8
Wîri' Imakui'pî Koneka'tîpon
Moropai Jesus wîtî'pî wî' itese' Oliveira pona. Tiaron wei yai attî'pî penane marî Judeuyamî' epîremato' yewî' ta. Moro arinîkon pemonkonyamî' eperepî'pî iipia. To' kore'ta eereuta'pî moropai to' yenupa'pîiya. Mîrîrî pî' awanî tanne, fariseuyamî' moropai Moisés nurî'tîya yenupanto' pî' yenupatonkonya wîri' enepî'pî iipia imakui'pî koneka'tîpon. Mîîkîrî enepî'pî to'ya Jesus pia, tamî'nawîronkonya era'ma tanne. Ta'pî to'ya Jesus pî': —‍Anna yenupanen, mîseni' wîri' eporî pî' anna man warayo' yarakkîrî tîîse tînyo pepîn. Yarakkîrî awanî tanne eporî pî' anna man. Moisés nurî'tîya ta'pî: “Tînyo kenan wîri' e'sa' ya tiaron warayo' yarakkîrî mîwîtîi tî' ke”. Tîîse amîrî esenumenkato' anepu'pai anna wanî —‍ta'pî to'ya. Tîîse Jesus pî' to' o'ma'ta kinî ipî' teeseurîmakonpa kai'ma. Jesus e'muruika'pî moropai kasapan menuka'pîiya tenya yeperu ke. ˻Etaiya pra man kai'ma to' esenumenka'pî ipî'.˼ Inî' panpî' ipî' ekaranmapopîtî'pî to'ya. Mîrîrî ye'nen awe'mî'sa'ka'pî. To' pî' ta'pîiya: —‍Akore'tawonkon anî' wanî ya imakui'pî ton pîn, mîîkîrîya e'mai' pe tî' yenumî yu'se wai iwîpa —‍ta'pîiya. Inî'rî awe'muruika'pî moropai non menuka'pîiya. Mîrîrî taa Jesusya pî' to' esenumenka'pî. Imakui'pî pe tîwanîkon epu'tî'pî to'ya. Mîrîrî ye'nen to' eppepî'pî. To' wîtî'pî iipiapai tiwin pî'. A'yeke'ton panpî' wîtî'pî e'mai' pe. Ite'ma'pî pî' a'yeke'tonon pu'kuru pepîn wîtîpîtî'pî tiwin pî', tamî'nawîrî. Jesus e'nîmî'pî moropai wîri'. 10 Jesus e'mî'sa'ka'pî. Wîri' era'ma'pîiya tîîse ipî' eseurîma'san wîtî'pî wanî'pî. Ta'pîiya wîri' pî': —‍O'nonan see inkamoro imakui'pî ankoneka'pî ekaremekî'tîponkon? Aasa'manta e'pai man taa to'ya pra nai? —‍ta'pîiya. 11 —‍Inna, uyepotorî, uwî to'ya pra man —‍ta'pî wîri'ya ipî'. —‍Moriya aasa'manta e'pai man tauya pepîn nîrî —‍ta'pî Jesusya. —‍Atîkî apata ya'. Tîîse inî' imakui'pî kî'konekai iku'sa'ya manni' warantî —‍ta'pîiya.
Pemonkonyamî' Weiyu'manen Pe Jesus Wanî
12 Mîrîrî tîpo Jesusya pemonkonyamî' yeurîma'pî inî'rî. —‍Uurî wanî non po tîîko'mansenon weiyu'manen pe. Anî' iipî ya uwenairî asarî pepîn ewaron ta, tîweiyu eposai'ya ye'nen, tîîko'manto' ton tîînen. 13 Mîrîrî pî' fariseuyamî'ya ta'pî: —‍Aawarîrî apî'rî eeseurîma tiaronya taa pra man apî'. Mîrîrî ye'nen anî'ya innape akupî pepîn. 14 Mîrîrî yuuku'pî Jesusya. Ta'pîiya: —‍Innape upî'rî eseurîma, tîîse useruku pepîn. O'non pata pai iipî'pî uurî epu'tî pî' wai. O'non pata pona uutî epu'nen uurî. Tîîse amîrî'nîkonya epu'tî pepîn o'non pata pai uuipî'pî moropai o'non pata pona uutî. 15 Amîrî'nîkon esenumenka upî' anepu'tîkon anera'ma'pîkon yawîrî. Mîrîrî wenai seru'ye' wanî kai'ma eeseurîmakon. Tîîse uurîya anî' yako'menka pepîn, anî' yenumîuya pepîn sîrîrî. 16 Tîîse anî' yako'menkauya ya, yairî eseurîma, seru'ye' pra, maasa pra uuwarîrî eseurîma pepîn unepu'tî pe. Uyun nîrî eseurîma, uupia tîîko'mansen, uyarima'tîpon. 17 Moisés nurî'tîya yenupanto'ya taa:
Tiwinan pemonkon eseurîma ya,
tiwinsarî si'ma innape ikupî pepîn.
