3
Amîrî'nîkon anera'mapai anna wanî kure'ne yapîtanîpî annaya yentai awanî. Mîrîrî ye'nen anna esenumenka'pî uurî e'nîmî tiwinsarî Atena cidaderî po. Moropai uyonpakon Timóteo yarima'pî annaya aapia'nîkon. Mîîkîrî esenyaka'ma'pî anna pokonpe Paapa maimu itekare ekaremekî pî', Uyepotorîkon Jesus Cristo pî' teeseurîmasen. Mîîkîrî yaipontî'pî annaya amîrî'nîkon yausinpai moropai apîika'tîi'nîkon innape iku'to'ya'nîkon pî'. Maasa pra awe'taruma'tîkon wenai innape ikupîya'nîkon pra awanîkon namai. Amîrî'nîkonya epu'tî î' kai'ma itu'se Paapa e'to' yawîrî e'taruma'tîn. Amîrî'nîkon kore'ta anna wanî yai, mîrîrî ekaremekî'pî annaya apî'nîkon e'taruma'tîn kupî. Mîrîrî ye'nen epu'tîya'nîkon mîrîrî ye'ka e'kupî yai akore'ta'nîkon. O'non ye'ka pe aako'mamîkon epu'tîuya pra wanî'pî. Mîrîrî yapîtanîpîuya eserîke pra awanî'pî. Mîrîrî ye'nen Timóteo yarima'pîuya ayekarekon epu'se attîto'pe, innape Jesus kupî pî' aako'mamîkon epu'se attîto'pe. Makui, uyeka'nunkanenkonya ataruma'tîsa'kon wenai irumaka'pîya'nîkon kai'ma esenumenka'pî. Mîrîrî wenai î' pe pra rî anna esenyaka'mato' kupîya'nîkon kai'ma wanî'pî.
To' Yekare Enepî'pî Timóteoya Paulo Pia.
Tîîse Timóteo erepansa' wanî'pî Tessalônica cidaderî poi. Mîîkîrîya ayekarekon enesa' wanî'pî morî pe, î' kai'ma innape ikupî pî' aako'mamîkon yekare. Moropai î' kai'ma eetî'noko'makon mîrîrî ekaremekî'pîiya. Moropai anna pî' awenpenatapîtîkon anna anera'mapai awanîkon ye'nen. Mîrîrî warantî amîrî'nîkon anera'mapai anna wanî'pî. Mîrîrî ye'nen uyonpayamî', anna e'taruma'tî ye'ka pe ayekarekon etasa' annaya wenai, anna atausinpa amîrî'nîkon pî'. Maasa pra innape iku'to'yakon wenai, anna atausinpan pî' man. Mîrîrî ye'nen, innape ikupî pî' aako'mamîkon etasau'ya wenai anna ko'mamî sîrîrî taatausinpai. Mîrîrî warantî ikupî pî' aako'mamîkon ya uyepotorîkon ton pe, anna ko'mamî taatausinpai. Mîrîrî ye'nen awenai'nîkon anna atausinpa ye'nen —‍Morî pe man —‍taa annaya Paapa pî'. 10 Mîrîrî warantî anna epîremapîtî wei kaisarî moropai ewaron kaisarî kure'ne teeseka'nunkai. Maasa pra amîrî'nîkon anera'mapai anna wanî ayenupato'konpe annaya. Inî' panpî' innape iku'to'ya'nîkon e'to'pe yairî.
11 Uyunkon Paapaya moropai Uyepotorîkon Jesus Cristoya anna ye'marî ton ekaremekî yu'se anna wanî, amîrî'nîkon era'mapî'se anna wîtîto'pe. 12 Inî'rî itu'se wanî Uyepotorîkonya inî' panpî' awe'sa'namato'kon ton tîrî yu'se wanî, î' kai'ma tamî'nawîronkon sa'namato'ya'nîkon e'to'pe. Mîrîrî awe'sa'namato'kon wanî kure'ne î' kai'ma kure'ne asa'nama'pîkon annaya warantî yu'se anna wanî. 13 Moropai ameruntîrikon ton tîrî Paapaya yu'se anna wanî, morî pe awanîkonpa, imakui'pî ton pra awanîkonpa Jesus Cristo iipî yai, tamî'nawîronkon tîpemonkonoyamî' pokonpe aaipî yai.