7
Judeuyamî' Festarî Pona Jesus Wîtî
Mîrîrî tîpo Jesus asarî'pî Galiléia pata yapî' tîîse Judéia pata ya' eewomî pra awanî'pî. Maasa pra Judéia ponkon Judeuyamî' wanî'pî Jesus anwîpai. Judeuyamî' festarî weiyu eseporî'pî itese' tîtappîikon festarî. Mîrîrî yai Jesus yakontononya ta'pî ipî': —‍Judéia pona matîi ayeseru ankupî era'mato'pe anenupa'sanya. Tamî'nawîronkonya tepu'tî yu'san anî' wanî ya, ama' pe î' rî kupîiya pepîn. Anî'ya ikupî eserîkan pepîn ankonekapai awanî ya, aronne mîkonekai tamî'nawîronkon esenumenkato'pe apî' —‍ta'pî to'ya.
Mîrîrî ta'pî to'ya maasa pra innape ikupî tîuya'nîkon pra awanî ye'nen. Jesusya ta'pî to' pî': —‍Î' wani' pra amîrî'nîkon wîtî mîrîrî. Tîîse uurî uutî pepîn. Uweiyu erepansa' pra man. Tewanmakon pe tamî'nawîronkonya akupîkon pepîn, tîîse tewanmakon pe uku'sa' to'ya. Imakui'pî pe to' wanî kai'ma to' panamanen uurî to' yewanma pe. Entamo'kanto' pona matîtîi. Uurî uutî pepîn sîrîrî maasa. Uweiyu erepansa' pra man.
Mîrîrî taa tîpo Jesus ko'mamî'pî moro Galiléia po.
10 Moropai itakontonon wîtî'pî festa pona. Mîrîrî tîpo Jesus nîrî wîtî'pî to' ye'ma'pî pî', tîîse ama' pe attî'pî anî'ya tepu'tî namai. 11 Jesus yuwa pî' Judeuyamî' wanî'pî entamo'kanto' yai. —‍O'non pata awanî? —‍ta'pî to'ya. —‍Aai'sa' pra ka'rî awanî? 12 Arinîkon eseurîmapîtî'pî ipî'. —‍Morî pe mîîkîrî man —‍kai'ma tiaronkon eseurîma'pî. Tîîse tiaronkonya ta'pî: —‍Kaane, morî pepîn mîîkîrî. Pemonkonyamî' yenku'tînen mîîkîrî —‍ta'pî to'ya. 13 Tîîse ama' pe to' eseurîmapîtî'pî ipî'. Aronne to' eseurîma pra awanî'pî tepotorîkon nama tîuya'nîkon ye'nen.
Pemonkonyamî' Yenupa Jesusya Festa Po
14 Moropai festa arakkita pairî tîîse, Jesus ewomî'pî Judeuyamî' epîremato' yewî' ta. Moro pemonkonyamî' yenupa'pîiya. 15 Jesusya tenupakon pî' Judeuyamî' esenumenka'pî kure'ne. —‍O'non ye'ka mîserî warayo' esenupa'pî pepîn teuren, tîîse uurî'nîkon yenupaiya epu'nen ke? —‍kai'ma to' eseurîma'pî.
16 Jesusya ta'pî to' pî': —‍Esenumenkato' ke ayenupauya'nîkon pepîn mîrîrî, tîîse uyarimatîpon maimu pî' ayenupauya'nîkon. 17 Itu'se Paapa e'to' anku'painon wanî ya, mîîkîrîya epu'tî anî' maimu pe eseurîma, uuwarîrî pra, tîîse Paapa maimu pe.
18 Tîîwarîrî tîpî'rî teeseurîmasen wanî ya, ipîkku pe e'pai awanî mîrîrî. Tîîse uurî, ipîkku pe uyarimatîpon wanî epu'tî yu'se wanî. Mîrîrî ye'nen yairon uurî. Imakui'pî unkupî'pî ton pra man. 19 Paapa maimu ankupîkon ton ekaremekî'pî Moisés nurî'tîya. Mîrîrî man aapia'nîkon tîîse mîrîrî yawîrî aako'mamîkon pra naatîi. Î' wani' awanî ye'nen uurî anwîpai awanîkon mîrîrî?
