2
E'marimanto' Pia Jesus Wîtî
Asakî'ne wei tîpo, e'marimanto' wanî'pî Caná cidaderî po, Galiléia pata ya'. Jesus yan wanî'pî moro. Jesus moropai inenupa'san yeta'pî to'ya e'marimanto' pona to' wîtîto'pe. Moropai miarî to' wuku e'tî'ka'pî. Mîrîrî pî' Jesus yanya ta'pî ipî': —‍To' wuku e'tî'kan pî' man —‍ta'pîiya. Jesusya yuuku'pî: —‍Maama', amîrî mîrîrî uurî pepîn. Maasa uweiyu erepansa' pra man —‍ta'pîiya. Ta'pî isanya wîttî esa' poitîrîtonon pî': —‍Î' rî taiya ya apî'nîkon, mîrîrî ku'tî —‍ta'pîiya.
Awanî'pî moro tî' konekasa' kamotikon pe tiwin mia' pona tîîmo'tai kaisarî, tuna yense' pe teserukon yawîrî Judeuyamî' e'ronato'pe. Awanî'pî kure'ne tuna yapi'nenan 80, 100 litros kaisarî yapi'nenan. Jesusya ta'pî wîttî esa' poitîrîtonon pî': —‍Tuna ke kamotikon yannî'tî —‍ta'pîiya. Yannîpî'pî to'ya intapîkîrî. Ta'pîiya to' pî': —‍Tarîpai imo'katî. Yaatî entamo'kanto' yepuru pia. Mîrîrî kupî'pî to'ya.
Mîrîrî enîrî'pî entamo'kanto' yepuruya tuna konekasa' uva yekku pe. Mîrîrî pe awanî epu'tîiya pra awanî'pî, tîîse wîttî esa' poitîrîtononya epu'tî'pî. Warayo' tîwe'marimasen yanno'pîiya. 10 Ta'pîiya ipî': —‍Uyonpa, uyeserukon wanî tiaron pe. Entamo'kan yai, morî panpî' wo' yenpo to'ya. Moropai tamî'nawîronkonya enîrî mararî pra. Mîrîrî tîpo itîrî to'ya morî ma'ran. Tîîse mîrîrî warantî pra ikupî pî' nai. E'mai' pe morî ma'ran yenpo pî' nai. Morî panpî' yenpa'ka pî' nai kînnî'pî —‍ta'pîiya tîwe'marimasen pî'.
11 Mîrîrî anî' nîkupî eserîkan pepîn kupî'pî Jesusya e'mai' pe pu'kuru to' nera'ma ton pe. Galiléia pata po tîwe'sen Caná cidaderî po ikupî'pîiya. Moropai tîmeruntîri yenpo'pîiya. Moropai inenupa'sanya ikupî'pî innape.
12 Mîrîrî tîpo to' autî'pî Caná poi Cafarnaum pona. To' wanî'pî Jesus, isan, itakontonon moropai inenupa'san. Cafarnaum po to' ko'mamî'pî mararî.
Epîremanto' Yewî' Ta Jesus Wîtî
(Mt 21.12-13; Mc 11.15-17; Lc 19.45-46)
13 Aminke pra Judeuyamî' festarî wanî yai, itese' páscoa Jesus wîtî'pî Jerusalém pona, mîrîrî pî' tîwanîpa kai'ma. 14 Moro, epîremanto' yewî' ta pemonkonyamî' eporî'pîiya paakayamî', carneiroyamî', waku'kaimîyamî' ke, tîwe'repasanon moropai tîniru miakanmanenan. Moro teesenyaka'mato'kon pî' to' eporî'pîiya. 15 Mîrîrî ye'nen to' po'pî'to' ton koneka'pîiya e'seusa ke. Mîrîrî ke to' yenpa'ka'pîiya epîremanto' yewî' tapai tekînkon carneiroyamî' paakayamî' pokonpe. Tîniru miakanmanenan tînirurî soroka'pîiya, moropai to' yaponse'kon, to' mesarikon ra'tî'pîiya. 16 Waku'kaimîyamî' ke tîwe'repasanon pî' ta'pîiya: —‍Ayekînkon yaatî tarîpai. Uyun yewî' kî'ku'tî awe'repato'kon yewî' pe.
17 Mîrîrî kupîiya pî' inenupa'san esenumenka'pî. Pena awe'menukasa' Paapa maimu pî' to' enpenata'pî. Paapa maimuya taa:
—‍Yairî ayewî' ko'mamî yu'se wai kure'ne. Mîrîrî yu'se e'to' enasa' uyesa' pe Sl 69.9
—‍taiya. Mîrîrî pî' Jesus nenupa'san enpenata'pî.
18 Mîrîrî kupîiya wenai Judeuyamî'ya ta'pî ipî': —‍Anî' maimu pe inkamoro yenpa'ka pî' nan? Yairî nai kupî annaya yu'se awanî ya, anna esenumenkato' ton ku'kî, anî'ya ikupî eserîkan pepîn. Î' konekaya innape aku'to'pe annaya? —‍ta'pî to'ya. 19 Jesusya yuuku'pî: —‍Sîrîrî Paapa yewî', yarankatî moropai seurîwî'ne wei kaisarî tîîse i'mî'sa'kauya inî'rî —‍ta'pîiya to' pî'. 20 Judeuyamî'ya yuuku'pî: —‍46 kono' kaisarî sîrîrî wîttî koneka pî' to' wanî'pî. Mîrîrî ye'nen seurîwî'ne wei kaisarî ikonekaya pepîn tiwin kin.
21 Tîîse to' esenku'tîsa' wanî'pî, wîttî pî' Jesus eseurîma kai'ma, tîîse tîpî' eeseurîma tanne. 22 Moropai aasa'mantato' yapai awe'mî'sa'ka tîpo, Jesus nenupa'san enpenata'pî mîrîrî ta'pîiya pî'. Moropai innape Paapa maimu e'menukasa' kupî'pî to'ya moropai Jesus maimu nîrî.
Tamî'nawîronkon Pemonkonyamî' Yeseru
Epu'tî Jesusya
23 Moro Jerusalém po páscoa pî' Jesus wanî tanne, arinîkonya ikupî'pî innape anî'ya ikupî eserîkan pepîn kupîiya era'ma tîuya'nîkon ye'nen. 24 Tîîse Jesus eturumaka pra awanî'pî to' yenya', maasa pra tamî'nawîronkon yewan epu'tî tîuya ye'nen. 25 Anî'ya pemonkon yeseru pî' teurîma yu'se pra awanî'pî, pemonkon yewan ya' tîîko'mansen epu'tîiya mîîto'pe.