SÎRÎRÎ KAARETA ITAKON ITE'KA PE
JOÃO NÎMENUKA'PÎ
Itakon ite'ka pe João, Jesus nenupa'pîya imenuka'pî. E'mai'non kaareta menuka tîuya warantî, itakon ite'ka pe imenuka'pîiya. Sîrîrî kaareta yarima'pîiya wîri' pia. Anî' pe awanî'pî esepu'tî pepîn. Yai pra soosi taato' pe mîîkîrî wîri' wanî.
1
Uurî João, a'yeke'ton, apanamanenkon. Sîrîrî kaareta menukauya sîrîrî aapia, moropai anmukuyamî' pia nîrî. Amîrî Paapa nîmenka'pî tîpemonkono pe awe'to'pe, ma'non. Innape iku'nenan pe e'nî ye'nen, asa'namauya'nîkon. Moropai tiwinsarî asa'namanenkon pepîn tîîse tamî'nawîronkon Paapa maimu epu'nenanya asa'namakon nîrî. Mîrîrî warantî awanî maasa pra Paapa maimu ko'manpîtî uyewankon ya'. Ipatîkarî aako'mamî uyewankon ya'.
Morî tîrî pî' Paapa man upona'nîkon tîîwarîrî antîîpai tîwanî ye'nen. Tî'noko'pî pe uyera'makon pî' awanî. Morî pe uyewankon ereutanîpî pî' man. Mîrîrî ye'ka ko'mannîto' ton eporî pî' man uyunkon Paapa winîpai moropai inmu Jesus Cristo winîpai. Moropai innarî epu'to'pe emapu'tîiya'nîkon. Moropai uyonpakon sa'namato'pe emapu'tîiya'nîkon.
Yairon maimu yawîronkon
Tiaronkon anmukuyamî' ko'mamî yairon maimu yawîrî eporî pî' wai. Mîrîrî pî' atausinpa'pî. Mîrîrî warantî ko'mannî e'pai taa pî' Paapa man. Tarîpai amenan Paapa nekaremekî'pî menukauya pepîn aapia tîîse penaron. Mîrîrî eta'pî annaya innape Jesus kupî'pî annaya yai. —‍Ese' yu'se e'nîpai'nîkon —‍mîrîrî taato' eta'pî annaya. Mîrîrî warantî ko'manpai'nîkon, ma'non. Paapa maimu yawîrî ko'mannî ya, uyonpakon sa'nama innape. Paapaya ta'pî: —‍Ayonpakon sa'namatî —‍ta'pîiya. Mîrîrî eta'pîya'nîkon innape Jesus kupî'pîya'nîkon yai. Mîrîrî yawîrî aako'mamîkon yu'se Paapa man.
Sîrîrî non poro arinîke yenku'tî tonkon epa'kasa'. Innape Jesus Cristo esenpo'pî pemonkon pe kupî to'ya pepîn. Mîrîrî warantî taa pemonkonya ya, mîîkîrî wanî pemonkonyamî' yenku'tînen pe, Cristo yeyaton pe. Tîwarî ako'mantî, ayenupa'pîkon annaya kupîya'nîkon namai tîwî, eesenku'tîkon namai. Tîîse itu'se Paapa e'to' kupî pî' ako'mantî aapia'nîkon Paapa nîtîrî ton ayepe'pîkon pe yapisîkonpa tamî'nawîrî, Jesus pia eerepamîkon yai.
Cristoya ayenupa'pîkon yawîrî anî' ko'mamî pra awanî ya, tîîse Cristo maimu yuwa'kaiya ya, mîîkîrî pia Paapa wanî pepîn. Tîîse Cristoya uyenupa'pîkon yawîrî tîîko'mansen pia Uyunkon Paapa wanî moropai inmu wanî. Sa'nîrî to' wanî iipia. 10 Moropai ayenupakonpa kai'ma akore'ta'nîkon tiaron erepamî yai, tîwarî e'tî. Cristoya ayenupa'pîkon yawîrî pra eeseurîma ya, akore'ta'nîkon aako'manto'pe kî'tîîtî ayewî'kon ta. —‍Uwakîri pe aai'sa' nai. Morî pe ako'mankî —‍tîkai pra e'tî ipî'. 11 Maasa pra Cristoya ayenupa'pîkon yairî pra ayenupaiya'nîkon tanne, —‍Morî pe ako'mankî —‍taa pî' aako'mamîkon ya, ipîika'tîya'nîkon mîrîrî. Mîîkîrî pokonpe imakui'pî kupîya'nîkon mîrîrî.
12 Tu'ke itekare man apî'nîkon unekaremekî ton, tîîse kaareta ke anekareme'pai pra wai. Maasa pra aapia'nîkon itîîpai wanî sîrîrî. Mîrîrî yai ekaremekîuya apî'nîkon, se' kaisarî atausinpanto'pe mararî pra.
13 Tîmîrî pe Paapa nîmenka'pî apasi, mîîkîrî munkîyamî' maimu man aapia'nîkon.