5
Tuna Yense' Betesda Po Pri'yawon Pepîn
Yepi'tî Jesusya
Tîko'man pe tîîko'mamî tîpo Jesus wîtî'pî Jerusalém pona, Judeuyamî' festarî weiyu eseporî yai. Jerusalém cidaderî woima'tîto' mana'ta kure'nan yai awanî carneiroyamî' ewonto'. Aminke pra mîrîrî pî' tuna yense' wanî'pî, itese' Betesda. Tuna yense' woi awanî pemonkonyamî' ko'manto' tappîikon, mia'taikin kaisarî. Mîrîrî tappîikon ta pemonkonyamî' wanî'pî arinîkon pri'yawonkon pepîn, enkaru'nankon, tîkîipankon, eke'nepamî'san, tamî'nawîrî. Tuna eserentîkî'ma nîmîkî pî' to' wanî'pî. Maasa pra tiaron pensa inserî autîpîtî'pî mîrîrî tuna ka, moropai tuna eserentîkî'ma pe e'mai'non pri'yawon pepîn, tuna ka teenasen esepi'tî'pî.
Moro awanî'pî pri'yawonkon pepîn kore'ta warayo', pri'yawon pepîn nîrî. 38 kono' kaisarî aako'mansa' wanî'pî pri'ya pra. Moro mîîkîrî esenunsa' era'ma'pî Jesusya. Tîko'man pe aako'mansa' epu'tî'pî Jesusya. Mîrîrî ye'nen ta'pîiya pri'yawon pepîn pî': —‍Esepi'tîpai nan? —‍ta'pîiya. Pri'yawon pepînya yuuku'pî: —‍Uyepotorî, tuna eserentîkî'ma yai, upîika'tînen ton pra awanî, tuna pia uyarî ton, ya' enato'pe. Moropai tînîn pî' uuwarîrî uutî tanne, tiaron ewomî urawîrî —‍ta'pîiya. Jesusya ta'pî ipî': —‍E'mî'sa'kakî. Awe'nato' yaponse' konekakî moropai asakî.
Mîrîrî pe rî mîîkîrî esepi'tî'pî. Tîwe'nato' yaponse' koneka'pîiya moropai aasarî'pî. Erî'ka'nîto' weiyu yai awanî'pî mîrîrî. 10 Mîrîrî ye'nen Judeuyamî'ya esepi'tî'pî warayo' panama'pî. —‍Erî'ka'nîto' weiyu pe man —‍ta'pî to'ya ipî'. —‍Yairî pra awe'nato' yaponse' yarî pî' nai sábado yai, uyeserukon yawîrî pra. 11 Yuuku'pîiya: —‍Kaane, awe'nato' yaponse' yanunkî, asakî, taa pî' uyepi'tîtîpon man —‍ta'pîiya. 12 —‍Anî' see mîîkîrî, awe'nato' yaponse' yanunkî, asakî taatîpon? —‍ta'pî to'ya ipî'. 13 Tîîse anî'ya tepi'tîsa' epu'tîiya pra mîîkîrî wanî'pî. Yepi'tî tîpo Jesus esonomî'pî moro arinîkon kore'ta mîîto'pe.
14 Mîrîrî tîpo Jesusya yeporî'pî epîremanto' yewî' ta. Ta'pî Jesusya ipî': —‍A'kî, eesepi'tîsa' nai. Inî'rî imakui'pî kî'konekai ayeparanrî'pî yentainonya ayeporî namai.
