18
Jesus Yapisî To'ya
(Mt 26.47-56; Mc 14.43-50; Lc 22.47-53)
Teepîrema tîpo, Jesus epa'ka'pî tînenupa'san yarakkîrî moropai iwîtî rukku'nîtî'pî to'ya, Cedrom itese'. Moro iratai po Oliveira ye'ka wanî'pî. Miarî tînenupa'san pokonpe eewomî'pî. Mîrîrî Oliveira ye'ka epu'tî'pî Judasya iteyatonon pî' Jesus ekareme'nenya. Epu'tî'pîiya maasa pra miarî Jesusya tînenupa'san muurukuntîpîtî'pî. Mîrîrî ye'nen moro Oliveira ye'kana' Judas erepamî'pî. Epîremanto' yewî' era'manenan enepî'pîiya moropai tiaronkon enepî'pîiya. Teepîremasanon esanon moropai fariseuyamî' narima'san, arinîke to' wanî'pî. Tîkasuparaikon moropai tîtaikapukon moropai tîweiyukon, tî'kuma'tukon ke to' erepamî'pî. Jesus epa'ka'pî to' ponaya moropai to' ekaranmapo'pîiya, tamî'nawîrî î' kupî to'ya tîpî' epu'tîi'ma. Ta'pîiya to' pî': —‍Anî' yuwaya'nîkon? —‍ta'pîiya. Inkamoroya yuuku'pî: —‍Jesus, Nazaré pon —‍ta'pî to'ya. —‍Uurî mîîkîrî —‍ta'pîiya. (Judas, iteyatonon pî' Jesus ekareme'nen, mîîkîrî wanî mîrîrî inkamoro pokonpe.) Uurî mîîkîrî, taasa' Jesusya pe, inkamoro atarima'pî moropai to' esenumî'pî non pona. Moropai inî'rî Jesusya to' ekaranmapo'pî: —‍Anî' yuwaya'nîkon? —‍ta'pîiya to' pî'. —‍Jesus, Nazaré pon —‍ta'pî to'ya. —‍Uurî mîîkîrî tauya sa'rî. Uurî yuwaya'nîkon ya, moriya tîwî insanan unenupa'san nîtîi —‍ta'pî Jesusya to' pî'. Mîrîrî ta'pîiya tîmaimu yawîrî awe'ku'to'pe manni' Paapa nîtîrî'san ko'mannîpî'pîuya anî' ataka'ma pra man ta'pîiya ne'tîkini. Innape tîmaimu e'to'pe taiya mîrîrî warantî. 10 Mîrîrîya Simão Pedroya tîkasuparai mo'ka'pî moropai teepîremasanon esanon yepotorî poitîrî pana ya'tî'pîiya. Mîîkîrî ipoitîrî ese' Malco. 11 Mîrîrî pî' Jesusya ta'pî Pedro pî': —‍Tîwî akasuparai nîsi, yeka'makî iwon ya' —‍ta'pîiya. —‍Itu'se Paapa e'to' yawîrî e'taruma'tî pepîn naka? Kaane, e'taruma'tî sîrîrî Paapa naipontî'pî pe.
Anás Pia Jesus Yarî To'ya
12 Mîrîrî tîpo Jesus yapisî'pî to'ya, surarayamî'ya moropai to' esa'ya, moropai teepîremasanon esanon narima'sanya yapisî'pî, itenya yewa'tî'pî to'ya. 13 Moropai e'mai' pe yarî'pî to'ya Anás pia. Anás mîîkîrî Caifás yawo. Mîrîrî kono' yai teepîremasanon esanon yepotorî pe Caifás wanî'pî. 14 Mîîkîrî Caifásya Judeuyamî' esanon panamasa' wanî'pî tiwin warayo' sa'manta yu'se wanî tamî'nawîronkon pemonkonyamî' ton pe kai'ma to' panamasai'ya wanî'pî.
