4
Paapa Wakîri Pe Ko'mannî Pî' Paulo Eseurîma.
Tarîpai uyonpayamî', î' kai'ma ayeserukon e'pai awanî pî' ayenupa'pîkon annaya Paapa wakîri pe awanîkonpa epu'tîya'nîkon. Moropai morî pe aako'mamîkon mîrîrî warantî. Mîrîrî ye'nen esatî annaya sîrîrî moropai apanamakon annaya sîrîrî Uyepotorîkon Jesus maimu pe, mîrîrî kupî pî' ako'mantî. Maasa pra ayenupa'pîkon annaya Uyepotorîkon Jesus maimu pe. Mîrîrî epu'nenan amîrî'nîkon.
Morî pe aako'mamîkon yu'se Paapa wanî. Morî pe awanîkonpa tamî'nawîrî imakui'pî ton pra tiaronkon wîri'sanyamî' yarakkîrî tîwe'se pra, tiaronkon warayo'kon yarakkîrî tîwe'se pra. Tiwin pî' si'ma amîrî'nîkon esenumenka e'pai awanî aano'pîtakonpa tiwinan neken wîri' yarakkîrî, morî pe, Paapa wakîri pe awanîkonpa. Moropai nura pe pra aako'mamîkon, ayonpayamî' wakîri pe nîrî awanîkonpa. Tu'kankon wîri'sanyamî' yarakkîrî tîwe'se pra, tu'kankon warayo'kon yarakkîrî tîwe'se pra, Paapa epu'nenan pepînya ikupî manni' warantî pra aako'mamîkon yu'se Paapa wanî. Mîrîrî warantî ayonpakon winîkîi imakui'pî kupîya'nîkon yu'se pra Paapa wanî, to' no'pîtonon yarakkîrî tîwe'se pra. Mîrîrî ta'pîuya pena apî'nîkon inî'rî tauya sîrîrî. Mîrîrî ye'ka ku'nenan taruma'tî Uyepotorîkonya pe man. Maasa pra Paapaya uyannosa'kon pra man mîrîrî ye'ka ku'to'pe. Tîîse uyanno'pîiya'nîkon morî pe ko'mannîto'pe imakui'pî ton pra. Mîrîrî ye'nen anî'ya sîrîrî esenupanto' yewanmîrî ya, pemonkonya yenupanto' yewanmîrîiya pepîn, tîîse Paapaya yenupanto' yewanmîrîiya, manni' Paapa amîrî'nîkon repanen Morî Yekaton Wannî ke. ˻Mîrîrî ye'nen mîrîrî ye'ka ku'nenan taruma'tîiya pe man.˼
Inî'rî amîrî'nîkon pia kaareta anmenukapai pra wai, awe'sa'namato'kon pî' teeseurîmasen. Maasa pra Paapaya ayenupa'pîkon yawîrî ikupî pî' aako'mamîkon ye'nen, î' kai'ma tiaronkon sa'namaya'nîkon ye'nen. 10 Mîrîrî awe'sa'namato'kon ke tiaronkon sa'namaya'nîkon Macedônia pata po. Mîrîrî ye'nen tauya uyonpayamî', mîrîrî kupî pî' ako'mantî inî' panpî'.
11 Tîîwanmîra aako'mamîkon yuwatî. Eesenyaka'mato'kon pî' morî pe e'tî, tiaronkon esenyaka'mato' ya' teewonpî'se pra. Tîîse teesenyaka'mai neken eporîya'nîkon, tiaronkon pî' î' esatî pî' tîwe'se pra. Pena mîrîrî ta'pî annaya yawîrî ako'mantî. 12 Mîrîrî warantî ikupîya'nîkon ya, tiaronkon innape Paapa ku'nenan pepînya ayeserukon era'ma. Mîrîrî wenai ayapurîkon to'ya. Moropai mîrîrî warantî ikupîya'nîkon ya, ayekkarikon ton eporîya'nîkon aawarîrî'nîkon tiaronkon pî' tesa'se pra.
Uyepotorîkon Ii'to' Yekare Pî' Eeseurîma.
13 Uyonpayamî', isa'manta'san yekare pî' anna eseurîma sîrîrî yairî awanî epu'tîkonpa. Î' kai'ma manni'kan isa'manta'san wanî kupî ekaremekîuya, maasa pra teesewankono'mai awanîkon namai. Manni'kan innape Paapa ku'nenan pepîn, sa'manta'san e'mî'sa'ka pe pra tîwe'ku'sanon esewankono'ma warantî awanîkon namai ekaremekîuya sîrîrî. 14 Tîîse uurî'nîkon innape Jesus sa'manta'pî ku'nenan moropai awe'mî'sa'ka'pî ku'nenan. Mîrîrî warantî innape Paapaya Jesus enepî epu'tî'nîkon. Manni'kan innape iku'nenan sa'mantasa' pokonpe aaipî epu'tî'nîkon. 15 Uyepotorîkonya taasa' yawîrî apî'nîkon taa annaya sîrîrî see warantî: Uyepotorîkon ii'to' weiyu yai, uurî'nîkon enen tîwe'sanon wîtî pepîn iipia, isa'manta'san rawîrî. Tîîse isa'manta'san wîtî e'mai' pe. 16 Maasa pra Uyepotorîkon iipî yai, imaimu eta kupî sîrîrî moropai inserîyamî' yepotorî e'mai'non maimu eta moropai Paapa waiyi eta kupî sîrîrî. Mîrîrî yai inkamoro innape Jesus Cristo ku'nenan sa'manta'san pîmî'sa'kaiya kupî tîponaya e'mai' pe. 17 Mîrîrî tîpo inkamoro ye'ma'pî pî' uurî'nîkon enen tîwe'sanon eseporî kupî sîrîrî to' pokonpe e'nîto'pe'nîkon katupuru po. Mîrîrî yai to' pokonpe eseponî'nîkon kupî sîrîrî Uyepotorîkon pokonpe. Moropai mîrîrî tîpo ipatîkarî ko'mannî kupî sîrîrî yarakkîrî. 18 Mîrîrî ye'nen sîrîrî tauya manni' pî' taatausinpai e'tî. Meruntî ke e'tî. Tiaronkon meruntîtannî'tî teesewankono'mai to' wanî namai isa'manta'san yekare pî'.