9
Enkaru'nan Yepi'tî Jesusya
Moropai tuutî pe, warayo' era'ma'pîiya, enkaru'nan. Enkaru'ne eesenpo pe mîîkîrî wanî'pî. Inenupa'sanya era'ma'pî nîrî. Jesus pî' ta'pî to'ya: —‍Anna yenupanen, anî' nîkupî'pî imakui'pî wenai mîserî warayo' esenpo'pî enkaru'ne? Tînkoneka'pî wenai ka'rî? Tîsan, tun nîkoneka'pî wenai ka'rî? Jesusya ta'pî: —‍Anî' nîkoneka'pî imakui'pî wenai mîserî warayo' e'taruma'tî pra man, inkupî'pî wenai moropai itun, isan nîkupî'pî wenai. Paapaya iku'sa' pra man enkaru'ne. Enkaru'ne eesenpo'pî Paapa esenyaka'mato' ipî' era'mato'pe arinîkonya. Uyarimatîpon esenyaka'mato' kupî pî' ko'mannî e'pai man wei pe awanî tanne. Ewaron ke eena kupî sîrîrî. Mîrîrî yai anî' esenyaka'ma eserîke pra awanî kupî sîrîrî. Sîrîrî non po uuko'mamî pîkîrî pemonkonyamî' weiyu'ma pî' uuko'mamî —‍ta'pî Jesusya. Mîrîrî taa tîpo, Jesusya tetaku yenumî'pî non pona. Mîrîrî ke non ki'ma'pîiya. Enkaru'nan yenu kî'pa'pîiya mîrîrî ke. Moropai ta'pîiya enkaru'nan pî': —‍Tuna yense' itese' Siloé ka' e'pîta —‍ta'pîiya. (“Yarima'pî” taato' mîrîrî Siloé umaimukon ta.) Attî'pî Jesus maimu pe. Awe'pî'pî moropai eesepi'tî'pî. Enkaru'ne pra eena'pî. Tamî'nawîron era'ma'pîiya. Mîrîrî yai tiaronkonya era'ma'pî, itonpayamî' moropai tiaronkonya. Mîîkîrî epu'tî'pî to'ya enkaru'nan pe. —‍A'kî mîîkîrî era'makî —‍ta'pî to'ya. —‍Mîîkîrî manni' enkaru'nan. Tîpîika'tîto' ton esatî pî' aako'manpîtî'pî manni' tamî'nawîronkon pî' —‍ta'pî to'ya. Mîrîrî pî' tiaronkonya ta'pî: —‍Inna, mîîkîrî mîîkîrî seru' pepîn. Tîîse tiaronkonya ta'pî: —‍Kaane, mîîkîrî pepîn. Enkaru'nan warainon seru' pepîn, tîîse tiaron pe man, enkaru'ne pra. Mîrîrî ye'nen mîîkîrî pî' ekaranmapo'pî to'ya. Ta'pîiya to' pî': —‍Inna, uurî mîîkîrî —‍ta'pîiya. 10 Ta'pî to'ya ipî': —‍O'non ye'ka pe ayenu esepi'tîsa' mîrîrî? 11 Ta'pîiya to' pî': —‍Warayo' itese' Jesusya non ki'ma pî' man mararî mîrikkî. Moropai uyenu kî'pa pî' man ike. Moropai taa pî' man upî', “E'pîta Siloé itese' tuna ka'”. Mîrîrî ye'nen wîtîn pî' wai. E'pîn pî' wai. Tarîpai tamî'nawîrî era'ma pî' wai —‍ta'pîiya. 12 —‍O'non see mîîkîrî ayepi'tîtîpon? —‍ta'pî to'ya ipî'. —‍Epu'tîuya pra wai —‍ta'pîiya.
