6
5.000 Kaisaronkon Ya're'tî Jesusya
(Mt 14.13-21; Mc 6.30-44; Lc 9.10-17)
Mîrîrî tîpo Jesus wîtî'pî Galiléia ku'pî ratai pona. Mîrîrî iku'pî ese' wanî'pî tiaron pe nîrî, Tiberíades itese'. Moropai arinîkon pemonkonyamî' wîtî'pî ite'ma'pî pî'. Ipîkîrî to' wîtî'pî pri'yawonkon pepîn yepi'tîpîtîiya era'ma tîuya'nîkon ye'nen anî'ya ikupî eserîkan pepîn era'ma tîuya'nîkon ye'nen. Moropai Jesus enuku'pî wî' pona tînenupa'san pokonpe. Wî' po to' ereuta'pî. Moropai awanî'pî Judeuyamî' entamo'kato' weiyu aminke pra, itese' páscoa.
Arinîkon pemonkonyamî' erepamî tîîpia era'ma'pî Jesusya. Moropai Filipe pî' ta'pîiya: —‍O'non pata to' yuu ton yenna e'painon to' entamo'kato'pe? Tîîse î' taa Filipeya anepu'pai awanî'pî. Aasîrî î' kupî tîuya epu'tî'pîiya. Filipeya ta'pî: —‍To' yuu yepe' ton pe 200 wei kaisarî esenyaka'mannî'pî yepe'pî tî'kasa' ya, mîîwîni tîîse to' ma're awanî. Tamî'nawîronkonya iipia'pî mîrikkî yapisî eserîke pra awanî —‍ta'pîiya. Moropai awanî'pî Jesus nenupa'pî itese' André, Simão Pedro yakon. Mîîkîrîya ta'pî Jesus pî': —‍Moro man more pia cevada puusa', pão, mia'taikin kaisarî moropai moro'yamî' asakî'ne. Tîîse arinîkon yepi'tîiya eserîke pra awanî.
10 Mîrîrî eta tîpo, Jesusya ta'pî tînenupa'san pî': —‍Tamî'nawîronkon ereutato'pe non pona ka'tî to' pî'. Parî' pe awanî'pî moro. Mîrîrî ye'nen Jesus maimu pe to' ereuta'pî non pona. Warayo'kon wanî'pî 5.000 yairî. 11 Moropai pão manni' yapisî'pî Jesusya moropai ta'pîiya Paapa pî': —‍Morî pe man Paapa. Anna yuu ton tîrî pî' nai —‍ta'pîiya. Moropai to' kaisarî itîîpîtî me'po'pîiya. Mîrîrî warantî nîrî moro'yamî' tîrî'pîiya, itu'se to' e'to' pîkîrî. 12 Awore tamî'nawîronkon ena'pî. Mîrîrî tîpo tînenupa'san pî' ta'pî Jesusya: —‍Iipia'san e'nîmî'sa' yannu'tî aama'ta namai. 13 Imaimu yawîrî ikupî'pî to'ya. Mia'taikin kaisarî cevada puusa' yonparî'pî yannuku'pî to'ya. 12 waikara'pî kaisarî itîrî'pîiya, entamo'ka'san yuu yonparî'pîya.
14 Mîrîrî kupî Jesusya pî' pemonkonyamî' esenumenka'pî. Ta'pî to'ya: —‍Mîserî Paapa maimu ekareme'nen pena inekaremekî'pî, sîrîrî non pona tui'sen mîîkîrî. 15 Mîrîrî ye'nen anapi'pai to' wanî'pî tesa'kon pe awe'to'pe rei pe kai'ma. Mîrîrî to' esenumenkato' epu'tî'pî Jesusya. Mîrîrî yu'se pra tîwanî ye'nen attî'pî inî'rî tiwinsarî wî' pona.
Tuna Poro Jesus Asarî
(Mt 14.22-33; Mc 6.45-52)
16 Pata ko'mamî pe Jesus nenupa'san autî'pî iku'pî ena pona. 17 Kanau ya' to' asara'tî'pî. Moropai to' ese'ma'tî'pî Cafarnaum pona, iku'pî ratai pona. Moropai pata ewaronpamî'pî maasa to' pia Jesus erepansa' pra tîîse. 18 Mîrîrî tanne, a'situn pe eena'pî mararî pra. Sipa sipa pe tuna ena'pî. 19 Aminke ma're to' wîtîsa' tanne, yai pra 5 ou 6 km., tuna poro Jesus asarî era'ma'pî to'ya tîponaya'nîkon. Mararî pra to' esi'nîpî'pî ipî'. 20 Tîîse Jesusya ta'pî to' pî': —‍Jesus uurî. Teesi'nî'se pra e'tî.
