11
Lázaro Sa'manta'pî
Warayo' wanî'pî pri'ya pra, itese' Lázaro. Mîîkîrî ko'mamî'pî Betânia pata po, manni' Maria, Marta ko'manto' ya'. Manni' Maria itenaru, mîîkîrî Jesus puu karapaimatîpon kara' ke moropai i'pu ya'mananîpî'pîiya tîpu'pai si'po ke. Mîîkîrî pii enasa' wanî'pî pri'ya pra. Lázaro yenaru'tononya tîmaimukon yarima'pî Jesus pia. —‍Anna yepotorî, tone' anna pii man pri'ya pra, ani'nînma manni' —‍kai'ma tîmaimukon yarima'pî to'ya.
Jesus pia itekare yarî'pî to'ya. Mîrîrî eta tîuya pe Jesusya ta'pî tînenupa'san pî': —‍Aasa'mantato'pe eeseparantîsa' pepîn mîrîrî. Eeseparantîsa' meruntî ke Paapa wanî epu'to'pe tamî'nawîronkonya, moropai morî pe pu'kuru inmu wanî epu'to'pe to'ya nîrî. Kure'ne Lázaro pînînma'pî Jesusya. Moropai itenaru'tonon pînînma'pîiya nîrî, Marta moropai itakon. Pri'ya pra Lázaro wanî yekare eta tîpo, Jesus ko'mamî'pî asakî'ne wei. Mîrîrî tîpo tînenupa'san pî' ta'pîiya: —‍Aase'nîkon see Judéia pata pona inî'rî. Mîrîrî pî' inenupa'sanya ta'pî: —‍Anna yenupanen, amen awî yu'se Judeuyamî' esanon wanî'pî tî' ke Judéia po. Inî'rî itîîpai awanî ka'rî to' kore'ta? Panton pe to' maimu yuuku'pî Jesusya. Ta'pîiya: —‍A'ka pe awanî wei epa'ka pata pai eewomî pîkîrî. A'ka pe awanî tanne asanî ya atare'mon pepîn. 10 Ewaron ya' pata era'ma pepîn uweiyukon ton pra awanî ya —‍ta'pîiya. 11 Mîrîrî taa tîpo inî'rî Jesusya ta'pî to' pî': —‍Uyonpakon Lázaro we'nannî pî' man, tîîse iipia uutî ikurantanî'se. 12 Inenupa'sanya ta'pî: —‍Uyepotorî, morî pe iwe'nasa' ya, eesepi'tî pia'tîsa' mîrîrî. 13 Lázaro erî'kapî kai'ma to' esenumenkasa' mîrîrî, tîîse Lázaro sa'mantasa' pî' Jesus eseurîma kinî tanne. 14 Mîrîrî ye'nen aronne Jesusya ta'pî to' pî': —‍Lázaro sa'mantasa' man. 15 Uwakîri pe iipia e'sa' pra wai, mîrîrî wenai inî' panpî' innape ukupîya'nîkon kupî sîrîrî. Iipia wîtînpai'nîkon. Aase'nîkon see —‍ta'pîiya. 16 Moropai Tomé tiaron itese' monoi'ya ta'pî tonpayamî' pî': —‍Aase'nîkon see ipîkîrî sa'mantai wîtîn ipokonpe —‍ta'pîiya.
