3
Paapa Wakîri Pe E'nî Pî' Paulo Eseurîma
Sîrîrî panpî' neken eseurîmato' sîrîrî, uyonpayamî'. Kure'ne atausinpatî, uyepotorîkon piawon pe awanîkon ye'nen. Î' menuka'pîuya pena, inî'rî imenukauya sîrîrî. Mîrîrî pî' eseta'ka pepîn, maasa pra inî' panpî' yairî epu'tîkonpa, eesenku'tîkon namai. Aka, uyonpayamî', tîwarî e'tî warayo'kon arinmaraka warainokon pî' amîrî'nîkon yenku'tî to'ya namai. Inkamoro yeseru wanî imakui'pî pe. Inkamoroya taapîtî: —‍Amere pi'pîkon ya'tîtî Paapa munkî pe awanîkonpa. Mîrîrî api'pîkon ya'tîsa'ya'nîkon pra awanî ya, Paapa munmu pe pra awanîkon —‍taa to'ya. Tîîse uurî'nîkon wanî Paapa munkîyamî' pe pu'kuru. Maasa pra Paapa yapurî uurî'nîkonya, Morî Yekaton Wannî meruntîri wenai. Mîrîrî ye'nen taatausinpai uurî'nîkon ko'mamî Jesus Cristo nîkupî pî', ipîkku pe awanî ye'nen. Tîîse unkupîkon pî', upi'pîkon ya'tîsa' wanî ipîkku pe pra, î' pe pra rî awanî. Tînkupî'pîkon wenai Paapa munkî pe tîwanîkon pî' to' esenumenka kai'ma.
Tîîse mîrîrî warantî uurî nîrî esenumenka e'painon, morî pe e'to' wenai. Maasa pra uurî esenposa' tîpo, umere pi'pî ya'tî'pî to'ya Moisés nurî'tî taasa' yawîrî eseurîwî'ne mia' pona tîîmo'tai wei tîîse. Uyun, usan wanî Israel pa'ri rî'san pe. Uurî wanî Benjamim nurî'tî paarî'pî pe. Tamî'nawîronkon utamokon wanî'pî Abraão pa'rirî'san pe, tiaronkon pepîn. Moropai fariseu pe wanî'pî, Moisés nurî'tîya yenupanto' yawîron. Kure'ne esenyaka'mapîtî'pî Paapa ton pe, Moisés nurî'tîya yenupanto' yawîrî. Jesus yapurînenan taruma'tîpîtî'pîuya. Tamî'nawîrî î' taasa' Moisés kaaretarîya, mîrîrî ku'pîtî'pîuya yairî. Morî pe Paapa pemonkono pe wanî kai'ma esenumenkapîtî'pî, imakui'pî ton pra.
Tîîse Cristo eporî'pîuya pata pai, epu'tî'pîuya manni' uyeserurî'pî wanî î' pe pra rî. Morî pe Cristo wanî epu'tî'pîuya, maasa pra imîrî pe enasa' ye'nen. Tamî'nawîrî uyeserurî'pî yentai awanî'pî. Tarîpai tiaron morî panpî' eporî'pîuya. Uyepotorî pe Jesus ena'pî. Imaimu yawîrî iko'manpai wai tarîpai. Tamî'nawîrî morî unkupî'pîkon yentai Jesus wanî. Mîrîrî ye'nen uyeserurî'pî unkupî'pî, tamî'nawîrî irumaka'pîuya. Î' rî nura sorokauya warantî uyeserurî'pî yenumî'pîuya Cristo neken anepu'pai wanî. Moropai Jesus pemonkono pe e'pai wanî. Maasa pra, Jesus rawîrî erepansa' yai, —‍Moisés nurî'tîya yenupanto' yawîrî awanî ye'nen, upemonkono pe awanî —‍taiya pepîn upî'. Tîîse taiya: —‍Innape uku'sa'ya wenai, upemonkono pe awanî —‍taiya. Yairî uyeseru eporî'pîuya Paapa winîpai. Mîrîrî tîrî'pîiya uupia innape tîkupîuya yai. 10 Moropai Cristo neken anepu'pai wai kure'ne. Moropai Paapaya tînmu pîmî'sa'ka'pî meruntîri nîrî yu'se wai. Cristo e'taruma'tî'pî uurî ton pe. Mîrîrî warantî e'taruma'tîpai wai mîîkîrî wenai. Mîîkîrî sa'manta'pî uurî tonpe, mîrîrî warantî sa'mantapai wanî mîîkîrî wenai. 11 Mîrîrî warantî e'pai wai, uusa'manta yai u'mî'sa'kato'pe Paapaya. Mîrîrî yu'se wanî kure'ne.
