3
Tîpona To' Epîremato'pe Esatî Pauloya.
Mîrîrî ye'nen uyonpayamî', anna pona epîrematî itekare anna nekaremekî'pî etato'pe pemonkonyamî'ya, moropai yapi'to'pe to'ya î' kai'ma amîrî'nîkonya yapisî'pî warantî. Moropai epîrematî imakui'san pemonkonyamî' winîpai Paapaya anna pîika'tîto'pe. Maasa pra tamî'nawîronkonya innape itekare ikupî pepîn. Tîîse Uyepotorîkon ko'mamî yairî. Mîîkîrîya î' ta'pî tîuya yawîrî ikupî. Amîrî'nîkon kupîiya meruntî ke awanîkonpa. Moropai amîrî'nîkon ko'mannîpîiya morî pe Makui piapai. Anna nekaremekî'pî yawîrî aako'mamîkon mîrîrî. Moropai mîrîrî warantî ikupî pî' aako'mamîkon maasa pra Uyepotorîkonya ikupî epu'tî pî' anna man. Moropai Uyepotorîkonya apîika'tîkon yu'se anna wanî yapurîkonpa, moropai tamî'nawîron tui'sen yapîtanîpîkonpa Cristoya yapîtanîpî'pî warantî. Mîrîrî kupî Uyepotorîkonya yu'se anna man.
Enya'ne Pe Tîwe'sen Pî' Eeseurîma.
Uyonpayamî', Uyepotorî Jesus Cristo maimu pe taa annaya sîrîrî apî'nîkon. Uyonpakon enya'ne'kon piapai atarimatî. Maasa pra inkamoro enya'ne'kon wanî î' kai'ma ayenupa'pîkon annaya yawîrî pra, iko'manpai to' wanî. Maasa pra amîrî'nîkonya epu'tî morî pe î' kai'ma akore'ta'nîkon anna ko'mamî'pî yeseru. Mîrîrî kupîya'nîkon e'pai awanî. Maasa pra anna ko'mansa' pra man akore'ta'nîkon enya'ne'kon warantî. Moo teesenyaka'mai pra, anna ko'mamî pra awanî'pî. Mîrîrî epu'tî pî' naatîi. Î' esatî pî' anna ko'mansa' pra man anî'kan pî' epe'mîra. Tîîse anna esenyaka'ma'pî moropai anna eke'nepamî'pî anna esenyaka'ma ke. Anna emî'pamî pra wei moropai ewaron kaisarî anna esenyaka'ma'pî anî' pî' anna yekkari ton esatî annaya namai. Inna seru' pepîn. Anna yekkari ton esatî annaya e'painon apî'nîkon tîîse esatî annaya pîn. Maasa pra sîrîrî anna yeseru warantî ikupîya'nîkon yu'se anna wanî. 10 Akore'ta'nîkon anna wanî yai, ankupîkon ton kupî'pî annaya ikupîkonpa. Anî' wanî ya, teesenyaka'mai pra iko'manpai, mîîkîrîya tekkari yonpa pepîn e'pai awanî.
11 Sîrîrî pî' anna eseurîma sîrîrî maasa pra akore'ta'nîkon inkamoro ye'kakon enya'ne'kon warantî tîwe'sanon wanî yekare etasa' annaya ye'nen. Î' tîkonekai pra iko'manpai to' wanî tîîse tiaronkon ko'manto' pî' to' eseurîmapîtî ko'mannîpî. 12 Inkamoro pî' taa annaya sîrîrî, mîrîrî kupî to'ya namai. Uyepotorîkon Jesus Cristo maimu pe taa annaya sîrîrî. Tîîse morî pe to' ko'manto'pe tiaronkon pokonpe teesenyaka'makon pî', to' ko'manto'pe teesenyaka'mai neken tekkarikon eporî to'ya. 13 Tîîse amîrî'nîkon uyonpayamî', Paapa maimu yawîrî morî kupî pî' ako'mantî teeseta'kai pra.
14 Yai pra moro awanî akore'ta'nîkon tîwe'sen mîîkîrî wanî ta'pî annaya yawîrî pra iko'manpai. Mîîkîrî era'matî morî pe î' kai'ma iteseru wanî. Moropai yairî pra awanî ya, iipiapai atarimatî, mîrîrî teseru wenai aweppe'to'pe. 15 Tîîse mîîkîrî kî'ku'tî ayeyatonkon pe, tîîse ipanamatî. Ayonpakon panamaya'nîkon warantî ipanamatî.
Paulo Esekaremekî
16 Mîîkîrî Paapa, tîîwanmîn esa'ya tîwanmîn tîrî yu'se wai aapia'nîkon. Apona'nîkon tui'sen tamî'nawîron erepamî tanne, tîwîrî rî tîrîiya yu'se wai. Moropai aapia'nîkon Uyepotorîkon ko'mamî yu'se wai.
17 Sîrîrî warantî uyenya ke imenukauya sîrîrî. Tauya apî'nîkon, umaimu man aapia'nîkon. Sîrîrî warantî imenukanen uurî tamî'nawîron ukaaretarî pî'. Sîrîrî umaimu menukauya, uurîya innape imenukasa' epu'tîkonpa.
18 Morî pe Uyepotorîkon Jesus Cristo e'to' wanî aapia'nîkon yu'se wai. Mîrîrî neken.