13
Jesusya Tînenupa'san Puu Rona
Moropai entamo'kanto' rawîrî Páscoa itese' Jesusya tîweiyu erepansa' epu'tî'pî. Sîrîrî non poi tuutî Paapa pia epu'tî'pîiya. Tîpemonkonoyamî' sîrîrî non ponkon sa'nama'pîtî'pîiya moropai sîrîrî î' kai'ma inkamoro sa'nama tîuya yenpo'pîiya tîîsa'manta pîkîrî.
Jesus wanî'pî tînenupa'san pokonpe entamo'kanto' pî'. Makuiya teesenumenkato' tîîsa' wanî'pî Judas pia, Simão Iscariotes munmu pia. Teyatonon pî' Jesus ekaremekî pî' eesenumenka emapu'tî'pî Makuiya. Moropai Jesusya epu'tî'pî tunya tamî'nawîron rumakasa' tenya'. Moropai tuipî'pî Paapa piapai epu'tî'pîiya. Paapa pia tîwenna'po kupî epu'tî'pîiya. Tamî'nawîrî mîrîrî epu'tî tîuya pe Jesus e'mî'sa'ka'pî, tîpon mo'ka'pîiya, moropai ta'san yewa'tî'pîiya. Mîrîrî tîpo tuna kamo'pîiya pisa ya' moropai tînenupa'san puu rona pia'tî'pîiya moropai ya'mananîpî'pîiya ta'san yewa'tîsa' ke.
Moropai Simão Pedro pia eerepansa' ya, Pedroya ta'pî ipî': —‍Uyepotorî, u'pu ronaya mîrîrî?
Jesusya yuuku'pî: —‍Unkupî epu'tîya pra awanî sîrîrî tîîse maasa epu'tîya.
Pedroya ta'pî: —‍Kane, kane, amîrîya u'pu ronaya e'pai pra man —‍ta'pîiya. —‍A'pu ronauya tîrîya pra awanî ya, upemonkono pe awanî pepîn tarîpai —‍ta'pî Jesusya.
Mîrîrî pî' Simão Pedroya ta'pî: —‍Uyepotorî, moriya u'pu neken kî'ronai tîîse uyenya, upu'pai nîrî ronakî.
10 Jesusya ta'pî: —‍Tîwe'pîsen wanî nura pe pra, inî'rî awe'pî pepîn tî'pu neken ronaiya. Amîrî'nîkon wanî e'pîsanon warantî morî pe, nura pe pra, tîîse tiwinan man imakui'pî pe. 11 (Jesusya epu'tî'pî anî'ya tekaremekî teyatonon pî'. Mîrîrî ye'nen ta'pîiya mîrîrî tiwinan man imakui'pî pe.)
12 Jesusya to' puu rona tîpo, tîpon yeka'ma'pîiya moropai eereuta'pî inî'rî tîpata'pî ya'. Moropai to' pî' ta'pîiya: —‍Î' ku'sau'ya apî'nîkon epu'tî pî' naatî? —‍ta'pîiya. 13 —‍Anna yenupanen, anna yepotorî taa pî' naatîi upî'. Yairî man maasa pra ayepotorîkon pe wanî. 14 Tîîse uurîya, ayepotorîkonya, ayenupanenkonya a'pukon rona pî' man. Mîrîrî warantî ayonpakon puu ronaya'nîkon e'pai awanî. 15 Anera'matonkon tîrî pî' wai aapia'nîkon, iku'sau'ya warantî ikupîkonpa, ayonpakon yarakkîrî. 16 Ayenku'tîuya pepîn, ipoitîrî wanî pepîn tîkaraiwarî yentai. Moropai inarima'pî wanî pepîn tarima'tîpon yentai. 17 Mîrîrî epu'tî pî' naatîi tarîpai. Mîrîrî yawîrî ikupîya'nîkon ya, taatausinpai aako'mamîkon.
Jesusya Teeyatonon Yenya' Tîrumakatîpon Ekaremekî
(Mt 26.20-25; Mc 14.17-21; Lc 22.21-23)
18 Tamî'nawîronkon amîrî'nîkon pî' eseurîma pra wai. Unmenka'san epu'tî pî' wai. Tîîse Paapa kaaretarî e'menukasa' yairî e'pai awanî. See warantî awe'menukasa':
Warayo' uyarakkîrî tekkari enapîtîpon enasa' uyeyaton pe. Sl 41.9
Mîrîrî warantî awe'menukasa' mîrîrî.
19 —‍Mîrîrî ekaremekîuya sîrîrî apî'nîkon awe'kupî pra tîîse. Awe'ku'sa' ya, innape ukupîkonpa anî' pe wanî ta'pîuya manni'. 20 Yairî tauya sîrîrî. Morî pe anî' unarima'pî yapisîtîpon wanî ya, uurî pu'kuru yapisîiya moropai uyapisîtîponya uyarima'tîpon yapisî nîrî.
