayà–netuenan nu is langun he egkeulaula kayi te nasyun tew.”
21 Ne impetawag te hadì si Joab ne migkeǥiyan te, “Uya, hipanew ka ne dumaha nu si Absalom ke edlikù ka kayi.” 22 Midluhud si Joab su edtahud te hadì ne migkaǥi te, “Berakat he tuvazi ka te Nengazen, Mahal he Hadì. Guntaan netuenan ku he nezeliǥan a kenikew su midtuman nu is hangyù ku.” 23 Ne migenat si Joab pehendiyà te Geshur, ne miduma zin si Absalom te edlikù diyà te Jerusalem. 24 Piru migkaǥi is hadì te, “Dutun niw ipeubpà sikandin te valey zin; kenè ku egkesuatan he meehè ku kayi te turuǥan.” Ne mid-ulì si Absalom diyà te valey zin ne wazè en sikandin mebpaahà te hadì.
25 Wazà ebpekeiring te ketaid ni Absalom te tivuuk he Israel, umbe utew sikandin egkevantug te langun. Wazà igkesawey kandin puun te ulu pehendiyà te parapara. 26 Kesevaha zà sikandin ebpaalut te senge-tuig, ne ebpaalut sikandin su egkeveǥatan sikandin te bulvul zin. Emun edtimbangen is bulvul zin ne zezuwa he kilu is keveǥat emun dutun te timbangan te hadì. 27 Duen menge anak ni Absalom he tetelu he menge maama ne sevaha is bahi. Is ngazan dutun te vahi ne si Tamar, ne utew heini sikandin metaid. 28 Diyà med-ubpà si Absalom te Jerusalem seled te zezuwa he tuig he wazè din maahà is hadì.
29 Sevaha zutun he andew, impetawag ni Absalom si Joab su ibpehendiyè din te hadì para melelaǥi zin mehitenged kandin. Piru wazà mebpemineg si Joab he ibpehendiyà ni Absalom. Impeuman din ipetawag si Joab, piru wazà gihapun medhendiyà. 30 Migkeǥiyan ni Absalom is menge suluǥuen din te, “Binsuli niw is menge pemuleey ni Joab he mibpemulaan te barli. Durug dà te vevesukè ku.” Umbe mibinsulan dan is bevesukà ni Joab.
31 Midhendiyà si Joab te ki Absalom he egkaǥi te, “Maan is mibinsulan te menge suluǥuen nu is bevesukè ku?” 32 Midtavak si Absalom te, “Tenged te wazè ka medhendini te kebpetawaǥa ku kenikew. Egkesuatan ku pezem he medhendiyè ka te hadì wey nu meinsai sikandin ke maan is impaangey e zin pa ziyà te Geshur. Meupiya pa pezem ke diyè e zà. Guntaan, egkesuatan ku he meehè ku is hadì; emun nekesalà a, ne pehimetayi e zin.”
33 Midhendiyà si Joab te hadì, ne midtudtul zin is migkaǥi ni Absalom. Impetawag te hadì si Absalom, ne hein nekeuma sikandin, midluhud sikandin su edtahud te hadì. Ne zutun midhezekan sikandin te hadì.