2
Ti hyb n'aa, hëp ỹỹ gó ỹ ky hadoo hahỹỹ da: “Dooh ỹ ahõm wäd bä sa wë ỹ bahehëën hyb n'aa”, näng ỹ hëp ỹỹ gó. Dooh ỹ karẽn bä bë ỹ bahehëën do bë h'yy ketón tan'oo bä.* Korĩn buuj Paw-Ro bahehëën bä paawä ti noo gó, Korĩn buuj Paw-Ro nabuuj gedo paawä baad ranabok do hyb n'aa. Ti hyb n'aa ta tii da Paw-Ro wén erii wät. Bë h'yy katón do ỹ an'oo bä paawä, jaa hanaa tii bä ỹ tsebé doo? Bë né hẽ ti tsebé do hanoo do hã ỹỹ. Ti hyb n'aa né hẽ, pooj jé bë ỹ ma erii wät doo gó, ta tii da bë ỹ wén ma erii wät, bë wë ỹ kajaa bä kä, ỹ h'yy katón bë an'oo mahä̃nh hã ỹỹ, bë paawä ti tsebé do hanoo do hã ỹỹ. Ỹ tsebé doo da bë da tsebé nemon ỹỹ, baad ỹ gada bë sahõnh hẽ wë. Tak'ëp ỹ h'yy katón doo gó, ỹ aoot doo me ta ti bë ỹ ma erii wät paah. Bë h'yy katón ỹ an'oo bä do hyb n'aa nado bë ỹ wén ma erii wät, pooj jé ỹ erii wät do hã. Bë ỹ wén ma erii wät, tak'ëp bë ỹ kamahä̃n ỹ erii wät do hã bë bahapäh hyb n'aa.
Ji hyb n'aa mabaan do ky n'aa hahỹỹh
Ta ti aj'yy, bë mahang ji h'yy katón do du na doo, ỹ had'yyt hẽ nado ti h'yy katón tan'oo bä. Hajõk bë wób h'yy ket'oon tan'oo bä. Dooh ỹ karẽn bä ỹ her'ood bä, bë sahõnh hẽ bë h'yy ket'oon tan'oo bä, ta bahä̃nh ỹ naher'oot hyb n'aa. Hỹỹ kä, ta ti aj'yy hã kä, jããm né ti hajõk bë wób ta hã nesaa do ky n'aa etyy doo. Jããm né tii Paw-Ro wén her'oot, ta ti aj'yy t'yyd kamehĩĩn wät do hyb n'aa, nesaa do teréd hõm do hyb n'aa. Taw'ããts hẽ bë hyb n'aa mabaan hỹỹ kä tamoo wät do paah. Taw'ããts hẽ bë h'yyb enäw ta hã, tah'yy ganajëë hõm hyb n'aa tak'ëp tah'yy katón do an'oo bä. Ti hyb n'aa tak'ëp ỹ betsẽẽ bë hã, bë metëëh hyb n'aa ta hã bë kamahä̃n doo. Bë ỹ wén ma erii wät paah, aj'yy nesaa do moo wäd wät do bë ky n'aa etyy hyb n'aa, bë ỹ metyy hyb n'aa, ỹ bahapäh hyb n'aa ỹ bë ky dahé bä. 10 Bë hyb n'aa mabaan bä ta ti aj'yy moo wäd wät do paah, ỹ na-ããj da ỹ hyb n'aa mabaan ta hã. Ỹ hyb n'aa mabaan doo, tanyy bä ỹ hyb n'aa mabaan péh, ỹ hyb n'aa mabaan tii, Kristo matym gó, baad tabadoo hyb n'aa bë hã. 11 Tii da ỹ wén d'oo, Nesaa Do Yb ër tawanadii hyb n'aa. Ji kanarẽn bä ji hyb n'aa mabaan do ji da hadoo do hã, Nesaa Do Yb hã ji anoo tii bä ta tyw n'aa ji tawadii hyb n'aa. Ti hyb n'aa taw'ããts hẽ ji mabaan ji da hadoo do moo wät doo. Baad ër bahapäh né hẽ nesaa do tahyb n'aa newëë do ji hã.
Tiit Paw-Ro esoos do ky n'aa hahỹỹh
12 Panang Torowas häd näng doo bä ỹ kajaa bä Kristo ky n'aa hanäm do ỹ maher'oot hyb n'aa, tyw n'aa näng ta tii bä hã ỹỹ, baad ỹ maher'oot hyb n'aa ta ky n'aa Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do an'oo bä. 13 Ti hadoo né hẽ, dooh baad tado nä bä hëp ỹỹ, Tiit, hä̃j ỹ hadoo do tii bä ỹ mamuun ỹ ed'oo doo, ỹ naw'yyt do hyb n'aa. Ti hyb n'aa ỹ kedëë hõm sa hã. Ti Masedonija häj n'aa hẽnh ỹ bahõm kän, Tiit ỹ besoos hyb n'aa.
J'aa ketsë do ky n'aa gó Paw-Ro eh'ũũm do ky n'aa hahỹỹh
14 P'op Hagä Do hã ỹ j'aa etsë, ãã tamahũũm hado had'yyt hyb n'aa Kristo sii, Kristo j'aa ketsë do tametëëh bä kä. Jé pad'yyt hẽ, ãã hyb n'aa P'op Hagä Do maher'ood hõm Kristo ky n'aa, buu benyym do jé pad'yyt hẽ bewäd däk do hadoo.§ Rakaneb'ooh do jawén paa bä, raj'aa ketsë bä, tsebee gó Roma buuj sa warahén wahë n'aa sa warahén sii hẽ rakametëëh rabajëk bä panang hẽnh. Buu benyym do rejuu ti noo gó. Jé pad'yyt hẽ ratabës bä buu benyym do bewäd däk. Ta ti ky n'aa gó Paw-Ro beh'ũũm Jesus ky n'aa taher'ood hõm doo. Warahén sa wahë n'aa j'aa ketsë do hadoo ti Kristo. Ta sii P'op Hagä Do mahũũm hadoo Paw-Ro, ta wób Jesus mejũũ do na-ããj hẽ, ta t'aah j'aa ketsë do ky n'aa ramaher'oot hyb n'aa. 15 P'op Hagä Do hã, Kristo buu benyym do hadoo ãã banesaa do mahä̃nh hedëp do sa mahang, banesaa hẽnh hah'ũũm do sa mahang na-ããj né hẽ. 16 Banesaa hẽnh hah'ũũm do sa hã,** Kristo ky n'aa ky nadah'eeh do ti banesaa hẽnh hah'ũũm doo. dajëp do babuu hadoo ããh. Banesaa do mahä̃nh hedëp do sa hã, Kristo ky n'aa ky dah'eeh do sa hã, hedëp do babuu hadoo ããh. Dooh hajaa pé ta daaj hẽ ta hejój gó ta ti tamoo wäd bä. 17 Ãã wén hajaa tii, P'op Hagä Do anoo do hyb n'aa ãã hã. Dooh ta säm jawén ãã maher'ood hõm P'op Hagä Do ky n'aa, hajõk ta wób rabahed'oo doo da. Séd ãã h'yyb hedoo Kristo hã. T'õp hanäng doo me ãã baher'oot P'op Hagä Do matym gó, P'op Hagä Do mejũũ do ãã bahadoo do hyb n'aa.

