24
Jesus E'mî'sa'ka
(Mt 28.1-10; Mc 16.1-8; Jo 20.1-10)
Moropai Judeuyamî' erî'ka'to' weiyu sábado esuwa'kasa' tîpo, domingo yai wîri'sanyamî' wîtî'pî uuruwai pona penane pu'kuru wei epa'ka pra tîîse. Mîrîrî a'pusin yarî'pî to'ya Jesus esa'rî'pî karapaimakonpa tînkoneka'pîkon yarî'pî to'ya. Miarî uuruwai pona teerepamîkon pe, inkamoro wîri'sanyamî'ya tî' uuruwai yettapuru pe to' nîtîrî'pî era'ma'pî imo'kasa' pe. Moropai inkamoro ewomî'pî uuruwai ya' Jesus esa'rî'pî karapaimai. Tîîse Uyepotorîkon Jesus esa'rî'pî eporî to'ya pra to' wanî'pî.
Mîrîrî ye'nen î' kupî tîuya'nîkon epu'tî to'ya pra to' ena'pî. Mîrîrî pe rî ka'ne' pe asakî'nankon warayo'kon esenpo'pî to' rawîrî. Inkamoro pon wanî'pî morî pe pu'kuru inke' awanî'pî. Moropai inkamoro wîri'sanyamî' esi'nîpî'pî mararî pra. Mîrîrî ye'nen inkamoroya tenpatakon enu'tî'pî non ekaya to' e'muruika'pî. Moropai inkamoro warayo'konya ta'pî to' pî': —‍Î' wani' awanî ye'nen anî' yuwaya'nîkon mîrîrî isa'manta'san kore'ta aasa'mantasa' pra tîîse? —‍ta'pî to'ya wîri'sanyamî' pî'. —‍Mîîkîrî ton pra man tarî. Awe'mî'sa'ka pî' man. Awenpenatakon pra naatî î' kai'ma apî'nîkon ta'pîiya pî' Galiléia pata po tîwanî yai? —‍ta'pî to'ya. —‍“Uurî ka' poi iipî'pî pemonkon pe rumaka to'ya kupî sîrîrî imakui'san pemonkonyamî' yenya'. Mîrîrî tîpo pakî'nan pona upokapîtî to'ya. Moropai e'mî'sa'ka iteseurînon wei yai”, ta'pîiya —‍ta'pî to'ya.
Mîrîrî taa to'ya ye'nen inkamoro wîri'sanyamî' enpenata'pî î' kai'ma Jesus eseurîma'pî pî'. Moropai inkamoro enna'po'pî uuruwai poi. Moropai inkamoroya î' tînera'ma'pîkon uuruwai po ekaremekî'pî Jesus nenupa'san pî' 11 kaisaronkon pî' moropai tiaronkon pemonkonyamî' pî'. 10 Inkamoro wîri'sanyamî' wanî'pî itî'san uuruwai pona see warantî: Maria Madalena, moropai Joana, moropai Maria Tiago yan, moropai tiaronkon wîri'sanyamî'. To' pokonpe itî'sanya ekaremekî'pî Jesus naipontî'san pî'. 11 Tîîse innape inkamoro wîri'sanyamî' eseurîmato' kupî to'ya pra Jesus nenupa'san wanî'pî. To' wo'ma'ta kai'ma to' wanî'pî innape ikupî to'ya pra. 12 Tîîse tiwin to' yonpa, Pedro e'mî'sa'ka'pî. Moropai eeka'tumî'pî ka'ne' pe uuruwai pona. Miarî teerepansa' uuruwai ya' era'mai awe'muruika'pî tîîse kamisa neken Jesus ya'santî'pî neken era'ma'pîiya. Anî' ton pra era'ma'pîiya. Mîrîrî tîpo mîîkîrî enna'po'pî wîttî ta mararî pra teesenumenkai î' kai'ma awe'ku'sa' pî'.
