14
Paapa Pia Wîtînto' Pe Jesus Wanî
Moropai Jesusya ta'pî tînenupa'san pî': —‍Teesewankono'mai pra e'tî. Aasîrî innape Paapa kupî pî' naatîi. Uurî nîrî ku'tî innape. Maasa pra tu'ke ko'mannîto' moro man Uyun yewî' ta. Î' ton pra awanî ya, tauya nîrî e'painon. Tîîse uutî sîrîrî aako'manto'kon ton konekai. Moropai amîrî'nîkon ton pe ikonekasau'ya ya, uuipî inî'rî amîrî'nîkon era'mai, uupia aako'mamîkonpa. O'non pata uuko'mamî ya, miarî nîrî uupia aako'mamîkonpa. O'non pata uutîto' epu'tî pî' naatîi.
Mîrîrîya Toméya ta'pî Jesus pî': —‍Uyepotorî, o'non pata pona attî epu'tî annaya pra man. O'non ye'ka pe wîtînto', e'ma epu'to'pe annaya? Jesusya yuuku'pî. —‍Uurî e'ma, innarî, moropai ko'mannîto'. Anî' wîtî pepîn Paapa pia tîwî uurî tîku'se —‍ta'pîiya. —‍Innape uyepu'tîya'nîkon ya, Uyun nîrî epu'tîya'nîkon. Moropai sîrîrî pata pai innape Paapa epu'tîya'nîkon. Maasa pra aasîrî Mîîkîrî era'masa'ya'nîkon.
Filipeya ta'pî Jesus pî': —‍Uyepotorî, era'mato'pe annaya Paapa yenpokî. Mîrîrî neken yu'se anna man. Jesusya ta'pî: —‍Pena pata pai uurî wanî aapia'nîkon. Mîîwîni tîîse Filipe, uyepu'tîya pra nan? Filipe, anî'ya uyera'masa' ya, Paapa nîrî era'masai'ya. Mîrîrî ye'nen î' ton pe Paapa yenpokî taaya manni'? 10 Paapa ya' uurî wanî moropai uurî ya' Paapa wanî kupîya pra nan innape? —‍ta'pîiya Filipe pî'.
Moropai tînenupa'san pî' ta'pîiya: —‍Mîrîrî tauya manni' uwinîpainon pepîn, tîîse Paapa, uupia tîîko'mansenya itu'se tîwe'to' kupî uurî wenai. 11 Paapa ya' uurî wanî moropai uya' Paapa wanî tauya manni' ku'tî innape. Tîîse sa'me awanî ye'nen innape mîrîrî kupîya'nîkon pra awanî ya, innape uku'tî unkupî wenai. 12 Ayenku'tîuya pepîn. Anî'ya innape ukupî ya, unkupî'pî warantî ikupîiya. Moropai unkupî'pî yentai ikupîiya maasa pra Paapa pia uutî kupî sîrîrî. 13 Mîrîrî wenai umaimu pe î' rî anesatîkon tîrîuya aapia'nîkon. Mîrîrî ye'nen uurî wenai morî pe Paapa yapurî tu'ke pemonkonyamî'ya. 14 Moropai tauya inî'rî umaimu pe î' rî anesatîkon, mîrîrî kupîuya.
Morî Yekaton Wannî Iipî Ekaremekî Jesusya
15 U'nînmaya'nîkon ya ayaipontîtou'ya'nîkon yawîrî ako'mantî. 16 Moropai Paapa pî' esatîuya sîrîrî, apanamanenkon ton tiaron, yairon pî' teeseurîmasen yarimato'peiya aapia'nîkon aako'manto'pe ipatîkarî. 17 Sîrîrî non po tîîko'mansenonya mîîkîrî yapisî eserîke pra awanî maasa pra era'ma to'ya eserîke pra awanî, epu'tî to'ya pepîn. Tîîse amîrî'nîkonya epu'tî maasa pra aako'mamî apokonpe'nîkon, ayewankon ya' awanî. 18 Uutî ya, tiwinsarî awe'nîmîkon pepîn aako'mannî'nenkon ton pra, tîîse inî'rî enna'po kupî sîrîrî aapia'nîkon. 19 Maasa mararî sîrîrî pata po tîîko'mansenonya uyera'ma pepîn inî'rî. Tîîse amîrî'nîkonya inî'rî uyera'ma kupî sîrîrî. Moropai inî'rî enen uuko'mamî ye'nen, amîrî'nîkon ko'mamî nîrî enen ipatîkarî. 20 Mîrîrî wei yai, Paapa pia uuko'mamî epu'tîya'nîkon kupî sîrîrî. Moropai uya' aako'mamîkon, amîrî'nîkon ya' uuko'mamî warantî. Tiwin e'nî sîrîrî. 21 Anî' unekaremekî'pî yapisîtîpon, moropai mîrîrî unekaremekî'pî yawîron, mîîkîrî u'nînmanen. Mîîkîrî u'nînmanen sa'nama uyunya. Uurîya nîrî isa'nama moropai iipia uuipî, esekaremekî uyepu'to'peiya, ta'pî Jesusya to' pî'. 22 Mîrîrîya ta'pî Judasya. (Mîîkîrî Judas Iscariotes pepînya, tiaron) Mîîkîrîya ta'pî Jesus pî': —‍Uyepotorî, o'non ye'ka pe anna pia aaipî tîîse tamî'nawîronkon pemonkonyamî' pia aaipî pepîn? 23 Jesusya yuuku'pî: —‍Anî'ya u'nînma ya, mîîkîrî ko'mamî unekaremekî'pî yawîrî. Uyunya isa'nama, moropai anna erepamî iipia moropai anna ko'mamî iipia —‍ta'pîiya. 24 —‍Tîîse u'nînmanen pepîn ko'mamî pepîn unekaremekî'pî yawîrî. Mîrîrî unekaremekî'pî uwinîpainon pepîn tîîse Paapa winîpainon. 25 Mîrîrî ekaremekî'pîuya akore'ta'nîkon wanî yai. 26 Tîîse panamaton, Morî Yekaton Wannî, Paapa narimaton uyenta, mîîkîrîya amîrî'nîkon yenupa kupî sîrîrî tamî'nawîron pî'. Moropai tamî'nawîrî unekaremekî'pî pî' ayenpenatanîpîiya'nîkon kupî sîrîrî.
27 Tîwanmîra awe'to'kon nîmîuya aapia'nîkon. Mîrîrî ke arepauya'nîkon. Mîrîrî untîrî sîrîrî non po tîîko'mansenon nîtîrî warainon pepîn. Mîrîrî ye'nen teesewankono'mai pra e'tî, eranne' pe pra. 28 Uutî sîrîrî aapiapai'nîkon moropai inî'rî enna'po aapia'nîkon tauya eta pî' naatîi. U'nînmaya'nîkon ya, aatausinpakon e'painon. Maasa pra emikku sîrîrî uyun pia. Mîîkîrî uyun uyentainon. 29 Mîrîrî ekaremekî pî' wai apî'nîkon uutî rawîrî. Mîrîrî yai uutî ya, innape ikupîkonpa. 30 Inî'rî kure'ne eseurîma eserîke pra wai amîrî'nîkon yarakkîrî. Maasa pra sîrîrî pata esa' iipî kupî sîrîrî. ˻Mîîkîrî Makui˼ uyentainon pepîn. 31 Tîîse î' rî taa Paapaya ya, mîrîrî kupîuya, Paapa yapurîuya epu'to'pe tamî'nawîronkon sîrîrî pata po tîîko'mansenonya.
Aase'nîkon sîrîrî pata pai.