Tîîse asakî'nankon eseurîma ya se' kaisarî,
innape awanî mîrîrî. Dt 17.6; 19.15
Ayeserukon mîrîrî. 18 Uurî eseurîmasa' e'to' pî' anî' pe wanî pî'. Moropai uyarimatîpon Paapa eseurîmasa' upî' eseurîma'pî kaisarî. Mîrîrî ye'nen ayeserukon yawîrî innape awanî —‍ta'pî Jesusya.
19 Fariseuyamî'ya ta'pî ipî': —‍O'non patawon ayun? Jesusya ta'pî: —‍Uurî epu'nenan pepîn amîrî'nîkon. Uyun epu'nenan pepîn nîrî. Anî' pe wanî epu'nen pe awanîkon ya, anî' pe uyun wanî epu'tî'pîya'nîkon e'painon nîrî. 20 Mîrîrî warantî pemonkonyamî' yenupa'pî Jesusya Judeuyamî' epîremato' yewî' ta aminke pra to' nîtîrî yense' pî'. Anapi'pai tiaronkon wanî'pî tîîse yapisî to'ya pra awanî'pî, maasa pra iweiyu eseposa' pra awanî ye'nen.
21 Moropai inî'rî Jesusya to' yeurîma'pî: —‍Uurî uutî kupî sîrîrî tarîpai. Uutîsa' yai, uyuwaya'nîkon kupî sîrîrî tîîse uyeporîya'nîkon pepîn. Apona'nîkon amakuyikon ko'mamî tanne aasa'mantakon. O'non pata uutî ya attîkon pepîn. 22 Mîrîrî taa Jesusya pî' Judeuyamî' esenumenka'pî. —‍O'non pata pona attî? —‍kai'ma to' eseurîma'pî. —‍Amîrî'nîkon wîtî pepîn upîkîrî taiya manni'. Awe'wî ka'rî? —‍ta'pî to'ya. 23 Inî'rî Jesus eseurîma'pî to' pî': —‍Amîrî'nîkon man tarîronkon pe. Sîrîrî non po tîîko'mansenon amîrî'nîkon. Tîîse uurî wanî ka' poino pe. Sîrîrî non pon pepîn uurî. 24 Uurî mîîkîrî ta'pîuya sa'rî, mîîkîrî pe ukupîya'nîkon pra awanîkon ya innape, aasa'mantakon, amakuyikon e'ronasa' pra tîîse. Mîrîrî ye'nen amakuyikon ko'mamî tanne aasa'mantakon tauya manni' —‍ta'pîiya to' pî'. 25 Jesus pî' ta'pî to'ya: —‍Anî' kin amîrî, moriya? Jesusya yuuku'pî: —‍Amîrî'nîkon yeurîma pia'tî'pîuya pata pai, ta'pîuya anî' pe wanî. 26 Mararon pepîn eseurîmato' man amîrî'nîkon pî', imakui'pî pe awanîkon pî'. Uyarimatîpon wanî seru'ye' pepîn. Yairî awanî. Mîîkîrî nekaremekî'pî upî' ekareme'nen pe wanî tamî'nawîronkon pî' —‍ta'pîiya.
27 Tîyun pî' Jesus eseurîma mîrîrî, tîîse epu'tî to'ya pra awanî'pî. 28 Moropai Jesusya ta'pî to' pî': —‍Uurî ka' poi iipî'pî pemonkon pe, uurî pîmî'sa'kaya'nîkon pe naatîi pakî'nan pona. Mîrîrî tîpo Paapa munmu pe uyepu'tîya'nîkon kupî sîrîrî. Uuwarîron pe pra uyepu'tîya'nîkon pe naatîi. Paapaya upanamasa' yawîrî ayeurîmauya'nîkon sîrîrî. 29 Uupia uyarimatîpon man. Urumakaiya pra man. Maasa pra itu'se Uyun e'to' ku'nen pe wanî —‍ta'pîiya. 30 Mîrîrî warantî Jesus eseurîma eta tîuya'nîkon pe arinîkonya innape ikupî'pî.
