2
Tiaronkon Ma're Jesus Cristo E'kupî'pî
Innape awanî, ameruntîrikon ton tîrî Cristoya eesewankono'makon namai. Moropai kure'ne asa'namaiya'nîkon. Moropai tiwin awanîkon emapu'tîsa' Morî Yekaton Wannîya. Moropai a'noko'pîkon pe tiaronkon era'maya'nîkon, ayewankon ya' Morî Yekaton Wannî ko'mamî ye'nen. Mîrîrî warantî Cristo wanî aapia'nîkon. Mîrîrî ye'nen tauya apî'nîkon, tîmurukun pe e'tî. Teesiyu'pî'se pra ako'mantî. Tiaron yu'se e'tî, amîrî'nîkon yu'se Cristo wanî warantî. Tiwin ayeserukon nîsi Cristo yeseru warantî. Mîrîrî warantî awanîkon ya, inî' panpî' atausinpa mîrîrî pî'. Moropai mîî pe pra e'tî, tiaronkon yentai awanîkon pî' teesenumenkai pra e'tî. Î' itu'se awe'to' pî' neken teesenumenkai pra e'tî tîîse itu'se tiaronkon e'to' pî' nîrî esenumenkatî.
Jesus Cristo esenumenka'pî warantî esenumenkatî.
Maasa pra mîîkîrî Jesus wanî'pî Paapa kaisarî pena.
Tîîse, —‍Ipîkku pe uuko'mamî ipatîkarî —‍taiya pîn.
Mîrîrî ye'nen ipîkku pe tîwe'to' kupî'pîiya tîwî.
Tamî'nawîrî rumaka'pîiya,
moropai ipîkku pe pra eena'pî,
Paapa poitîrî pe.
Maasa pra pemonkon pe eena'pî,
uurî'nîkon warantî.
Pemonkon pe tîwanî yai,
tiaronkon ma're eena'pî, mîî pe pra.
Aako'mamî'pî Paapa maimu yawîrî tîîsa'manta pîkîrî.
Moropai pakî'nan pona aasa'manta'pî,
ama'ye' sa'manta warantî.
Mîrîrî ye'nen Jesus pîmî'sa'ka tîuya yai,
ipîkku pe Paapaya ikupî'pî, tamî'nawîronkon yentai.
Moropai tamî'nawîronkon ipîkkukon ese' yentai
itese' ton tîrî'pî Paapaya, uyepotorîkon pe.
10 Mîrîrî ikupî'pîiya
tamî'nawîronkonya Jesus yapurîto'pe teesekunkai'ma.
Ka' ponkonya, non ponkonya, non yo'konya,
tamî'nawîronkonya taato'pe:
—‍Ipîkku pe Uyepotorî Jesus man,
tamî'nawîronkon yentainon —‍taato'pe to'ya.
11 Moropai mîrîrî yai,
tamî'nawîronkon pemonkonyamî'ya taa Jesus Cristo pî':
—‍Anna yepotorî amîrî, Jesus,
anna yaipontînen —‍taa to'ya.
Mîrîrî warantî Paapa, uyunkon atausinpa kure'ne mîrîrî pî',
yapurî to'ya ye'nen.
Tîwakîri pe etaiya.
Morî Kupî pî' Iko'manpai'nîkon
12 Mîrîrî ye'nen uyonpayamî', akore'ta'nîkon wanî yai, umaimu yawîrî aako'mamî'pîkon. Mîrîrî warantî ako'mantî inî' panpî', uurî ton pra tîîse. Aawarîrî'nîkon morî ku'tî, Paapa namai'ma. Imaimu yawîrî ako'mantî, Paapa wakîri pe pra awanîkon namai. 13 Maasa pra Paapa esenyaka'ma ko'mannîpî ayewankon ya', itu'se tîwe'to' anku'pai awanîkonpa. Mîrîrî warantî nîrî kupîiya, itu'se tîwe'to' kupîkonpa.
