Is Megwewali
1
Wazà Pulus te Minsan Hengkey
Iyan heini menge lalag te megwewali* megwewali: etawa, menunudlù; etawa, uluwanen he etew. he anak ni Hadì David, he hadì diyà te Jerusalem:
Wazà pulus te minsan hengkey. Wazà iyan menge pulus te langun! Hengkey is egkekuwa te menge etew ziyà te langun he hineǥuan dan kayi te kelibutan? Egkeawà is sevaha he lapis te kevuwazan ne egkepuliyan en maan te sevaha, piru is kelibutan kenà egkahalin. Edsilà is andew, ne edsanlep; ne edlikù-likù dutun te mibpuunan din. Edsamber is keramag pehendiyà te zivavà wey zizaya; ne edlibut-libut dà heini wey edlikù-likù. Is menge wahig edtudà pehendiyà te zaǥat, ne kenà heini egkepenù. Ne haazà is wahig ne ebpekelikù gihapun diyà te mibpuunan din, ne ed-uman en maan edtudà pehendiyà te zaǥat. Mekeveveley he ed-is-isipen is minsan hengkey! Minsan utew en mahabet is neehè ta ne egkesuat ki pa he ed-uman ed-ahà. Ne minsan utew en mahabet is nezineg ta ne egkesuat ki pa he ed-uman ebpemineg. Is nengehitavù en ne egkeuman gihapun egkengehitavù. Is egkengehitavù guntaan ne nengehitavù en dengan. Umbe wazà beǥu he nengehitavù kayi te kelibutan. 10 Kayi te kelibutan wazà egkekaǥi ta he veǥu su is egkeǥiyen ta he veǥu ne zengan dà heeyan. 11 Kenè te en egketenuzan is mengehitavù te nehuna he menge timpu. Ne is huziyan he menge lapis te menge kevuwazan, ne kenè dan en daan egketenuzan keuzemà is mibpemeelan tew ǥuntaan.
Is Kenà Kebpulus te Ketau
12 Siak is megwewali ne hadì a te Israel, ne ziyà a ed-ubpà te Jerusalem. 13 Mibpurungan ku istudyuwi is mehitenged te kedsavut, ne pinaaǥi te ketau ku, mibpurungan ku susiya is minsan hengkey he egkengeulaula kayi te kelibutan. Ne zutun, netuenan ku he utew merasey is ibanglis te Megbevayà te menusiyà. 14 Neehè ku is langun he ebpen-ul-ulahan kayi te kelibutan, ne wazè din menge pulus; iring dà te edal-as a te keramag. 15 Ke hengkey is sayep ne kenè en egkevelvelewanan. Ne is wazà meengkà ne kenè en egkehimu he ed-engkaan.
16 Ne neisip ku is, “Edhuna a he metau te nehuna kedì he menge hadì he nemendumala te Jerusalem. Lavew is ketau ku wey keuluwanen ku te minsan hentei kandan.” 17 Nenigudu a wey ku metueni is mibizahayan te ketau wey ketutulebungi. Ne ǥuntaan neisip-isip ku he wazà daan kayi pulus; iring dà te edal-as a te keramag. 18 Su is ked-iseg te ketau ku, ne iyan daan ked-iseg te seeng ku.

*1:1 megwewali: etawa, menunudlù; etawa, uluwanen he etew.