Emaús Wîtîto' E'ma Po Jesus Esenpo
(Mc 16.12-13)
13 Mîrîrî yai rî asakî'ne Jesus nenupa'san wîtî'pî pemonkonyamî' ko'manto' mîrikkî itese' Emaús pona. Mîrîrî wanî'pî aminke pu'kuru pra tîwe'sen pe Jerusalém pî' 10 quilómetros kaisarî. 14 Inkamoro eseurîma yarî ko'mannîpî'pî tuutîkon e'ma taawîrî î' kai'ma Jerusalém po e'kupî'pî pî'. 15 Mîrîrî pî' to' eseurîma'pî. Mîrîrî tanne Jesus iipî'pî to' pîkîrî, moropai to' pokonpe attî'pî e'ma taawîrî. 16 Mîîkîrî tîpîkîrî'nîkon tui'sen era'ma'pî Jesus nenupa'sanya tîîse anî' pe awanî epu'to' to'ya e'tîrî pra awanî'pî. 17 Inkamoro ekaranmapo'pî Jesusya tuutî ye'ka pe. —‍Î' pî' eeseurîmakon mîrîrî e'ma taawîrî attîkon ye'ka pe? —‍ta'pîiya.
Moropai inkamoro emî'pamî'pî tuutîkon ye'ka pe teesewankono'mai. 18 Moropai tiaron iwanîyakon Cléopasya ta'pî ipî': —‍Amîrî wanî Jerusalém po tîîko'mansen pe pu'kuru tîîse î' e'kupî'pî miarî epu'tîya pra awanî, sîrîrî wei esuwa'ka manni' pî'? —‍ta'pîiya.
19 —‍Î' kin e'kupî'pî? —‍ta'pî Jesusya ipî'.
—‍Manni' Jesus Nazaré pon yarakkîrî awe'kupî'pî —‍ta'pî to'ya. —‍Mîîkîrî warayo' wanî'pî Paapa maimu ekareme'nen pe profeta pe. Moropai Paapa winîpainon pe tamî'nawîronkon pemonkonyamî'ya epu'tî'pî Paapa meruntîri yarakkîrî awanî. Maasa pra î' ikupî eserîkan pepîn kupî'pîiya tîmaimu ke. 20 Teepîremasanon esanonya moropai uyesanonkonya irumaka'pî iwîto'pe to'ya kai'ma. Moropai pakî'nan pona ipokapî'to'pe to'ya itîrî'pî to'ya. 21 Mîîkîrîya uyeyatonon winîpai umo'kakon ko'mannîpî kai'ma anna wanî'pî. Tîîse amenrî mîini ko'manpara ne'rî î' kupî'pî to'ya yarakkîrî. 22 Tîîse anna yonpayamî' wîri'sanyamî'ya anna esenumenka emapu'tî pî' man. Maasa pra inkamoro wîtîn pî' man erenmapî ya' uuruwai pona. 23 Moropai inkamoroya Jesus esa'rî'pî eporî pra man miarî uuruwai ya'. Tîîse tîwenna'poi inkamoroya inserîyamî' neken era'ma tîuya'nîkon ekaremekî pî' man. Moropai inkamoro inserîyamî'ya taasa' man to' pî'. “Enen mîîkîrî wanî”, taasa' to'ya man. 24 Moropai tiaronkon anna yonpayamî' wîtîn pî' man innape awanî era'mai uuruwai pona. Moropai innape era'ma pî' to', wîri'sanyamî'ya ekaremekî warantî. Tîîse Jesus era'ma to'ya pra man —‍ta'pî Cléopasya.
25 Mîrîrî pî' ta'pî Jesusya to' pî': —‍Î' kai'ma see epu'tîya'nîkon pra aako'mamîkon mîrîrî? Innape iku'sa'ya'nîkon pepîn mîrîrî. Î' kai'ma Paapa maimu ekareme'nenan penaronkon profetayamî' eseurîma'pî epu'tîya'nîkon pra awanîkon? 26 Maasa pra mîrîrî warantî Paapa narima'pî iwinîpainonya tîmoron epu'tî e'pai awanî'pî. Mîrîrî tîpo neken tîwe'taruma'tî tîpo Paapa pia eereuta e'pai awanî ka' po ipîkku pe, Paapa ya'karu ta —‍ta'pîiya. 27 Moropai tamî'nawîrî î' kai'ma Paapa maimu e'menukasa' tîpî' ekaremekî pia'tî'pîiya. E'mai'non Moisés kaaretarî patapai moropai tamî'nawîronkon Paapa maimu ekareme'nenan profetayamî' nîmenuka'pî pîkîrî.
