12
Betânia Po Jesus Wîtî
(Mt 26.6-13; Mc 14.3-9)
Tiwin mia' pona tîîmo'tai wei kaisarî Páscoa weiyu rawîrî, Jesus wîtî'pî Betânia pona Lázaro ko'manto' ya'. Manni' isa'manta'pî pîmî'sa'ka'pî tîuya ko'manto' ya' attî'pî. Entamo'kanto' koneka'pî to'ya moro Jesus ton pe. Marta esenyaka'ma'pî to' yekkari ton pî' moropai Lázaro ereuta'pî tiaronkon pokonpe Jesus pia. Mariaya kara' yapisî'pî, morî epe'ke itese' nardo. Jesus puu karapaima'pîiya mîrîrî ke. Mîrîrî tîpo i'pu ya'mananîpî'pîiya tîpu'pai si'po ke. Ipîra kara'pî kin a'pusin pe awanî'pî wîttî ta pî'. Mîrîrî pî' inenupa'pî itese' Judas Iscariotes eseurîma'pî. Teyatonkon pî' Jesus ekaremekîton mîîkîrî. Mîîkîrî eseurîma'pî. —‍Î' wani' awanî ye'nen mîrîrî kara' ke awe'repa pra awanî? —‍ta'pîiya. —‍Kure'ne tîniru, tiwin kono' kaisarî esenyaka'man yepe' kaisarî ye'ma'pî to'ya e'painon tîniru ke. Mîrîrî tîîpîtî e'painon î' ton pînon pia —‍ta'pîiya. Tîîse iseruku mîrîrî. Î' ton pînon pî' eesenumenka pepîn. Tîmîrî ton pe itu'se awanî'pî maasa pra ama'ye' pe tîwanî ye'nen. Jesus nenupa'san tînirurî yense' yaanen pe tîwe'sen pe tîwanî ye'nen imo'kapîtî'pîiya. —‍Tîwî Maria nîsi —‍ta'pî Jesusya. —‍Uusa'manta kupî sîrîrî. Mîrîrî ton pe ukarapaimasai'ya mîrîrî. Î' ton pînon man arinîke pu'kuru. Sîrîrî non po to' e'tî'ka pepîn tamî'nawîrî. Tîîse uurî, uutî kupî sîrîrî aapiapai'nîkon —‍ta'pî Jesusya.
Lázaro Wîî Yu'se Judeuyamî' Wanî
Betânia po Jesus wanî epu'tî'pî arinîkon Judeuyamî'ya. Mîrîrî ye'nen to' wîtî'pî Jesus era'mapî'se moropai isa'manta'pî e'mî'sa'kasa' pî' esenumenkai. 10 Mîrîrî ye'nen teepîremasanon esanon wanî'pî Lázaro wîî yu'se. 11 Maasa pra iwenai arinîkon Judeuyamî'ya Jesus kupî'pî innape epu'tî tîuya'nîkon ye'nen.
Jerusalém Ta Jesus Ewomî
(Mt 21.1-11; Mc 11.1-11; Lc 19.28-40)
12 Arinîkon pemonkonyamî' epere'sa' wanî'pî festa pî' tîwanîkonpa kai'ma Jerusalém pona. Jesus iipî epu'tî tîuya'nîkon pe iponaya to' wîtî'pî. 13 Yu' yare maripa ye' warainon yarî'pî to'ya. Aaipî era'ma tîuya'nîkon pe to' entaimepîtî pia'tî'pî.
—‍Morî pe man —‍taa pia'tî'pî to'ya.
—‍Morî mîserî, yepuru wanî,
Paapa uyepotorîkon naipontî'pî,
Israel ponkon yepotorî pe, Sl 118.25,26
—‍taapîtî'pî to'ya. 14 Moropai Jesusya tekîn ton yeporî'pî jumenta more. Ipona eenuku'pî, Paapa maimu e'menukasa' yawîrî. 15 See warantî awe'menukasa' wanî'pî:
Teesi'nî'se pra e'tî,
Paapa pemonkonoyamî' Sião ponkon,
a'kî, ayesa'kon iipî pe man
jumenta more po
˻penaronkon ayesa'kon reiyamî' warantî˼ Zc 9.9
kai'ma Paapa maimu e'menukasa' wanî'pî.
16 Tîîse mîrîrî yawîrî Jesus wanî epu'tî inenupa'sanya pra awanî'pî. Jesus sa'manta'pî moropai awe'mî'sa'kasa' tîpo neken to' enpenata'pî penaronkon nekaremekî'pî pî'. Moropai mîrîrî yai neken innape mîrîrî yawîrî Jesus wanî'pî epu'tî'pî to'ya.
