JESUS CRISTO YEKARE
JOÃO NÎMENUKA'PÎ
Sîrîrî kaareta wanî Jesus Cristo yekare pî' teeseurîmasen itasakîrîno'pî pe. Tarî non po Jesus Cristo ko'manto' pî' ekaremekîiya. Tiwinanya inenupa'san kore'ta tîwanî imenuka'pî, João itese'. Tiaron pe imenuka'pîiya manni'kan Mateus, Marcos, Lucas, inkamoro nîmenuka'pî warantî pra imenuka'pîiya. Maasa pra tu'ke to' nekaremekî'pî pî' eeseurîma pra awanî'pî. Î' kai'ma Makuiya Jesus yonpa'pî keren po ekareme'sai'ya pra awanî'pî. Moropai î' kai'ma Jesus etinyaka'ma'pî a'ka pe inenupa'sanya era'ma tanne ekareme'sai'ya pra awanî'pî. Moropai inenupa'san pokonpe Jesus entamo'kato', Jesus sa'manta rawîrî ekareme'sai'ya pra awanî'pî. Moropai î' kai'ma Jesus epîrema'pî Getsêmani pata'se' ya' ekareme'sai'ya pra awanî'pî. Tamî'nawîrî mîrîrî pî' ekareme'sai'ya pra awanî'pî. Tîîse eeseporî î' kai'ma Jesus eseurîma'pî wîri' samaria poinon yarakkîrî. Moropai î' kai'ma ipîkku Nicodemos yarakkîrî Jesus eseurîma'pî ewaron ya' to' eseporî yai. Moropai Lázaro pîmî'sa'ka'pî Jesusya pî' ekaremekî'pîiya. Moropai î' kai'ma tînenupa'san yeurîma'pî Jesusya tîîsa'manta rawîrî.
Moropai capítulo 20.31 yai, Joãoya ekaremekî î' ton pe imenuka'pî tîuya pî'. Taiya, anî'ya sîrîrî kaareta erenka ya, innape Jesus ku'to'pe. Jesus wanî rei pe, manni' Paapa narima'pî pe taasa' tîuya yawîrî. Tarî sîrîrî non pona Paapa narima'pî pe awanî'pî Paapa munmu pe pu'kuru. Mîrîrî kupî anî'ya ya innape, ipatîkarî enen ko'manto' eporîiya Paapa pia.
1
Mai Ena'pî Pemonkon Pe
Eesippia'tî yai moro Mai tesa'sen wanî'pî. Mîîkîrî Mai wanî'pî Paapa pia. Moropai mîîkîrî Mai wanî'pî Paapa pe. Mîîkîrî rî wanî'pî Paapa pia tamî'nawîron esippia'tî yai.
Mîîkîrî wenai tamî'nawîron koneka'pî Paapaya. Î' rî ekoneka pra awanî'pî mîîkîrî ton pra tîîse. Awanî'pî enen ko'mannîto' esa' pe. Enen ko'mannîto' iipiapainon, mîrîrîya pemonkonyamî' weiyu'ma'pî morî pe Paapa epu'to'pe to'ya. Ewaron ya' pu'kuru awitta pî' aako'mamî tîîse ewaron ta tîîko'mansenon, imakui'sanya mîrîrî a'ka yi'nîpî eserîke pra awanî'pî.
Paapaya warayo' yarima'pî, itese' João. Mîîkîrî iipî'pî eseurîmai, manni' a'ka pe tîwe'sen pî' eseurîmai, tamî'nawîronkonya a'ka pe tîwe'sen ku'to'pe innape tîmaimu wenai. A'ka pe tîwe'sen pepîn mîîkîrî João, tîîse Paapaya yaipontî'pî a'ka pe tîwe'sen yekare ekareme'se. Mîîkîrî a'ka pe tîwe'sen manni' wanî'pî innape, yenku'tîton pe pra. Mîîkîrî tamî'nawîronkon pemonkonyamî' weiyu'manen iipî'pî sîrîrî pata pona.