28 Mîrîrî pemonkonyamî' ko'manto' pona teerepamîkon tanne Jesusya tuutî ko'mannîpî warantî ikupî'pî. 29 Moropai inkamoroya yeka'nunka'pî mîrîrî pata ya' aako'manto'pe tîpokon pe'nîkon. Ta'pî to'ya: —‍Anna pokonpe e'nîpai man. Maasa pra pata ko'mannî pî' man. Ewaron erepannî pî' man —‍ta'pî to'ya. Mîrîrî ye'nen Jesus ewomî'pî to' pokonpe. Moropai aako'mamî'pî asakî'nankon tînenupa'san pokonpe.
30 Mîîkîrî ereuta'pî mesa pia to' pokonpe entamo'kai. Moropai mîîkîrîya trigo puusa' yapisî'pî. Moropai eepîrema'pî. —‍Paapa morî pe man anna yuu ton tîrî pî' nai —‍ta'pîiya. Moropai mîrîrî trigo puusa' pîrikka'pîiya moropai inkamoro asakî'nankon pia itîrî'pîiya. 31 Mîrîrî kupîiya wenai inkamoroya Jesus pe awanî epu'tî'pî. Epu'to' to'ya erepamî'pî mîrîrî yai. Tîîse inî'rî era'ma to'ya pra to' ena'pî. To' yenu yapai eesenomî'pî ka'ne' pe. 32 Moropai tîîwarîrî'nîkon to' eseurîma'pî. Tiaronya ta'pî: —‍A'kî, mîîkîrî pe awanî ye'nen eeseurîmato'ya uyewankon yeurîma ne'tîkini uyeurîmaiya'nîkon tanne e'ma taawîrî. Moropai Paapa maimu pî' uurî'nîkon yeurîma'pîiya aronne.
33 Moropai inkamoro e'mî'sa'ka'pî ka'ne' pe, moropai to' wîtî'pî Jerusalém pona. Miarî teerepamîkon pe inkamoro Jesus nenupa'san 11 kaisaronkon emurukuntîsa' eporî'pî to'ya tiaronkon pokonpe. 34 Moropai inkamoro tiaronya ekaremekî'pî to' pî': —‍Innape Uyepotorîkon e'mî'sa'ka'pî man. Tîîse Simãoya Uyepotorîkon era'ma pî' man —‍ta'pî to'ya.
35 Mîrîrî tîpo inkamoro asakî'nankonya î' e'ku'sa' e'ma taawîrî tarakkîrî'nîkon ekaremekî'pî nîrî to' pî'. Moropai î' kai'ma Uyepotorîkon pe awanî epu'tî tîuya'nîkon ekaremekî'pî to'ya. Maasa pra trigo puusa' pîrikkaiya wenai epu'tî'pî to'ya.
Tînenupa'san Pia Jesus Esenpo
(Mt 28.16-20; Mc 16.14-18; Jo 20.19-23; At 1.6-8)
36 Mîrîrî tînera'ma'pîkon ekaremekî to'ya tanne Jesus esenpo'pî to' kore'ta ka'ne' pe. Mîîkîrîya ta'pî to' pî': —‍Tîîwanmîra e'tî teesewankono'mai pra —‍ta'pîiya.
37 Mîrîrî pî' to' wanî'pî teesi'nî'se. Teesi'nî'sa'kon ye'ka pe to' esenumenka'pî ipî' woro'yan kai'ma. 38 Tîîse mîîkîrîya ta'pî to' pî': —‍Î' wani' awanî ye'nen eesi'nî'sa'kon mîrîrî? Î' wani' awanî ye'nen innape ukupîya'nîkon pra aako'mamîkon sîrîrî tîpose? 39 A'kî, era'matî maasa uyenya wanî a'ta ke prego yetta'pî. Moropai u'pu era'matî. Moropai uurî era'matî, uurî mîîkîrî manni'rî uurî. Maasa uyapîtî innape ukupîkonpa woro'yan pe pra wanî epu'tîkonpa. Maasa pra woro'yan wanî pepîn tîpun ke, moropai te'pî ke, uurî era'maya'nîkon manni' warantî.
