2 Korĩn
Jesus hã h'yy ka'eeh do panang Korĩn häd näng doo bä habong do hã ta jawén Paw-Ro ma erih do hahỹỹh
1
Kedëng do ky n'aa hahỹỹh
Paw-Ro ỹ ti hỹỹh, P'op Hagä Do karẽn do hyb n'aa ỹ tanaëënh doo, Kristo Jesus mejũũ do see ỹ bahado däk hyb n'aa, ta ky n'aa ỹ baher'ood hõm hyb n'aa kä. Ër hỹỹj hadoo do Tsimoot häd näng do sii bë ỹ edëng bëëh, P'op Hagä Do karapee hedoo doo, Korĩn häd näng do panang bä habong doo. Sahõnh hẽ Akaja häd näng do häj n'aa bä P'op Hagä Do tsyt hẽ ta wë tabasëëw hõm do ãã edëng na-ããj hẽ.
Ỹ karẽn P'op Hagä Do ër Yb, Jesus Kristo Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do na-ããj hẽ ky en'yym bë hã. Ỹ karẽn baad bë rah'yyb en'yym.
P'op Hagä Do ji tah'yyb en'yym do ky n'aa hahỹỹh
Taw'ããts hẽ ër j'aa etsë P'op Hagä Doo, ër Wahë N'aa Jesus Kristo h'yy kaha'eeh doo, ta Yb. Ti né hẽ ji yb ji hã t'yyd mehĩĩn doo. Ti né hẽ P'op Hagä Do ji tah'yyb enäw had'yyt doo. Sahõnh hẽ baad nadoo do ãã wë tadëë bä, ãã tah'yyb enäw had'yyt hẽ, ta wób ãã bahajaa hyb n'aa ãã h'yyb en'yym hyb n'aa, baad nadoo do sa wë tadëë bä, ãã hã P'op Hagä Do h'yyb en'yym doo me. Jesus ahoop do ãã wë tabës doo da, ãã wë tabës na-ããj hẽ Jesus Kristo hyb n'aa P'op Hagä Do ër tah'yyb en'yym doo. Nesaa do ãã ahob bä, bë hyb n'aa né hẽ ti ãã bahoop. Bë h'yyb enyym hyb n'aa tii, bë bedëp hyb n'aa nesaa do mahä̃nh na-ããj hẽ. P'op Hagä Do ãã tah'yyb en'yym bä, bë hyb n'aa né hẽ ti ãã tah'yyb en'yym doo. H'yyb jawyk doo me ãã ahoop do ãã gadoo bë bahapäh bä, bë da h'yyb enyyw bok. Ti hyb n'aa, h'yyb jawyk doo me bë gado had'yyt hẽ da nesaa do bë ahoop doo. Jesus hyb n'aa ãã ahoop doo, ti né hẽ bë ahoop na-ããj hẽ. Baad ãã bahapäh hahỹ bë hã: Ãã nemuun bë ahob bä ãã ahoop doo, ji P'op Hagä Do h'yyb en'yym do bë gadoo ãã nemuun na-ããj hẽ. Ti hyb n'aa, dooh bë h'yy gejë hõm bä Jesus hã ãã hapäh, nesaa do bë ahob né paawä.
Wakãn haa, ỹ karẽn bë bahapäh tak'ëp nesaa do Asija häj n'aa bä ãã wë kajaa doo. Tak'ëp né hẽ ti nesaa do ãã hã kametyy doo. Dooh ãã haja wäd bä ta hã. Dooh paa ãã gadaa bä ãã edëp doo. Ãã d' dejëp ãã ed'oo paa ãã h'yyb gó. Ãã wë ta ti wén wäd wät, ãã hã hẽ ãã h'yy kanasadä hyb n'aa, P'op Hagä Do hã, dejëp do genyy bong do anoo do hã, ãã h'yy kasadä hyb n'aa kä. 10 Ti né hẽ tii, dajëb mahä̃nh ãã tedëëb wät doo. Ãã d' ted'ëëp nä. Ta hã ãã h'yyb eh, ãã ted'ëëp hỹ jawén 11 ãã bë masaa bä, ãã bë ky n'aa etsẽẽ doo me. Tii bä kä, hajõk raj'aa etsë da P'op Hagä Doo, ãã ted'ëëp do hyb n'aa, hajõk do sa kyyh P'op Hagä Do gadoo do hyb n'aa.
