10
Carneiroyamî' Ko'mannî'nen
Moropai Jesusya sîrîrî panton ekaremekî'pî fariseuyamî' pî': —‍Ayenku'tîuya'nîkon pepîn. Anî' ewomî ya carneiroyamî' ko'manto' kurarari ta, mana'ta yai pra, mîîkîrî wanî ama'ye' pe. Carneiroyamî' yama'runpai eewomî mîrîrî. Tîîse carneiroyamî' esa' ewomî mana'ta yai pu'kuru. Mana'ta era'manenya mana'ta yarakkanmoka carneiroyamî' esa' ewonto'pe. Moropai carneiroyamî' esa'ya tekînon yanno tiwin pî', to' ese' pî'. Imaimu epu'tî to'ya. Iipia to' iipî. Moropai to' yarîiya parî' yuwai. Tekînon yarîiya. To' rawîrî attî moropai ite'ma'pî pî' to' wîtî, imaimu pî' tesa'kon pe epu'tî tîuya'nîkon ye'nen. Tînepu'tîkon pepîn pemonkon ye'ma'pî pî' to' wîtî pepîn. Imaimu pî' tiaron pe epu'tî to'ya moropai iipiapai to' epe.
Mîrîrî warantî Jesusya fariseuyamî' yeurîma'pî. Mîrîrî carneiroyamî' pantoni ekaremekî'pî Jesusya to' pî' tîîse o'non ye'ka pe tenupaiya'nîkon epu'tî to'ya pra awanî'pî.
Inî'rî Jesusya ta'pî: —‍A'kî, uurî mana'ta, carneiroyamî' ewonto' warainon. Tiaronkon iipî'pî urawîrî Paapa maimu pe pra, tîîse ama'ye'kon iipî warantî. Carneiroyamî' anama'runpapai ama'ye'kon wanî warantî, pemonkonyamî' yaka'mapai to' wanî'pî, inkamoro yenku'tîi. Tîîse Paapa pemonkonoyamî'ya pu'kuru to' maimu eta pra awanî'pî. Uurî wanî mana'ta warantî, pemonkonyamî' man carneiroyamî' warantî. Uwenairî anî' ewomî ya, tîpîika'tîto' ton eporîiya î' ton pra awanî pepîn. Morî pe eewomî moropai eepa'ka tîîwanmîra tekkari ton eporîiya. 10 Ama'ye' wanî carneiroyamî' anama'runpapai. To' yama'runpaiya moropai to' tî'kaiya. Mîrîrî warantî pra uui'sa'. Uurî uui'sa' sîrîrî enen upemonkonoyamî' ko'manto' ton tîîse, morî pe to' ko'manto'pe, sîrîrî tîpose tîîko'mamî'pîkon yentai.
11 Uurî carneiroyamî' era'manen warainon morî. Uurîya uuko'manto' tîrî carneiroyamî' pîika'tîto'peuya. 12 Tiaron pemonkon wanî ya, carneiroyamî' esa' pe pra, tîîse carneiroyamî' esa' poitîrî pe, teeseka'nunkai carneiroyamî' pîika'tîiya pepîn, imîrî pe pra to' wanî ye'nen. O'ma' carneiro yapi'nen kaikusi iipî era'ma tîuya ya, eepe. Moropai o'ma'ya carneiroyamî' pîrai'pîka moropai tiaron yapisîiya. 13 Carneiroyamî' era'manen epe maasa pra carneiroyamî' esa' pia teesenyaka'masen pe tîwanî ye'nen. Itekînnan pe pra carneiroyamî' wanî. To' pînînmaiya pepîn.
14 Uurî man mîrîrî warantî pra. Carneiroyamî' esa' warainon uurî, morî. Upemonkonoyamî' epu'nen uurî tamî'nawîrî. Moropai upemonkonoyamî'ya uyepu'tî tesa'kon pe wanî. 15 Mîrîrî warantî Paapaya uyepu'tî tamî'nawîrî. Moropai Paapa epu'nen uurî. Moropai uuko'manto' tîrîuya upemonkonoyamî' ton pe, inkamoro pîika'tîto'peuya. 16 Tiaronkon upemonkonoyamî' man tarîronkon pepîn. Moropai inkamoro nîrî enepîuya e'pai awanî uupia, tarîronkon pokonpe. Moropai umaimu eta to'ya kupî sîrîrî. Awanî kupî sîrîrî tiwinan upemonkono pe to' ena moropai tiwinan uurî to' esa'. 17 Uuwarîrî enen e'to' tîrîuya kupî sîrîrî. Moropai uusa'manta e'mî'sa'kato'pe enen. Mîrîrî wenai uyunya u'nînma. 18 Anî'ya uwî pepîn itu'se pra wanî tanne. Isa'mantapai wai. Uuwarîrî e'tîrî, uusa'mantato'pe. Moropai uuwarîrî e'mî'sa'ka kupî sîrîrî uusa'manta tîpo. Mîrîrî warantî e'to'pe kai'ma Uyunya uyarima'pî —‍ta'pî Jesusya.
