15
Duen Planu ni Absalom he Edsukul
Nenlavey is menge timpu nekekuwa si Absalom te menge kerwahi wey menge kudà, wey 50 he etew he vantey zin. Neleyaman ni Absalom is emun egkepukew te meselem ne ziyà edhithitindeg te kilid te zalan pehendiyà te pultahan te inged. Ne emun duen ebpekeuma he etew he zuen sumbung din he ibpehusey te hadì, ne ed-insaan din ke hendei ed-ubpà, wey egkaǥi haazà is etew ke hengkey sikandin he tribu te Israel. Ne egkeǥiyan ni Absalom sikandin te, “Meupiya wey meketezenganen is sumbung nu piru wazà midseriǥan te hadì te kedhusey keniyan. Emun pezem iyan e zà ebpekehusey, ne ebpekeuvey is langun he zuen idsumbung etawa insumbung, ne wazà duwazuwa he ebeǥayan ku te hustu he kedhusey.” Ne emun duen etew he ed-uvey kandin ne edluhud su edtahud kandin, egkepkepan din heini su iyan kegalewǥalew zin. Iyan heini ebeelan ni Absalom te langun he Israilihanen he ebpehendiyà te hadì su ebpehusey. Umbe neuwit din is menge Israilihanen.
Neipus dutun is heepat he tuig, migkeǥiyan ni Absalom is hadì te, “Tuǥuti a he edhendiyà te Hebron su edtumanen ku is penangdù ku te Nengazen. Hein diyè e pa med-ubpà te Geshur he sakup te Aram, nenangdù a he emun ibpelikù e pa te Nengazen diyà te Jerusalem, ne ed-ezapen ku sikandin diyà te Hebron.” Migkeǥiyan sikandin te hadì te, “Uya, meupiya is hipanew nu.” Umbe midhendiyà si Absalom te Hebron.
10 Hein diyè en si Absalom te Hebron, ne mid-eles-eles sikandin medsuǥù te menge etew he ibpepenudtul ziyà te tivuuk he Israel he egkaǥi te, “Emun egkezineg niw is daǥing te vudyung, ne pemensag kew te, ‘Si Absalom en is hadì te Israel, ne ziyà sikandin midhadì te Hebron!’ ” 11 Duen 200 he etew ziyà te Jerusalem he mibpenhinggat ni Absalom he meduma kandin diyà te Hebron. Heini he menge etew ne wazà mesayud te planu ni Absalom. 12 Dutun te kemula pa ebpemuhat si Absalom te menge pemuhat, impetawag din si Ahitofel he ziyà te inged he Gilo. Heini si Ahitofel ne zutun heini he meǥinged, wey sevaha sikandin te menge megsesambag ni David. Hein neuǥet ne midmezakel en is midsunud ki Absalom, umbe mibmelig-en utew is pelanu zin te kebpekidsukulà ki David.
Mibpelaǥuy si David
13 Duen sevaha he tigpenudtul he midtazem diyà te ki David he is menge Israilihanen ne midtampu en diyà te ki Absalom. 14 Ne migkeǥiyan ni David is langun he menge upisyal zin he zuma zin diyà te Jerusalem te, “Ebpelaǥuy kiw, su kela ke meumahi kiw ni Absalom kayi, ne penhimetayi kiw wey is langun he meǥinged kayi te Jerusalem. Pekeǥaan kew, emun egkesuat kew he ebpekelikey ki Absalom.” 15 Migkaǥi is menge upisyal te, “Mahal he Hadì, andam key he ebaal te minsan hengkey he egkeǥiyen nu kenami.” 16 Midhipanew si David duma is langun he nesakup te pemilya zin, piru intaǥak din is sepulù he esawa zin he kenà menge dungganen para ed-etiman duen te turuǥan.