10 Mîîkîrî asarî'pî sîrîrî non poro, tînkoneka'pî pu'kuru poro, tîîse mîîkîrî pe epu'tî to'ya pra, sîrîrî non po tîîko'mansenon wanî'pî. 11 Tarîwaya tîpata pe tînkoneka'pî pona aaipî'pî. Tîîse ipemonkonoyamî'ya yapisî pra awanî'pî. 12 Tîîse tapisîtîponkon pia itîrî'pîiya Paapa munkî pe to' enato'pe, manni'kan innape tîkupîtîponkon pia. 13 Paapa munkî pe inkamoro esenpo'pî, pemonkon pe esenpon warantî pra. Itu'se tîwe'to' yawîrî to' esenpo pra awanî'pî. Moropai itu'se anî'rî e'to' yawîrî pra, tîîse itu'se tîwanî ye'nen, Paapaya ikupî'pî.
14 Mîîkîrî Mai esenpo'pî pemonkon pe. Uurî'nîkon kore'ta aako'mamî'pî. Morî pu'kuru iteseru era'ma'pî annaya. Mîrîrî wenai î' kai'ma iyun Paapa yeseru wanî epu'tî'pî annaya. Innape pu'kuru awanî, morî pe pu'kuru mîîkîrî e'to' wanî, tiwinan Paapa munmu yeseru pe.
15 João nurî'tî eseurîmapîtî'pî ipî' see warantî: —‍Mîîkîrî warayo' pî' uurî eseurîmapîtî ne'tîkini —‍ta'pîiya. —‍Uye'ma'pî pî' Mîîkîrî iipî, tîîse uyentai awanî, maasa pra uurî ton pra tîîse Mîîkîrî wanî'pî —‍ta'pîiya.
16 Iwinîpai morî epe'mîn yapi'nenan uurî'nîkon tamî'nawîrî. Kure'ne morî tîîsai'ya. Morî tîîsai'ya morî pe tîwanî ye'nen, morî antîîpai tîwanî ye'nen. 17 Moisés nurî'tî yai Paapaya tîmaimu tîrî'pî unkupîkon ton pe. See warantî ako'mantî awe'taruma'tîkon namai, kai'ma. Tîîse Jesus Cristo yai, yairon Paapa epu'tî moropai î' kai'ma morî epe'mîn tîrîiya epu'tî. 18 Anî'ya Paapa era'masa' pra man sîrîrî tîpose. Tîîse tiwinan Paapa munmu, Paapa pia pu'kuru tîîko'mansen, mîîkîrîya Paapa yeseru ekareme'sa' sîrîrî.
João Batista Yekare
(Mt 3.1-12; Mc 1.1-8; Lc 3.1-18)
19 Jerusalém poi teepîremasanon moropai tonpakon Levitayamî' yarima'pî Judeuyamî' esanonya João pia ekaranmapoi: —‍Anî' amîrî? —‍ta'pî to'ya. 20 See warantî to' maimu yuuku'pîiya. Aronne eesekaremekî'pî. Ta'pîiya: —‍Uurî Paapa nîmenka'pî, pîika'tîton pepîn. Cristo pepîn uurî. 21 Moropai ta'pî to'ya: —‍Anî' kin amîrî moriya? Elias nurî'tî ka'rî amîrî? Joãoya ta'pî: —‍Kaane. Inî'rî ta'pî to'ya: —‍Pena Paapa maimu ekareme'nen, manni' Moisés nurî'tî nekaremekî'pî aaipî ton manni' ka'rî awanî? —‍ta'pî to'ya. —‍Kaane —‍ta'pîiya. 22 —‍Anî' pe kin awanî mîrîrî? —‍ta'pî to'ya. —‍Anna pî' ka'kî ekareme'to'pe annaya anna yarimatîponkon pî'. Î' taa pî' nan anna pî'? —‍ta'pî to'ya. 23 Joãoya yuuku'pî: —‍Uurî keren po eseurîmakoi Isaías nurî'tî nekaremekî'pî.