20 Mîrîrî yuuku'pî to'ya Jesus maimu: —‍Imariwa'ka' pe nai. Anî'se mîîkîrî anwîpainon? —‍ta'pî to'ya. 21 Jesusya ta'pî: —‍Tiwin ikoneka pî' wai, ikupî eserîkan pepîn erî'ka'nîto' weiyu yai. Tîîse mîrîrî pî' eesewankono'makon, erî'ka'nîto' weiyu yai iku'sau'ya pî'. 22 Tîîse erî'ka'nîto' weiyu yai anmukukon mere pi'pî ya'tîya'nîkon, maasa pra Moisés nurî'tîya ayeserukon ton tîrî'pî aapia'nîkon ikupîkonpa. Tîîse mîrîrî wanî Moisés nurî'tî winîpainon pepîn tîîse penaronkon, irawîronkon itamokon nurî'san winîpainon. 23 Mîrîrî warantî Moisés nurî'tîya yenupato' esuwa'ka namai anmukukon mere pi'pî ya'tîya'nîkon erî'ka'nîto' weiyu yai. Î' wani' awanî ye'nen eekore'masa'kon pri'yawon pepîn yepi'tîsau'ya pî'? —‍ta'pîiya. 24 —‍Teesenumenkai pra “Imakui'pî pe man”, taaya'nîkon e'pai pra man. Morî pe esenumenkatî tînîn pî' eeseurîmakon rawîrî yairî eeseurîmakonpa.
Cristo Pe Jesus Wanî Pî' Tiaronkon Esenumenka
25 Moropai tiaronkon Jerusalém ponkon eseurîma'pî tonpakon yarakkîrî. —‍Mîîkîrî naka anwîpai to' wanî manni'? 26 A'kî, aronne eeseurîma moropai î' taa to'ya pra awanî ipî'. “Paapa nîmenka'pî Cristo pe awanî” kai'ma uyesa'kon esenumenka ipî' ka'rî —‍ta'pî to'ya. 27 —‍Tîîse Cristo pepîn mîîkîrî. Anna nepu'tî mîserî warayo' o'non pata painon. Tîîse Cristo, Paapa nîmenka'pî iipî yai, o'non pata pai aaipî epu'tî anî'ya pepîn —‍ta'pî to'ya.
28 Tamî'nawîronkon yenupa pe epîremanto' yewî' ta, Jesus entaime'pî aronne: —‍Inna, uyepu'nenan amîrî'nîkon —‍ta'pîiya. —‍O'non pata paino pe wanî epu'tî pî' naatîi, tîîse uuwarîrî iipî'pî pepîn uurî. Uyarima'tîpon wanî yairon pe pu'kuru. Mîîkîrî epu'nenan pepîn amîrî'nîkon. 29 Tîîse uurî epu'nen. Iipiapainon uurî. Inarima'pî uurî —‍ta'pîiya to' pî'.
30 Mîrîrî yai Jesus anapi'pai to' wanî'pî, tîîse anî'ya yapisî pra awanî'pî, maasa pra iweiyu erepansa' pra awanî ye'nen. 31 Moropai arinîkonya innape Jesus kupî'pî. —‍Cristo pe awanî eserîke epu'tî pî' anna man. Maasa pra Cristo, Paapa nîmenka'pî erepamî yai, mîserî warayo' nîkupî'pî yentai konekaiya eserîke pra man —‍ta'pî to'ya.
32 Mîrîrî warantî pemonkonyamî' eseurîma eta'pî fariseuyamî'ya moropai teepîremasanon esanonkonya tîwakîrikon pe pra. Mîrîrî ye'nen epîremanto' yewî' era'manenan yarima'pî to'ya Jesus yapi'se. 33 Moropai Jesusya ta'pî tamî'nawîronkon pî': —‍Mararî uuko'manto' man amîrî'nîkon kore'ta. Mîrîrî tîpo uutî pe wai uyarimatîpon pia. 34 Uutî'pî pata'pî ya' uyuwaya'nîkon kupî sîrîrî tîîse uyeporîya'nîkon pepîn. Moropai uupia attîkon eserîke pra awanîkon nîrî —‍ta'pîiya.
35 Mîrîrî taiya pî' Judeuyamî' eseurîma'pî tîîwarîrî'nîkon. —‍O'non pata mîîkîrî wîtî mîrîrî anî'ya teporî namai? Yai pra Judeuyamî' Gregoyamî' pata poro e'paraipîka'san kore'ta attî ka'rî Gregoyamî' yenupai. 36 O'non ye'ka pe awanî koo? Î' pî' eeseurîma esepu'tî pra man. Uyuwaya'nîkon kupî sîrîrî tîîse uyeporîya'nîkon pepîn. Moropai uupia aaipîkon pepîn nîrî taiya manni' —‍kai'ma to' eseurîma'pî.