21 Eerepamî'pî to' pia. Taatausinpai yapisî'pî to'ya kanau ya'. Mîrîrî pe rî to' erepamî'pî iku'pî ratai pona tuutîto'kon ya'.
22 Tiaron wei yai arinîkon pemonkonyamî' Jesus ye'ma'pî pî' itî'san e'nîmî'pî iku'pî ena po. Inkamoroya Jesus yuwa'pî. Tiwinan kanau pata'pî neken eporî'pî to'ya kasapan po, Jesus nenupa'san yense' pata'pî. Tînenupa'san pokonpe Jesus asara'tî pra awanî era'ma'pî to'ya. Mîrîrî epu'tî'pî to'ya. Jesus ton pra to' ese'ma'tî'pî. 23 Tîîse tiaronkon kanaukon erepansa' wanî'pî aminke pra Jesusya pemonkonyamî' yekkari'tî'pî Paapa yarakkîrî teeseurîma pata', Tiberíades cidaderî poinokon kanaukon. Mîrîrî era'ma'pî to'ya. 24 Anî' ton pra awanî era'ma'pî to'ya, Jesus ton pra moropai inenupa'san ton pra. Mîrîrî ye'nen to' asara'tî'pî kanau ya' nîrî moropai to' wîtî'pî Cafarnaum cidaderî pona Jesus yuwai.
Uyukon Ton Paapa Nîtîrî
25 Iku'pî ratai po Jesus eporî tîuya'nîkon pe, ekaranmapo'pî to'ya: —‍Anna yenupanen, î' pensa eerepamî'pî tarîni'? —‍ta'pî to'ya. 26 Jesusya ta'pî to' pî': —‍Ayenku'tîya'nîkon pepîn. Uurî yuwa pî' naatîi awore awanîkon pîkîrî ayekkari'tîsau'ya'nîkon wenai. Mîrîrî anî'ya ikupî eserîkan pepîn ku'sau'ya era'maya'nîkon tanne, tîîse î' taato'pe awanî epu'tîya'nîkon pepîn. 27 Ayekkarikon ton pî' kîseka'nunkatî mîrîrî tîwe'tî'kasen pî'. Tîîse esenyaka'matî untîrî ayekkarikon pî', ipatîkarî enen aako'manto'kon tîînen pî'. Uurî ka' poi iipî'pî pemonkon pe mîrîrî ye'ka tîînen. Maasa pra tîwakîri pe Uyunkon Paapaya uyaipontî'pî itîîto'peuya. 28 —‍Î' kupî annaya yu'se Paapa wanî? —‍ta'pî to'ya Jesus pî'. 29 Jesusya ta'pî: —‍Innape Paapa narima'pî ku'tî. Mîrîrî kupîya'nîkon yu'se Paapa wanî mîrîrî. 30 Mîrîrî pî' ta'pî to'ya: —‍Innape akupî annaya yu'se awanî ya, anna nera'ma ton konekakî. Mîrîrî era'ma annaya moropai innape akupî annaya. Î' konekaya? —‍ta'pî to'ya. 31 —‍Anna tamokon Moisés nurî'tî yarakkîronkon entamo'ka'pî Paapa nîtîrî'pî pî' itese' maná, keren po. Paapa kaaretarîya taa:
“To' yuu ton tîrî'pîiya ka' poinon, to' entamo'kato'pe”, Êx 16.4; Ne 9.15; Sl 78.24,25