“Uyepotorîkon ye'marî ton konekatî to'sarî pu'kuru Is 40.3
tauya tamî'nawîronkon pî'”. Pena Paapa maimu ekareme'nen Isaías nurî'tî nekaremekî'pî ˻pemonkonyamî' ekonekato'pe Uyepotorîkon iipî rawîrî˼ —‍ta'pîiya to' pî'.
24 Inkamoro João pia erepamî'san wanî'pî fariseuyamî' narima'san pe. 25 Inî'rî João ekaranmapo'pî to'ya: —‍Cristo pe pra awanî, moropai Elias pe pra awanî, moropai manni' Paapa maimu ekareme'nen, Moisés nurî'tî nekaremekî'pî pe pra awanî. Mîrîrî ye'nen î' ton pe pemonkonyamî' yenpatakonaya? —‍ta'pî to'ya. 26 To' maimu yuuku'pî Joãoya: —‍Inna, pemonkonyamî' yenpatakonauya tuna ke neken, tîîse tiaron man akore'ta'nîkon, anepu'tîkon pepîn. 27 Mîîkîrî pî' tauya manni' uye'ma'pî pî' eerepamî, tîîse uyentai awanî. Uyentai pu'kuru awanî ye'nen, i'sa'sa' yewa yeukauya pepîn, itarumai'pî pe pu'kuru wanî ye'nen —‍ta'pîiya.
28 Tamî'nawîrî sîrîrî esuwa'ka'pî Betânia pata po iren Jordão ratai po, pemonkonyamî' yenpatakona pî' João wanî'pî pata.
Carneiro, Paapa Nîtîrî'pî
29 Mîrîrî tîpo tiaron wei yai, tîîpia Jesus iipî era'ma'pî Joãoya. Jesus era'mai'ma ta'pîiya tamî'nawîronkon pî': —‍A'kî, manni' Paapa nîmenka'pî aasa'mantato'pe Carneiro era'matî. Mîserîya tamî'nawîronkon nîkupî'pî imakui'pî mo'ka —‍ta'pî Joãoya. 30 —‍Mîserî pî' tauya manni', uye'ma'pî pî' tiaron iipî tîîse uyentai awanî, uurî ton pra tîîse awanî'pî mîîto'pe, tauya ne'tîkini. 31 Mîîkîrî pe mîserî epu'tîuya pra awanî'pî. Tîîse uuipî'pî pemonkonyamî' yenpatakonai Israelponkonya mîserî epu'to'pe —‍ta'pî Joãoya.
32 Moropai João eseurîma'pî Jesus pî': —‍Ka' poi Morî Yekaton Wannî autî era'ma'pîuya ipona waku'kaimî warantî. Moropai ipo aako'mamî'pî. 33 Mîîkîrî pe awanî epu'tîuya pra awanî'pî. Tîîse tuna ke pemonkonyamî' yenpatakonai uyarimatîponya ta'pî upî': “Warayo' pona Morî Yekaton Wannî autî moropai ipo aako'mamî era'maya ya, mîîkîrî pe awanî epu'tîya. Mîîkîrîya pemonkonyamî' yenpatakona Morî Yekaton Wannî e'to'pe to' esa' pe”, ta'pîiya upî'. 34 Moropai era'ma'pîuya moropai tamî'nawîronkon pî' tauya sîrîrî: “Paapa munmu mîserî” —‍ta'pî Joãoya.
Jesus Nenupa'san E'mai'nokon
35 Inî'rî tiaron wei yai awanî'pî João moropai inenupa'san asakî'nankon. 36 Mîrîrî poro Jesus wîtî era'ma'pî Joãoya. Ta'pîiya tînenupa'san pî': —‍A'kî, mîîkîrî carneiro Paapa nîtîrî ton aasa'mantato'pe uurî'nîkon ton pe —‍ta'pîiya.
