5
Imakui'pî Yentainokon
Anî'ya innape Paapa nîmenka'pî pe Jesus wanî kupî ya, mîîkîrî wanî Paapa munkî pe. Uyunkon Paapa sa'nama anî'ya ya, Paapa munkîyamî' sa'namaiya nîrî tamî'nawîrî. Mîrîrî ye'nen Paapa sa'nama ya, moropai imaimu yawîrî ko'mannî ya, —‍Uurî Paapa munkîyamî' sa'namanen —‍ta'nîkon, seru'ye' pe pra. Maasa pra innape Paapa sa'nama ya, imaimu yawîrî tamî'nawîron kupî pî' ko'mannî. Paapa maimu pî' eseta'kakon pepîn, —‍Uyeta'kanen —‍taa pepîn Paapa maimu pî'. Paapa munkî pe e'nî. Mîrîrî ye'nen uyeserukon wanî pepîn imakui'pî ku'nenan yeseru warantî. Paapaya ukupîkon meruntî ke, imakui'pî ku'nen yeseru warainon kupî pî' ko'mannî namai. Innape Jesus kupî pî' ko'mannî ye'nen, sîrîrî non pon imakui'pî yentai e'nî. Anî' wanî sîrîrî non po tîwe'sen imakui'pî yentai ekaremekîuya apî'nîkon. Innape Paapa munmu pe Jesus wanî ku'nenan, inkamoro wanî imakui'pî yentai.
Jesus Cristo pî' Ekareme'nenan
Paapa nîmenka'pî, Jesus pî' eseurîma mîrîrî. Mîîkîrî pu'kuru iipî'pî sîrîrî non pona, eesenpatakona'pî tuna kata. Moropai teesenyaka'mato' kupî pî' tîîko'mamî tîpo, mîîkîrî pu'kuru sa'manta'pî uurî'nîkon ton pe. Mîîkîrî, eesenpatakona'pî manni', mîîkîrî sa'manta'pî nîrî uurî'nîkon ton pe. Tîmînî kamo'pîiya. Innape pu'kuru awanî epu'tî'nîkon, maasa pra Morî Yekaton Wannîya ekaremekî, mîîkîrî Morî Yekaton Wannî, seru'ye' pepîn. 7-8 —‍Innape Paapa munmu pe Jesus wanî —‍taa Morî Yekaton Wannîya uyewankon ya'. Moropai innape awanî epu'tî uurî'nîkonya î' kai'ma eesenpatakona'pî wenai, moropai î' kai'ma aasa'manta'pî wenai. Eseurîwî'ne to' wanî innape awanî ekareme'nenan. Eseurîwî'ne to' wanî tîîse se' kaisarî ekaremekî to'ya, tiaron pe rî pepîn. Î' rî pî' pemonkonyamî' eseurîma ya, se' kaisarî, mîrîrî pî' uurî'nîkonya taa: —‍Innape awanî to' eseurîma'pî. A'kî, tu'ke to' tîîse se' kaisarî ekaremekî to'ya era'makî —‍taa. Moriya Paapa eseurîma'pî ku'pai'nîkon innape, pemonkonyamî' yentainon mîîkîrî mîîto'pe. Moropai ta'pî Paapaya. —‍Unmu pu'kuru mîseni' warayo' —‍ta'pîiya.
Tînmu pî' eeseurîma mîrîrî. 10 —‍Innape Paapa kupî pî' wai —‍kai'ma esenumenkan ya uyewankon ya', innape awanî epu'tî uurî'nîkonya Paapa eseurîma'pî tînmu pî'. Anî'ya innape Paapa eseurîma'pî kupî pra awanî ya —‍Seru'ye' pe Paapa wanî —‍taiya. Maasa pra Paapa nekaremekî'pî tînmu yekare kupîiya pra awanî innape. 11 Paapaya ipatîkarî enen ko'mannîto' ton tîrî'pî uurî'nîkon pia. Mîrîrî enen ko'mannîto' eporî inmu pia, innape ikupî wenai. Mîrîrî itekare Paapa nekaremekî'pî. 12 Paapa munmu yapisîtîpon ko'mamî nîrî ipatîkarî Paapa pia. Tîîse Paapa munmu yapisîtîpon pepîn ko'mamî pepîn ipatîkarî Paapa pia.
Ipatîkarî Enen Ko'mannîto'
13 Mîrîrî ekareme'nen pe sîrîrî kaareta menukauya aapia'nîkon, innape Paapa munmu ku'nenan pia. Imenukauya ipatîkarî Paapa pia aako'manto'kon ton esa' pe awanîkon epu'tîkonpa. 14 Î' rî esatî ya itu'se Paapa e'to' yawîrî, tîwakîri pe eseurîmanto' etaiya. Mîrîrî ye'nen eranne' pe pra itu'se e'nîto' esatî ipî'. 15 Itu'se Paapa e'to' yawîrî esatî ya, innape umaimukon etaiya epu'tî. Moropai innape unesatî'pîkon tîrîiya epu'tî nîrî.
16-17 Yairî pra e'nîto' wanî imakui'pî pe Paapa pia tamî'nawîrî. Moro awanî imakui'pî anî'ya ikupî ya Paapaya ikupî pepîn tîîwanmîra. Moropai awanî imakui'pî, mîrîrî ye'ka kupî yai ekaremekî ya Paapa pî' tîîwanmîra ikupîiya. Mîrîrî ye'ka imakui'pî kupî tiaronya era'maya'nîkon ya, ipî' meseurîmatîi Paapa yarakkîrî. Mepîrematîi. Paapa pî' mesatîi ipatîkarî tîîpia mîîkîrî ko'manto' ton tîîto'peiya. Tîîse imakui'pî moro man tiaron. Mîrîrî ye'ka kupî anî'ya ya, Paapaya ikupî pepîn tîîwanmîra. Mîrîrî ye'ka kupîtîpon ko'mamî pe man ipatîkarî apo' ya'. Mîrîrî ye'ka kupîtîpon pî' meseurîmatîi Paapa yarakkîrî tauya pepîn.
18 Paapa munkî pe tîwe'sen ko'mamî pepîn imakui'pî kupî pî'. Mîrîrî epu'tî uurî'nîkonya. Paapa munmuya iko'mannîpî morî pe. Moropai makuiya yapisî eserîke pra awanî. 19 Paapa munkî pe e'nî epu'tî mîrîrî. Tîîse imakui'pî kupî pî' tîîko'mansenon wanî makui poitîrî pe tamî'nawîrî. 20 —‍Paapa munmu iipî'pî sîrîrî non pona, seru' pepîn. Innape awanî —‍taa uurî'nîkonya. Epu'nen tîrî'pîiya uyewankon ya' Paapa epu'to'pe, yairon pe awanî. Moropai mîîkîrî yairon pia e'nî maasa pra inmuya upîika'tî'pîkon. Paapa pe pu'kuru mîîkîrî wanî. Moropai tîîpia ipatîkarî ko'mannîto'pe emapu'tînen pe mîîkîrî wanî.
21 Unmukuyamî', î' rî kîsapurîtî Paapa pe tîku'se.