4
Wîri' Samaria Pon Yarakkîrî Jesus Eseurîma
1-2 João Batista pemonkonoyamî' yentai tîpemonkonoyamî' ton eporî'pî Jesusya, moropai inkamoro yenpatakona'pî inenupa'sanya. Jesusya anî' yenpatakona pra awanî'pî. Mîrîrî yekare etasa' fariseuyamî'ya epu'tî'pî Uyepotorîkonya. Mîrîrî epu'tî tîuya pe, Judéia pata poi Galiléia pata pona attî'pî inî'rî. Samaria pata poro attî e'pai awanî'pî.
To' erepamî'pî Samaria pon cidade pona itese' Sicar. Aminke pra awanî'pî José nurî'tî pata'se' iyun Jacó nîtîrî'pî. Moro awanî'pî tuna Jacó nurî'tî naka'pî pena. Jesus eke'nepansa' wanî'pî tuutî ke. Eereuta'pî tuna yakasa' pia. Awanî'pî ineka'ta pairî wei tîîse.
Wîri' iipî'pî tuna mo'kai, Samaria pon. Ta'pî Jesusya ipî': —‍Uwuku ton tuna ne'kî —‍ta'pîiya. Maasa pra inenupa'san ewonsa' wanî'pî cidade ta tekkarikon ton yennai.
Mîîkîrî wîri' Samaria ponya ta'pî ipî': —‍Amîrî Judeu. Uurî sa'ne wîri' Samaria pon. Î' wani' awanî ye'nen awuku ton esatîya upî'? —‍ta'pî wîri'ya ipî'. (Maasa pra Judeuyamî' yeseru wanî to' eseurîma pepîn Samaria ponkon yarakkîrî). 10 Jesusya yuuku'pî: —‍Paapa nîtîrî'pî epu'tîya ya, moropai anî' pe tîwuku ton esatîtîpon epu'tîya ya, ipî' awuku ton esatî'pîya e'painon. Moropai itîrî'pîuya e'painon aako'manto' ton tîînen ipatîkarî. 11 Mîrîrî pî' wîri'ya ta'pî: —‍Uyepuru, tuna mo'kato' ton pra awanî aapia. Itu'nakan pe pu'kuru tuna yakasa' man. O'non pata pai aako'manto' ton tîînen, tuna taaya manni' eporîya? 12 Penaron utamokon nurî'tî Jacó naka'pî sîrîrî tuna tîmîrî ton pe moropai tînmukuyamî' tekînon ton pe. Moropai sîrîrî tîpose aako'mamî uurî'nîkon ton pe. Amîrî Jacó nurî'tî yentainon? 13 Jesusya yuuku'pî: —‍Anî'ya sîrîrî tuna enîrî ya, inî'rî tuna aninnîpai eena. 14 Tîîse untîrî tuna enîrî anî'rîya ya, mîîkîrî ko'mamî ipatîkarî tuna aninnîpai teenai pra. Untîrî ko'mamî itekaton ya' moropai ipatîkarî aako'manto' ton tîrîiya. 15 Wîri'ya ta'pî ipî': —‍Uyepuru, mîrîrî ye'ka tuna ke uwo'pakî, inî'rî tuna aninnîpai ena namai, inî'rî tuna era'mai uuipî namai tarîwaya —‍ta'pîiya.
16 Jesusya ta'pî ipî': —‍Anyo yannota moriya —‍ta'pîiya. 17 Wîri'ya yuuku'pî: —‍Inyo pîn uurî. Jesusya ta'pî: —‍Yairî eseurîman pî' nai, inyo pîn uurî taa pî' nai. 18 Mia'taikin kaisarî anyotonon e'sa' man, moropai sîrîrî anyo pepîn warayo' yarakkîrî awanî. Yairî eseurîman pî' nai. 19 Wîri'ya ta'pî ipî': —‍Uyepuru, Paapa maimu ekareme'nen pe awanî epu'tî pî' wai. 20 Anna yonpayamî' penaronkonya Paapa yapurî'pî tarî sîrîrî wî' po. Tîîse amîrî'nîkon Judeuyamî'ya taa, Jerusalém po neken pemonkonyamî'ya Paapa yapurî e'pai awanî, taaya'nîkon.
