19
Tamî'nawîronkon Pemonkonyamî' Entaimepîtî Jesus Wîîkî Kai'ma
(Mt 27.15-31; Mc 15.6-20; Lc 23.13-25)
Mîrîrî tîpo Pilatosya Jesus po'pîtî me'po'pî. Surarayamî'ya itarako ton koneka'pî mî'nî ke. Moropai yeka'ma'pî to'ya ipu'pai pona, moropai suuyu sonpan rei pon ye'ka yeka'ma'pî to'ya ipî' tîîwo'ma'takon pe. Moropai iipia to' erepanpîtî'pî. Taapîtî'pî to'ya ipî': —‍Viva Jesus, Judeuyamî' esa' amîrî. Rei amîrî —‍kai'ma taa pî' to' ko'mamî'pî. Moropai mîîkîrî yenpatamopîtî'pî to'ya.
Moropai inî'rî Pilatos epa'ka'pî moropai ta'pîiya Judeuyamî' pî': —‍A'kî, mîîkîrî yenpa'ka me'po pî' wai era'makonpa. Imakui'pî inkupî'pî eporîuya pra wai. Î' wenai pra iwî me'pouya eserîke pra wai. Mîrîrî ye'nen Jesus epa'ka'pî mî'nî ye' tarakko pe tîîse moropai suuyu sonpan tîpon ya'. Mîrîrîya Pilatosya ta'pî to' pî': —‍A'kî, mîserî warayo' man. Era'matî! —‍ta'pîiya.
Mîîkîrî era'ma tîuya'nîkon pe teepîremasanon esanon moropai to' poitîrîtonon entaimepîtî'pî. —‍Iwî me'pokî, iwî me'pokî pakî'nan pona —‍taapîtî'pî to'ya.
Moropai Pilatosya ta'pî to' pî': —‍Kaane, uurî pepîn. Amîrî'nîkon neken tarîpai. Itu'se awanîkon ya, ipokapîtîtantî pakî'nan pona, iwîtî —‍ta'pîiya. —‍Tîîse uurî pia morî pe era'ma pî' wai. Î' wenai pra iwîtî tauya eserîke pra wai.
Tîîse Judeuyamî'ya yuuku'pî: —‍Moisés nurî'tî nekaremekî'pî yawîrî aasa'manta e'pai awanî. Maasa pra Paapa munmu pe awe'kupî —‍ta'pî to'ya.
Mîrîrî eta tîuya pe, Pilatos esi'nîpî'pî inî' panpî'. Moropai eewomî'pî tewî' ta inî'rî. Moropai Jesus ekaranmapo'pîiya. —‍O'non pata painon amîrî? —‍ta'pîiya. Tîîse Jesusya yuuku pîn. 10 Pilatosya ta'pî ipî': —‍Umaimu yuukuya pepîn? Enpenatakî, ayesa' uurî. Arumakauya e'painon, awî me'pouya e'painon —‍ta'pîiya Jesus pî'.
11 Jesusya yuuku'pî: —‍Aawarîrî uyesa' pe awanî pepîn. Uyesa' pe awanî maasa pra Paapaya itîîsa' mîrîrî aapia. Mîrîrî ye'nen mîîkîrîya, ayenya' urumakatîponya, imakui'pî ku'sa' mîrîrî, imakui'pî ku'sa'ya yentai.
12 Mîrîrî eta tîuya ye'nen, Jesus anrumakapai Pilatos wanî'pî. Tîîse Judeuyamî' entaimepîtî'pî. —‍Irumakaya ya, César yeyaton pe awanî —‍ta'pî to'ya. —‍Anî' e'kupî ya rei pe César yentai e'pai awanî. César pîinamaiya pepîn.
13 Mîrîrî eta tîuya pe Jesus yenpa'ka me'po'pî Pilatosya. Moropai eereuta'pî taponse' pona miarî pata tî' ka'sa' pona. (Judeuyamî' maimu ta Gabatá). 14 Awanî'pî sexta-feira Páscoa konekato' weiyu pe. Moropai wei enu'sa' wanî'pî. Mîrîrî yai Pilatosya ta'pî Judeuyamî' esanon pî': —‍A'kî, ayesa'kon mîîkîrî, rei mîîkîrî —‍ta'pîiya.