Pedroya Taa, Jesus Unepu'tî Pepîn
(Mt 26.57-58,69-70; Mc 14.53-54,66-68; Lc 22.54-57)
15 Moropai Simão Pedro moropai tiaron inenupa'pîya Jesus wenaima'pî. Mîîkîrî tiaron inenupa'pî teepîremasanon esanon yepotorî nepu'tî. Mîrîrî ye'nen attî'pî Jesus pîkîrî itewî' poroyi'pîrî pîkîrî, 16 poro po Pedro ko'mamî tanne wîttî woima'tîto' mana'ta pia. Mîrîrîya tiaron inenupa'pî, manni' teepîremasanon esanon yepotorî nepu'tî'pî, mîîkîrî enna'po'pî mana'ta piawon wîri' yarakkîrî eseurîmai. Eeseurîma'pî moropai Pedro ewomî tîrî'pîiya. 17 Moropai mîîkîrî mana'ta piawon wîri'ya ta'pî Pedro pî': —‍Mîîkîrî warayo' nenupa'pî amîrî? —‍ta'pîiya. —‍Kaane, uurî pepîn —‍ta'pî Pedroya. 18 Mîrîrîya Pedro wîtî'pî ipoitîrîtonon kore'ta apo' pia tîwe'sanon pia. Moropai teepîremato'kon yewî' era'manenan pia. To' atapina'pî tîntîruka'pîkon pia, komi' pe pata wanî ye'nen. Satippe Pedro atapina'pî to' pokonpe.
Teepîremasanon Esanon Yepotorîya
Jesus Ekaranmapo
(Mt 26.59-66; Mc 14.55-64; Lc 22.66-71)
19 Mîrîrî tanne teepîremasanon esanon yepotorîya Jesus ekaranmapo'pî inenupa'san pî' moropai inekaremekî'pî pî'. 20 Jesusya yuuku'pî: —‍Tamî'nawîronkon pemonkonyamî' yeurîmapîtî'pîuya aronne, ama' pe pra. Epere'nîto' yewî'kon ta, epîremanto' yewî' ta, to' yenupapîtî'pîuya tîmurukun pe awanîkon tanne. Î' tauya pra wanî'pî ama' pe. 21 Mîrîrî ye'nen î' ton pe uyekaranmapoya? Inkamoro umaimu etatîponkon mekaranmapoi, î' taasau'ya to' pî'. Mîrîrî epu'tî pî' to' man morî pe. 22 Mîrîrî taasa' Jesusya pe, tiwin epîremanto' yewî' era'manenya Jesus yenpatamo'pî. Moropai ta'pîiya: —‍Î' ton pe see mîrîrî ye'ka pe eseurîman mîrîrî teepîremasanon esanon yepotorî pî'? —‍ta'pîiya Jesus pî'. 23 Jesusya yuuku'pî: —‍Yairî pra eseurîmasa' ya, makai tamî'nawîronkon pî' î' kai'ma eseurîmasa'. Tîîse yairî eseurîman pî' wai. Î' wani' awanî ye'nen upa'tîya mîrîrî? —‍ta'pî Jesusya mîîkîrî pî'. 24 Mîrîrîya Anásya Jesus yarima'pî taironpî'se Caifás pia, teepîremasanon esanon yepotorî pia.
Inî'rî Pedroya Taa, Mîîkîrî Unepu'tî Pepîn
(Mt 26.71-75; Mc 14.69-72; Lc 22.58-62)
25 Mîrîrî tanne Simão Pedro atapina ko'mannîpî'pî satippe si'ma. Moropai tiaronkon iipiawonkonya ta'pî ipî': —‍Mîîkîrî warayo' nenupa'pî nîrî amîrî ka'rî? Tîîse Pedroya ta'pî: —‍Kaane uurî pepîn —‍ta'pîiya. 26 Mîrîrîya tiwin teepîremasanon esanon yepotorî poitîrîya ta'pî. Mîîkîrî pana Pedro na'tî'pî yonpa pe awanî'pî. Mîîkîrîya ta'pî Pedro pî': —‍Amîrî ka'rî ayera'mauya ne'tîkini mîîkîrî yarakkîrî Oliveira ye'kana' e'nî ne'tîkini —‍ta'pîiya. 27 Inî'rî Pedroya ta'pî: —‍Kaane. Mîrîrî pe rî kariwana yunkon e'na'pî.
