^
Zacarias
Is Tawag te Kebpelikù diyà te Nengazen
Is Nelewasan Mehitenged te menge Kudà
Is Nelewasan Mehitenged te Heepat he Sungey wey Heepat he Pandey
Is Nelewasan Mehitenged te Etew he zuen Din para te Idsukud
Impelikù te Nengazen is menge Keet-etawan Din diyà te Kandan he Lugar
Is Nelewasan Mehitenged te Lavew he Memumuhat
Is Nelewasan Mehitenged te Bulawan he Selevukà te Sulù wey te Zezuwa he Kayu he Ulibu
Is Nelewasan Mehitenged te Linulun he Belesahan he Midlayang
Is Nelewasan Mehitenged te Bahi ziyà te Seled te Revan
Is Nelewasan Mehitenged te Heepat he Kerwahi
Is Kuruna he para ki Josue
Midrewakan te Nengazen is Kenà Ebpuun diyà te Gehinawa he Kebpuasa
Midsaad is Nengazen he Edtuvazan Din is Jerusalem
Edsilutan te Nengazen is menge Nasyun he Kuntada te Israel
Is Egkehimu he Hadì diyà te Jerusalem
Ibpelingkawas te Nengazen is menge Israilihanen he Nevihag
Edtevangan te Nengazen is menge Etew Zin
Is Hizu te Nengazen te Juda wey Israel
Edsilut is Nengazen diyà te Lebanon wey Bashan
Is Dezuwa he Perevantey te Uyaǥen
Edezeetan is menge Kuntada te menge tig-Jerusalem
Edlumpiyuwan is menge Israilihanen te menge Salè Dan
Ebpatey is Perevantey te menge Kerehidu ne Ebpekedsusuwey is menge Kerehidu Zin
Ebpekeuma is Nengazen ne Edhadì