Paw-Ro maher'oot do h'ëëd hyb n'aa tawén ky kahỹỹd wät sa hã ky n'aa hahỹỹh
12 Hahỹ hyb n'aa ãã kasab'ee: J'ooj madäk doo me nado ãã baboo bong bë mahang, ta wób sa mahang na-ããj né hẽ. Baad ãã h'yyb metëëh ta ti ãã hã. Dooh ãã jejën bä ãã h'yyb. Tii da ãã wén bok, P'op Hagä Do ky enyym do hyb n'aa ãã wë. Dooh badäk hahỹỹ hã habong do hajaa do hã ãã h'yyb ee bä. 13-14 Dooh kejën pé bë ãã ma erih do mahang. Wyt ta maab hẽ bë ỹ ma erii wät do ky n'aa, nyy d' tahanäng péh. Bë ner'oot doo, bë maa napäh do na-ããj né hẽ, ti né hẽ. Dooh kejën péh. Hỹỹ kä, bë hãd hapëë däg né paawä ãã h'yyb, ỹ gada da baad ãã h'yyb bë bahapäh nä, Jesus Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do matëëh noo gó kä, ãã hyb n'aa bë h'yy kasab'ee hyb n'aa, bë hyb n'aa ãã h'yy kasab'ee doo da ti noo gó.
15 Hëp ỹỹ bë hapäh ỹ ed'oo do hyb n'aa, hã ỹ bë h'yy ka'eeh ỹ ed'oo do hyb n'aa na-ããj hẽ, ỹ hyb n'aa newë däk paa bë ỹ bahehëën Masedonija bä ỹ kajaa do pooj jé. Ỹ hyb n'aa newë wät paah, pawóp nuu me bë ỹ bahehëën paawä, pawóp nuu me baad hadoo do hyb n'aa bë hã paawä. 16 Ỹ h'yyb däng paa Masedonija hẽnh ỹ mahõm me bë ỹ bahehëën, ỹ matëëh me na-ããj hẽ, ỹ bë masa hyb n'aa Judah häj n'aa hẽnh ỹ bahõm bä. 17 Tii d' né ỹ h'yyb dëë paawä, ỹ ky kahỹỹd wät. Daap ỹ h'yyb däng bë ed'oo g'eeh, ỹ wén ky kahỹỹd wät? J'ooj madäk doo me bë ed'oo g'eeh “ỹỹ” ỹ banäng, hëp ỹỹ gó “dooh”? Ky kahehä̃t do bë ed'oo ỹỹh? 18 Bë hã ỹ her'oot doo, ta ky n'aa bë ỹ maher'oot do na-ããj né hẽ, ky kah'ỹỹt do nado. P'op Hagä Doo, ji hã ky kaneh'ỹỹt doo, ji hã h'yy kaneh'ỹỹt doo, hapäh te hub né hẽ ỹ her'oot doo. 19 P'op Hagä Do T'aah, Jesus Kristo, ta ky n'aa bë mahang Siras, Tsimoot sa daheeh ỹ maher'oot doo, dooh taky kahỹỹd bä ji hã. Taky däng doo, ti né hẽ tamoo wäd had'yyt hẽ. Ti hadoo ããh, ta ky n'aa rod hedoo doo. 20 Sahõnh hẽ P'op Hagä Do ky n'aa enooh do ji hã, Kristo moo wäd wät. Ti hyb n'aa, P'op Hagä Do ër j'aa etsë bä, “Ỹỹ. Tii d' né hẽ. Taw'ããts hẽ”,* P'ooj ub, da hẽ na-ããj nä, P'op Hagä Do ji j'aa etsë bä, Amen ta wób resok. “Ỹỹ. Ti d' né hẽ. Taw'ããts hẽ” tahanäng pé ti amen . ër wén näng ta hã, Jesus Kristo häd gó. 21 P'op Hagä Do né hẽ tii, ããh, bë na-ããj né hẽ baad tah'yyb ta däk do Kristo hã, ër h'yy kanerét hyb n'aa ta hã. Ãã hã tah'yyb däng, tsyt hẽ ta wë ãã moo bok hyb n'aa. 22 Ër ta ma däg tan'oo bä. Tan'oo däk dó ër h'yyb gó ta Sahee, ta jawén, hỹ pong jé ër gadoo do metëë n'aa.
23 P'op Hagä Do hã ỹ ky däng hahỹỹh: Bë hyb n'aa né hẽ, bë ỹ nahajẽm hyb n'aa, bë panang hẽnh ỹ wén nahõm wät p'aa hẽnh. Né hup ỹ né hẽ ti ỹ her'oot doo. 24 Bë ãã karẽn ãã mejũũ hyb n'aa nado bë h'yy kaha'eeh do hã ỹ wén näng ta tii. Baad bë h'yy kae däg kän Jesus hã, ãã hapäh. Jããm hẽ ãã karẽn bë ãã masa, baad bë tsebé hyb n'aa.

*1:20 P'ooj ub, da hẽ na-ããj nä, P'op Hagä Do ji j'aa etsë bä, Amen ta wób resok. “Ỹỹ. Ti d' né hẽ. Taw'ããts hẽ” tahanäng pé ti amen .