14 Tamî'nawîrî î' taasa' Paapaya ku'tî teesiyu'pî'se pra, tîîwo'ma'tai pra moropai teekore'mai pra iku'tî. 15 Moropai mîrîrî warantî ikupîya'nîkon ya, imakui'pî pe tiaronkon eseurîma eserîke pra awanî apî'nîkon. Maasa pra Paapa munkîyamî' pe awanîkon, imakui'pî ton pra. Tarî aako'mamîkon ama'ye'kon kore'ta, imakui'pî ku'nenan kore'ta. Tîîse morî aako'manto'kon era'ma to'ya. Mîrîrî yai ka' pî' siirikkîyamî' esera'ma ewaron ya' warantî, ayeserukon era'ma to'ya morî pe, imakui'pî ku'nenan kore'ta. 16 Moropai inkamoro pî' itekare ekaremekî pî' aako'mamîkon, ko'mannîto' ton tîînen. Mîrîrî warantî aako'mansa'kon ya, kure'ne atausinpa apî'nîkon. Tarîpai Cristo iipî yai, kure'ne atausinpa apî'nîkon. Maasa pra î' pe pra rî esenyaka'masa' pra awanî ye'nen, maasa pra innape iku'sa'ya'nîkon. 17 Penaronkonya Paapa repa'pî tekînon ke. Mîrîrî pî' Paapa atausinpa'pî. Mîrîrî warantî aatausinpa nîrî, innape tîku'to'ya'nîkon pî'. Moropai tîmîrî ton pe eesenyaka'mato' pî', innape Paapa ku'sa'ya'nîkon uurî wenai. Mîrîrî wenai uwî to'ya yai pra. Tîîse atausinpa mîrîrî pî' moropai amîrî'nîkon pî' atausinpa. 18 Mîrîrî ye'nen aatausinpakon e'pai awanî uurî pokonpe.
Timóteo Moropai Epafrodito Yekare Pî'
Paulo Eseurîma
19 Ka'ne' pe Timóteo anarimapai wai amîrî'nîkon pia, ayekarekon etai attîto'pe. Mîrîrî yu'se Uyepotorî Jesus wanî ya, ikupîuya. Mîîkîrîya î' kai'ma ayekarekon ekaremekî upî'. Mîrîrî pî' atausinpa. 20 Mîîkîrî, Timóteo warainon ton pra awanî. Mîîkîrîya neken kure'ne tî'noko'pî pe ayera'makon. 21 Maasa pra tamî'nawîronkon esenumenka itu'se tîwe'to'kon pî' neken. Tîîse itu'se Jesus Cristo e'to' kupî to'ya pepîn. 22 Mîrîrî warantî pra Timóteo wanî. Morî iteseru epu'tî pî' naatîi. Timóteo esenyaka'mapîtî'pî uyarakkîrî, teesenyaka'masen tun yarakkîron warantî. Morî pe mîîkîrî esenyaka'mapîtî'pî uyarakkîrî, Cristo yekare ekaremekî pî'. 23 Tarîpai anarimapai wai ka'ne' pe aapia'nîkon. Tîîse maasa î' kupî to'ya upî' epu'sau'ya yai, mîîkîrî yarimauya. 24 Moropai uutî nîrî aapia'nîkon, itu'se Paapa wanî ya.
25 Tîîse e'mai' pe Epafrodito yarimapai wanî sîrîrî. Mîîkîrî wanî uyonpakon pe, teesenyaka'masen uyarakkîrî, Paapa esenyaka'mato' kupî pî' aatapi'sa'. Mîîkîrî anarima'pîkon uupia upîika'tînen pe awe'to'pe. 26 Mîîkîrî yarimauya sîrîrî maasa pra amîrî'nîkon anera'mapai awanî. Mîîkîrî esewankono'ma'pî pri'ya pra tîwanî yekare etasa'ya'nîkon pî'. Mîrîrî ye'nen kure'ne anera'mapai awanî. Mîrîrî ye'nen yarimauya sîrîrî era'makonpa. 27 Inna pri'ya pra awanî'pî kure'ne. Aasa'manta yonpa'pî. Tîîse tî'noko'pî pe era'ma'pî Paapaya moropai yepi'tî'pîiya. Mîîkîrî neken pepîn tîîse uurî nîrî era'ma'pîiya tî'noko'pî pe, inî' panpî' esewankono'ma namai. 28 Mîrîrî ye'nen uwakîri mîîkîrî yarimauya sîrîrî taatausinpai era'makonpa, moropai ipî' teesenumenkai pra uuko'manto'pe. 29 Tarîpai mîîkîrî yapi'tî taatausinpai Cristo pemonkono pe awanî ye'nen amîrî'nîkon warantî. Mîîkîrî yapurîtî moropai tiaronkon iwarainokon nîrî yapurîtî. 30 Aaipîkon eserîke pra awanî ye'nen, mîîkîrî yarima'pîya'nîkon upîika'tînen pe. Itekare ekaremekî pî' eesenyaka'ma'pî tîwîrî, tîîsa'manta epu'tîi'ma. Mîrîrî ye'nen mîîkîrî yapurîtî.