17
Paapa Yarakkîrî Jesus Eseurîma
Mîrîrî taa tîpo, Jesusya tenu yanumî'pî ka' yekaya. Moropai eepîrema'pî. Paapa pî' ta'pîiya:
—‍Paapa, uweiyu eseposa' man. Ipîkku pe e'to' yenpokî, ipîkku pe awe'to' yenpoto'peuya. Morî pe pu'kuru awanî, meruntî ke awanî epu'to'pe tamî'nawîronkonya. Tamî'nawîronkon pemonkonyamî' esa' pe ukupî'pîya. Ukupî'pîya antîrî'pî tîîto'peuya upemonkonoyamî' pia ipatîkarî to' ko'manto'pe. Sîrîrî enen ko'mannîto' ipatîkaron wanî amîrî epu'to'pe to'ya. Amîrî tiwinan Paapa, yairon, tiaron ton pîn. Moropai uurî Jesus Cristo epu'to'pe to'ya, anarima'pî sîrîrî non pona. Mîrîrî epu'tî to'ya ya, enen to' ko'mamî ipatîkarî. Esenyaka'mato' pe antîrî'pî aretî'ka'pîuya. Mîrîrî wenai meruntî ke awanî, morî pe awanî yenpo'pîuya tamî'nawîronkon pî'. Paapa, aapia wanî tanne morî, meruntî tîîkî uupia itîrî'pîya warantî moro aapia wanî yai, pata ekoneka pra tîîse.
Sîrîrî non po tîîko'mansenon kore'tapai apemonkonoyamî' mo'ka'pîya. Inkamoro tîrî'pîya uupia. To' pî' ayeseru ekaremekî'pîuya ayepu'to'pe to'ya. Moropai amaimu yawîrî to' e'sa' man. Tarîpai epu'sa' to'ya, tamî'nawîrî unekaremekî'pî, tamî'nawîrî unkupî'pî wanî awinîpaino pe. Maasa pra upî' anekaremekî'pî ekaremekî pî' wai to' pî'. Moropai etasa' to'ya. Innape see awinîpainon pe wanî epu'tî to'ya. Moropai uyarima'pîya ku'sa' to'ya innape.
To' pona epîrema sîrîrî maasa pra apemonkono pe to' wanî ye'nen. Tamî'nawîronkon non po tîîko'mansenon pona epîrema pepîn tîîse manni'kan antîrî'san neken pona epîrema. 10 Tamî'nawîronkon upemonkonoyamî' wanî apemonkono pe moropai apemonkonoyamî' nîrî wanî upemonkono pe. Moropai inkamoro wenai morî pe pu'kuru wanî, meruntî ke wanî epu'tî tamî'nawîronkonya. 11 Sîrîrî non po uuko'mamî pepîn inî'rî. Uutî kupî sîrîrî aapia. Tîîse inkamoro apemonkonoyamî' ko'mamî tarî. Paapa, morî anî' warainon pepîn, inkamoro ko'mannî'kî. Ameruntîri ke to' ko'mannî'kî, uupia tîîsa'ya manni' ke to' pîika'tîkî tiwin to' ko'manto'pe, tiwin ko'mannî manni' warantî. 12 To' yarakkîrî wanî ya, to' ko'mannîpî'pîuya, ameruntîri ke. Mîrîrî ameruntîri antîrî'pî ke to' ko'mannîpî'pîuya. Moropai anî' ataka'ma pra man, tîîse tiwinan neken aataka'maton. Innape awanî'pî, amaimu e'menukasa' yawîrî aataka'ma'pî. 13 Tarîpai uutî sîrîrî aapia, moropai mîrîrî warantî tauya tarî si'ma inkamoro upemonkonoyamî' atausinpato'pe kure'ne, mîî pîkîrî pra. Uurî atausinpa warantî to' atausinpato'pe. 14 Anekaremekî'pî ekaremekî'pîuya to' pî'. Moropai non po tîîko'mansenonya tewanmakon pe to' ku'sa', maasa pra tonpakon pe pra to' wanî ye'nen, uurî warantî, tonpakon pe pra. 15 Sîrîrî pata yapai to' mo'kakî tauya pepîn. Tîîse esatîuya to' ko'mannî'kî Makuiya to' yapisî namai. 16 Non po tîîko'mansenon yonpa pepîn uurî. Mîrîrî warantî to' yonpa pe pra nîrî upemonkonoyamî' man. 17 Inkamoro yenupakî amaimu pî', apemonkono pe to' e'to'pe imakui'pî tîku'se pra. Maasa pra amaimu wanî yairon pe. 18 Uyarima'pîya warantî non pona, to' yarimauya pe wai pata poro. 19 Insanan ton pe eturumaka sîrîrî aapia. Innape insanan upemonkonoyamî' nîrî eturumakato'pe aapia, to' yaipontîpa apoitîrî pe.
20 Insanan pona neken epîrema pepîn, tîîse tiaronkon pona innape akupîtonkon pona, insanan maimu wenai. Inkamoro pona nîrî epîrema sîrîrî. 21 Esatîuya tamî'nawîronkon upemonkonoyamî' e'to'pe tiwin. Paapa, uurî ya' amîrî wanî warantî moropai amîrî ya' uurî wanî warantî to' ku'kî uurî'nîkon ya' to' e'to'pe. Tiwin to' ko'manto'pe tamî'nawîronkon non po tîîko'mansenonya uyarima'pîya ku'to'pe innape. 22 Ipîkku pu'kuru e'to', antîrî'pî uupia, mîrîrî ke to' repa'pîuya tiwin to' e'to'pe, tiwin e'nî warantî. 23 Uuko'mamî to' pia moropai aako'mamî uupia. Mîrîrî ya tiwin pu'kuru to' wanî. Mîrîrî warantî non po tîîko'mansenonya epu'tî uyarima'tîpon amîrî moropai upemonkonoyamî' yu'se awanî, uyu'se awanî warantî. 24 Inkamoro antîrî'san. Moropai uupia upata ya' to' ko'mamî yu'se wai. Moropai morî uyeseru antîrî'pî era'ma to'ya. Morî uyeseru tîrî'pîya maasa pra u'nînma'pîya pena pata pai pata ekonekasa' rawîrî. 25 Paapa, yairon amîrî. Non po tîîko'mansenonya ayepu'tî pepîn, tîîse ayepu'tî pî' wai. Moropai insanan unenupa'sanya epu'tî uyarima'tîpon pe awanî. 26 Ayeseru ekaremekî pî' wai to' pî' moropai mîrîrî pî' uuko'mamî tiaronkon sa'namato'pe to'ya u'nînmaya warantî. Moropai uuko'manpîtî inkamoro kore'ta, to' yewan ya' tiwin e'nîto'pe.
Mîrîrî warantî Jesus epîrema'pî, Paapa yarakkîrî eeseurîma'pî.