21 Mîrîrî taa tîpo, kure'ne Jesus esewankono'ma'pî moropai aronne ta'pîiya: —‍Innape taa pî' wai. Tiwinan amîrî'nîkon kore'tawonya uyekaremekî kupî sîrîrî uyeyatontonon pî'.
22 Mîrîrî pî' inenupa'san esera'ma'pî, anî' pî' taiya epu'tî to'ya pra awanî'pî. Mîrîrî pî' to' esenumenka'pî kure'ne. 23 Tiwin inenupa'pî Jesus nîsa'nama ereutasa' wanî'pî Jesus pia. 24 Mîîkîrî pî' Simão Pedro esenpinîku'pî, anî' pe awanî ekareme'to'pe Jesusya.
25 Mîrîrî ye'nen aminke pra awe'rennuku'pî Jesus pia moropai ta'pîiya: —‍Uyepotorî, anî' pe nai? —‍ta'pîiya.
26 Jesusya yuuku'pî: —‍Manni' uyu kipîuya moropai iipia tîrîuya, mîîkîrî —‍ta'pîiya. Moropai tiyu yapisî'pîiya moropai ikipî'pîiya tuma ka, itîrî'pîiya Judas pia, Simão Iscariotes munmu pia. 27 Moropai Judasya yapisî'pî. Mîrîrî yapisîiya tanne Makui ewomî'pî ya'. Jesusya ta'pî Judas pî': —‍Ankoneka konekata teesemi'tapai.
28 Tiaronkon iipiawonkonya epu'tî pra awanî'pî, î' taiya pe awanî epu'tî to'ya pra. 29 Tiaronkon esenumenka'pî. Jesus moropai ipemonkonoyamî' tînirurî yense' yaanen pe Judas wanî epu'tî'pî to'ya. Mîrîrî ye'nen Jesusya ekaremekî'pî attîto'pe festa yemanne ton yennai ou î' ton pînon pia tîniru tîîto'peiya kai'ma tiaronkon esenumenka'pî. 30 Moropai tiyu yapisî tîpo, Judas epa'ka'pî ka'ne' pe to' kore'tapai. Moropai ewaron pe awanî'pî.
Amenan Unkupîkon Ton Ekaremekî Jesusya
31 Judas epa'ka pe, Jesusya ta'pî: —‍Tarîpai ka' poi iipî'pî pemonkon pe, uurî yapurî pî' pemonkonyamî' man. Moropai Paapa yapurî pî' pemonkonyamî' man uurî wenai. 32 Moropai Paapa yapurî to'ya ya, uurî ekaremekî Paapaya tamî'nawîronkon pî', morî pe wanî ekaremekîiya kupî sîrîrî tîîwarîrî.
33 Unmukuyamî', aapia'nîkon tîko'man pe uuko'mamî pepîn. Uyuwaya'nîkon kupî sîrîrî, tîîse tauya apî'nîkon. Judeuyamî' esanon pî' unekaremekî'pî, mîrîrî ekaremekîuya sîrîrî apî'nîkon. O'non pata uutî ya, attîkon eserîke pra awanî.
34 Moropai amenan ankupîkon ton ekaremekîuya sîrîrî. Ayonpakon sa'namatî. Asa'nama'pîuya'nîkon warantî to' sa'namatî. 35 Ayonpakon sa'namaya'nîkon ya, upemonkonoyamî' pe awanîkon epu'tî tamî'nawîronkonya.
Pedro Nekaremekî Ton Ekaremekî Jesusya
(Mt 26.31-35; Mc 14.27-31; Lc 22.31-34)
36 Simão Pedroya ta'pî ipî': —‍Uyepotorî, o'non pata pona attî mîrîrî? —‍ta'pîiya. Jesusya yuuku'pî: —‍Upîkîrî attî eserîke pra awanî o'non pata uutî ya. Tîîse maasa uwenairî attî —‍ta'pîiya.
37 —‍Uyepotorî, î' wani' awanî ye'nen awenairî uutî eserîke pra awanî? —‍ta'pî Pedroya. —‍Amîrî ton pe uusa'manta eserîke wanî sîrîrî —‍ta'pîiya.
38 Jesusya yuuku'pî: —‍Innape nai? Uurî ton pe naka aasa'manta? Ayenku'tîuya pepîn. Kariwana yunkon etun rawîrî, “Unepu'tî pepîn mîîkîrî”, taaya kupî sîrîrî. Eseurîwî'ne ite'ka taaya kupî sîrîrî —‍ta'pîiya.