17 Moropai arinîkon pemonkonyamî', manni'kan isa'manta'pî Lázaro pîmî'sa'ka Jesusya era'ma'tîponkon eseurîma ko'mannîpî'pî inkoneka'pî pî'. 18 Mîrîrî wenai tiaronkon epa'ka'pî Jerusalém yapai Jesus epose isa'manta'pî pemonkon pîmî'sa'kasai'ya etasa' tîuya'nîkon ye'nen. Arinîke to' wanî'pî. 19 Moropai mîrîrî pî' fariseuyamî' esenumenka'pî tonpayamî' pokonpe. —‍A'kî, î' ku'sa' pra man —‍ta'pî to'ya. —‍Tamî'nawîronkon wîtîn pî' man iipia, uurî'nîkon ton pra. Moropai innape iku'sa' to'ya mîrîrî —‍ta'pî to'ya.
Gregoyamî' Wanî Jesus Anera'mapai
20 Judeuyamî' festarî pî' tîwanîkonpa tiaronkon gregoyamî' ii'sa' wanî'pî Jerusalém pona nîrî Judeuyamî' yarakkîrî. 21 Insanan wîtî'pî eseurîmai Filipe yarakkîrî. Mîîkîrî Filipe wanî'pî Galiléia pata yawon Betsaida cidaderî poinon. Mîîkîrî pia to' wîtî'pî. —‍Jesus anera'mapai anna wanî —‍ta'pî to'ya. 22 To' nesatî'pî ekaremekî'pî Filipeya André pî' moropai sa'nîrî to' wîtî'pî ekareme'se Jesus pî'. 23 Moropai Jesusya ta'pî to' pî': —‍Inna, maasa pra uweiyu erepansa' man. Uurî ka' poi iipî'pî pemonkon pe yapurî Judeuyamî' pepînya kupî sîrîrî. Maasa pra ipîkku pe Paapaya uyenpo kupî sîrîrî. 24 Ayenku'tîuya pepîn. Trigo yena'pî yu'na'tîsa' pra awanî ya, tiwinsarî aako'mamî. Tîîse yu'na'tîsa' ya, moropai ipi'pî katasa' ya, moropai aaro'tasa' ya, kure'ne itîrîiya e'painon. 25 Mîrîrî warantî sîrîrî non po ko'mannîto' pînînma ya tîwîrî e'tî'kan. Tîîse sîrîrî non po ko'mannîto' ti'nînmai pra ka' po ipatîkarî ko'mannîto' eporî kupî sîrîrî. 26 Upoitîrî pe e'pai anî' wanî ya, uwenairî aaipî e'pai awanî. Uuko'manto' ya' upoitîrî ko'mamî nîrî. Upoitîrî pe anî' esenyaka'masa' ya, uyunya nîrî yapurî —‍ta'pî Jesusya.
Tîîsa'manta Ekaremekî Jesusya
27 Jesus eseurîma ko'mannîpî'pî: —‍Uyekaton esewankono'man pî' man. Î' tauya e'painon? Paapa, umo'kakî e'taruma'tîto' winîpai tauya pepîn maasa pra sîrîrî warantî e'taruma'tîi iipî'pî uurî. 28 Paapa, ayese' yapurîto'pe tamî'nawîronkonya iku'kî —‍ta'pî Jesusya. Moropai mai eseta'pî ka' poi. —‍Aasîrî morî pe uyese' yapurî to'ya awenai moropai inî' panpî' yapurîto'pe to'ya ikupîuya pe wai —‍ta'pî maiya. 29 Moropai arinîkon Jesus piawonkonya eta'pî mai eseurîma. Mîrîrî ye'nen tiaronkonya ta'pî: —‍Wara'napi pe man. Moropai tiaronkonya ta'pî: —‍Inserî eseurîman pî' man yarakkîrî. 30 Jesusya ta'pî to' pî': —‍Uurî wenai Paapa eseurîmasa' pra man, tîîse eeseurîmasa' amîrî'nîkon ton pe innape ukupîkonpa. 31 Sîrîrî non po tîîko'mansenon yeseru imakui'pî pe taruma'tîto' weiyu erepansa' man. Moropai sîrîrî imakui'pî yepotorî yenpa'ka Paapaya pe man. 32 Pakî'nan pona u'mî'sa'ka to'ya pe man tîpokapî'se moropai mîrîrî wenai uupia tamî'nawîronkon enepîuya —‍ta'pîiya. 33 O'non ye'ka pe tîwî to'ya ekaremekîiya mîrîrî. 34 Tiaronkonya ta'pî ipî': —‍Paapa kaaretarî po eeseporî ipatîkarî Cristo ko'mamî kai'ma. Tîîse amîrîya taa, “Uurî ka' poi iipî'pî pemonkon pe sa'manta kupî sîrîrî pakî'nan po”. Anî' see amîrî, moriya? —‍ta'pî to'ya ipî'. 35 Jesusya ta'pî to' pî': —‍A'kaya aye'marîkon weiyu'ma ko'mannîpî mararî. Innape iku'kî sîrîrî ewaron ya', aataka'makon namai. Ewaron ya' eenakon ya, o'non pata attîkon epu'tîya'nîkon pepîn. 36 Tarî wanî tanne aweiyu'manenkon pe innape uku'tî upemonkono pe awanîkonpa, a'ka ta tîîko'mansenon pe awanîkonpa, Paapa epu'nenan pe.
