16
Ta wób ji masa do dajẽẽr n'aa ky n'aa hahỹỹh
Hỹỹ kä, P'op Hagä Do karapee Judah häj n'aa bä habong do ji masa do dajẽẽr n'aa ky n'aa bë ỹ ma erih. Taw'ããts hẽ Garata häd näng do häj n'aa hẽnh habong do Jesus hã h'yy ka'eeh do ỹ mejũũ doo da, bë na-ããj hẽ tii d' bë bad'oo. Taw'ããts hẽ sét met'uuh hã ken'yyh bë betyn hõm tsyt hẽ bë dajẽẽr uuh bë gadoo do pénh. Hajõng tado bä bë gadoo doo, hajõng do ta uuh bë betyn hõm tsyt hẽ. Kanahën d'os hẽ tado bä, dooh denaa hẽ. Taw'ããts hẽ bë ata ỹ kajaa do pooj jé. Tii bä, ỹ kajaa bä kä, ỹ erih do ỹ mejũũ da ajyy ta ti dajẽẽr Jerusarẽnh hẽnh ratajooh do bë asëëw hõm do sa sii, baad t'ĩĩ hẽnh ragadoo hyb n'aa. Taw'ããts hẽ tado bä, ỹ na-ããj hẽ ỹ ahõm. Ỹ d' rahadaa hõm tii bä.
Ỹ h'yyb däng Masedonija häj n'aa ỹ jatsëk. T'ĩĩ hẽnh ỹ bewäd nä do jawén paa bä, bë wë ỹ bahõm kän bë ỹ baheg'ããs hyb n'aa. Badawëët apäh da ỹ bawät bë pa. T'ĩĩ hẽnh hyb n'aa hadoo da tarab'ëër ỹ tab'ëës. Tii bä ỹ bë masa da ỹ bahõm hẽnh. Dooh ỹ karẽn bä ỹ h'yy kajóh gó bë wë ỹ beg'ããs doo, ti hyb n'aa nayyw hẽ ỹ wén nahõm nä bë wë. Ỹ karẽn paawä badawëët ỹ bawät bë pa, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do karẽn bä tii. Ti nuuj jé ỹ baym da babä Epeso panang bä, jäm Pẽn-Tekos häd näng do kajaa bä kä. Tyw n'aa näng babä hã ỹỹ, baad Jesus ky n'aa ỹ beher'oot hyb n'aa, hajõk né paawä ỹ raganen'aak.
10 Tsimoot kajaa bä bë wë, taw'ããts hẽ baad bë gadoo bë mahang, baad tabahadoo hyb n'aa ta hã. Tii d' ỹ wén etsẽẽ bë hã, ỹ moo wät doo da Tsimoot moo wät na-ããj hẽ Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do wë. 11 Bë an'oo manä bë wób raty n'aa gesyyg Tsimoot hã. Taw'ããts hẽ hanäm doo gó bë kedëë hõm, wë ỹ tababaaj hõm hyb n'aa. Ër wakããn wób Jesus hã h'yy ka'eeh do sa sii takajaa ỹ gada.
12 Ër wakããn Jesus hã h'yy ka'eeh do Aporos häd näng do hã kä. Tak'ëp ỹ betsẽẽ ta hã, tabahõm hyb n'aa ër wakããn sa sii bë rabahehëën bä. Dooh m' takarẽn nä bä tahõm bä. Baad tahaja bä m' tabahõm.
13 Taw'ããts hẽ baad bë kanäh. Taw'ããts hẽ baad had'yyt hẽ bë h'yy kae. Bë h'yyb eỹỹm manäh. Bë h'yy kahejój. 14 Taw'ããts hẽ kamahä̃n gó bë moo bok sahõnh hẽ bë moo bok doo.
15 Bë hapäh, Es-Tepanas ta tób yt hã haj'eenh do sii hẽ jããm hẽ pooj jé ti Akaja häj n'aa bä Jesus hã rah'yy kae padëëk doo. Bë hapäh nyy da ramasaa had'yyt hẽ Jesus hã h'yy ka'eeh do sa hã. Tak'ëp ỹ betsẽẽ bë hã, wakãn haa, 16 bë ky dahé ta ti hedoo doo. Bë ky dahé na-ããj hẽ ta wób ta ti hedoo do sa sii Jesus ky n'aa hã moo b'ook doo. 17 Ỹ h'yy gadajang ajyy Es-Tepanas, Por-Tunat, Akajo häd enäh do bë wë naa wë ỹ rakajaa bä kä, bë jawén buuj, hã ỹ ramasa do hyb n'aa. 18 Baad ỹ rah'yyb en'yym, bë rah'yyb en'yym doo da. Taw'ããts hẽ bë weh'ëëh ta ti hedoo doo.
19 Jesus hã h'yy ka'eeh do Asija häj n'aa bä habong do bë m' rahyb n'aa esee. Akira, ta ỹỹm Pisiir häd näng do daheeh, bë nemuun séd hã h'yyb hedoo do Jesus Kristo hã, tak'ëp mä bë rahyb n'aa esee. Jesus hã h'yy ka'eeh do sa tób bä kahet'aa doo, ti na-ããj hẽ bë m' rahyb n'aa esee tii da. 20 Sahõnh hẽ Jesus hã h'yy ka'eeh do babä habong do bë m' raky n'aa edëng. Baad bë kedëë bë da hadoo do hã.
21 Ỹ Paw-Ro, moh ỹỹ me ti hỹ ỹ berii kän:* Paw-Ro bawät noo gó dooh sa daaj hẽ rerii bä, rahaja né paawä rerii bä. Sa masa n'aa rerih sa ma matëg esok doo. Paw-Ro esok do teri n'aa erii kän. Tagadëëg ub kä, tabahajaa bä kä, Paw-Ro gadoo terih do nahëëh, ta daaj hẽ taberih hyb n'aa tahyb n'aa esee do ky n'aa. Ta tii hã rabahapäh, Paw-Ro kyyh né hẽ sahõnh hẽ ta tii hã kerii däk doo. Paw-Ro mo haj'aa né hẽ rabahapäh. Bë ỹ hyb n'aa esee.
22 Ky n'aa kawas'ee däk da Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do kamanahä̃n doo. B'ëëp matëh Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Doo!
23 Ỹ karẽn, Jesus, ër wahë n'aa ky enyym bë hã.
24 Ỹ kamahä̃n bë sahõnh hẽ nemon ỹỹ séd hã h'yyb hedoo do Kristo Jesus hã. Jããm hẽ kä.

*16:21 Paw-Ro bawät noo gó dooh sa daaj hẽ rerii bä, rahaja né paawä rerii bä. Sa masa n'aa rerih sa ma matëg esok doo. Paw-Ro esok do teri n'aa erii kän. Tagadëëg ub kä, tabahajaa bä kä, Paw-Ro gadoo terih do nahëëh, ta daaj hẽ taberih hyb n'aa tahyb n'aa esee do ky n'aa. Ta tii hã rabahapäh, Paw-Ro kyyh né hẽ sahõnh hẽ ta tii hã kerii däk doo. Paw-Ro mo haj'aa né hẽ rabahapäh.