19 Judeuyamî' esiyu'pîtî'pî inî'rî Jesusya tenupato'kon pî'. Se' kaisarî pra to' esenumenka'pî Jesus pî'. 20 —‍Î' wani' awanî ye'nen imaimu eta pî' aako'mamîkon —‍ta'pî tiaronkonya. —‍Aataka'masa'kon mîrîrî. O'ma' yense' pe man —‍ta'pî to'ya. 21 Tîîse tiaronkonya ta'pî: —‍Kaane, imariwa'ka'pan yeseru yairî pra uyenupaiya'nîkon mîrîrî. Moropai imariwa'ya anî' kupî pepîn meruntî ke enkaru'nan yenu konekato'peiya —‍ta'pî to'ya.
Judeuyamî'ya Jesus Kupî Pepîn Innape
22 Mîrîrî tîpo teserukon yawîrî Judeuyamî' eperepî'pî Jerusalém po epîremanto' yewî' ekareme'se inî'rî Paapa yewî' pe teepîremato'kon wenai, kono' yai awanî'pî. 23 Jesus asarî'pî Judeuyamî' epîremato' iwa'to' ta itese' Salomão pata'se'. 24 Iwoi Judeuyamî' eperepî'pî. Ipî' ta'pî to'ya: —‍Î' wani' awanî ye'nen anna yaka'ma pî' aako'mamî? Paapa nîmenka'pî pe awanî ya, aronne esekareme'kî innape epu'to'pe annaya —‍ta'pî to'ya. 25 Jesusya ta'pî: —‍Aasîrî esekaremekî'pî apî'nîkon, tîîse innape ukupîya'nîkon pra awanî'pîkon. Uyun ese' yai unkoneka'pîya uyekaremekî mîrîrî, anî' pe wanî. 26 Tîîse innape ukupîya'nîkon pra awanî, maasa pra uyekînnon carneiroyamî' kore'tawonkon pepîn amîrî'nîkon. Upemonkono pe pra awanîkon. 27 Uyekînnonya umaimu epu'tî tesa'kon maimu pe. To' epu'nen uurî uyekîn pe. Uwenairî to' wîtî. 28 Ipatîkarî to' ko'manto' ton tîrîuya. Ipatîkarî to' ko'mamî, to' sa'manta pepîn, Paapa piapai to' ko'mamî pepîn tiwin kin. Uyenya' to' wanî moropai uyenya pai anî'ya to' mo'ka pepîn. 29 Uyunya to' tîrî'pî uupia. Uyun yentainon ton pra man. Uyun yenya' to' wanî moropai itenya pai anî'ya to' mo'ka pepîn. 30 Uurî moropai Uyun tiwinan. 31 Mîrîrî taiya pî' Judeuyamî' ekore'ma'pî. Inkamoroya tî'kon yanumî'pî Jesus wîîkonpa. 32 Mîrîrî pî' Jesusya ta'pî: —‍Tu'ke ite'ka morî ku'sau'ya ya Uyun meruntîri ke. O'non unkoneka'pî wenai uwî yu'se awanîkon? 33 Judeuyamî'ya ta'pî: —‍Morî konekasa'ya wenai awî annaya pepîn, tîîse imakui'pî pe eeseurîmasa' ye'nen Paapa pî'. Amîrî pemonkon. Tîîse pemonkon pe si'ma Paapa pe awanî kai'ma eeseurîma. Imakui'pî mîrîrî —‍ta'pî to'ya. 34 Jesusya ta'pî: —‍Awe'menukasa' man Paapa kaaretarî pî' see warantî. Pemonkonyamî' pî' ta'pîiya:
“Yepotorî Wannî warainokon amîrî'nîkon”. Sl 82.6
35 Paapa maimu mîrîrî. Yairî pra man taa pepîn. Mîîkîrî Paapa maimu menukatîponya ta'pî tiaronkon pemonkonoyamî' pî' Paapa warantî awanîkon. 36 Î' wani' awanî ye'nen imakui'pî pe eseurîman pî' nai, taaya'nîkon upî', uurî Paapa munmu tauya wenai? Paapa nîmo'ka'pî uurî tîmîrî pe, Paapa naipontî'pî uurî. 37 Uyun nîkupî pî' esenyaka'ma pra awanî ya, umaimu kî'kupîi innape. 38 Tîîse uyun nîkupî pî' esenyaka'ma era'maya'nîkon ya, innape unkupî'pî ku'tî. Umaimu anku'pai pra awanîkon ya innape, mîîwîni tîîse unkoneka'pî ku'tî innape. Uurî pia Paapa ko'mamî, moropai Paapa pia uuko'mamî ku'tî innape —‍ta'pîiya to' pî'. 39 Mîrîrî pî' to' ekore'ma'pî inî'rî. Yapisî yonpa'pî to'ya. Tîîse to' piapai attî'pî.
40 Jordão ratai pona attî'pî, e'mai' pe João Batistaya pemonkonyamî' yenpatakona'pî pata'pî ya'. Moro aako'mamî'pî. 41 Arinîkon pemonkonyamî' wîtî'pî iipia. Ta'pî to'ya: —‍Anî'ya ikupî eserîkan pepîn konekaiya pra João nurî'tî wanî'pî, tîîse inekaremekî'pî Jesus pî' man innape, tamî'nawîrî. 42 Miarî arinîkonya ikupî'pî innape.