1 Jowãw
Jesus hã h'yy ka'eeh do hã pooj jé Jowãw ma erih do hahỹỹh
1
Ji h'yyb tym hed'ëëp do ky n'aa hahỹỹh
Bë ãã ma erih hahỹỹ hã, sahõnh hẽ tadu dahäng do pooj jé hawät do ky n'aa, P'op Hagä Do Kyyh häd näng do ky n'aa.* Jesus Kristo ky n'aa né tii. Ãã maa napäh ta kyyh, ãã hapäh na-ããj hẽ. Baad ãã bahapäh ãã matym me. Ta hã ãã moo däng. Ji h'yyb tym hed'ëëp do ky n'aa né hẽ tii. Ji h'yyb tym hed'ëëp do ana kän ãã mahang. Jesus né hẽ tii. Baad ãã bahapäh né hẽ. Ti hyb n'aa ta ky n'aa ãã wén her'oot baad ub. Hedëb had'yyt do ky n'aa bë ãã maher'oot. P'op Hagä Doo, ta Yb sii tabawäd wät. Ti ana kän ãã mahang P'op Hagä Do an'oo bä. Bë ãã maher'oot ãã hapäh do ky n'aa, ãã maa napäh do ky n'aa, séd bë h'yyb hedoo hyb n'aa da ãã sii. Séd ãã h'yyb hedoo ta Yb hỹ pong jé hawät do hã. Séd ãã h'yyb hedoo na-ããj hẽ ta T'aah hã, Jesus Kristo hã. Bë ãã wén ma erih hahỹỹ hã Jesus ky n'aa, tak'ëp ër tsebé hyb n'aa da.
Taw'ããts hẽ ta bag hadoo doo gó ji bawät do ky n'aa hahỹỹh
Bë ãã maher'oot ãã hã Kristo metëëk doo. Hahỹỹ da tametëëk ããh: Ta bag hadoo P'op Hagä Doo. Baad ub had'yyt hẽ P'op Hagä Doo, tahanäng pé tii. Dooh badagyp pé ta hã. Tabad'op hẽ nesaa do ta hã, tahanäng pé tii. Ti hyb n'aa, séd hã ji h'yyb hedoo P'op Hagä Do hã ji her'ood bä, nesaa doo gó, badagyp do hadoo doo gó ji awäd had'yyt bä, daap ji menyyh tii bä ji her'oot do hã. Dooh baad hadoo do ky n'aa metëëk doo da ji awäd bä tii d' ji edo bä. Baad ji aboo bä, P'op Hagä Do baad tabawäd had'yyt doo da ta bag hadoo doo gó, séd ji h'yyb hedoo ta hã. Tii bä P'op Hagä Do awug hõm da sahõnh hẽ nesaa do ji h'yyb tym gó hanäng doo, Jesus, P'op Hagä Do T'aah majyyw me.
“Tabad'op hẽ nesaa do hã ỹỹ”, ji noo bä, nesaa do ji jejën bä, ji daaj hẽ ji kawadii. Dooh tanyy bä ji h'yyb tym gó baad hadoo do P'op Hagä Do metëëh doo. Nesaa do ji h'yyb tym gó hanäng do ji najejën bä, P'op Hagä Do hã ji kawoow bä, tawug hõm da tii. Tamabaan hõm da sahõnh hẽ baad nadoo do ër moo bok do paah. P'op Hagä Do anoo né hẽ taky däng doo. Dooh tahỹỹd bä ta kyyh. Baad had'op do tii. 10 “Dooh nesaa do ỹ moo wäd bä” ji ky hado bä, P'op Hagä Do noo kanesa, ji hanäng pé tii. Dooh tii bä ji h'yyb tym gó ta kyyh awäd bä.

*1:1 Jesus Kristo ky n'aa né tii.

1:2 Jesus né hẽ tii.