37 Mîrîrî tîpo Judeuyamî' festarî ataretî'ka weiyu yai awanî'pî. Ipîkku panpî' mîrîrî wei wanî'pî to' ataretî'ka ye'nen. Mîrîrî yai Jesus e'mî'sa'ka'pî to' kore'ta. Aronne awentaime'pî. —‍Tuna aninnîpainon wanî ya, uupia asi'kî moropai awuku ton eporîya. 38 Paapa maimu e'menukasa'ya taasa' yawîrî, innape uku'nen yewan yapai kure'ne teepa'kasen tuna wanî pe man, manni' enen ko'mannîto' tîînen —‍ta'pîiya. 39 Tîîse tuna pî' eeseurîma pepîn mîrîrî. Morî Yekaton Wannî pî' eeseurîma. Manni' innape Jesus ku'nenanya yapisî pe man, tewankon ya' aako'manto'pe. Tîîse Morî Yekaton Wannî erepansa' pra awanî'pî. Maasa pra Jesus enna'posa' pra awanî'pî tun pia.
40 Mîrîrî warantî Jesus eseurîma eta tîuya'nîkon pe arinîkonya innape ikupî'pî. —‍Mîîkîrî man, Paapa narima'pî tîmaimu ekareme'nen pe, manni' Moisés nurî'tî nekaremekî'pî manni' —‍ta'pî to'ya. 41 Tiaronkonya ta'pî: —‍Mîîkîrî man pîika'tîton Paapa nîmenka'pî pe. Tîîse mîrîrî pî' tiaronkonya ta'pî: —‍Paapa nîmenka'pî pe pra man. Maasa pra Cristo iipî pepîn Galiléia poi. 42 Paapa maimuya taa penaro' Davi nurî'tî parî'pî pe Cristo wanî. Moropai Davi nurî'tî ko'mamî'pî Belém po, moroni' Cristo esenpo pe man, taasai'ya man —‍ta'pî to'ya.
43 Mîrîrî wenai to' esiyu'pîtî'pî. 44 Tiaronkon wanî'pî Jesus anapi'pai yarakkamokonpa. Tîîse anî'ya yapisî pra awanî'pî.
Innape Jesus Kupî Judeuyamî' Esanonya Pepîn
45 Epîremanto' yewî' era'manenan enna'po'pî tesanonkon pia, teepîremasanon esanonkon moropai fariseuyamî' pia. —‍Î' wani' awanî ye'nen enepîya'nîkon pra awanî? —‍ta'pî to'ya. 46 —‍O'non pata morî pe mîîkîrî eseurîma warantî anî' eseurîma etasa' annaya pra man —‍ta'pî to'ya. 47 —‍Amîrî'nîkon esenku'tîsa' nîrî ka'rî —‍ta'pî fariseuyamî'ya to' pî'. 48 —‍Epu'nenan pepîn amîrî'nîkon. Anna wanî ayesa'kon pe moropai fariseuyamî', epu'nen pe anna wanî. Moropai annaya ikupî pra man innape —‍ta'pî to'ya. 49 —‍Insanan pemonkonyamî' poroponkon Paapa maimu epu'nenan pepîn. E'taruma'tînto' ya' tuutîsanon insanan —‍ta'pî to'ya. 50 Moropai tiaron to' yonpa wanî'pî to' kore'tawon itese' Nicodemos. Mîîkîrî manni' ewaron ya' Jesus pia iipî'pî pena. Mîîkîrîya ta'pî: 51 —‍Uyeserukon wanî e'mai' pe pemonkon maimu eta moropai iteseru pî' esenumenkan. Mîrîrî tîpo imakui'pî pe awanî esepu'tî, morî pe awanî esepu'tî. Tîîse uyeserukon yairî pra imakui'pî mîîkîrî taa pî' uurî'nîkon man, tetai pra —‍ta'pîiya. 52 Ta'pî to'ya Nicodemos pî': —‍Amîrî Galiléia pon nîrî ka'rî. Maasa Paapa maimu pî' esenupakî. Galiléia poi tîmaimu ekareme'nen ton yarima Paapaya taasa' pra man —‍ta'pî to'ya. 53 Mîrîrî tîpo to' e'paraipîka'pî tewî'kon kaisarî.