SÎRÎRÎ KAARETA TEESEURÎNON
JOÃO NÎMENUKA'PÎ
Teeseurîno ite'ka pe João, Jesus nenupa'pîya kaareta menuka'pî. Sîrîrî kaareta yarima'pîiya tonpa itese' Gaio pia. Mîîkîrî Gaio panama'pîiya î' kai'ma soosi tawonkon, innape Jesus ku'nenan ko'mannî'to'peiya.
1
Uurî João, a'yeke'ton, apanamanenkon. Aapia sîrîrî kaareta menukauya sîrîrî, Gaio. Innape asa'namauya.
Uyonpa, apona epîremakoi uurî. —‍Inkupî ton pona morî tîîkî —‍tauya Paapa pî'. —‍Morî pe iko'mannî'kî moropai pri'ya iko'mannî'kî eeseparantî namai —‍tauya Paapa pî'. Tarakkîrî aako'manto' ko'mannîpî Paapaya morî pe epu'tî pî' wai. Tiaronkon uyonpakon Jesus epu'nenan erepamî'pî aapiapai rî iipî'san. —‍Yairon pu'kuru mîîkîrî Gaio, yairon maimu yawîrî tîîko'mansen —‍taapîtî'pî to'ya. Mîrîrî pî' atausinpa'pî mararî pra. Yairon maimu kupî pî' uyonpayamî' ko'mamî etauya uwakîri pe. Mîrîrî kaisaron tiaron atausinpato' ton pra wai.
Gaio Yeseru
Uyonpa, tîwîrî Jesus pemonkonoyamî' pîika'tîya'nîkon pî' aako'mamî, inkamoro epu'tîya pra tîîse. —‍Morî pe anna sa'nama'pîiya anna pokonpe e'pîtî yai —‍kai'ma, ankoneka'pî yekare ekaremekî'pî aapiapai iipî'sanya tarî soosi ta eperepî'san pî'. To' ese'ma'tî'pî Jesus yekare ekareme'se. Paapa pemonkono pe pra tîwe'sanon pî' î' rî esatî to'ya pra man. Mîrîrî warantî inkamoro Jesus yekare ekaremekî pî' teesenyaka'masanon pîika'tîpai'nîkon. Itu'se to' e'to' ton tîîpai'nîkon to' pia. Mîrîrî warantî to' pîika'tî ya, to' pokonpe esenyaka'man yairon maimu ekaremekî pî'.
Diótrefes Moropai Demétrio
Mororonkon Jesus pemonkonoyamî' pia kaareta menuka'pîuya tîîse apanamanenkon pe uyapurîiya pra Diótrefes wanî. Tonpayamî' yentai e'pai awanî. Moropai umaimu pîinamaiya pra awanî. 10 Mîrîrî ye'nen inkoneka'pî pî' eeseurîma kupî sîrîrî aapia erepamî yai. Seru'ye' awe'seru'tî upona. Moropai mîrîrîya yepi'tî pepîn. Tîîse Jesus pemonkonoyamî' aminkankon erepamî ya, tonpa pe to' yapisîiya pepîn. Moropai morî pe to' anapi'pai tiaron wanî ya, —‍Kaane, tîwî to' nîsi. To' yapi'se pra e'kî —‍taiya. Moropai imaimu tîpîinamai pra tiaronya to' anapi'pai awanî ya, —‍Inî'rî soosi ta kewomîi —‍taiya mîîkîrî to' yapisîtîpon pî'.
11 Uyonpa, imakui'pî ku'nenan warantî pra e'pai man. Morî ku'nenan warantî e'nîpai'nîkon. Morî kupî pî' ko'mannî ya, Paapa pemonkono pe e'nî. Tîîse imakui'pî kupî pî' ko'mannî ya, Paapa pemonkono pe e'nî pepîn. Paapa epu'sa' pepîn mîrîrî.
12 Tarî tamî'nawîronkon eseurîma morî pe Demétrio pî'. Yairon maimu yawîron mîîkîrî. Mîrîrî ye'nen morî pe awanî epu'tî. Anna eseurîma nîrî ipî'. Morî pe iteseru wanî, useruku pepîn, mîrîrî epu'tî pî' naatîi.
Aapia'nîkon umaimu man
13 Tu'ke itekare man apî' unekaremekî ton, tîîse kaareta ke anekareme'pai pra wai. 14 Tîîse aapia itîîpai wai. Mîrîrî yai esera'man moropai eseurîman.
15 Paapaya tîwanmîn tîrî yu'se wai aapia. Tarîronkon Paapa pemonkonoyamî' maimu man aapia. Umaimu nîrî aapiawonkon Paapa pemonkonoyamî' pia. Mekareme'kîi to' pî' tiwin pî' to' tîîse.