3
Nicodemos Yarakkîrî Jesus Eseurîma
Moro awanî'pî warayo' itese' Nicodemos. Awanî'pî fariseu pe, Judeuyamî' panamanen pe. Mîîkîrî wîtî'pî Jesus pia ewaron ya'. Jesus pî' ta'pîiya: —‍Uyenupanen, yenupaton amîrî Paapa piapainon. Amîrî epu'tî pî' anna man. Ankupî'pî anna nera'ma ton kupî anî'ya eserîke pra awanî, Paapa ton pra awanî ya iipia —‍ta'pîiya. Jesusya yuuku'pî: —‍Ayenku'tîuya pepîn. Itakon te'ka pe pemonkon esenpo pra awanî ya, itepotorî pe Paapa wanî pepîn. Mîîkîrî pata'se' era'maiya pepîn. Nicodemosya ta'pî: —‍O'non ye'ka pe pemonkon esenpo inî'rî a'yeke'ton pe si'ma? Inî'rî tîsan ro'ta ya' eewomî itakon te'ka pe teesenpopa ka'rî? —‍ta'pîiya. Mîrîrî pî' Jesusya ta'pî: —‍Ayenku'tîuya pepîn. Pemonkon esenpo e'pai awanî esenponî'pî warantî moropai Morî Yekaton Wannî yai esenpon nîrî. Asakî'ne ite'ka eesenpo pra awanî ya, Paapa wanî pepîn itesa' pe, ipata ya' eewomî pepîn. Ipun pe eesenpo'pî wanî ipun pe rî neken. Morî Yekaton Wannî yai eesenpo'pî wanî yekaton awanî pe. Inî'rî eesenpo e'pai man tauya manni' pî' teesewankono'mai pra e'kî. A'kî, a'situn a'ta'se'ma itu'se tîwe'to' yawîrî. A'situn pe awanî epu'tî maasa pra eeseta ye'nen, tîîse o'non pata pai aaipî epu'tî pepîn. Moropai o'non pata poro attî epu'tî pepîn. Mîrîrî warantî epu'tî Morî Yekaton Wannî yai esenpo'pî pemonkon wanî tîîko'manto' ke, eesenpo emapu'tîsai'ya ye'nen —‍ta'pî Jesusya.
Ta'pî Nicodemosya: —‍O'non ye'ka pe awanî mîrîrî? 10 Jesusya yuuku'pî: —‍Israel ponkon yenupanen pe si'ma mîrîrî epu'tîya pra awanî mîrîrî? 11 Ayenku'tîuya pepîn. Anna eseurîma anna nepu'tî pî' moropai anna nera'ma'pî ekaremekî annaya. Tîîse anna maimu kupîya pra awanî innape. 12 Sîrîrî non po ko'mannîto' yeseru pî' ayeurîmauya tanne, innape ikupîya pra awanî ya, ka' ponkon yeseru ekaremekîuya ya, o'non ye'ka pe mîrîrî kupîya e'painon innape? 13 Anî' enu'sa' pra man sîrîrî tîpose Paapa pata'se' ya'. Tîîse uurî, pemonkon pe esenpo'pî uurî autî'pî ka' poi.
14 Pena Moisés nurî'tîya bronze konekasa' îkîi pe pîmî'sa'ka'pî keren po. Mîrîrî warantî uurî, ka' poi iipî'pî pîmî'sa'ka to'ya e'pai awanî pakî'nan pona. 15 Mîrîrî kupî to'ya e'pai awanî innape uku'nenan ko'manto'pe ipatîkarî Paapa pia —‍ta'pîiya.
