21
Galiléia Po Jesus Esenpo Tînenupa'san Pia
Mîrîrî tîpo, inî'rî Jesus esenpo'pî tînenupa'san pia Tiberíades ku'pîrî ena po to' tîîse. Sîrîrî warantî awanî'pî. Tîmurukun pe to' wanî'pî. Simão Pedro, Tomé, manni' itese' monoi', Natanael, Galiléia pon Caná poinon, Zebedeu munkîyamî', moropai tiaronkon asakî'nankon Jesus nenupa'san wanî'pî. Moropai Simão Pedroya ta'pî tiaronkon pî': —‍Tarrafa pî' uutî sîrîrî —‍ta'pîiya. —‍Inna iyarî, anna wîtî nîrî —‍ta'pî to'ya ipî'. Mîrîrî ye'nen to' asara'tî'pî kanau ya'. Tiwin ewaron erenmapî pîkîrî anî' yapisî to'ya pra awanî'pî.
Wei epa'ka tanne, Jesus esenpo'pî tuna ena pona satippe. Tîîse Jesus pe awanî epu'tî inenupa'sanya pra awanî'pî.
Moropai Jesusya ta'pî to' pî': —‍Uyonpayamî', anî' yapisîya'nîkon pra naatî? —‍ta'pîiya. —‍Inna, anî' ton pra man —‍ta'pî to'ya.
Jesusya ta'pî to' pî': —‍Tarrafa yenuntî kanau meruntî winî, moro'yamî' yapisîkonpa. Moropai yenumî'pî to'ya moropai inî'rî mîrîrî yeku'na to'ya eserîke pra awanî'pî maasa pra mararî pra moro'yamî' atapi'sa' wanî'pî.
Moropai inenupa'pî Jesus nîsa'nama'pîya ta'pî Pedro pî': —‍Uyepotorîkon mîîkîrî —‍ta'pîiya. Mîrîrî eta tîuya pe Pedroya tîpon yeka'ma'pî maasa pra tîpon mo'kasai'ya wanî'pî. Moropai aarapumî'pî tuna ka'. Tiaronkon inenupa'san wîtî'pî Pedro pîkîrî tuna ena pona kanau ya', tarrafa yeku'na'pî to'ya. Maasa pra aminke pra tuna ena pona to' wanî'pî. Yai pra 100 metros kaisarî to' wanî'pî. Tîwautîkon pe apo' era'ma'pî to'ya, moro'yamî' wanî'pî ipo moropai pão.
10 Moropai Jesusya ta'pî to' pî': —‍Anapisî'pîkon moro'yamî' yonpa ene'tî —‍ta'pîiya to' pî'.
11 Simão Pedro asara'tî'pî moropai tarrafa ku'na'pîiya. Mararonkon pepîn moro'yamî' wanî'pî. 153 kaisarî wanî'pî. Mîîwîni tîîse tarrafa e'karakasa' pra awanî'pî. 12 Moropai Jesusya ta'pî to' pî': —‍Asi'tî entamo'kai —‍ta'pîiya. Moropai “Anî' amîrî?” kai'ma taa anî'ya pra awanî epu'tî'pî to'ya. 13 Mîrîrîya Jesus wîtî'pî, pão yanumî'pîiya, to' pia itîrî'pîiya. Mîrîrî warantî moro' yanumî'pîiya itîrî'pîiya nîrî to' pia.
14 Mîrîrî wanî teeseurînon ite'ka pe Jesus esenpo'pî tînenupa'san pia tîwe'mî'sa'ka tîpo.
Jesus Eseurîma Pedro Yarakkîrî
15 Tîwentamo'kakon tîpo, Jesusya ta'pî Simão Pedro pî': —‍Simão, João munmu amîrî. Uurî sa'namaya insananya usa'nama yentai?
Yuuku'pî Pedroya: —‍Inna, uyepotorî. Asa'nama pî' wai, epu'tî pî' nai —‍ta'pîiya.