Abraão Nurî'tî Munkîyamî'
31 Mîrîrî ye'nen Jesusya ta'pî Judeuyamî' pî', innape tîku'nenan pî': —‍Umaimu yawîrî aako'mamîkon ya, upemonkono pe awanîkon. 32 Moropai yairon epu'tîya'nîkon kupî sîrîrî. Moropai mîrîrî wenai amo'kasai'ya'nîkon, anî' poitîrî pe awanîkon namai —‍ta'pîiya. 33 Mîrîrî pî' ta'pî to'ya: —‍Abraão nurî'tî payannî'san anna. O'non pata anî' poitîrî pe anna e'sa' pra man. Î' wani' awanî ye'nen anî' poitîrî pe pra eenakon taaya manni'? 34 Jesusya ta'pî to' pî': —‍Useruku pepîn. Imakui'pî ku'nen pe awanîkon ya, amakuyikon enasa' man ayentai'nîkon, ipoitîrî pe awanîkon. 35 Ipoitîrî wanî ya, aako'mamî pepîn ipatîkarî tesa' yewî' ta. Ipoitîrî pe neken mîîkîrî wanî. Tîîse inmu wanî ya, mîîkîrî ko'mamî ipatîkarî tîyun yewî' ta, inmu pe tîwanî ye'nen. 36 Tîîse uurî Paapa munmuya amo'kakon ya, anî'rî poitîrî pe awanîkon pepîn tarîpai. Imakui'pî yentai awanîkon. 37 Abraão nurî'tî payannî'san amîrî'nîkon seru' pepîn. Tîîse uurî anwîpai awanîkon sîrîrî. Maasa pra awakîrikon pe pra unekaremekî eta pî' naatîi, anku'pai pra awanîkon ye'nen. 38 Uurî, uyunya uyenupa'pî ekaremekîuya apî'nîkon. Moropai amîrî'nîkon nîrî ayunkonya apanama'pîkon yawîrî awanîkon —‍ta'pî Jesusya. 39 Ta'pî to'ya Jesus pî': —‍Anna man Abraão nurî'tî payannî'san pe. Jesusya yuuku'pî: —‍Abraão yonpa pe awanîkon ya, morî ku'nen pe awanîkon morî ku'nen pe Abraão nurî'tî wanî'pî warantî. 40 Tîîse uurî anwîpai awanîkon, yairî ayeurîmasau'ya'nîkon tanne, Paapaya uyeurîma'pî yawîrî. Mîrîrî ye'ka ku'nen pe pra Abraão nurî'tî wanî'pî. 41 Innape ayunkon yeseru yawîrî ayeserukon wanî mîrîrî, tîîse Abraão nurî'tî yeseru yawîrî pra —‍ta'pî Jesusya. Ta'pî to'ya Jesus pî': —‍Paapa munkîyamî' anna. Paapa man anna yun pe. Iyun pîn more warantî anna wanî pepîn sîrîrî —‍ta'pî to'ya.
Makui Munkîyamî'
42 Tîîse Jesusya ta'pî: —‍Uurî iipî'pî Paapa piapai. Uuwarîrî iipî'pî pepîn tîîse uyarimatîpon maimu pe pu'kuru uuipî'pî. Ayunkon pe Paapa wanî ya, u'nînmaya'nîkon e'painon, uyonpa pe awanîkon ye'nen. 43 Umaimu epu'tîya'nîkon pra awanî. Mîrîrî ye'nen aataka'makon ayeurîmauya'nîkon pî'. 44 Amîrî'nîkon yun wanî Makui pe. Itu'se mîîkîrî e'to' ku'nen pe awanîkon. Pemonkon wîînen pe mîîkîrî e'sa' pena pata pai. Seru'ye' pe awanî, maasa pra yairî awe'to' ton pra awanî ye'nen. Seru'ye' pe awe'sa' ya, teseru ta awanî mîrîrî. Seru'ye' mîîkîrî moropai seru'ye'kon yunkon pe awanî. 45 Seru'ye' pe pra ayeurîmauya'nîkon. Tîîse innape umaimu kupîya'nîkon pra awanîkon. 46 “Imakui'pî ankoneka'pî moro man, epu'nen uurî”, taa anî'ya pepîn upî'. Imakui'pî ku'sau'ya pra wai. Ayenku'tîuya'nîkon pepîn. Î' wani' awanî ye'nen umaimu kupîya'nîkon pra awanî innape? 47 Paapa pemonkono wanî imaimu etanen pe moropai yawîron pe. Tîîse amîrî'nîkonya Paapa maimu yapurî pepîn, yawîrî pra awanîkon. Maasa pra Paapa pemonkono pe pra awanîkon ye'nen —‍ta'pî Jesusya.
