2
Tessalônica Po Teesenyaka'mato' Pî'
Paulo Eseurîma
Uyonpayamî', akore'ta'nîkon anna wanî yai, anna esenyaka'ma'pî e'sa' pra man î' pe pra rî. Mîrîrî epu'tî pî' naatîi. Akore'ta'nîkon anna erepamî rawîrî, anna e'taruma'tî'pî epu'nenan amîrî'nîkon Filípos cidaderî po. Miarî inkamoro Filípos ponkon eseurîma'pî îri pe anna winîkîi. Mîîwîni tîîse anna erepamî'pî aapia'nîkon, moropai Paapa winîpainon itekare ekaremekî'pî annaya apî'nîkon. Maasa pra Paapaya anna meruntîtannîpî'pî. Esenku'tî'san pe pra anna wanî. Innape ekaremekî'pî annaya apî'nîkon imakui'pî anku'pai pra awinîkîi'nîkon. Moropai amîrî'nîkon anenku'tîpai pra anna wanî. Tîîse itu'se Paapa e'to' yawîrî anna eseurîma. Maasa pra tîmaimu ekareme'to'pe annaya ta'pîiya, maasa pra yairî ikupî annaya epu'tî'pîiya. Sîrîrî itekare ekareme'sa' annaya pra man pemonkonyamî' yapurî pe, tîîse ekaremekî annaya Paapa yapurî annaya ye'nen. Manni' Paapa anna esenumenkato' epu'nen. Mîrîrî anna eseurîmato' epu'nenan amîrî'nîkon. Morî pe amîrî'nîkon yausinpato'pe anna eseurîmasa' pra man. Î' yu'se anna wanî wenai anna eseurîmasa' pra man. Tîniru yu'se anna wanî wenai anna eseurîmasa' pra man. Mîrîrî epu'tî pî' Paapa man tamî'nawîrî. Moropai anna eseurîmato' wenai amîrî'nîkonya moropai tiaronkonya anna yapurî e'pai pra man.
Tîîse anna wanî Cristo naipontî'san pe. Mîrîrî ye'nen î' rî esatî annaya e'painon apî'nîkon tîîse sîrîrî tîpose î' esa'sa' annaya pra man, akore'ta'nîkon anna wanî yai. Tîîse anna wanî'pî eranmîra akore'ta'nîkon manni' wîri' tînmuku kenanya tînmukuyamî' sa'nama morî pe. Mîrîrî warantî anna wanî'pî amîrî'nîkon pokonpe. Amîrî'nîkon sa'nama pî' anna man kure'ne. Mîrîrî ye'nen itekare Paapa winîpainon ekaremekî'pî annaya apî'nîkon. Moropai inî' panpî' ikupî'pî annaya. Itu'se anna e'to' tîku'se pra anna ko'mamî'pî. Amîrî'nîkon pîika'tîpîtî'pî annaya, kure'ne asa'namakon annaya ye'nen. Uyonpayamî', akore'ta'nîkon itekare Paapa winîpainon ekareme'pîtî annaya yai, anna esenyaka'mapîtî'pî kure'ne. Wei kaisarî moropai ewaron kaisarî anna yekkari yepe' ton pî', amîrî'nîkon winîpai anna yekkari ton esatî annaya namai. Mîrîrî epu'tî pî' naatîi.
10 Amîrî'nîkon innape Jesus ku'nenan winîkîi anna ko'mamî'pî yeseru epu'tî pî' naatîi. Morî pe anna ko'mamî'pî yairî. Mîrîrî ye'nen anî' eseurîma eserîke pra awanî anna winîkîi. Mîrîrî epu'tî pî' naatîi tamî'nawîrî moropai Paapaya nîrî epu'tî pî' man. 11 Moropai epu'tî pî' naatîi î' kai'ma tiwin pî' awanîkon tanne, amîrî'nîkon panama'pî annaya, manni' warayo'ya tînmukuyamî' panama warantî. 12 Itu'se Paapa e'to' yawîrî aako'mamîkonpa apanama'pîkon annaya. Moropai ameruntîtannîpî'pîkon annaya innape iku'to'ya'nîkon rumaka namai. Moropai kure'ne ayeka'nunka'pîkon annaya Paapa wakîri pe ayeserukon enato'pe, manni' Paapa uurî'nîkon yannotîpon tîpemonkono pe e'nîto'pe moropai ipîkku pe tîwe'to' yarakkîrî ko'mannîto'pe, morî a'ka ta.
13 —‍Morî pe man —‍taa annaya Paapa pî', maasa pra akore'ta'nîkon anna wanî yai, anna nekaremekî'pî itekare kupî'pîya'nîkon innape. Mîrîrî ku'sa'ya'nîkon pra awanî anna maimu pe, tîîse apî'nîkon Paapaya taasa' warantî ikupî'pîya'nîkon. Seru' pepîn, mîrîrî Paapa maimu pu'kuru wanî, innape man. Mîrîrî ye'nen Paapa esenyaka'ma ko'mannîpî amîrî'nîkon innape tîkupîtîponkon yewan ya'. 14 Uyonpayamî', ayonpakonya amîrî'nîkon taruma'tî'pî. Mîrîrî warantî Judeuyamî'ya tonpakon innape Jesus ku'nenan, Paapa pemonkonoyamî' taruma'tî'pî nîrî. Mîrîrî e'kupî'pî miarî manni' Judéia pata po amîrî'nîkon kore'ta awe'kupî warantî. 15 Inkamoro Judeuyamî'ya Uyepotorîkon Jesus wî'pî moropai penaronkon Paapa maimu ekareme'nenan profetayamî' nurî'tîyamî' wî'pî nîrî. Inkamoroya rî anna taruma'tî'pî. Paapa wakîri pe pra inkamoro nîkupî'pî wanî. Iteyaton pe to' wanî, moropai pemonkonyamî' yeyaton pe nîrî to' wanî. 16 Mîrîrî ye'nen inkamoroya itekare e'pîika'tînto' yekare ekaremekî annaya yu'se pra to' wanî Judeuyamî' pepîn pî'. Mîrîrî tînkupîkon imakui'pî wenai, inî' panpî' ikupî pî' to' ko'mamî Paapa eseta'ka pîkîrî. Mîrîrî ye'nen Paapaya to' yenumî pe man apo' ya'.
Tessalônica Cidaderî Pona Itîîpai Paulo Wanî.
17 Uyonpayamî', mararî anna ko'mamî akore'tapai'nîkon tuutîi. Tîîse aminke anna wanî pî' tîwî akupîkon annaya pra man. Anna esenumenkato' man amîrî'nîkon yarakkîrî moropai anna enpenatan pî' man apî'nîkon. Mîrîrî ye'nen itîîpai anna wanî sîrîrî, kure'ne amîrî'nîkon anera'mapai anna wanî ye'nen. 18 Enna'popai anna wanî'pî akore'ta'nîkon inî'rî. Moropai uurî wanî'pî enna'popai. Mîrîrî ye'nen tu'ke ite'ka enna'po yuwa'pîuya tîîse sîrîrî tîpose Makuiya umanenpapîtî'pî enna'po namai. 19 Amîrî'nîkon anera'mapai anna wanî kure'ne maasa pra amîrî'nîkon nîrî wanî anna atausinpato'pe tiaronkon innape ikupîtîponkon kore'ta. Uyepotorîkon Jesus iipî yai, anna atausinpa kupî sîrîrî, maasa pra innape Jesus kupî'pîya'nîkon ekaremekî annaya wenai. 20 Mîrîrî ye'nen amîrî'nîkon yapurî annaya, anna atausinpato'pe awanîkon ye'nen.