E'mî'sa'kanto'pe Moropai Enen Ko'mannîto'pe Jesus Wanî
17 To' wîtî'pî. Moropai to' erepamî'pî Betânia pona. Aasîrî Lázaro nurî'tî yu'na'tîsa' to'ya wanî'pî asakîrîrî wei kaisarî. 18 Aminke pra Betânia wanî'pî Jerusalém cidaderî pî', 3 km. kaisarî. 19 Mîrîrî ye'nen arinîkon Judeuyamî' wîtî'pî Marta, Maria pia to' pîika'tîi, to' pirankon sa'mantasa' ye'nen. 20 Jesus erepansa' yekare eta tîuya pe Marta epa'ka'pî iipia. Tîîse Maria e'nîmî'pî wîttî ta. 21 Ta'pî Martaya Jesus pî': —‍Uyenupanen, tarî awe'sa' ya, piipi' sa'manta'pî pepîn e'painon. 22 Mîrîrî epu'tî pî' wai, sîrîrî pu'kuru î' rî esatîya ya Paapa pî' itîrîiya —‍ta'pîiya. 23 Jesusya ta'pî ipî': —‍Api e'mî'sa'ka pe man. 24 Martaya ta'pî: —‍Epu'tî pî' wai. Tiwinano'pî wei yai, isa'manta'san kore'tapai apemonkonoyamî' e'mî'sa'ka yai, piipi' nîrî e'mî'sa'ka. 25 Jesusya ta'pî: —‍Uurî e'mî'sa'kanto' moropai enen ko'mannîto'. Innape uku'nen sa'mantasa' ya, mîîkîrî ennapamî. 26 Moropai enenankon innape uku'nenan ko'mamî enen ipatîkarî. Innape awanî epu'tî pî' nan? —‍ta'pî Jesusya ipî'. 27 —‍Inna uyepotorî —‍ta'pîiya. —‍Paapa nîmenka'pî amîrî. Paapa munmu amîrî, manni' ka' poi aaipî ton tarîwaya. Innape akupî pî' wai —‍ta'pîiya.
Jesus Karau
28 Mîrîrî taa tîpo awenna'po'pî wîttî ta takon Maria yannoi. Ta'pîiya Maria pî': —‍Uyenupanenkon erepannî pî' man. Ayanno pî' man —‍ta'pîiya ipî' ama' pe, tiaronkonya eta namai'ma. 29 Mîrîrî eta tîuya pe Maria epa'ka'pî ka'ne' pe Jesus pia. 30 Poro po Jesus wanî'pî aminke mararî to' ko'manto' pî', Marta yarakkîrî teeseporî'pî pata'. 31 Ka'ne' pe Maria epa'ka era'ma tîuya'nîkon pe Judeuyamî' iipia ereuta'san ipîika'tînenan pe wîtî'pî ipîkîrî. —‍A'kî —‍ta'pî to'ya, —‍Uuruwai pona attî moro esewankono'mai ikarunse. 32 Jesus pia teerepamî pe Maria esenumî'pî. Moropai ta'pîiya: —‍Uyepotorî, tarî awe'sa' ya, piipi' sa'manta'pî pepîn e'painon. Ikarawa'pî. 33 Maria moropai Judeuyamî' Maria yarakkîronkon karau era'ma tîuya pe Jesus esewankono'ma'pî tewan ya. Kure'ne eesewankono'ma'pî. 34 Ta'pîiya to' pî': —‍O'non pata yu'na'tî'pîya'nîkon? Aase era'mapî'se, Uyepotorî —‍ta'pî to'ya ipî'. 35 Jesus karawa'pî. 36 Mîrîrî pî' Judeuyamî'ya ta'pî: —‍A'kî, kure'ne isa'manta'pî pînînmaiya era'makî. 37 Tîîse tiaronkonya ta'pî: —‍Enkaru'nan yenu konekatîpon mîserî warayo'. Î' wani' awanî ye'nen isa'manta'pî pîika'tîiya pra awanî'pî mîrîrî?
Lázaro E'mî'sa'ka
38 Inî'rî Jesus esewankono'ma'pî tewan ya'. Eerepamî'pî uuruwai pia. A'ta pe awanî'pî tî' yai moropai itettapuru wanî'pî tî' pe. 39 Jesusya ta'pî: —‍Itettapuru mo'katî. Isa'manta'pî yenaru Martaya ta'pî: —‍Uyepotorî, ikî pe aakatasa' sîrîrî. Asakîrîrî wei kaisarî aako'mansa' —‍ta'pîiya. 40 Jesusya ta'pî ipî': —‍Aasîrî taa pî' wai apî' innape ukupîya ya, Paapa meruntîri era'maya, innape nai? 41 Mîrîrî uuruwai yettapurîka'pî to'ya. Moropai ka' tera'ma ye'ka pe Jesus epîrema'pî. —‍Paapa —‍ta'pîiya, —‍Uwakîri pe umaimu eta pî' nai. 42 Tîwîrî rî umaimu etanen amîrî. Epu'tî pî' wai. Tîîse uwoi to' mannan wanî epu'tî to'ya pra. Anarima'pî pe wanî epu'to'pe to'ya, taa pî' wai apî'. 43 Mîrîrî taa tîpo, awentaime'pî aronne: —‍Lázaro, epa'kakî. 44 Mîrîrîya isa'manta'pî epa'ka'pî satippe. Yaironpî'sa' pe awanî'pî, itenya moropai i'pu pîkîrî, isa'manta'pî yaironto' kamisa ke. Itenpata yettapusa' wanî'pî nîrî kamisa ke. Jesusya ta'pî: —‍Yeukatî. Moropai yeuka'pî to'ya.