taiya —‍ta'pî to'ya Jesus pî'. 32 Moropai Jesusya ta'pî to' pî': —‍Moisés nurî'tî nîtîrî'pî pepîn mîrîrî penaronkon yuu ton, ˻tîîse mîrîrî Paapa nîtîrî'pî˼. Tîîse uyun nîtîrî sîrîrîpe aapia'nîkon yairon, ayukon ton ka' poinon. 33 Mîrîrî ayukon ton Paapa nîtîrî iipî ka' poi moropai enen tîîko'manto'kon ton tîrîiya sîrîrî non po tîîko'mansenon pia. 34 Moropai ta'pî to'ya Jesus pî': —‍Anna yenupanen, anna yuu ton mîrîrî ye'ka tîîkî ipatîkarî. 35 Ta'pî Jesusya to' pî': —‍Uurî mîîkîrî, manni' ayukon ton, ipatîkarî aako'manto'kon tîînen. Paapa anepu'painon iipî ya uupia, epu'tîiya. Moropai innape ukupîtîpon ena morî pe, itu'se tîwe'to' pîkîrî. 36 Tauya ne'tîkini uyera'ma pî' naatîi. Mîîwîni tîîse innape ukupîya'nîkon pra naatîi. 37 Tîîse Paapa nîtîrî'san pemonkonyamî' iipî uupia tamî'nawîrî. Moropai uupia tui'sen yaipontîuya pepîn uupiapai. 38 Maasa pra itu'se e'to' ku'se uui'sa' pra wai ka' poi. Tîîse itu'se uyarimatîpon e'to' ku'se iipî'pî uurî. 39 Paapaya uyarima'pî. Tîntîrî'san ko'mannîpîuya yu'se Paapa wanî, tamî'nawîrî, tiwinan ataka'ma namai. Moropai tamî'nawîronkon insanan pîmî'sa'kauya yu'se awanî tîîsa'mantakon tîpo tiwinano'pî wei yai. Mîrîrî yu'se Paapa wanî. 40 Paapa munmu pe uyera'matîponkon, innape ukupîtîponkon ko'mamî yu'se uyun wanî ipatîkarî. To' pîmî'sa'kauya yu'se Paapa wanî tiwinano'pî wei yai.
41 Tîîse ipî' Judeuyamî' atako'menka'pî, —‍Uurî ayukon pe ka' poi iipî'pî —‍taiya ye'nen. 42 Taapîtî'pî to'ya: —‍José munmu mîserî warayo', Jesus itese' —‍ta'pî to'ya. —‍Iyun moropai isan anna nepu'tî. Innape nai? O'non ye'ka pe “Ka' poi iipî'pî uurî”, taiya mîrîrî? —‍kai'ma to' eseurîmapîtî'pî tîîwarîrî'nîkon.
43 Jesusya ta'pî to' pî': —‍Ama' pe kîseurîmatî upî'. 44 Tîîwarîrî anî' iipî pepîn uupia. Tîîse Paapa uyarimatîponya enepî ya, eerepamî. Moropai i'mî'sa'kauya tiwinano'pî wei yai. 45 Penaro'kon Paapa maimu ekareme'nenan maimu rî'pîya taa see warantî:
Moropai Paapaya inkamoro yenupa, tamî'nawîronkon. Is 54.13
Mîrîrî warantî awe'menukasa' wanî'pî. Mîrîrî ye'nen anî'rîya Paapa maimu etasa' ya, moropai Paapa pî' eesenupasa' ya, uupia aaipî. 46 Anî'ya Paapa era'masa' pra man tîîse uurî, iipiapainon. Uurî Paapa era'matîpon.
47 Ayenku'tîuya'nîkon pepîn. Anî'ya innape uku'sa' ya, ipatîkarî enen tîîko'manto' ton eposai'ya mîrîrî. 48 Inna, uurî ayukon, enen ko'mannîto' tîînen. 49 Atamokon nurî'san Moisés piawonkon entamo'ka'pî ka' poi Paapa nîtîrî'pî pî', maná pî', tîîse to' sa'manta'pî. 50 Tîîse sîrîrî man ayukon pe ka' poinon. Mîrîrî pî' entamo'ka'san sa'manta pepîn. 51 Uurî mîîkîrî ayukon, enenan, ka' poi iipî'pî. Uurî pî' anî' entamo'ka ya, ipatîkarî aako'mamî enen. Ayukon pe untîrî wanî upun pe. Upun tîrîuya kupî sîrîrî pemonkonyamî'ya tîîko'manto'kon epoto'pe enen ipatîkarî —‍ta'pî Jesusya.