Fariseuyamî'ya Enkaru'nan Esepi'tîsa' Ekaranmapo
13 Mîrîrî tîpo enkaru'nan esepi'tîsa' yarî'pî to'ya fariseuyamî' pia. 14 Maasa pra erî'ka'nîto' weiyu yai Jesusya non ki'ma'pî manni' enkaru'nan yenu yepi'tîpa. 15 Mîrîrî wenai fariseuyamî'ya ekaranmapo'pî esepi'tî'pî pî': —‍O'non ye'ka pe aku'sai'ya mîrîrî? —‍ta'pî to'ya. Ta'pîiya to' pî': —‍Uyenu kî'pa'pîiya ikuisa' ke. E'pî'pî, tarîpai tamî'nawîrî era'mauya sîrîrî. 16 Fariseuyamî'ya ta'pî ipî': —‍Paapa piapainon pepîn mîîkîrî Jesus. A'kî, erî'ka'nîto' weiyu yai eesenyaka'masa' Paapa maimu yawîrî pra era'makî —‍ta'pî to'ya. Tîîse tiaronkonya ta'pî: —‍Imakui'pî pe Jesus wanî ya, ikoneka eserîkan pepîn kupîiya pepîn e'painon? Imakui'pî pe awanî pepîn. Se' kaisarî pra to' esenumenka'pî Jesus pî'. 17 Inî'rî enkaru'nan esepi'tîsa' pî' ta'pî to'ya: —‍Amîrî kanan? Ayepi'tîtîpon mîîkîrî. Î' kai'ma esenumenkan pî' nan ipî'? —‍ta'pî to'ya. Yuuku'pîiya: —‍Mîîkîrî man Paapa maimu ekareme'nen pe —‍ta'pîiya.
18 Moropai Judeuyamî'ya enkaru'nan esepi'tî'pî mu'tunpa'pî. Innape enkaru'ne tîîko'mamî tîpo eesepi'tîsa' kupî to'ya pra awanî'pî. Mîrîrî ye'nen isan moropai iyun yanno me'po'pî to'ya. Judeuyamî' pia to' erepamî'pî. 19 Ta'pî Judeuyamî'ya tînanno'sankon pî': —‍Anmukukon pe mîseni' warayo' nai? Yuuku'pî to'ya: —‍Inna, anna more mîserî. Inî'rî ta'pî Judeuyamî'ya to' pî': —‍Enkaru'ne esenpo'pî mîserî? —‍Inna —‍ta'pî to'ya. —‍Moriya o'non ye'ka pe itenu esepi'tîsa' mîrîrî? —‍ta'pî Judeuyamî'ya to' pî'. 20 —‍Anna munkî pe mîserî epu'tî pî' anna man. Enkaru'ne eesenpo'pî moropai tîko'man pe aako'mansa' enkaru'ne. 21 Tîîse o'non ye'ka pe eesepi'tîsa' epu'tî annaya pra man. Anî'ya yepi'tîsa' epu'tî annaya pra man. Tîîse more pepîn mîserî. Ekaranmapotî see ipî'. Tîîwarîrî ekaremekîiya —‍ta'pî iyun, isanya Judeuyamî' pî'. 22 Mîrîrî warantî to' eseurîma'pî eranne' pe tîwanîkon ye'nen. Maasa pra Judeuyamî' esanon eseurîmasa' wanî'pî, innape Jesus, Paapa nîmenka'pî kupîtîpon yenpa'ka epere'nîto' yewî' tapai kai'ma to' eseurîma'pî. Mîrîrî pî' to' esi'nîpî'pî. 23 Mîrîrî wenai ta'pî iyunya: —‍A'yeke'ton pe man. Ekaranmapotî ipî'. 24 Inî'rî mîîkîrî pî' ta'pî to'ya: —‍A'kî, Paapaya uyepi'tîsa' ka'kî. Maasa pra mîîkîrî Jesus man imakui'pî ku'nen pe, epu'tî pî' anna man. 25 Yuuku'pîiya: —‍Imakui'pî pe mîîkîrî wanî epu'tîuya pra wai. Sîrîrî neken epu'tî pî' wai. Enkaru'ne wanî'pî tîîse sîrîrî era'mauya. 26 Inî'rî ta'pî to'ya ipî': —‍Î' koneka'pîiya apî'? O'non ye'ka pe ayenu yepi'tî'pîiya? 27 Ta'pîiya to' pî': —‍Aasîrî ekaremekî pî' wai apî'nîkon, tîîse innape ikupîya'nîkon pra naatîi. Î' wani' awanî ye'nen anetapai awanîkon inî'rî? Ipemonkono pe enapai awanîkon ka'rî? —‍ta'pîiya. 28 Mîrîrî pî' to' ekore'ma'pî. Esepi'tî'pî pî' to' wo'ma'ta'pî. —‍Amîrî man ipemonkono pe. Anna kaane. Anna man Moisés nurî'tîya yenupanto' yawîrî esenupa'san pe. 29 Innape Paapaya tîmaimu ekaremekî'pî Moisés nurî'tî pî'. Mîrîrî epu'tî pî' anna man. Tîîse mîîkîrî epu'tî annaya pra man, o'non pata paino pe awanî.