Pilatosya Jesus Ekaranmapo
(Mt 27.1-2,11-14; Mc 15.1-5; Lc 23.1-5)
28 Moropai eerenmapî ya Jesus yarî'pî to'ya Caifás yewî' tapai Governador Pilatos yewî' ta. Tîîse Judeuyamî' esanon wanî'pî ewonpai pra, tîwe'kî'pakon namai Judeuyamî' pepîn kore'ta. Maasa pra Páscoa entamo'kanto' pî' e'pai to' wanî'pî. Mîrîrî ye'nen to' ewomî pîn. 29 Mîrîrî ye'nen poro pona Pilatos epa'ka'pî to' pia. Moropai ta'pîiya to' pî': —‍Î' imakui'pî inkupî'pî taaya'nîkon mîrîrî, mîserî nîkupî'pî? —‍ta'pîiya. 30 Yuuku'pî to'ya. —‍A'kî, imakui'pî ku'sai'ya pra awanî ya, aapia ene'sa' annaya pepîn e'painon. Tîîse imakui'pî kupîtîpon mîserî —‍ta'pî to'ya. 31 Mîrîrî ye'nen ta'pî Pilatosya to' pî': —‍Amîrî'nîkon mîîkîrî yeseru yako'menkatî aawarîrî'nîkon moropai itaruma'tîtî ayeserukon yawîrî. Tîîse yuuku'pî to'ya: —‍Amîrî'nîkon Romanoyamî'ya anî' wîî me'po annaya tîrî pepîn —‍ta'pî to'ya. 32 Mîrîrî warantî to' eseurîma'pî mîrîrî, Jesus nekaremekî'pî pî' innape awe'to'pe. Maasa pra î' kai'ma tîîsa'manta ekareme'sa' Jesusya wanî'pî. 33 Pilatos ewomî'pî tewî' ta moropai Jesus yanno me'po'pîiya. Mîrîrîya Jesus ekaranmapo'pîiya: —‍Judeuyamî' esa' amîrî, rei amîrî? —‍ta'pîiya Jesus pî'. 34 Jesusya yuuku'pî: —‍Uyekaranmapoya awinîpai ka'rî ou tiaronkonya ekareme'sa' mîrîrî apî' —‍ta'pîiya. 35 Pilatosya ta'pî: —‍Judeu pepîn uurî. Amîrî yonpayamî' moropai teepîremasanon esanonya arumakasa' mîrîrî uyenya' —‍ta'pîiya. —‍Î' kupî pî' nan? —‍ta'pîiya. 36 —‍Sîrîrî non po pemonkonyamî' yaipontîuya pepîn to' esa' pe. Mîrîrî warantî ikupîuya ya, upoitîrîtonon eseya'nama e'painon Judeuyamî' esanonya uyapisî namai. Tîîse mîrîrî ye'ka pe pra kupîuya tarî sîrîrî non po. Maasa pra sîrîrî non winîpainon pepîn uurî —‍ta'pîiya. 37 Mîrîrî ye'nen Pilatosya ta'pî ipî': —‍Moriya rei pe awanî mîrîrî? Jesusya ta'pî: —‍Amîrîya taa mîrîrî, yairon mai. Esenpo'pî moropai uuipî'pî sîrîrî non pona yairon ekareme'se. Mîrîrî ton pe neken erepamî'pî. Moropai yairon anetapainonya umaimu pîinama. 38 Pilatosya ta'pî: —‍Î' mîrîrî yairon? —‍ta'pîiya.
Mîrîrî tîpo Pilatos epa'ka'pî pemonkonyamî' pia moropai ta'pîiya to' pî': —‍Imakui'pî inkupî'pî eporîuya pra wai. Î' wenai pra iwîme'pouya eserîke pra wai —‍ta'pîiya. 39 —‍Tîîse ayeserukon yawîrî kono' kaisarî Páscoa yai, tiwin unarakkamo'pî rumakauya aapia'nîkon. Mîserî amîrî'nîkon Judeuyamî' rei rumakauya yu'se naatî? 40 Mîrîrî yuuku'pî to'ya tîwentaimepî'se. —‍Kaane, mîîkîrî pepîn. Barrabás rumakaya yu'se anna man —‍ta'pî to'ya. (Barrabás mîîkîrî ama'ye'.)