5
Tîwarî E'pai Awanî Uyepotorîkon Ii'to' Pî'
Uyonpayamî', î' pensa Uyepotorîkon ii'to' weiyu eseporî ekaremekîuya e'pai pra man, maasa pra esepu'tî pra awanî epu'tî pî' naatîi. Mîrîrî epu'tîya'nîkon morî pe Uyepotorîkon ii'to' weiyu manni' ama'ye' iipî warantî. Maasa pra tuipî ekaremekîiya pepîn. Tîîse inîmîkî pra tîîse aaipî. Mîrîrî warantî inîmîkî pra tîîse, Uyepotorîkon iipî pe man. Mîrîrî yai tîîko'mansenon pemonkonyamî'ya taa kupî sîrîrî: —‍Tamî'nawîrî man morî pe. Morî pe ko'mannî man î' e'kupî pra —‍taa to'ya. Tîîse mîrîrî yai ka'ne' pe to' e'taruma'tîto' wanî kupî sîrîrî. Manni' wîri' more yan pe tîwe'sen moronta ka'ne' pe inîmîkîiya pra tîîse, ne'ne' pe eena. Mîrîrî warantî e'taruma'tînto' wanî pe man. Anî' esuwa'ka eserîke pra awanî pe man.
Tîîse uyonpayamî', amîrî'nîkon innape Jesus ku'nenan ko'manto' awanî, manni'kan imakui'pî kupî pî' tîîko'mansenon ko'mamî warantî pra. Mîrîrî ye'nen Uyepotorîkon iipî yai, aawanmîra'nîkon awanîkon pepîn, inîmîkî pî' aako'mamîkon ye'nen. Ama'ye' iipî warantî pra aaipî. Tamî'nawîrî amîrî'nîkon ko'manto' wanî Paapa pemonkono pe a'ka ta tîîko'mansenon pe. Mîrîrî ye'nen morî pe aako'mamîkon, morî ayeserukon tîrumakai pra. Ewaron ta tîîko'mansenon paakokon ko'mamî warantî pra ko'mannîto' wanî. Imakui'pî kupî pî' ko'mannî pepîn. Mîrîrî ye'nen uurî'nîkon wanî e'pai pra man manni'kan tîwe'nasanon warantî. Maasa pra tîwe'nasanon wanî inîmîkî to'ya pra. Inkamoro warantî pra uurî'nîkon e'pai wanî. Tîîse enpen moropai tîwarî ipî' e'nîpai'nîkon. Inkamoro tîwe'nasanon wetun ewaron ya'. Moropai ewaron ya' nîrî teetînsenonya tîwukukon enîrî teetînmîkonpa. Tîîse mîrîrî warantî pra uurî'nîkon e'pai awanî. Maasa pra ewaron ya' tîîko'mansenon pepîn uurî'nîkon, Jesus nîmîkî pî' ko'mannî ye'nen. Mîrîrî ye'nen innape ikupî pî' ko'mannîpai'nîkon. Paapa sa'nama pî' ko'mannîpai'nîkon, moropai inîmîkî pî' ko'manpai'nîkon. Manni' suraraya tîpon sa'man moropai tarakko yeka'ma teeyatonya tîwî namai, mîrîrî warantî Makuiya utî'kakon pepîn maasa pra epu'tî, Jesusya upîika'tî'nîkon iwinîpai, innape iku'sa' wenai moropai Paapaya usa'namakon wenai.
Maasa pra Paapaya uurî'nîkon menkasa' pra man uurî'nîkon taruma'tîpa kai'ma. Tîîse umenka'pîiya'nîkon Uyepotorîkon Jesus Cristo wenai e'pîika'tînto'pe. 10 Mîîkîrî Cristo sa'manta'pî uurî'nîkon ton pe, tîîpia ko'mannîto'pe. Î' pensa tuipî yai, aaipî enen e'nî tanne, mîîwîni pra awanî ya, isa'manta'san pe e'nî tanne aaipî ya, î' wani' awanî pepîn. Iipia ko'mannî. 11 Mîrîrî ye'nen atausinpatî mîrîrî pî' moropai tiaronkon meruntîtannî'tî, mîrîrî ikupî pî' aako'mamîkon manni' pî'.
Tiwin Kono'pî Pe To' Panama Pauloya.
12 Uyonpayamî', esatî annaya apî'nîkon kure'ne. Manni'kan akore'ta'nîkon teesenyaka'masanon Uyepotorîkon nîmenka'san ayenupanenkon pe, apanamanenkon pe, inkamoro namatî. 13 Inkamoro ayenupanenkon konekatî morî pe. Moropai to' sa'namatî akore'ta'nîkon to' esenyaka'ma wenai. Ako'mantî tîwanmîra tiaronkon pokonpe. 14 Inî' panpî' esatî annaya sîrîrî see warantî: Manni'kan pemonkonyamî' esenyaka'makoi'kon pepîn panamaya'nîkon yu'se anna wanî, enya'ne to' wanî namai. Moropai eranne' pe tîwe'sanon meruntîtannîpîya'nîkon yu'se anna wanî, eranne' pe to' wanî namai. Moropai a'tu'mîra tîwe'sanon pîika'tîya'nîkon yu'se anna wanî, imakui'pî kupî to'ya namai. Moropai tamî'nawîronkon pokonpe morî pe awanîkon yu'se anna wanî teekore'mai pra to' pokonpe. Tîîse morî pe eeseurîmakon to' pokonpe. 15 Imakui'pî kupî tiaronya ya awinîkîi'nîkon, itenta imakui'pî kî'ku'tî. Tîîse morî pe aako'mamîkon yarakkîrî yuwatî. Moropai tamî'nawîronkon yarakkîrî morî pe e'tî.
16 Taatausinpai ako'mantî. 17 Eepîremakon pî' ako'mantî tîwîrî, tîrumakai pra. 18 Moropai “morî pe man Paapa”, ka'tî tamî'nawîrî aapia'nîkon tui'sen pî'. Mîrîrî taaya'nîkon yu'se Paapa wanî, Jesus Cristo pemonkono pe awanîkon ye'nen.
19 Morî Yekaton Wannî esenyaka'mato' akore'ta'nîkon kî'ma'tanî'tî. 20 Paapa maimu ekareme'nenan nekaremekî kîsewanmarîtî. 21 Tamî'nawîrî aneta'pîkon itekare yako'menkatî. O'non wanî morî pe tîwe'sen pe, mîrîrî morî epu'tîya'nîkon ya, mîrîrî yarakkîrî ako'mantî. 22 Moropai imakui'pî pe tîwe'sen epu'tîya'nîkon ya, mîrîrî yu'se pra e'tî.
23 Manni' Paapa tîwanmîn esa' pe tîwe'senya akupîkon yu'se wai imakui'pî ton pra. Moropai ayekatonkon moropai ayewankon moropai ayesa'kon kupîiya yu'se wai morî pe Uyepotorîkon Jesus Cristo ii'to' weiyu yaino ton pe. 24 Mîrîrî kupî mîîkîrî uyannokontîponya, î' taasa' tîuya yawîrî. Maasa pra seru'ye' pepîn mîîkîrî.
25 Uyonpayamî', anna pona nîrî epîrematî. 26 Uyonpayamî', umaimu man amîrî'nîkon pia. 27 Esatîuya sîrîrî tamî'nawîronkon uyonpayamî'ya eta tanne, sîrîrî kaareta erenkaya'nîkon yu'se wai itu'se Uyepotorîkon wanî ye'nen.
28 Morî pe Uyepotorîkon Jesus Cristo e'to' wanî aapia'nîkon yu'se wai. Mîrîrî neken.