30 Mîrîrî taa to'ya pî' ta'pî warayo'ya: —‍Esenumenkanto' mîrîrî. O'non pata pai mîîkîrî erepansa' epu'tîya'nîkon pra awanî. Tîîse uurî enkaru'nan yenu yepi'tîsai'ya mîrîrî. 31 Paapaya imakui'pî ku'nenan maimu yuuku pepîn. Tamî'nawîronkonya epu'tî mîrîrî. Tapurînen kupî Paapaya meruntî ke. Itu'se tîwe'to' ku'nen kupîiya meruntî ke. 32 More pe esenpo'pî enkaru'ne. A'yeke'ton pe wanî tanne uyenu yepi'tîsai'ya. Sîrîrî pata esippia'tî'pî pata pai eesetasa' pra man, enkaru'nan esepi'tîsa' sîrîrî warantî. Tîîse iku'sai'ya mîrîrî. 33 Paapa piawon pe pra mîîkîrî wanî ya, mîrîrî ye'ka kupî'pîiya pepîn e'painon —‍ta'pî warayo'ya to' pî'. 34 Ipî' to' ekore'ma'pî. —‍Kane, kane, amîrî. Imakui'pî amîrî. Imakui'pî ya' pu'kuru esenpo'pî amîrî. Anna panamaya pepîn —‍ta'pî to'ya ipî'. Moropai yenpa'ka'pî to'ya tîkore'tapai'nîkon.
Paapa Winîkîi Enkaru'nankon
35 Mîrîrî eta'pî Jesusya, warayo' yenpa'kasa' to'ya yekare. Moropai yuwai attî'pî. Eporî'pîiya. Ta'pî Jesusya ipî': —‍Ka' poi iipî'pî pemonkon pe, Paapa narima'pî kupî pî' nan innape? —‍ta'pîiya. 36 —‍Anî'se mîîkîrî? Upî' ka'kî innape iku'to'peuya, —‍ta'pîiya. 37 Jesusya ta'pî: —‍Era'ma pî' nai, ayarakkîrî eeseurîma manni', uurî. 38 Warayo'ya ta'pî: —‍Uyepotorî, innape akupî pî' wai. Moropai Jesus yapurî'pîiya. 39 Jesusya ta'pî: —‍Pemonkonyamî' nîkupî'pî imakui'pî yenpoi uuipî'pî sîrîrî non pona, enkaru'nankonya era'mato'pe moropai era'manenan enato'pe enkaru'ne. Tiaronkon wanî enkaru'ne, tîîse to' esenumenkato' wanî enkaru'ne pra. Tewankon ke uyepu'tî to'ya. Tiaronkon wanî pri'ya pu'kuru to' yenu, tîîse teesenumenkato'kon ke uyera'ma to'ya pepîn, innape ukupî tîuya'nîkon pra awanî ye'nen. 40 Moro awanî'pî tiaronkon fariseuyamî' iipia. Mîrîrî taiya eta'pî to'ya. Tîîse —‍Enkaru'ne pra anna man, Paapa epu'nenan anna —‍ta'pî to'ya. 41 Jesusya ta'pî: —‍Enkaru'ne anna man, epu'tî annaya kai'ma eesenumenkasa'kon ya amakuyikon kupî'pî Paapaya e'painon tîîwanmîra. Tîîse amîrî'nîkonya taa: “Enkaru'ne pra anna man”. Mîrîrî ye'nen Paapaya amakuyikon ku'sa' pra man tîîwanmîra —‍ta'pîiya.