37 Moropai mîrîrî eta tîuya'nîkon ye'nen, João nenupa'san asakî'nankon wîtî'pî Jesus pîkîrî. 38 Mîrîrî pe, Jesus era'tî'pî. Te'ma'pî pî' to' iipî era'ma'pîiya. Ta'pîiya to' pî': —‍Î' yuwaya'nîkon? —‍ta'pîiya. Yuuku'pî to'ya: —‍Rabi, (anna yenupanen taato' mîrîrî) —‍O'non pata tîîko'mansen amîrî? —‍ta'pî to'ya. 39 —‍Aase'nîkon maasa era'mai —‍ta'pî Jesusya.
Mîrîrîya ipîkîrî to' wîtî'pî. Aako'manto' era'ma'pî to'ya moropai iipia to' ko'mamî'pî pata ko'mamî tîpose. To' erepansa' wanî'pî 4 horas yairî tîîse.
40 Tiwinan mîîkîrî João maimu etatîpon Jesus pîkîrî itî'pî wanî'pî Simão Pedro yakon itese' André. 41 Jesus piapai tuutî tîpo, tîrui yuwai attî'pî. Eporî'pîiya. Ta'pîiya tîrui pî': —‍Messias pe Paapa nîmenka'pî pîika'tîton eporî pî' anna man. (Messias taa Judeuyamî'ya moropai Cristo taa grego maimu ta) 42 Moropai tîrui yarî'pîiya Jesus pia. Jesus esenumenka'pî Pedro pî' moropai ta'pîiya: —‍Amîrî Simão, João munmu. Tarîpai ayese'tîuya Pedro pe. (Tî' taato' mîrîrî Pedro, grego maimu ta.)
Jesusya Filipe, Natanael Yanno
43 Mîrîrî tîpo tiaron wei yai Jesus ese'ma'tî'pî Galiléia pona. Tuutî pe Filipe eporî'pîiya. —‍Aase uwenairî —‍ta'pîiya Filipe pî'.
44 Betsaida po tîîko'mansen mîîkîrî Filipe, André, Pedro cidaderî po. 45 Filipe wîtî'pî Natanael yuwai. Eporî'pîiya. Ta'pîiya Natanael pî': —‍A'kî warayo' Moisés nurî'tî moropai penaro'kon Paapa maimu ekareme'nenan profetayamî' nurî'tî nekaremekî'pî tîkaaretarîkon po, manni' mîîkîrî eporî pî' anna man. Jesus mîîkîrî eporî pî' anna man, Jesus mîîkîrî Nazaré poinon, José munmu —‍ta'pîiya. 46 Natanaelya yuuku'pî: —‍Nazaré pata poi morî epa'ka eserîke pra man —‍ta'pîiya. Filipeya ta'pî: —‍Maasa aase era'mai —‍ta'pîiya.
47 Tîîpia Natanael iipî era'ma'pî Jesusya. Tîwoi'nîkon pî' ta'pîiya: —‍A'kî, Israel pon pu'kuru mîîkîrî warayo' seru'ye' pepîn —‍ta'pîiya. 48 Mîrîrî eta'pî Natanaelya. —‍O'non ye'ka pe uyepu'tî pî' nan? —‍ta'pîiya Jesus pî'. Jesusya yuuku'pî: —‍Filipe, ayannouya pra tîîse, ayera'ma pî' wai figo ye' yo'koi awanî tanne. 49 Mîrîrî pî' Natanaelya ta'pî: —‍Uyenupanen, amîrî Paapa munmu. Amîrî anna Israelyamî' yepotorî. 50 Jesusya ta'pî ipî': —‍Innape ukupî pî' nai ayera'ma pî' wai figo ye' yo'koi tauya manni' wenai. Tîîse mîrîrî yentainon era'maya pe nai. 51 Ayenku'tîuya pepîn. Ka' esettapuruka era'maya pe nai, moropai inserîyamî' enuku moropai to' autî era'maya pe nai uurî, pemonkon pe ka' poi iipî'pî pia —‍ta'pî Jesusya.