16
Moropai Jesusya ta'pî to' pî': —‍Mîrîrî ekaremekî'pîuya apî'nîkon innape Paapa ku'to'ya'nîkon kupîya'nîkon namai tîwî. Teepere'to'kon yewî'kon tapai amîrî'nîkon yenpa'ka to'ya kupî sîrîrî. Moropai inî' panpî' ikupî to'ya. Maasa awî tîuya'nîkon yai, Paapa wakîri pe awanî kai'ma to' esenumenka kupî sîrîrî. Mîrîrî warantî ataruma'tîkon to'ya kupî sîrîrî, maasa pra uurî moropai uyun epu'tî tîuya'nîkon pra awanî ye'nen. Aasîrî mîrîrî ekaremekî'pîuya apî'nîkon. Moropai mîrîrî koneka to'ya yai, awenpenatakon kupî sîrîrî.
Morî Yekaton Wannî Esenyaka'mato'
E'mai' pe upemonkono pe amîrî'nîkon ena pia'tîsa' pe mîrîrî ekaremekîuya pra wanî'pî. Maasa pra aapia'nîkon uurî wanî ye'nen. Tîîse uutî kupî sîrîrî uyarima'tîpon pia. Mîîwîni tîîse uyekaranmapoya'nîkon pra naatîi. Anî'ya “O'non pata pona attî?” taa pra awanî, tiwin kin. Mîrîrî ekaremekîuya ye'nen, eesewankono'masa'kon kure'ne. Tîîse yairî tauya sîrîrî. Uutîsa' ya, morî pe awanî kupî sîrîrî aapia'nîkon. Uutîsa' pra awanî ya, panamatonkon iipî pepîn aapia'nîkon. Tîîse uutîsa' ya, mîîkîrî yarimauya aapia'nîkon. Mîîkîrî iipî non po tîîko'mansenon pia. Aaipî ya, to' pî' ekaremekîiya. Imakui'pî pe to' wanî ekaremekîiya kupî sîrîrî. Moropai î' pe yairon wanî ekaremekîiya. Moropai Paapaya to' yenumî kupî ekaremekîiya kupî sîrîrî. Moropai ekaremekîiya yairî pra to' wanî imakui'pî tînkupî'pî pî' maasa pra innape ukupî to'ya pra awanî. 10 Moropai ekaremekîiya yairî pra to' esenumenka yairon pî'. Maasa pra ka' pona uutî, tarî uyera'maya'nîkon pepîn inî'rî. Mîrîrî yai Paapaya uyapisî morî pe, iwakîri pe. Mîrîrî wenai yairon pe wanî epu'tî to'ya. 11 Moropai Paapaya imakui'pî taruma'tî ekaremekîiya maasa pra aasîrî Paapaya imakui'pî yepotorî, Makui, taruma'tî pe man. 12 Inî' panpî' anekareme'pai wai apî'nîkon tîîse sîrîrî yapîtanîpîya'nîkon pepîn. 13 Tîîse Mîîkîrî, yairon pî' teeseurîmasen erepansa' ya, tamî'nawîrî yairon Paapa piapainon pî' ayenupaiya'nîkon. Tîîwarîrî eeseurîma pepîn tîîse tîneta'pî ekaremekîiya moropai awe'kupîton maasa ekaremekîiya nîrî. 14 Uyapurîiya, maasa pra uwinîpainon tîneta'pî pî' eeseurîma. 15 Tamî'nawîrî Paapa wanî manni' itesa' pe, uurî nîrî itesa' pe. Mîrîrî ye'nen tauya, uwinîpainon tînapisî'pî, aapia'nîkon itîrî Morî Yekaton Wannîya, unekaremekî ekaremekîiya apî'nîkon.
Esewankono'manto' Moropai Atausinpanto'
16 Maasa mararî tîîko'manse uyera'maya'nîkon pepîn moropai inî'rî mararî tîîko'manse tîpo uyera'maya'nîkon. 17 Mîrîrîya inenupa'san esekaranmapo'pî tîpî'nîkon: —‍Î' taiya pe awanî mîrîrî? “Maasa mararî uyera'maya'nîkon pepîn moropai inî' aako'mamîkon tîpo, uyera'maya'nîkon inî'rî,” ta'pîiya sa'rî. Moropai taiya nîrî: “Uutî uyun pia ye'nen uyera'maya'nîkon pepîn.” Î' taiya pe awanî? —‍ta'pî to'ya. 18 —‍Maasa mararî tîpo ta'pîiya sa'rî î' taiya pe awanî epu'tî pra man mîrîrî. Mîrîrî warantî to' eseurîma'pî tîîwarîrî'nîkon.