Jesusya ta'pî: —‍Upemonkonoyamî' ko'mannî'kî, ayekînnan carneiroyamî' ko'mannîpîya warantî.
16 Moropai itakon te'ka pe Jesusya ta'pî Pedro pî': —‍Simão, João munmu amîrî. Innape pu'kuru usa'nama pî' nan? —‍ta'pîiya.
—‍Inna, uyepotorî —‍ta'pî Pedroya. —‍Asa'nama pî' wai epu'tî pî' nai.
Jesusya ta'pî: —‍Moriya upemonkonoyamî' ko'mannî'kî ayekînnan ko'mannîpîya warantî.
17 Teeseurînon te'ka pe Jesusya ta'pî: —‍Simão, João munmu amîrî. Uurî sa'nama pî' nan?
Mîrîrî pî' Pedro esewankono'ma'pî. Maasa pra Jesusya tekaranmapopîtî'pî eseurîwî'ne ite'ka kaisarî, —‍Uurî sa'nama pî' nan? —‍taiya ye'nen. Mîrîrî ye'nen ta'pîiya ipî': —‍Uyepotorî, tamî'nawîron epu'nen amîrî. Asa'nama pî' wai epu'nen amîrî nîrî.
Jesusya ta'pî: —‍Moriya upemonkonoyamî' ko'mannî'kî ayekînnan ko'mannîpîya warantî —‍ta'pîiya. 18 Ayenku'tîuya pepîn, pena maasa awanî ya apon ton yeka'mapîtî'pîya moropai itu'se awe'to' ya' attîpîtî'pî. Tîîse a'yeke'ton pe eena ya, ayenya yekainumîya tiaronya ayewa'tîto'pe moropai ayarî to'ya o'non pata itu'se awe'to' pepîn ya'. 19 Mîrîrî taa tîuya pe, Jesus eseurîma'pî î' kai'ma Pedro sa'mantato' pî'. Moropai aasa'mantato' wenai, tiaronkonya Paapa yapurî. Mîrîrî tîpo Jesusya ta'pî ipî': —‍Upîkîrî aase.
20 Moropai Pedro era'tî'pî, tiaron inenupa'pî era'ma'pîiya, manni' Jesus nîsa'nama'pî, Jesus pia awanî manni' entamo'kanto' Páscoa itese' weiyu yai, Jesus pî' ekaranmapotîpon —‍Uyepotorî, anî'ya amîrî ekaremekî ayeyatonon pî'? —‍taiya ne'tîkini. Mîîkîrî era'ma'pî Pedroya. 21 Mîrîrî era'ma tîuya ye'nen Pedroya ta'pî Jesus pî': —‍Uyepotorî, î' e'kupî mîserî yarakkîrî?
22 Jesusya yuuku'pî: —‍Mîîkîrî ko'mamî yu'se wanî ya uuipî pîkîrî, mîîkîrî yarakkîrî î' ton pra nai. Tîîse amîrî, upîkîrî aase —‍ta'pîiya. 23 Mîrîrî ye'nen tiaronkon itonpayamî'ya taa ko'mannîpî'pî manni' inenupa'pî, aasa'manta pepîn kai'ma to' eseurîmapîtî'pî. Tîîse mîrîrî ye'ka pe pra Jesus eseurîma'pî. —‍Aasa'manta pepîn —‍taiya pra awanî'pî. Tîîse, —‍Uuipî pîkîrî aako'mamî yu'se wanî ya, mîîkîrî yarakkîrî î' ton pra nai —‍ta'pîiya.
24 Manni' inenupa'pî mîrîrî ekareme'nen mîîkîrî, imenukatîpon nîrî, moropai inekaremekî'pî yairî epu'tî pî' anna man.
25 Moropai mararon pepîn Jesus nîkupî'san. Mîrîrî e'menukasa' wanî ya, tu'ke kaareta yannîpîiya e'painon, sîrîrî pata yentai.