17 Hein edhipanew en ensi David wey is menge sakup din, ne ziyè dan mebpundu te ketepusan he valey zutun te inged. 18 Ne impehuna ni David is langun he menge sakup din, wey is langun he ebantey kandin he menge Kiritnen wey menge Pilitnen. Ne edsunud daan is 600 he Gitanhen he miduma kandin he ebpuun diyà te Gat. 19 Migkeǥiyan ni David si Itai, he pengulu te menge Gitanhen, “Maan is eduma kew kenami? Likù kew ziyà te Jerusalem, ne ziyè kew zuma te veǥu he hadì he si Absalom, su menge lumelengyawè kew zà kayi te Israel he mibpemelaǥuy puun te inged niw. 20 Wazè pa utew meuǥet is kebpekeuma niw kayi, ne ǥuntaan eduma kew kenami he wazè dey ganì metueni ke hendei key ebpevayà? Likù kew ziyà te menge siringan niw, ne deyzey ke ipaahà te Nengazen is gaǥew zin wey keupiya zin keniyu.” 21 Midtavak ni Itai kes hadì te, “Idsaad ku ziyà te uuyag he Nengazen wey ziyà te kenikew, Mahal he Hadì, he minsan hendei ka ebpevayà ne eduma key kenikew, minsan kemetayen pa is ebpengkusan.” 22 Migkeǥiyan sikandin ni David te, “Ne emun iyan heeyan ne zuma kew en kenami.” Ne zutun midhipanew si Itai wey is langun he menge sakup din, wey is menge pemilya zan. 23 Utew subra is kebpemenineǥew te menge etew ziyà te Jerusalem dutun te kedsaǥad te menge sakup ni David. Dutun te kedlayun ni David te zal-ug he Kidron, is menge sakup din he ziyà te egkehunaan din midhendiyà te sibsivayan.
24 Ne ziyà daan kes menge memumuhat he si Zadok wey si Abiatar wey kes menge Levihanen he mid-uwit duen te Kavan te Kebpekid-uyun te Megbevayà. Diyè dan isavuk haazà is Kavan te Kebpekid-uyun te kilid te zalan ne nemuhat si Abiatar taman te nekaawà is menge sakup ni David dutun te inged. 25 Ne migkeǥiyan ni David si Zadok te, “Ilikù kes Kavan te Kebpekid-uyun te Megbevayà diyà te Jerusalem. Emun meupiya is gehinawa te Nengazen kedì, ne ibpelikù e zin diyà te Jerusalem ne egkeehè ku zed heini wey is lugar he egkesevukan din. 26 Piru emun kenè e zin en igkelipey ne andam ad minsan hengkey is ekegesuatan din he ebeelan din kedì.”
27 Ne migkeǥiyan pa ni David si Zadok te, “Likù kew ki Abiatar ziyà te Jerusalem he melinawen, duma is anak nu he si Ahimaaz wey is anak ni Abiatar he si Jonatan, wey kew mekepeniid diyà. 28 Diyà a edtaǥad te repasan pehendiyà te sibsivayan taman te kenè ku egkezawat is tudtul he ebpuun keniyu.” 29 Ne zutun inlikù ni Zadok wey ni Abiatar kes Kavan te Kebpekid-uyun te Megbevayà diyà te Jerusalem, ne ziyè dan med-ubpà.
30 Midtekezeg si David diyà te Buvungan te menge Olibo. Ne wazè din sendalyas ne edtembunan din is ulu zin he edsineǥew. Ne ebpemenineǥew zaan haazà is menge zuma zin he edtambun daan te menge ulu zan. 31 Duen mibpenudtul ki David he si Ahitofel ne sevaha te nekidsevaha ki Absalom. Ne zutun mid-ampù si David, “Nengazen, himuwa nu he wazà pulus te sambag ni Ahitofel.”
32 Hein diyè en ensi David te puntur te Buvungan te menge Olibo, he zutun ed-ezapa te menge etew is Megbevayà. Duen midsinuǥung ki David he si Hushai he Arkanhen. Nengevindas is kumbalè din ne eliyevuken is ulu zin he tuus te edlalew sikandin. 33 Migkeǥiyan ni David sikandin te, “Wazà igkeuǥup nu ke eduma ka kedì. 34 Deyzey ke edlikù ka ziyà te inged ne egkeǥiyan nu si Absalom te, ‘Suluǥuen ad kenikew hadì; iring te suluǥuen a te amey nu zutun te nehuna he timpu, ne ǥuntaan iyan ke en teǥisuluǥuen kedì, ne egkeuǥupan e pa kenikew he mevelevaǥi is menge sambag ni Ahitofel.’ 35 Diyà si Zadok wey si Abiatar he menge memumuhat. Keǥiya nu ziyà te kandan is langun he egkezineg nu ziyà te turuǥan te hadì. 36 Ne ipehengkayi nu te kedì is menge anak dan he si Ahimaaz wey si Jonatan te kebpenudtul te nezineg nu.” 37 Ne zutun midlikù si Hushai he emiǥu ni David diyà te Jerusalem. Neserengà dutun he midseled si Absalom diyà te inged.