Jesus Wîî Yu'se Judeuyamî' Wanî
(Mt 26.1-5; Mc 14.1-2; Lc 22.1-2)
45 Arinîkon Judeuyamî' Maria pia iipî'sanya Jesus nîkoneka'pî era'ma'pî. Mîrîrî wenai innape ikupî'pî to'ya. 46 Tîîse tiaronkon epa'ka'pî. Fariseuyamî' pia to' wîtî'pî. Jesus nîkoneka'pî ekaremekî'pî to'ya fariseuyamî' pî'. 47 Fariseuyamî' moropai teepîremasanon esanon eperepî'pî Judeuyamî' panamanenan yarakkîrî Jesus pî' eseurîmai. Ta'pî to'ya: —‍O'non ye'ka pe ikupî eserîkan pepîn ku'sa' Jesusya. 48 Tîwî ikupî ya tamî'nawîronkonya innape ikupî tesa'kon pe. Moropai mîrîrî wenai Romanoyamî' iipî. Umeruntîrikon mo'ka to'ya. Epîremanto' yewî' soroka to'ya. Moropai upemonkonokon mo'ka to'ya. Î' kupî e'pai awanî? —‍ta'pî to'ya. 49 Moropai Caifás eseurîma'pî. Mîîkîrî wanî'pî teepîremasanon esanon yepotorî pe mîrîrî kono' pî'. Mîîkîrî eseurîma'pî: —‍Epu'nenan pepîn amîrî'nîkon —‍ta'pîiya. 50 —‍Eesenumenkasa'kon pra naatîi. Jesus sa'manta e'pai man. Tiwinan sa'manta e'pai awanî tamî'nawîronkon ton pe, Romanoyamî'ya utî'kakon namai iwenai. 51 Tîîwarîrî teeseurîma kai'ma eesenumenka'pî. Tîîse teepîremasanon esanon yepotorî pe awanî ye'nen, Paapaya tîmaimu tîrî'pî mîrîrî iipia. Tamî'nawîronkon Judeuyamî' ton pe Jesus sa'manta kupî ekaremekî'pîiya mîrîrî. 52 Moropai teken Judeuyamî' ton pe aasa'manta pepîn mîrîrî, tîîse pata kaisaronkon ton pe. Paapa munkî pe tîwe'sanon e'paraipîka'san muurukuntî Jesusya kupî sîrîrî, tîîpia tiwinan warantî to' e'to'pe. 53 Moropai mîrîrî warantî Caifás eseurîma tîpo, Judeuyamî' eseka'nunka'pî Jesus wîî yu'se. 54 Mîrîrî epu'tî tîuya ye'nen Jesus asarî pra eena'pî aronne Judeuyamî' kore'ta. Attî'pî Jerusalém poi keren rî'pîkîron pata pona itese' Efraim. Moro aako'mamî'pî tînenupa'san pokonpe.
55 Judeuyamî' epere'to' weiyu wanî'pî aminke pra, itese' Páscoa. Mîrîrî pî' enpen tîwanîkon ye'nen arinîkon wîtî'pî Jerusalém pona irawîrî ikonekai, Moisés nurî'tîya yenupanto' yawîrî. Imakui'pî pe teenasa'kon ye'nen to' wîtî'pî e'ronai teserukon yawîrî. 56 Jesus yuwa'pî to'ya moro, tîîse eporî to'ya pra awanî'pî. Ipî' to' eseurîma'pî. —‍Aaipî pepîn ka'rî —‍kai'ma to' eseurîma'pî. 57 Fariseuyamî' moropai teepîremasanon esanonya tîmaimukon yenpa'ka'pî. O'non pata Jesus ko'mamî epu'nen wanî ya, ekareme'to'peiya, yapisîkonpa kai'ma.