21 Mîrîrî yuuku'pî Jesusya: —‍Wîri', innape uku'kî. Awanî kupî sîrîrî tarî Paapa yapurîya'nîkon pepîn. Moropai Jerusalém po nîrî uyunkon yapurîya'nîkon pepîn. 22 Amîrî'nîkon man anî' yapurîya'nîkon epu'tîya'nîkon pra naatîi. Anî' yapurî annaya epu'tî pî' anna man, maasa pra tamî'nawîronkon pîika'tîton iipî ekareme'sa' Paapaya Judeuyamî' winîpai. 23 Tîîse awanî kupî sîrîrî moropai sîrîrî pu'kuru awanî see warantî, Uyunkon yapurînenan seru'ye'kon pepînya yapurî tekatonkon ke moropai seru'ye' pe pra. Mîrîrî ye'kakon tapurînenan ton yuwa Paapaya. 24 Paapa man Yekaton Wannî pe. Yapurînenanya yapurî e'pai man tekatonkon ke, seru'ye' pe tîwe'se pra —‍ta'pî Jesusya. 25 Wîri'ya ta'pî ipî': —‍Paapa nîmenka'pî itese' Cristo, mîîkîrî iipî pe man. Mîrîrî epu'tî pî' wai. Teerepamî yai tamî'nawîron ekaremekîiya upî'nîkon. 26 Jesusya ta'pî ipî': —‍Uurî mîîkîrî, amîrî yarakkîrî eeseurîma manni'.
27 Mîrîrî tanne, Jesus nenupa'san erepamî'pî. Kure'ne to' esenumenka'pî wîri' yarakkîrî eeseurîma era'ma tîuya'nîkon pî'. Tîîse Jesus ekaranmapo to'ya pra awanî'pî. Î' esatî pî' nan ipî'? Î' wani' awanî ye'nen mîîkîrî wîri' yarakkîrî eeseurîma manni'? taa to'ya pra awanî'pî.
28 Mîrîrî ya tuna yense' rumaka'pî wîri'ya. Cidade poro attî'pî. Pemonkonyamî' pî' ta'pîiya: 29 —‍Maasa aase'kon upîkîrî, tamî'nawîron unkupî'pî ekareme'nen era'mai. Yai pra Cristo pe awanî tai'se —‍ta'pîiya to' pî'. 30 Mîrîrî ye'nen cidade poi to' epa'ka'pî Jesus pia.
31 Mîrîrî tanne Jesus nenupa'san eseurîma'pî yarakkîrî: —‍Anna yenupanen, esekkari'tîkî —‍ta'pî to'ya ipî'. 32 Tîîse Jesusya ta'pî to' pî': —‍Uyekkari man anepu'tîkon pepîn. 33 Mîrîrî pî' inenupa'sanya ta'pî tîpî'nîkon: —‍Itekkari ton tîîsa' tiaronya ka'rî? —‍ta'pî to'ya. 34 Moropai Jesusya ta'pî to' pî': —‍Itu'se uyarimatîpon e'to' ankonekapai uuko'mamî. Inekaremekî'pî esenyaka'mato' ton pe anku'pai wanî. Mîrîrî man uyekkari pe, uyo' pe —‍ta'pîiya. 35 —‍Amîrî'nîkonya taa: “Maasa asakîrîrî kapoi tîpo aasîrî uyekkarikon emîrî kupî sîrîrî”, taaya'nîkon. Tîîse tiaron perî uurî esenumenkato' wanî. Pata era'matî. Aasîrî pemonkonyamî' man itekare anetapainokon. Manni' uyekkarikon emîsa' mo'ka pî' teesenyaka'masanon warainokon yu'se awanî, inkamoro pemonkonyamî' pî' itekare ekareme'to'pe to'ya. 36 Mîrîrî pî' teesenyaka'masenya tepe' ton eporî. Teperu ton eporîiya tîwe'tî'kasen pepîn. Ipatîkarî enen to' ko'mamî. Mîrîrî ye'nen sa'nîrî to' atausinpa. Ipîmîtîpon atausinpa ipikkatîpon yarakkîrî, tiaronkon maasa tîuya'nîkon ye'nen Paapa pemonkono pe. 37 See warantî taawonan amîrî'nîkon, “Warayo'ya tekkari ton pîmî, tîîse tiaron ipîmîtîpon pepînya ipikka”. Innape awanî mîrîrî. 38 Amîrî'nîkon yarima'pîuya pemonkonyamî' pia. Mîrîrî to' pî' amîrî'nîkon esenyaka'masa' pra awanî'pî. Tiaronkon esenyaka'masa' wanî'pî to' pî'. Tîîse amîrî'nîkon maimu pe uyapurî'pî to'ya. Tiaronkon esenyaka'ma pia'tî'pî aretî'ka'pîya'nîkon mîrîrî —‍ta'pî Jesusya.