Ikî'pî Pîkîrî Paulo Ko'mamî Paapa Nîtîrî Yapisîpa
12 Tamî'nawîrî itu'se Paapa e'to' pepîn uurî. Tîîse mîrîrî pî' uuko'mamî sîrîrî. Jesus Cristoya ukupî'pî tîpemonkono pe, morî pe pu'kuru e'to'pe. Mîrîrî ye'nen pemonkon teeka'tunsen e'ma taawîrî ikî'pî tîpose warantî uurî eka'tumî to'sarî Jesus pîkîrî, iwarantî e'to'pe. 13 Uyonpayamî', tamî'nawîrî itu'se Paapa e'to' ku'sau'ya pepîn sîrîrî. Mîrîrî ye'nen mîrîrî pî' uuko'mamî sîrîrî, pena esuwa'ka'pî pî' tîwenpenatai pra. Tîîse maasa tui'sen pî' esenumenka ko'mannîpî. 14 Teeka'tunsen eka'tumî eka'tunnîto' ikî'pî pîkîrî, epe'mîra to' nîtîrî yapisîpa kai'ma, uurî wanî mîrîrî warantî. Epe'mîra Paapa nîtîrî yapi'to'peuya, imaimu yawîrî uuko'mamî. Maasa pra pena Paapaya uyanno'pî uuko'manto'pe tîîpia. Mîrîrî kupî'pîiya Jesus Cristo nîkupî'pî wenai. Mîrîrî ye'nen ipatîkarî enen ko'mannîto' tîrîiya uupia.
15 Mîrîrî ye'nen, mîrîrî warantî esenumenkanpai'nîkon. Uurî'nîkon yairon epu'nenan, Jesus pemonkono pe e'nî ye'nen. Tîîse mîrîrî warantî eesenumenkakon pra awanîkon ya, mîrîrî ekaremekî Paapaya apî'nîkon. 16 Tîîse unepu'tîkon yawîrî ko'mannîpai'nîkon.
17 Uyonpayamî', uuko'mamî warantî ako'mantî. Moropai uwarainokon yeseru era'matî, tenupa'pîuyakon yawîrî to' ko'mamî. 18 Tîîse uurî warantî pra tiaronkon wanî, ta'pîuya sa'rî. Inî'rî tauya apî'nîkon, manni'kan pî' kure'ne esewankono'masa' sîrîrî. Maasa pra Cristo yeyatonon inkamoro, Jesus sa'manta'pî yekare anetapainokon pepîn. 19 Apo' ya' to' wîtî kupî sîrîrî. Itu'se tîwe'to'kon pî' neken to' esenumenka taatausinpai. Nurakon pî', imakui'pî tînkupîkon pî' to' atausinpa. Mîî pe ikupî to'ya, to' eppepî e'pai tîîse. Tarî sîrîrî non ponkon yeseru pî' to' esenumenka. 20 Tîîse uurî'nîkon wanî ka' ponkon pemonkonoyamî' pe tarî non po. Mîrîrî ye'nen Upîika'tînenkon Jesus Cristo iipî nîmîkî pî' ko'mannî. Mîîkîrî, uyepotorîkon anera'mapai uurî'nîkon wanî kure'ne. 21 Mîîkîrî meruntî. Tamî'nawîrî tîma're kupîiya e'painon. Mîrîrî tîmeruntîri ke uurî'nîkon miakanmaiya morî pe, tîwarantî. A'tu'mînan, tîîsa'mantasanon upi'pîkon tîîse upi'pîkon miakanmaiya tîpi'pî warantî.