52 Mîrîrî pî' Judeuyamî' esiyu'pîtî'pî tîmurukun pe si'ma. —‍O'non ye'ka pe mîserî warayo'ya tîpun tîrî anna yo' pe? 53 Moropai Jesusya ta'pî to' pî': —‍Uurî ka' poi iipî'pî pemonkon pe, upun pî' awentamo'kakon pra awanî ya, umînî enîrîya'nîkon pra awanî ya, enen awanîkon pepîn. 54 Upun yanîtîpon, umînî enîrîtîpon, mîîkîrîya ipatîkarî enen tîîko'manto' ton eporî moropai i'mî'sa'kauya tiwinano'pî wei yai. 55 Upun wanî ayo'kon yairon pe moropai umînî wanî awukukon yairon pe. 56 Upun pî' entamo'ka'pî, umînî enîrîtîpon ko'mamî uupia moropai uuko'mamî iipia. 57 Paapa, enen tîîko'mansenya uyaipontî'pî moropai enen uko'mannîpîiya. Mîrîrî warantî nîrî upî' entamo'ka'pî ko'mannîpîuya enen. 58 Mîrîrî ye'nen tauya ka' poi iipî'pî uurî wanî awentamo'kakonpa. Atamokon rî'san entamo'ka'pî maná pî' tîîse to' sa'manta'pî. Mîrîrî warantî pra sîrîrî wanî. Sîrîrî tauya uurî pî' entamo'ka'pî ko'mamî ipatîkarî enen —‍ta'pî Jesusya.
59 Mîrîrî warantî Jesusya to' yenupa'pî Judeuyamî' epere'to' yewî' ta Cafarnaum cidaderî po.
Arinîkon Inenupa'sanya Jesus Rumaka
60 Tîîse arinîkon Jesus maimu pî' teesenupasanon esewankono'ma'pî imaimu pî'. —‍Sa'me pu'kuru imaimu man —‍ta'pî to'ya. —‍Anî'ya innape ikupî eserîke pra man.
61 Tîmaimu pî' tînenupa'san atako'menka epu'tî'pî Jesusya. —‍Mîrîrî pî' eesewankono'makon mîrîrî? —‍ta'pîiya to' pî'. 62 —‍Mîrîrî pî' aataka'makon ya, î' kai'ma eesenumenkakon uurî ka' poi iipî'pî pemonkon pe enuku ka' pona era'maya'nîkon ya, manni' uuko'mamî'pî pata pona? 63 Mîrîrî enen ko'mannîto' pî' eseurîma manni' wanî Morî Yekaton Wannî winîpaino pe. Tîîwarîrî pemonkonya yeporî pepîn. Apî'nîkon unekaremekî'pî wanî ayekatonkon ton pe moropai enen aako'manto'kon tîînen pe. 64 Tîîse tiaronkon amîrî'nîkonya innape ukupî pra man —‍ta'pî Jesusya to' pî'.
Aasîrî Jesusya innape tîku'nenan pepîn epu'tî'pî moropai anî'ya tekaremekî teyatonon pî' epu'tî'pîiya. 65 Ta'pîiya to' pî': —‍Mîrîrî warantî awanî ye'nen anî' iipî pepîn uupia Paapaya enepî pra awanî ya, tauya ne'tîkini.
66 Mîrîrî yai arinîkon Jesus nenupa'sanya irumaka'pî. Inî'rî ipîkîrî to' wîtî pra awanî'pî. 67 Moropai Jesusya ta'pî tînenupa'san pî' asakî'ne pu' pona tîîmo'tai'nîkon, (12) kaisaronkon pî': —‍Amîrî'nîkon kanan? Urumakaya'nîkon nîrî? 68 Tîîse Simão Pedroya ta'pî ipî': —‍Uyepotorî, anî' pia anna wîtî? Amîrî neken ipatîkarî enen anna ko'manto' yekare esa'. 69 Innape akupî pî' anna man. Cristo pe awanî epu'tî pî' anna man. Enen tîîko'mansen Paapa munmu pe awanî —‍ta'pîiya. 70 Jesusya ta'pî: —‍Unmo'ka'san amîrî'nîkon asakî'ne pu' pona tîîmo'tai'nîkon, (12) kaisaronkon, moropai akore'ta'nîkon man tiwinan Makui poitîrî. 71 (Mîrîrî ta'pîiya Simão munmu Judas Iscariotes pî'. Maasa pra mîîkîrî Judas wanî tîîse asakî'ne pu' pona tîîmo'tai'nîkon, (12) kaisaronkon yonpa pe, mîîkîrîya tekaremekî maasa, mîrîrî epu'tî'pî Jesusya.)