2
Paapa Yeyaton Pe Tîwe'sen
Mîrîrî ye'nen, uyonpayamî', î' kai'ma Uyepotorîkon Jesus Cristo ii'to' weiyu ekareme'nen menukauya sîrîrî. Moropai î' kai'ma iipia epere'nî kupî ekaremekîuya sîrîrî apî'nîkon. Maasa pra teesenku'tîi awanîkon yu'se pra anna man, moropai teesi'nî'se awanîkon yu'se pra anna man. Tiaronkonya taa apî'nîkon: —‍Aasîrî Uyepotorîkon weiyu erepansa' man. Mîrîrî ekaremekî'pî itekare ekareme'nenya —‍taa to'ya. Moropai tiaronya ekaremekî'pî, Pauloya ekaremekî'pî, taa to'ya ye'nen. Innape kî'ku'tî mîrîrî itekare. Tîîse inkamoro ye'kakonya ayenku'tîto'kon pî' teesenku'tîi awanîkon e'pai pra man. Maasa pra Uyepotorîkon ii'to' weiyu eseporî rawîrî, tu'kankon pemonkonyamî' wanî pe man Paapa yewanmîrînenan pe. Maasa pra imaimu yawîrî tîwe'sanon pe pra to' wanî. Moropai tiwin pemonkon iipî pe man, Paapa yeyaton pe tîwe'sen. Tîîse maasa mîîkîrî tî'ka Paapaya pe man. Mîîkîrîya tamî'nawîronkon napurî yewanmîrî. Moropai inkamoro yentai tîwanî kai'ma eesenumenka. Mîîkîrî wanî kupî sîrîrî Paapa pe e'pai tamî'nawîron yentai. Paapa pe tîwanîpa kai'ma eereuta kupî sîrîrî Paapa soosirî ta ipata'se' ya', tamî'nawîronkon esa' pe tîwanîpa kai'ma. Mîîkîrîya taa kupî sîrîrî: —‍Uurî Paapa —‍taiya kupî sîrîrî.
Mîrîrî pî' awenpenatakon pra naatî? Sîrîrî ekaremekî'pîuya pena akore'ta'nîkon wanî yai apî'nîkon. Mîîkîrî pemonkon erepamî akore'ta'nîkon ma'nîpanen moro man. Mîrîrî ye'nen eeseporî pra aako'mamî. Moropai anî' pe awanî epu'tî pî' naatîi. Tîîse mîîkîrî esenpo pe man teesenpoto' pata'pî weiyu yai, eesenpo pe man. Tîîse aasîrî Makui esenyaka'ma ko'mannîpî sîrîrî. Pemonkonyamî'ya Paapa maimu yewanmîrî emapu'tî pî' aako'mamî ama' pe, anî'ya epu'tî pra. Tîîse mîîkîrî ima'napa pî' tîîko'mansenya ima'napa ko'mannîpî sîrîrî, Paapaya tîmo'ka pîkîrî. Mîrîrî tîpo Paapaya imo'kasa' pata'pî ya, mîîkîrî pemonkon, Paapa yeyaton esenpo pe man. Moropai mîîkîrî pemonkon esenposa' tîpo, Uyepotorîkon Jesus iipî. Mîrîrî yai iwîiya pe man tîmaimu ke. Tamî'nawîrî morî pe tîwe'to' ke tiwinarî ima'tanîpîiya pe man. Mîîkîrî pemonkon Paapa yeyaton iipî pe man Makui meruntîri yarakkîrî. Moropai mîîkîrîya tu'kan tera'masen pepîn kupî kupî sîrîrî. Ikupî eserîkan pepîn kupîiya kupî sîrîrî moropai esenumenkanto' kupîiya kupî sîrîrî, pemonkonyamî' yenku'tî ye'ka pe. 10 Mîrîrî kupîiya kupî sîrîrî pemonkonyamî' ata'ka'ma'san yenku'tîpa kai'ma imakui'pî pe. Inkamoro esenku'tî maasa pra yairon maimu anetapai pra tîwe'sa'kon wenai. Mîrîrî ye'nen inkamoro pîika'tî Paapaya pepîn. 11 Moropai mîrîrî wenai Paapaya ikupî kupî sîrîrî inkamoro seru'ye'kon maimu pî' inna taato'pe to'ya. 12 Mîrîrî kupîiya inkamoro taruma'tîpa, maasa pra yairon pî' inna taasa' to'ya pra awanî ye'nen, moropai imakui'pî yapurî pî' to' ko'mansa' ye'nen.
Yairon Yekare Yawîrî Ako'mantî.
13 Uyonpayamî', Paapa nîsa'nama'san, —‍Morî pe man —‍taa annaya Paapa pî' tîwîrî awenai'nîkon. Maasa pra amîrî'nîkon menka'pî Paapaya e'mai' pe awe'pîika'tîkonpa. Morî Yekaton Wannîya Paapa ton pe amo'ka'pîkon wenai moropai innape yairon ku'sa'ya'nîkon wenai, apîika'tîiya'nîkon. 14 Paapaya amîrî'nîkon yanno'pî anna nekaremekî'pî itekare wenai, Uyepotorîkon Jesus Cristo yarakkîrî ipîkku pe awanîkonpa. 15 Mîrîrî ye'nen uyonpayamî', mîrîrî aneta'pîkon yairon yawîrî ako'mantî. Mîrîrî eta'pîya'nîkon anna nekaremekî'pî wenai moropai anna nîmenuka'pî wenai. Mîrîrî yawîrî ako'mantî.
16 Esatî annaya sîrîrî Uyepotorîkon Jesus Cristo pî', moropai Uyunkon Paapa pî'. Manni' uurî'nîkon sa'namatîpon, morî pe awe'to' wenai. Moropai tîwinîpainon tui'sen nîmîkî pî' ko'mannî emapu'tînen, manni' pî' esatî annaya. 17 Aatausinpato'kon ton, ameruntîrikon ton tîîto'pe to'ya morî kupî pî' aako'mamîkonpa. Moropai morî pî' eeseurîmakonpa esatî annaya sîrîrî.