20
Jesus E'mî'sa'ka
(Mt 28.1-8; Mc 16.1-8; Lc 24.1-12)
Domingo erenmapî yai, ewaron ke tîîse Maria Madalena wîtî'pî uuruwai pona. Moropai era'ma'pîiya, tî' kure'nan wanî'pî era'tîsa' inna'ta poi. Mîrîrî era'ma tîuya pe Maria ekatumî'pî Simão Pedro pia moropai tiaron inenupa'pî Jesus nîsa'nama'pî pia. Moropai ta'pîiya to' pî': —‍Uyepotorîkon yarî'pî to'ya man uuruwai yapai moropai o'non pata yaasa' to'ya epu'tî annaya pra man.
Mîrîrî ye'nen Pedro moropai tiaron inenupa'pî wîtî'pî uuruwai pona. Sa'nîrî to' ekatumî'pî tîîse tiaron inenupa'pî ka'ne' panpî' eeka'tumî'pî Pedro eka'tumî yentai. Mîrîrî ye'nen eerepamî'pî uuruwai pona Pedro rawîrî. Moropai awe'muruika'pî kamisa era'ma'pîiya tîîse eewomî pra awanî'pî. Ite'ma'pî pî' Pedro erepamî'pî. Tiwinarî Pedro ewomî'pî uuruwai ya', tî' yawon ya'. Moro kamisa era'ma'pîiya. Moropai Jesus pu'pai woinon kamisa era'ma'pîiya tiaron kamisa piapai aminke ma're. Yanmako'masa' pe awanî'pî. Mîrîrî tîpo tiaron inenupa'pî ewomî'pî Pedro ye'ma'pî pî'. Era'ma'pîiya, innape Jesus e'mî'sa'kasa' kupî'pîiya. (Mîîwîni tîîse Paapa maimu e'menukasa' epu'tî to'ya pra awanî'pî, awe'mî'sa'ka e'pai awanî taato'.) 10 Mîrîrî tîpo to' emikku'pî.
Jesus Esenpo Maria Pia
(Mt 28.9-10; Mc 16.9-11)
11 Maria ko'mamî'pî satippe tîkarawa'pî. Tîkarau ye'ka pe awe'muruika'pî moropai uuruwai ya' era'ma'pîiya. 12 Moro inserîyamî' asakî'nankon era'ma'pîiya, aimutun to' pon. To' ereutasa' wanî'pî Jesus pata'pî ya', tiwin ipu'pai pata'pî ya', tiaron i'pu pata'pî ya'.
13 Moropai ta'pî to'ya Maria pî': —‍Wîri', î' pî' akarau mîrîrî? Mariaya yuuku'pî: —‍Inna, uyepotorî yarî'pî to'ya man moropai o'non pata yarî'pî to'ya epu'tîuya pra wai. 14 Mîrîrîya eera'tî'pî moropai Jesus era'ma'pîiya. Tîîse Jesus pe awanî epu'tîiya pra awanî'pî.
15 Jesusya ta'pî ipî': —‍Wîri', î' pî' akarau mîrîrî? Anî' yuwaya? —‍ta'pîiya. Jardim ko'mannî'nen kai'ma Maria esenumenka'pî. Mîrîrî ye'nen ta'pîiya: —‍Inna, uyonpa, amîrîya ka'rî yaasa' nai ka'kî upî' o'non pata yarî pî' nan uutîto'pe era'mai? —‍ta'pîiya.
16 Jesusya ta'pî ipî': —‍Maria —‍ta'pîiya.
Mîrîrî pî' eera'tî'pî iponaya moropai ta'pîiya Judeuyamî' maimu ta: —‍Rabôni —‍ta'pîiya. (Uyenupanen taato' mîrîrî.) 17 —‍Uurî kîsapisî —‍ta'pî Jesusya ipî'. —‍Maasa enuku pra wai uyun pia. Tîîse atîkî uyonpayamî' pia. Makai to' pî' enna'po uyun pia, mîîkîrî wanî to' yun pe nîrî, Paapa unapurîton moropai to' napurîton nîrî pia uutî. 18 Mîrîrî ye'nen Maria wîtî'pî inenupa'san pia moropai ekaremekî'pîiya. —‍Uyepotorîkon era'ma pî' wai, see ye'ka pe taa pî' man —‍ta'pîiya.