40 Mîrîrî taa tîuya ye'ka pe, tenya moropai tî'pu yenpo'pîiya era'mato'pe to'ya kai'ma. 41 Tîîse inkamoroya maasa innape wanî kupî pra awanî'pî. Maasa pra kure'ne taatausinpai to' wanî'pî mararî pra teesenumenkakon ye'ka pe Jesus esenposa' pî'. Inkamoro ekaranmapo'pî Jesusya: —‍Ayekkarikon rî moro nai annapîkon? —‍ta'pîiya. 42 Moropai inkamoroya moro' puusa' pia'pî tîrî'pî iipia. 43 Mîîkîrîya yapisî'pî moropai awentamo'ka'pî era'ma to'ya tanne.
44 Mîrîrî tîpo ta'pîiya to' pî': —‍Pena akore'ta'nîkon wanî yai eseurîma'pî apî'nîkon ekaremekî'pîuya î' kai'ma uyarakkîrî awe'kupî ton pî'. Moisés kaaretarî eseurîma'pî upî'. Moropai penaronkon Paapa maimu ekareme'nenan profetayamî' nîmenuka'pî eseurîma'pî upî'. Moropai Salmos kaaretarî eseurîma'pî upî'. Tamî'nawîrî mîrîrî ta'pî Paapa maimu yawîrî awe'kupî e'pai awanî'pî uyarakkîrî ta'pî sa'rî —‍ta'pîiya.
45 Moropai Jesusya Paapa maimu epu'tî to'ya emapu'tî'pî. 46 Moropai ta'pîiya: —‍Mîrîrî awe'menukasa' manni'ya taa mîîkîrî Paapa nîmenka'pî, inarima'pî e'taruma'tî pe man aasa'manta pe man. Moropai iteseurînon wei yai awe'mî'sa'ka kupî sîrîrî —‍ta'pîiya. Tîpî'rî eeseurîma'pî. 47 —‍Moropai inî'rî awe'menukasa' mîrîrî, itekare esekaremekî pata kaisarî. Î' kai'ma imakui'pî tînkupî'pîkon rumaka pemonkonyamî'ya ya, Paapaya tîîwanmîra to' makui kupî. Tamî'nawîronkon pî' itekare ekaremekî e'pai awanî. E'mai' pe isara'tî e'pai awanî Jerusalém cidaderî po. 48 Amîrî'nîkon wanî mîrîrî ekareme'nenan pe maasa pra era'masa'ya'nîkon ye'nen aasîrî. 49 Moropai uurîya Paapa winîpainon yarima kupî sîrîrî. Yarima tîuya ta'pî Paapaya mîîkîrî yarimauya aapia'nîkon. Tîîse maasa inîmî'tî tarî cidade po si'ma meruntî iipî nîmî'tî ayesa'kon pe aako'manto'pe —‍ta'pî Jesusya.
Ka' pona Jesus Yanu'nîpî'pî Paapaya
(Mc 16.19-20; At 1.9-11)
50 Mîrîrî tîpo Jesusya to' yarî'pî cidade poi tiaron pemonkonyamî' ko'manto' Betânia itese' pona. Miarî teerepansa'kon pe Jesusya tenya kainumî'pî kakîsiya, moropai —‍Morî pe ako'mantî —‍ta'pîiya to' pî'. 51 Inkamoro yarakkîrî teeseurîma ye'ka perî Jesus atarima'pî to' piapai. Moropai Paapaya yanu'nîpî'pî ka' pona. 52 Inkamoroya yapurî'pî miarî si'ma. Moropai to' enna'po'pî Jerusalém pona mararî pra taatausinpai. 53 Inkamoro ko'mamî'pî mîrîrî tîpo epîremanto' yewî' ta tîîko'man pe. Miarî si'ma Paapa yapurî'pî to'ya.