15 Moropai mîîkîrî wîtî'pî Judeuyamî' pia. —‍Jesus mîîkîrî uyepi'tîtîpon —‍ta'pîiya to' pî'. 16 Mîrîrî kupî'pî Jesusya erî'ka'nîto' weiyu yai. Mîrîrî ye'nen Judeuyamî' wanî'pî antaruma'tîpai. 17 Tîîse to' pî' ta'pîiya: —‍Sîrîrîpe Uyun esenyaka'ma ko'mannîpî. Uurî nîrî esenyaka'mato' pî' uuko'mamî mîrîrî warantî —‍ta'pîiya. 18 Erî'ka'nîto' weiyu yai Judeuyamî' ko'manto' yawîrî Jesus ko'mamî pra awanî'pî. Moropai Paapa pî' eeseurîma'pî tun pe awanî pî', Paapa kaisarî tîwanî pî'. Mîrîrî wenai iwî yu'se Judeuyamî' eseka'nunka'pî.
Paapaya Imeruntîri Ton Tîrî Tînmu Pia
19 Mîrîrî ye'nen Jesusya to' yeurîma'pî: —‍Ayenku'tîuya'nîkon pepîn. Uuwarîrî î' rî kupîuya eserîke pra awanî. Uyunya ikupî era'mauya ya, uurîya nîrî ikupî. Î' rî ku'nen pe Paapa wanî ya, uurî nîrî inmu iku'nen pe wanî, mîrîrî warantî rî. 20 Paapa wanî tînmu yapurînen pe. Tamî'nawîrî tînkoneka ekaremekîiya tînmu pî'. Moropai anera'ma'pîkon yentai teesenyaka'mato' ekaremekîiya kupî sîrîrî tînmu pî' mîrîrî pî' eesenumenkakonpa. 21 Paapa wanî isa'manta'san pîmî'sa'kanen pe. Inî'rî enen to' e'to' ton tîrîiya. Mîrîrî warantî nîrî itu'se tîwe'to' yawîrî enen ko'mannîto' ton tîrî inmuya. 22 Paapaya taa pra awanî anî'rî pî' “Imakui'pî amîrî. Atîkî apo' ya'”. Mîrîrî ye'ka teesenyaka'mato' rumakasai'ya tînmu pia. 23 Mîrîrî kupî'pîiya tamî'nawîronkonya tapurî kaisarî tînmu yapurîto'pe to'ya. Anî'ya inmu yapurî pra awanî ya, Paapa nîrî tînmu yarimatîpon yapurîiya pepîn.
24 Ayenku'tîuya'nîkon pepîn. Umaimu yawîrî awanîkon ya, moropai innape uyarimatîpon kupîya'nîkon ya, ipatîkarî aako'mamîkon pe naatîi uupia. “Imakui'san amîrî'nîkon, atîtî apo' ya'”, tauya eserîke pra awanî apî'nîkon. Sa'mantanto' esuwa'kasa', enen aako'mamîkon pe naatîi. 25 Ayenku'tîuya'nîkon pepîn. Awanî kupî sîrîrî moropai sîrîrî pu'kuru awanî see warantî. Tiaronkon Paapa winîpai tîîko'manto'kon yapisîtîponkon pepînya Paapa munmu maimu eta pe man. Moropai inkamoroya yapisî kupî sîrîrî. 26 Maasa pra tîîwarîrî enen Paapa ko'mamî warantî, enen tînmu ko'mamî nîrî. Mîrîrî ye'nen itîrîuya eserîke awanî inkamoro pia. 27 Moropai tînmu pia meruntî tîrî'pî Paapaya pemonkonyamî' repato'peuya morî ke moropai e'taruma'tînto' ke. Maasa pra uurî wanî ka' poi iipî'pî pemonkon pe.
28 Mîrîrî tauya manni' pî' tîmu'tunpai pra e'tî. Awanî kupî sîrîrî, tamî'nawîronkon isa'manta'sanya umaimu eta kupî sîrîrî. 29 Mîrîrî yai to' e'mî'sa'ka kupî sîrîrî. Morî kupîtîponkon e'mî'sa'ka kupî sîrîrî ipatîkarî enen tîwanîkonpa uupia. Moropai imakui'pî kupîtîponkon yenumî Paapaya kupî sîrîrî ipatîkarî to' e'taruma'tîto'pe —‍ta'pî Jesusya.