39 Moropai arinîkon Samaritanoyamî' mîrîrî cidade po tîîko'mansenonya Jesus kupî'pî innape, manni' wîri'ya ekareme'sa' etasa' tîuya'nîkon ye'nen, —‍Tamî'nawîron unkoneka'pî ekaremekî pî' man taasai'ya ye'nen —‍ta'pîiya ne'tîkini pî'. 40 Mîrîrî ye'nen iipia teerepamîkon pe yeka'nunka'pî to'ya tîîpia'nîkon aako'manto'pe kai'ma. Moro aako'mamî'pî asakî'ne wei kaisarî.
41 Moropai tiaronkonya nîrî Jesus kupî'pî innape imaimu eta tîuya'nîkon wenai. 42 Manni' wîri' pî' ta'pî to'ya: —‍E'mai' pe innape ikupî'pî annaya amaimu wenai. Tîîse tarîpai imaimu eta pî' anna man, anna pe pu'kuru. Innape tamî'nawîronkon pîika'tîton pe awanî epu'tî pî' anna man —‍ta'pî to'ya.
Ipîkku Munmu Yepi'tî Jesusya
43 Asakî'ne wei tîîko'mamî tîpo, Jesus ese'ma'tî'pî miarî pai Galiléia pata pona. 44 Tîîko'manto' pata pona tuutî ye'ka pe, ta'pîiya: —‍Paapa maimu ekareme'nen yapurî tamî'nawîronkonya. Tîîse ipata ya' tîîko'mansenonya yapurî pepîn. 45 Moropai Galiléia pona eerepamî'pî. Eerepamî pe Galiléia po tîîko'mansenonya yapisî'pî morî pe, tamî'nawîron inkoneka'pî Jerusalém po era'masa' tîuya'nîkon ye'nen. Inkamoro nîrî wanî'pî itî'san pe Jerusalém pona Judeuyamî' entamo'kato' yapi'se.
46 Mîrîrî, Caná cidaderî pona eerepamî'pî Galiléia pata ya', moro uva yekku pe tuna miakanma'pî tîuya pata ya'. Moropai Cafarnaum po awanî'pî warayo' ipîkku. Mîîkîrî munmu wanî'pî pri'ya pra. 47 Judéia poi Galiléia pona Jesus erepansa' yekare eta tîuya pe, iipia attî'pî. Yeka'nunka'pîiya. —‍Aase uyewî' ta unmu yepi'tîi. Aasa'manta pe man —‍ta'pîiya. 48 Jesusya ta'pî ipî': —‍Anî'ya ikupî eserîkan pepîn e'kupî era'maya'nîkon pra awanî ya, innape ukupîya'nîkon pepîn, eesenumenkato'kon ton meruntî yenpouya pra awanî ya. 49 Tîîse mîîkîrî ipîkkuya ta'pî ipî': —‍Uyepuru, aase see erepannîto'pe unmu sa'manta rawîrî —‍ta'pîiya. 50 Jesusya ta'pî ipî': —‍Ayewî' ta enna'pokî. Anmu man pri'ya pu'kuru.
Mîrîrî taa Jesusya pe, ikupî'pî warayo'ya innape. Tewî' ta awenna'po'pî. 51 Moropai mîîkîrî wîtî tanne, tîpoitîrîtonon eporî'pîiya, tîîpia tui'sanon. Ta'pî to'ya ipî': —‍Pri'ya pu'kuru anmu man. 52 To' ekaranmapo'pîiya: —‍Î' yai eesepi'tî pia'tî'pî mîrîrî? —‍ta'pîiya. —‍Ko'manpara wei era'tî tanne (1 hora) eekomi'makapî'pî —‍ta'pî to'ya. 53 —‍Pri'ya pu'kuru anmu man —‍ta'pî Jesusya yai pu'kuru eekomi'makapî'pî mîrîrî. Mîrîrî epu'tî'pî warayo'ya moropai innape Jesus kupî'pîiya. Itewî' ta tîîko'mansenonya ikupî'pî nîrî innape.
54 Mîrîrî itekare itakon te'ka pe meruntî anî'ya ikupî eserîkan pepîn koneka'pî Jesusya mîrîrî Galiléia pona teerepamî tîpo Judéia poi.