19 Tîpî' anekaranmapopai to' wanî epu'tî'pî Jesusya. Mîrîrî ye'nen ta'pîiya to' pî': —‍Maasa mararî uyera'maya'nîkon pepîn taa pî' wai moropai inî'rî maasa uyera'maya'nîkon inî'rî taa pî' wai. Î' taiya pe awanî? —‍ta'pîiya to' pî'. 20 —‍Innape taa pî' wai apî'nîkon. Akaraukon kupî sîrîrî tîîse non po tîîko'mansenon atausinpa. Eesewankono'makon tîîse mîrîrî eesewankono'mato'kon era'tî inî'rî aatausinpato'kon pe moropai aatausinpakon. 21 Wîri' mîîkîrî tînre esenpo kupî ya, eesewankono'makoi. Maasa pra tîwe'taruma'tî weiyu eseposa' ye'nen. Tîîse tînre esenposa' tîpo, inî'rî tîwe'taruma'tîto' pî' awenpenata pepîn. Tîîse more esenposa' pî' aatausinpa. 22 Mîrîrî warantî awanîkon. Esewankono'man pî' naatîi tîîse inî'rî ayera'mauya'nîkon moropai aatausinpakon kupî sîrîrî. Mîrîrî aatausinpato'kon mo'ka anî'ya eserîke pra awanî.
23 Mîrîrî yai uyekaranmapoya'nîkon pepîn. Ayenku'tîuya'nîkon pepîn. Î' rî anesatîkon Paapa pî' itîrîiya aapia'nîkon upemonkono pe awanîkon ye'nen. 24 Sîrîrî tîpo see Paapa pî' esatîya'nîkon pra awanîkon. Upemonkono pe si'ma esatî moropai yapisîya'nîkon. Mîrîrîya kure'ne aatausinpakon. Aatausinpato'kon wanî tîwîrî, mîîpîkîrî pra.
Imakui'pî Yentai Jesus Wanî
25 Mîrîrî ekaremekî pî' wai panton pe, aronne pra. Tîîse maasa uweiyu eseporî kupî sîrîrî. Mîrîrî yai ekaremekîuya pepîn panton pe tîîse aronne ayekaremekîuya'nîkon Paapa pî'. 26 Mîrîrî weiyu yai, Paapa pî' esatîya'nîkon aawarîrî'nîkon uyese' yai upemonkono pe awanîkon ye'nen. Paapa pî' esatîuya pepîn amîrî'nîkon ton pe. 27 Maasa pra Paapaya asa'namakon. Asa'namaiya'nîkon maasa pra uyapurîya'nîkon ye'nen moropai innape ukupî'pîya'nîkon, Paapa winîpainon pe. 28 Paapa piapai iipî'pî uurî, sîrîrî non pona. Moropai inî'rî sîrîrî non nîmîuya kupî sîrîrî. Enna'po kupî sîrîrî Paapa pia.
29 Mîrîrî pî' inenupa'sanya ta'pî ipî': —‍Aronne eseurîman pî' nai tarîpai, panton pe pra —‍ta'pî to'ya. 30 —‍Tamî'nawîron epu'tî pî' nai epu'tî pî' anna man tarîpai. Î' tiaronkon esenumenka epu'tî pî' nai ayekaranmapo to'ya pra tîîse. Mîrîrî wenai Paapa winîpaino pe awanî kupî pî' anna man innape. 31 Jesusya to' maimu yuuku'pî: —‍Tarîpai innape naka ukupî pî' naatî? —‍ta'pîiya to' pî'. 32 —‍Maasa panpî' amîrî'nîkon e'tîrîka kupî sîrîrî. Maasa pu'kuru pra attîkon kupî sîrîrî ayewî'kon ta, unîmîya'nîkon kupî sîrîrî tiwinsarî. Mîîwîni tîîse tiwinsarî uuko'mamî pepîn maasa pra uyun wanî uupia. 33 Mîrîrî ekaremekî pî' wai tîîwanmîra awanîkonpa Paapa winîkîi, uponaron pe awanîkon ye'nen. Tarî sîrîrî non po imakui'pîya ataruma'tîkon, tîîse meruntî ke e'tî. Maasa pra imakui'pî yentai wanî'pî.