15 Moropai to' entaimepîtî'pî. —‍Iwî me'pokî, iwî me'pokî pakî'nan pona —‍taapîtî'pî to'ya. —‍Ayesa'kon wîî me'pouya yu'se naatî? —‍ta'pî Pilatosya. —‍Itesa' pînon anna —‍ta'pî to'ya. —‍César neken anna esa' —‍ta'pî teepîremasanon esanonya.
16 Mîrîrî tîpo Pilatosya Jesus rumaka tu'ka'pî Judeuyamî' yenya' iwîto'pe to'ya.
Jesus Pokapîtî To'ya Pakî'nan Po
(Mt 27.32-44; Mc 15.21-32; Lc 23.26-43)
17 Mîrîrî ye'nen surarayamî'ya yarî'pî. Jesus epa'ka'pî cidade poi. Pakî'nan yarî'pîiya tîwîto' yaponse' ton. Eerepamî'pî pata ese' pemonkon pu'pai'pî warainon. (Judeuyamî' maimu ta Gólgota.) 18 Moro ipokapîtî'pî to'ya pakî'nan po. Moropai tiaronkon nîrî asakî'nankon warayo'kon pokapîtî'pî to'ya iratai winî Jesus wanî'pî to' arakkita.
19 Moropai Pilatosya tabua pona imenuka'pî moropai itîrî me'po'pî pakî'nan pona.
JESUS NAZARÉ PON, JUDEUYAMÎ' ESA'
taato' e'menukasa' wanî'pî. 20 Mararonkon pepîn Judeuyamî'ya mîrîrî erenka'pî maasa pra Jesus wî'pî to'ya aminke pra cidade pia. Moropai mîrîrî e'menukasa' wanî'pî eseurîwî'nankon maimukon ta. Judeuyamî' maimu ta, romanoyamî' maimu ta, moropai gregoyamî' maimu ta awe'menukasa' wanî'pî. 21 Moropai teepîremasanon esa'ya ta'pî Pilatos pî': —‍Judeuyamî' esa' kai'ma kî'menukai tîîse “Judeuyamî' esa' uurî”, ta'pî mîserîya taato' menukakî —‍ta'pî to'ya.
22 Pilatosya yuuku'pî: —‍Î' unmenuka'pî ko'mamî mîrîrî warantî. Tiaron pe imo'tannîpîuya pepîn —‍ta'pîiya.
23 Pakî'nan pona Jesus pokapîtî surarayamî'ya tîpo, ipon yanumî'pî to'ya moropai pantaka'pî to'ya tîkaisarî'nîkon, saakîrîronkon. Sonpan nîrî yanumî'pî to'ya. Mîrîrî sonpan morî tiwin ika'sa', iisi'pînto' ton pîn. 24 Mîrîrî ye'nen ta'pî to'ya tîpî'nîkon: —‍Ipon karaka namai, tî' yenunpai'nîkon anî' yemanne pe sonpan wanî epu'to'pe'nîkon —‍ta'pî to'ya.
Mîrîrî kupî'pî to'ya Paapa maimu e'menukasa' e'to'pe innape. See warantî awe'menukasa':
Upon pantaka'pî to'ya tîkore'ta'nîkon moropai sonpan,
anî' pon pe awe'nîmî epu'tîkonpa tî' yenumî'pî to'ya. Sl 22.18
Mîrîrî ye'nen mîrîrî kupî'pî surarayamî'ya.
25 Mîrîrî tanne aminke pra Jesus pakî'nanon pia wîri'sanyamî' wanî'pî satippe. Jesus yan moropai itakon moropai Clopas no'pî, itese' Maria, moropai Maria Magdala pon, inkamoro wanî'pî aminke pra. 26 Moropai tîsan era'ma tîuya pe, moropai tînenupa'pî, tîsa'namanen, era'ma tîuya pe, Jesusya ta'pî tîsan pî': —‍Era'makî, anre mîîkîrî tarîpai —‍ta'pîiya. 27 Mîrîrî tîpo ta'pîiya tînenupa'pî pî': —‍Era'makî, asan mîîkîrî tarîpai —‍ta'pîiya. Moropai mîrîrî pata pai inenupa'pîya isan yarî'pî tewî' ta aako'manto'pe.