16 —‍Maasa pra tamî'nawîronkon pemonkonyamî' yu'se Paapa wanî'pî ipîra teeseka'nunkai. Mîrîrî ye'nen tiwinan tînmu tîrî'pîiya, innape iku'nenan wîtî namai apo' ya', ipatîkarî enen to' ko'manto'pe tîîpia. 17 Tînmu yarimaiya pra Paapa wanî'pî sîrîrî non pona, apo' ya' tamî'nawîronkon yarimai, tîîse yarima'pîiya to' pîika'tîpa kai'ma, tînmu wenai —‍ta'pîiya. 18 —‍Innape iku'nen wîtî pepîn apo' ya'. Tîîse innape iku'nen pepîn wîtî ko'mannîpî sîrîrî apo' ya', maasa pra tewan yapisîiya pra awanî, tiwinan Paapa munmu pî'. 19 To' wîtî ko'mannîpî apo' ya' maasa pra pemonkonyamî' wanî a'ka yu'se pra, tamî'nawîronkon weiyu'masa' a'kaya tanne. Tîîse ewaron yu'se to' wanî, maasa pra imakui'pî kupî pî' to' ko'mamî. 20 Imakui'pî pî' tîîko'mansenonya tîweiyu'mato'kon kupî tewanmakon pe. A'ka ya' to' ewomî pepîn, “Imakui'pî kupî pî' naatîi”, taa anî'ya namai tîpî'nîkon. 21 Tîîse Paapa maimu yairon yawîron ewomî a'ka ya', tînkoneka, teseru esera'mato'pe, innape itu'se Paapa e'to' yairî awanî esepu'to'pe —‍ta'pî Jesusya.
João Batista Yentai Jesus Wanî
22 Mîrîrî tîpo Jesus wîtî'pî Judéia pata pona tînenupa'san pokonpe. Moro aako'manpîtî'pî to' pokonpe. Pemonkonyamî' yenpatakona'pîiya moro. 23 João Batista nîrî wanî'pî pemonkonyamî' yenpatakona pî' Enom pata po, aminke pra Salim pata pî', maasa pra tuna wanî'pî moro mararî pra. Pemonkonyamî' wîtî'pî João pia moropai to' esenpatakona'pî, 24 mîîkîrî João yarakkamo to'ya pra tîîse maasa.
25 Mîrîrî yai João Batista nenupa'san esiyu'pîtî'pî Judeu yarakkîrî Paapa wakîri pe ko'mannîto' yeseru pî', to' ronato' pî'. 26 To' wîtî'pî João pia. —‍Anna yenupanen —‍ta'pî to'ya. —‍Amîrî pia awanî'pî manni' Jordão ratai po, ipî' eeseurîma ne'tîkini mîîkîrî man nîrî pemonkonyamî' yenpatakona pî'. Moropai tamî'nawîronkon wîtî iipia —‍ta'pî to'ya. 27 Joãoya ta'pî: —‍Î' rî eporî eserîke pra man Paapaya itîrî pra awanî tanne. 28 Pena Paapa nîmenka'pî pîika'tîton pepîn uurî, taapîtî'pîuya. Irawîrî Paapa narima'pî uurî, taapîtî'pîuya. Mîrîrî epu'tî pî' naatîi. 29 E'marimanto' yai warayo' awe'mari'maton pia wîri' tîrî to'ya ino'pî pe, tiaron pia pra. Tîîse awe'mari'maton yonpa wanî moro. Tîno'pî pe yapisîiya eta itonpaya. Mîrîrî eta tîuya pî' awe'mari'maton yonpa atausinpa mararî pra. Mîrîrî warantî uurî atausinpan pî' wai kure'ne. 30 Mîîkîrî Cristo yapurî tamî'nawîronkonya e'pai awanî. Mîrîrî ye'nen urumaka to'ya e'pai awanî —‍ta'pî Joãoya.
31 —‍Mîîkîrî ka' poi iipî'pî man tamî'nawîron yentai. Tîîse uurî wanî sîrîrî non pon pe. Sîrîrî non po tîîko'mansenon yeseru pî' eseurîma. Tîîse ka' poi iipî'pî man tamî'nawîron yentai. 32 Tînera'ma'pî, tîneta'pî, mîrîrî pî' eeseurîma. Tîîse anî'ya innape imaimu kupî pepîn. 33 Anî'ya innape imaimu kupî ya, seru'ye' pe pra Paapa wanî taiya mîrîrî. 34 Maasa pra Mîîkîrî Paapa narima'pîya Paapa maimu ekaremekî mîrîrî. Mararî Tekaton tîrî Paapaya pepîn Mîîkîrî pona tîîse mararî pra itîrîiya. 35 Tînmu pînînma Iyunya mararî pra. Mîrîrî ye'nen tamî'nawîron rumakasai'ya man itenya'. 36 Mîîkîrî Paapa munmu ku'nen wanî ya innape, ipatîkarî enen tîîko'manto' ton eporîiya. Moropai innape Paapa munmu ku'nen pepînya enen ko'mannîto' era'ma pepîn. Tîîse Paapa ekore'mato' ko'mamî ipo.