*2:1 Korĩn buuj Paw-Ro bahehëën bä paawä ti noo gó, Korĩn buuj Paw-Ro nabuuj gedo paawä baad ranabok do hyb n'aa. Ti hyb n'aa ta tii da Paw-Ro wén erii wät.

2:6 Jããm né tii Paw-Ro wén her'oot, ta ti aj'yy t'yyd kamehĩĩn wät do hyb n'aa, nesaa do teréd hõm do hyb n'aa.

2:11 Ji kanarẽn bä ji hyb n'aa mabaan do ji da hadoo do hã, Nesaa Do Yb hã ji anoo tii bä ta tyw n'aa ji tawadii hyb n'aa. Ti hyb n'aa taw'ããts hẽ ji mabaan ji da hadoo do moo wät doo.

§2:14 Rakaneb'ooh do jawén paa bä, raj'aa ketsë bä, tsebee gó Roma buuj sa warahén wahë n'aa sa warahén sii hẽ rakametëëh rabajëk bä panang hẽnh. Buu benyym do rejuu ti noo gó. Jé pad'yyt hẽ ratabës bä buu benyym do bewäd däk. Ta ti ky n'aa gó Paw-Ro beh'ũũm Jesus ky n'aa taher'ood hõm doo. Warahén sa wahë n'aa j'aa ketsë do hadoo ti Kristo. Ta sii P'op Hagä Do mahũũm hadoo Paw-Ro, ta wób Jesus mejũũ do na-ããj hẽ, ta t'aah j'aa ketsë do ky n'aa ramaher'oot hyb n'aa.

**2:16 Kristo ky n'aa ky nadah'eeh do ti banesaa hẽnh hah'ũũm doo.