Jesus Sa'manta
(Mt 27.45-56; Mc 15.33-41; Lc 23.44-49)
28 Tîîko'mamî tîpo, Jesusya tamî'nawîrî aretî'kasa' tîuya epu'tî'pî. Moropai ta'pîiya: —‍Tuna aninnîpai wai. Mîrîrî ta'pîiya innape Paapa maimu e'menukasa' e'to'pe yairî. 29 Moro pisa wanî'pî intapîkîron uva yekku so'ritasa' yense'. Mîrîrî ye'nen tu'nasen esponja tîrî'pî to'ya wo' ka. Moropai amansa' tanne, esponja mo'ka'pî to'ya. Hissopo ye' pona tîrî'pî to'ya, moropai i'mî'sa'ka'pî to'ya inta ya'. 30 Mîrîrî yu'na'pî Jesusya moropai ta'pîiya: —‍Tamî'nawîron ataretî'kasa' man. Mîrîrî taa tîuya yaretî'ka pe awe'muruika'pî moropai aasa'manta'pî.
Jesus Yara'ta Yaso'ka To'ya
31 Mîrîrî Páscoa konekato' weiyu yai, moropai penane wanî sábado ipîkku, páscoa pî' to' e'to'. Mîrîrî ye'nen isa'manta'san esa'rî'pî ko'mamî pakî'nan po yu'se pra Judeuyamî' wanî'pî. Mîrîrî ye'nen to' wîtî'pî Pilatos pia. Ta'pî to'ya ipî': —‍Inkamoro pîsi waikîpîtî me'pokî ka'ne' panpî' to' sa'mantato'pe moropai to' esa'rî'pî mo'kato'pe annaya pakî'nan po to' ko'mamî namai sábado yai —‍ta'pî to'ya ipî'. 32 Mîrîrî ye'nen surarayamî' wîtî'pî. E'mai'non pakî'nan pon pîsi waikîpîtî'pî to'ya. Mîrîrî tîpo tiaron pîsi waikîpîtî'pî to'ya Jesus yarakkîronkon. 33 Tîîse Jesus pia teerepamîkon yai, era'ma'pî to'ya aasîrî aasa'mantasa' wanî'pî. Mîrîrî ye'nen i'si waikîpîtî to'ya pra awanî'pî. 34 Tîîse tiwin suraraya tîkasuparai ke ya'so'ka'pî Jesus yara'ta yai. Mîrîrî pe rî imînî moropai tuna ti'kamo'pî mararî pra. 35 Mîrîrî era'matîpon uurî. Moropai ekaremekîuya sîrîrî innape ikupîkonpa. Mîrîrî unekaremekî wanî yairî. Moropai mîrîrî wanî innape epu'tîuya. 36 Mîrîrî e'kupî'pî Paapa maimu e'menukasa' e'to'pe innape. See warantî awe'menukasa':
Tiwin ite'pî waikîpîtî to'ya pepîn tiwin kin Êx 12.46; Nm 9.12; Sl 34.20
taato'. 37 Moropai inî'rî Paapa maimu e'menukasa' see warantî:
Pemonkonyamî'ya tîna'so'ka'pîkon era'ma pe man Zc 12.10
taato' mîrîrî.
Jesus Yu'na'tî To'ya
(Mt 27.57-61; Mc 15.42-47; Lc 23.50-56)
38 Mîrîrî tîpo José Arimatéia ponya Pilatos pî' esatî'pî, Jesus esa'rî'pî yu'na'tîpa kai'ma. Mîîkîrî José wanî'pî Jesus wenaimetîpon pe tîîse ama' pe, maasa pra Judeuyamî' esanon nama'pîiya. 39 Moropai Nicodemos, manni' Jesus pia itî'pî ewaron ya'. Mîîkîrî wîtî'pî José yarakkîrî. A'pusin yarî'pîiya 35 quilos kaisarî yai'mei mirra, aloé yarakkîrî. 40 Moropai Jesus esa'rî'pî wontî'pî to'ya kamisa ke a'pusin teka'mai, Judeuyamî' yeseru yawîrî isa'manta'pî esa'rî'pî konekato' tîuya'nîkon yawîrî. 41 Moropai jardim wanî'pî Jesus wî'pî to'ya pata pia aminke pra. Moro wanî'pî amenan uuruwai, tî' yawon isa'manta'pî ton pînon. 42 Moropai Judeuyamî' festarî weiyu ekonekato' wanî ye'nen mîrîrî uuruwai ya' Jesus esa'rî'pî yeka'ma'pî to'ya aminke pra awanî ye'nen.