Tînenupa'san Pia Jesus Esenpo
(Mt 28.16-20; Mc 16.14-18; Lc 24.36-49)
19 Pata ko'mamî'pî mîrîrî domingo yai. Mîrîrî yai inenupa'san epere'sa' atarakkansa' wanî'pî maasa pra Judeuyamî' esanon pî' eranne' pe to' wanî'pî. Mîrîrî tanne Jesus iipî'pî to' kore'ta satippe awanî'pî. Moropai ta'pîiya to' pî': —‍Tîîwanmîra e'tî. 20 Mîrîrî taa tîuya tîpo, tenya prego yetta'pî moropai tara'ta yaino yenpo'pîiya. Mîrîrî pî' inenupa'san atausinpa'pî tepotorîkon era'ma tîuya'nîkon pî'.
21 Inî'rî Jesusya ta'pî to' pî': —‍Tîîwanmîra e'tî. Sîrîrî non pona uyunya uyarimasa' warantî ayarimauya'nîkon —‍ta'pîiya. 22 Mîrîrî tîpo to' puma'pîiya. —‍Morî Yekaton Wannî yapi'tî —‍ta'pîiya to' pî'. 23 —‍Anî' nîkupî'pî imakui'pî kupîya'nîkon ya aawanmîra'nîkon, Paapaya nîrî ikupî tîîwanmîra. Tîîse anî' nîkupî'pî imakui'pî kupîya'nîkon pra awanî ya, aawanmîra'nîkon, mîrîrî warantî aako'mamî mîrîrî.
Jesus Esenpo Tomé Pia
24 Moropai Tomé, tiwin inenupa'pî tiaronkon inenupa'san yarakkîrî pra awanî'pî Jesus iipî'pî yai. (Mîîkîrî Tomé wanî'pî asakî'ne itese', Tomé moropai monoi'.) 25 Mîrîrî ye'nen tiaronkon inenupa'sanya ekaremekî'pî. —‍Uyepotorîkon era'ma pî' anna man —‍ta'pî to'ya ipî'. Tîîse Toméya ta'pî to' pî': —‍Innape akupîuya'nîkon pepîn. Uyenya eperu ke itenya pokato' pata'pî ya' yapîuya pra tîîse innape ikupîuya pepîn. Yara'ta ya'so'kasa' ya' uyenya yeka'mauya pra tîîse innape ikupîuya pepîn —‍ta'pî Toméya to' pî'.
26 Moropai eseurîwî'ne mia' pona tîîmo'tai (8) wei tîpo, inî'rî inenupa'san epere'sa' wanî'pî wîttî ta. Moropai Tomé wanî'pî to' pokonpe. Mana'takon atarakkansa' wanî'pî. Mîîwîni tîîse Jesus esenpo'pî to' kore'ta, awanî'pî satippe. Moropai ta'pîiya to' pî': —‍Tîîwanmîra e'tî —‍ta'pîiya. 27 Moropai ta'pîiya Tomé pî': —‍Ayenya yeka'makî uyenya ya', era'makî. Moropai uyara'ta yai ayenya yawonnî'kî innape ukupîpa. Innape pra uurî kî'kupîi —‍ta'pîiya Tomé pî'.
28 Mîrîrîya Toméya yuuku'pî: —‍Uyepotorî, Paapa unapurîton —‍ta'pîiya.
29 Jesusya ta'pî ipî': —‍Innape ukupî pî' nan uyera'maya ye'nen? Tîîse tiaronkon uyera'ma'tîponkon pepîn inkamoro, tîîse innape ukupî to'ya. Mîrîrî wenai to' atausinpa.
Î' Ton Pe Sîrîrî Kaareta Menuka Tîuya
Ekaremekî Joãoya
30 Moropai mararî pra anî' nîkupî eserîkan pepîn kupî'pî Jesusya tînenupa'sanya era'ma tanne. Tîîse sîrîrî kaareta pona imenukasau'ya pra wai. 31 Tîîse unmenuka'san menuka'pîuya innape Jesus wanî Cristo, Paapa nîmenka'pî pe kupîkonpa. Innape Paapa munmu pe Jesus wanî kupîkonpa. Moropai innape ikupîya'nîkon ye'nen, aako'mamîkon enen ipatîkarî iipia.