15
Uva Ye' Warainon Jesus
Mîrîrî tîpo Jesusya ta'pî tînenupa'san pî': —‍Uurî wanî uva ye' warantî, yairon. Amîrî'nîkon wanî ipantakon warantî. Moropai Uyun wanî iko'mannî'nen warantî. Mîîkîrî Uyunya tamî'nawîrî ipanta epetakoikon pepîn ya'tî moropai ipantakon mararî epetakoikon yapî'kaiya morî pe awe'to'pe, inî' panpî' eepetato'pe. Amîrî'nîkon wanî ipanta yapî'kasa' warantî maasa pra aasîrî amîrî'nîkon enasa' man morî pe, ayenupatou'ya'nîkon wenai. Imakui'pî ankupî'pîkon mo'kasa' Paapaya —‍ta'pîiya. —‍Ako'mantî uupia, moropai uuko'mamî aapia'nîkon. Irupukon pî' ipanta atapi'sa' pra awanî ya, eepeta pepîn. Tîîse aako'mamî ya irupukon pî' eepeta. Mîrîrî warantî amîrî'nîkon wanî. Upî' aako'mamîkon pra awanî ya, morî pe aako'mamîkon pepîn. Morî pe aako'mamîkon eserîke pra awanîkon, a'tu'mîra awanîkon ye'nen.
Uurî uva ye' warainon, amîrî'nîkon ipantakon warainokon. Anî' ko'mamî ya uupia, moropai iipia uuko'mamî ya, mîîkîrîya morî kupî kure'ne umeruntîri wenai. Tîîse uurî ton pra si'ma morî kupîiya eserîke pra awanî tiwin kin. Ipantakon imo'kasa' awa'pi'tasa' yannuku to'ya. Mîrîrî soroka to'ya apo' ya' aaranto'pe. Mîrîrî warantî anî' ko'mamî pra awanî ya uupia, mîîkîrî yenumî Paapaya pe man. Aako'mamîkon ya uupia moropai umaimu ko'mamî ya aapia'nîkon î' itu'se awe'to'kon esatîya'nîkon moropai yapisîya'nîkon. Kure'ne morî kupîya'nîkon ya, amîrî'nîkon wanî upemonkono pe epu'tî tamî'nawîronkonya. Moropai mîrîrî wenai taa to'ya, “Inna, morî pe Paapa man”, taa to'ya. Uyunya u'nînma warantî amîrî'nîkon pînînmauya. Mîrîrî ye'nen ako'mantî uupia, a'nînmatou'ya'nîkon pî' aatausinpakonpa. 10 Mîrîrî warantî unekaremekî'pî yawîrî aako'mamîkon ya, upî' aatarimakon pepîn. A'nînmatou'ya'nîkon pî' aako'mamîkon taatausinpai. Mîrîrî warantî uyun maimu yawîrî uuko'mamî ye'nen iipia uuko'mamî moropai u'nînmaiya pî' atausinpa. 11 Mîrîrî ekaremekî pî' wai apî'nîkon aatausinpakonpa uurî atausinpasa' warantî, aatausinpato'kon e'to'pe mîîpîkîrî pra. 12 Unekaremekî'pî yawîrî iku'tî. Ayonpakon sa'namatî asa'namauya'nîkon manni' warantî. 13 Anî' sa'manta ya tonpa ton pe, mîîkîrî wanî tonpa sa'namanen pe kure'ne. Inî' panpî' tonpa sa'namatoi'ya ton pra awanî, mîrîrî yentainon. 14 Uyonpa pe pu'kuru awanîkon, umaimu yawîrî awanîkon ya. 15 Inî'rî upoitîrî tauya pepîn apî'nîkon maasa pra tîkaraiwarîya î' kupî epu'tî ipoitîrîya pepîn. Tîîse uyonpa pe pu'kuru awanîkon maasa pra tamî'nawîrî upî' Paapa nekaremekî'pî ekaremekî'pîuya apî'nîkon. 16 Amîrî'nîkonya uurî menkasa' pra man. Tîîse uurîya amîrî'nîkon menka'pî. Moropai ayaipontî'pîuya'nîkon Paapa yeseru ekaremekîkonpa tamî'nawîronkon pî'. Moropai mîrîrî wenai morî pe to' ko'mamî ipatîkarî. Mîrîrî warantî awanîkon ya, î' rî anesatîkon tîrî Paapaya aapia'nîkon. 17 Mîrîrî ye'nen ankupîkon ton ekaremekîuya sîrîrî. Ayonpakon sa'namatî.
Jesus Wenaironkon E'taruma'tî Pe Man
18 Sîrîrî non po tîîko'mansenonya amîrî'nîkon kupî ya tewanmakon pe, mîrîrî warantî uurî kupî'pî to'ya e'mai' pe. Mîrîrî epu'tî pî' naatîi. 19 Sîrîrî non po tîîko'mansenon yonpa pe awanîkon ya, asa'namakon to'ya e'painon, tîîse to' yonpa pe pra awanîkon maasa pra amo'ka'pîuya'nîkon to' kore'ta pai. Mîrîrî ye'nen tewanmakon pe amîrî'nîkon kupî to'ya. 20 Unekaremekî'pî pî' enpenatatî. Ipoitîrî wanî pepîn tîkaraiwarî yentai. Mîrîrî warantî utaruma'tî to'ya ya, ataruma'tîkon to'ya nîrî. Umaimu yawîrî to' wanî ya, amaimukon yawîrî nîrî to' wanî. 21 Tamî'nawîrî mîrîrî kupî to'ya uurî wenai. Maasa pra uyarima'tîpon, uyun epu'tî to'ya pepîn. 22 Uui'sa' pra awanî ya, moropai to' yarakkîrî eseurîmasa' pra awanî ya, imakui'pî pe tîwanîkon epu'tî to'ya pepîn e'painon. Tîîse epu'tî to'ya. Mîrîrî ye'nen, “Imakui'pî pe anna wanî epu'tî annaya pra man”, taa to'ya eserîke pra awanî. 23 Anî'ya tewanma pe ukupî ya, Uyun nîrî kupîiya tewanma pe. 24 To' kore'ta anî'ya ikupî eserîkan pepîn ku'sau'ya pra awanî ya, imakui'pî ku'sa' tîuya'nîkon epu'tî to'ya pepîn. Tîîse unkupî'pî era'ma'pî to'ya. Mîîwîni tîîse uurî moropai uyun ku'sa' to'ya tewanmakon pe. 25 Tîîse mîrîrî kupî'pî to'ya Paapa maimu e'menukasa' yawîrî to' e'to'pe. Pena Moisésya Paapa maimu menuka'pî see warantî:
Î' rî kupîuya pîn to' winîkîi. Mîîwîni tîîse tewanmakon pe ukupî to'ya. Sl 35.19; 69.4
taasai'ya.
26 Panamaton iipî pe man. Mîîkîrî Yekaton Wannî, Innape teeseurîmasen, Paapa piapai tui'sen. Mîîkîrî yarimauya kupî sîrîrî Paapa piapai aapia'nîkon moropai uyeseru pî' ayenpenatanîpîiya'nîkon kupî sîrîrî. 27 Moropai amîrî'nîkon nîrî eseurîma kupî sîrîrî uyeseru pî' maasa pra uyarakkîrî aako'manpîtî'pîkon ayenupakon pia'tî'pîuya pata pai sîrîrî tîpose.