Jesus Pî' Teeseurîmasanon
30 —‍Uuwarîrî î' rî kupîuya pepîn. Paapaya uyaipontî yawîrî pemonkonyamî' repauya. Yairî to' repauya mîrîrî maasa itu'se e'to' kupîuya pepîn mîrîrî. Tîîse itu'se uyarimatîpon e'to' kupîuya.
31 Uuwarîrî, tiwinsarî si'ma, uyeseru pî' eseurîmasa' ya, seru'ye' pe wanî e'painon. 32 Tîîse moro man tiaron uyeseru pî' teeseurîmasen. Yairî upî' eeseurîmato' man, seru' pe pra. Epu'tî pî' wai. 33 João Batista ekaranmapo me'po'pîya'nîkon upî' moropai yairon ekaremekî'pîiya. 34 Uurî, pemonkon maimu yapurînen pu'kuru pepîn. Tîîse mîrîrî tauya apî'nîkon pîika'tîto'peuya.
35 João e'pîtî'pî u'kuma'tukon warantî ewaron ya'. U'kuma'tukonya uweiyu'makon pî' atausinpan warantî aatausinpa'pîkon João pî' tîko'man pe pra. 36 Tîîse João maimu yentainon uyeseru ekareme'nen moro wanî. Esenyaka'mato' Paapa nîtîrî'pî, aretî'kato'peuya anera'makon ton kupîuya wenai Paapa narima'pî pe uyepu'tî tamî'nawîronkonya e'painon. 37 Moropai uyarimatîpon Paapa eseurîmasa' nîrî upî', tînmu pe wanî pî'. O'non pata imaimu etatîponkon pepîn amîrî'nîkon. Mîîkîrî era'matîponkon pepîn amîrî'nîkon. 38 Moropai imaimu ko'mamî pra awanî ayewankon ya' maasa pra innape inarima'pî kupîya'nîkon pra awanî. 39 Paapa maimu pî' eesenupakon ipatîkarî enen aako'manto'kon ton eporî yu'se. Moropai uurî pî' eseurîmakoi Paapa maimu. 40 Tîîse upî' enen aako'manto'kon ton esatîya'nîkon pepîn.
41 Morî pe upî' pemonkonyamî' eseurîma yu'se wai, tauya pepîn. Mîrîrî ye'ka yuwauya pepîn. 42 Tîîse ayewankon ya' Paapa pînînmaya'nîkon pra awanîkon. Mîrîrî epu'tî pî' wai. 43 Aapia'nîkon uui'sa' sîrîrî Paapa maimu pe, inarima'pî pe, tîîse uyapisîya'nîkon pra awanî'pîkon. Tîîwarîrî tiaron ii'sa' ya, yapisîya'nîkon eserîke awanî. 44 Apî'nîkon morî pe ayonpakon eseurîma yu'se eeseka'nunkakon tanne, innape ukupîya'nîkon eserîke pra awanî. Morî pe tiwinan Paapa eseurîmato' apî'nîkon yuwaya'nîkon pepîn. 45 Paapa pî' imakui'pî pe pu'kuru to' man tauya pî' kîsenumenkatî. Tauya pepîn. Moro man apî'nîkon eseurîmaton, imakui'pî pe awanîkon ekareme'nen pe. Moisés nurî'tî mîîkîrî, anna napurî ton taaya'nîkon ne'tîkini ipî'. 46 Tîîse innape Moisés nurî'tîya yenupanto' kupîya'nîkon awanî ya, uurî nîrî kupîya'nîkon e'pai awanî innape. Maasa pra upî' Moisés nurî'tî eseurîma'pî. 47 Tîîse innape Moisés nurî'tî yenupato' kupîya'nîkon pra awanî ya, innape umaimu kupîya'nîkon pepîn nîrî —‍ta'pî Jesusya.