Mîrîrî taa yaretî'ka tîuya pe, Jesus wîtî'pî to' piapai moropai eesenomî'pî. 37 Tamî'nawîrî mîrîrî ekoneka eserîkan pepîn koneka'pîiya to' nera'makon tonpe. Mîîwîni tîîse innape ikupî to'ya pra awanî'pî. 38 Mîrîrî warantî awanî'pî Isaías nurî'tî nîmenuka'pî yawîrî. Pena Isaías nurî'tîya ta'pî:
Uyepotorî, anî'ya innape unekaremekî'pîkon ku'sa' pra man.
Tîmeruntîri yenposa' Paapaya,
tîîse ikupî to'ya pra man innape Is 53.1
ta'pîiya. 39 Innape ikupî to'ya eserîke pra awanî'pî. Maasa pra Paapaya to' yenu yenkaru'nannîpî'pî Isaías nurî'tîya ta'pî yawîrî.
40 Paapaya to' yenu yenkaru'nannîpî'pî.
Moropai to' yewan sa'mannî'sai'ya.
Mîrîrî kupî'pîiya era'ma to'ya namai tenukon ke.
Moropai epu'tî to'ya namai tewankon ya'.
Moropai imakui'pî poi to' era'tî namai
moropai to' yepi'tîuya pepîn. Is 6.10
ta'pîiya. 41 Mîrîrî warantî Isaías nurî'tî eseurîma'pî maasa pra ipîkku pe Cristo e'to' yenpo'pî Paapaya ipî'. Jesus Cristo pî' eeseurîma'pî pena. 42 Mîîwîni tîîse arinîkon Judeuyamî' esanonya innape Jesus kupî'pî Paapa nîmenka'pî pe awanî. Tîîse aronne to' esekaremekî pra awanî'pî fariseuyamî'ya tenpa'kakon namai, teepere'to'kon yewî' tapai. 43 Maasa pra tonpakonya tapurîkon yu'se to' wanî'pî Paapaya tapurîkon yu'se tîwanîkon yentai.
44 Moropai Jesus entaime'pî: —‍Innape uku'nen wanî ya, uyarimatîpon kupîiya nîrî innape. 45 Uyera'maiya ya, uyarimatîpon era'maiya nîrî. 46 Pemonkonyamî' weiyu'manen pe uui'sa' sîrîrî non pona Paapa epu'to'pe to'ya. Moropai innape uku'nen ko'mamî namai ewaron ta, Paapa tepu'se pra uui'sa' sîrîrî. 47 Umaimu etanen wanî ya, yawîrî pra aako'mamî tîîse, mîîkîrî yenumîuya pepîn. Maasa pra pemonkonyamî' taruma'tîi uui'sa' pra wai, tîîse to' pîika'tîi uuipî'pî. 48 Tîîse anî'ya taasa' ya, ayu'se pra wai, moropai umaimu kupîiya pra wanî ya innape, yapisîiya pra awanî ya, taruma'tîton moro man. Mîrîrî wanî umaimu, eseurîma'pî manni'ya taruma'tî pe man tiwinano'pî wei yai. 49 Uuwarîrî eseurîmasa' pra wai. Paapa, uyarimatîponya upanama'pî. “See warantî neken meseurîmai” ta'pîiya upî'. 50 Moropai epu'tî pî' wai imaimuya ipatîkarî pemonkon ko'manto' ton ekaremekî. Mîrîrî ye'nen eseurîma ya, Paapa nekaremekî'pî neken upî' ekaremekîuya.