Abraão Nurî'tî Ton Pra Tîîse Jesus Wanî'pî
48 Mîrîrî pî' Judeuyamî'ya ta'pî Jesus pî': —‍Kane kane amîrî, Samaria poinon. O'ma' yense' pe nai —‍ta'pî to'ya. 49 Jesusya ta'pî: —‍O'ma' yense' pepîn uurî. Uyun yapurîuya sîrîrî. Tîîse amîrî'nîkonya uyapurî pra man. 50 Uurî yapurî pemonkonyamî'ya yuwauya pepîn. Tîîse mîrîrî yuwa tiaronya, uyunya. Moropai yairî mîîkîrî wanî pemonkonyamî' yako'menkanen pe. 51 Ayenku'tîuya'nîkon pepîn. Yairî ayeurîmauya'nîkon. Umaimu yawîrî aako'mamîkon ya, aasa'mantakon pepîn tiwin kin —‍ta'pî Jesusya. 52 Judeuyamî'ya ta'pî ipî': —‍Mîrîrî taaya pî' o'ma' yense' pe ayepu'tî pî' anna man. Abraão nurî'tî sa'manta'pî, moropai penaro' Paapa maimu ekareme'nenan sa'manta'pî nîrî. Tarîpai amîrîya taa: “Umaimu yawîrî anî' ko'mamî ya, aasa'manta pepîn”, kai'ma. 53 Anna tamo Abraão nurî'tî yentai awanî kai'ma eesenku'tîsa', Paapa maimu ekareme'nenan yentai awanî kai'ma eesenku'tîsa'. Anî' pe renamo awanî kai'ma eesenku'tîsa' mîrîrî? —‍ta'pî to'ya. 54 Jesusya ta'pî: —‍Uuwarîrî morî uurî tauya ya, î' pe pra rî awanî mîrîrî. Anî'ya uyapurî pepîn mîrîrî pî'. Tîîse uuwarîrî atapurî pepîn. Uyunya ta'pî upî': “Morî Mîîkîrî”. “Mîîkîrî anna yepotorî” taanenan amîrî'nîkon, manni'ya ta'pî. 55 Uyun epu'sa'ya'nîkon pra naatîi. Tîîse uurî mîîkîrî epu'nen pu'kuru. Uurî nîrî epu'nen pepîn kai'ma eseurîma ya, seru'ye' pe awanî, seru'ye' pe awanîkon warantî. Maasa pra mîîkîrî epu'tîuya ye'nen moropai imaimu yawîrî iku'nen uurî. 56 Atamokon Abraão nurî'tî esenumenka'pî uuipî weiyu pî'. Mîrîrî pî' aatausinpa'pî. Kure'ne aatausinpa'pî uuipî epu'tî tîuya pî' —‍ta'pî Jesusya. 57 Judeuyamî'ya ta'pî ipî': —‍Aseruku mîrîrî, pena Abraão nurî'tî sa'manta'pî. Amîrî 50 kono' ma're akonopo man. Abraão nurî'tî era'matîpon pepîn amîrî. Aseruku —‍ta'pî to'ya. 58 Jesusya ta'pî to' pî': —‍Ayenku'tîuya'nîkon pepîn. Abraão nurî'tî ton pra tîîse moro wanî'pî. Ipatîkaron uurî. 59 Mîrîrî taiya pî' to' ekore'ma'pî. Inonkon tî'kon yanumî'pî to'ya, iwîkonpa kai'ma. Tîîse Jesus esonomî'pî arinîkon kore'ta. Eepa'ka'pî Judeuyamî' epîremato' yewî' tapai.